Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Belastingportaal Oisterwijk


Onderzoeker
Renate, Swink; Kaylee, Swink
Datum
23 januari 2023
Opdrachtgever
Gemeente Goirle

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Belastingportaal Oisterwijk voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 14 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De testomgeving van de website Belastingportaal Oisterwijk is onderzocht tussen 17 januari en 23 januari 2023. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om te bepalen welke verbeteringen nodig zijn om dit digitaal kanaal toegankelijker te krijgen.

De testomgeving van de website Belastingportaal Oisterwijk is al grotendeels toegankelijk. Toch zijn er nog wat aanpassingen nodig om de website digitaal toegankelijk voor iedereen te maken. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Belastingportaal Oisterwijk
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op de testomgeving preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl, de testomgeving van belastingportaal.oisterwijk.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en ondersteuning.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 15 5 0
2 Bedienbaar 12 5 0
3 Begrijpelijk 8 2 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 36 14 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/inloggen staat de link 'Meer over DigiD'. Het icoon achter de linktekst geeft aan dat de link naar een externe pagina verwijst. Deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit icoon wordt ingeladen met CSS en heeft geen alternatieve tekst. Zorg ervoor dat bezoekers die het scherm niet kunnen zien over dezelfde informatie beschikken, bijvoorbeeld door een aria-label of screenreader-only tekst toe te voegen aan de linkteksten voor externe links.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/bezwaar wordt met cijfers aangegeven bij welke stap een bezoeker is. Deze cijfers zijn verborgen voor hulpsoftware met aria-hidden. Zorg ervoor dat deze informatie wel beschikbaar is voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Idealiter is het ook voor hen duidelijk met welke stap zij specifiek bezig zijn, door gebruik te maken van bijvoorbeeld aria-current.

De teksten 'Mijn gegevens' en 'Bezwaar' op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/ zijn visueel koppen voor de onderstaande content. Zorg ervoor dat koppen zijn opgemaakt met een kopelement.

De PDF van het aanslagbiljet 202200016712 is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen kunnen niet onderzocht worden). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Dit geldt ook voor de PDF van het bezwaar 202100209000.

Advies: Wanneer bezoekers op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/bezwaar een aanslag selecteren, verschijnt er een dialoogvenster. De kop van het dialoogvenster is een h5-element. Een dialoogvenster is een opzichzelfstaand venster, dat een h1-element mag bevatten.

Advies: Op onder andere pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/bezwaar staan tabellen, waarbij in de laatste kolom knoppen voor acties staan, zoals iets downloaden. Deze kolom heeft geen tabelkop. Het is toegankelijker om hier wel een tabelkop te plaatsen, zoals 'Acties'.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage kunnen bezoekers hun gegevens verwijderen, toevoegen of aanpassen. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben. Lees meer over welke autocomplete attributen bij welk invoerveld toegevoegd moet worden op: www.w3.org/TR/WCAG21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Voldoende


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 pixels inzoomen naar 250% op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/inloggen, is de tekst op de pagina niet meer goed leesbaar, omdat bezoekers horizontaal moeten scrollen om alle tekst te kunnen lezen. Zorg ervoor dat bezoekers (met schermgrootte 1280 bij 1024) tot 400% kunnen inzoomen, zonder horizontaal te hoeven scrollen en zonder verlies van informatie of functionaliteit. Dit probleem doet zich op meerdere pagina's voor.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 pixels inzoomen naar 150% op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/aanslag is de tabel niet meer geheel leesbaar. Vanaf verdere percentages is ook de rest van de pagina niet meer geheel leesbaar.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de link 'Meer over DigiD' op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/inloggen focus heeft, is dat niet voldoende zichtbaar. De contrastratio tussen de grijze focusrand (HEX #ECEDED) en de witte achtergrond is 1,1:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Wanneer de knop om uit te loggen op onder andere pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/ focus heeft, is dat niet voldoende zichtbaar. De contrastratio tussen blauw/grijze focusrand (HEX #9DBBCD) en de witte achtergrond is 2:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt op de website op meerdere plekken voor, waaronder bij de focusrand om de 'wijzig' en 'verwijder' knoppen op dezelfde pagina.

Wanneer de knop 'Bezwaar downloaden' op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/ focus heeft, is dat niet voldoende zichtbaar. De contrastratio tussen de paarse focusrand (HEX #BF9CC3) en de witte achtergrond is 2,3:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem doet zich vaker op de website voor, bijvoorbeeld bij de knop 'Annuleren' wanneer bezoekers een rekeningnummer of e-mailadres willen verwijderen.

Wanneer de knoppen om input te verwijderen op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/ focus hebben, is dat niet voldoende zichtbaar. De contrastratio tussen de rode focusrand (HEX #F0A9B0) en de witte achtergrond is 1,9:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Wanneer bezoekers op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/ invoer wijzigen, zoals het e-mailadres of rekeningnummer, verschijnt daarna een knop om wijzigingen op te slaan. Wanneer deze knop focus heeft is dat onvoldoende zichtbaar, de contrastratio tussen de groene focusrand (HEX #9DCCB6) en de witte achtergrond is 1,7:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem doet zich op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/bezwaar wanneer de knop 'Gestart' aanwezig is.

Op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/bezwaar kunnen bezoekers stappen selecteren. Wanneer een stap focus heeft, is dat onvoldoende zichtbaar. De contrastratio tussen de focus (HEX #F5F5F5) en de witte achtergrond is 1:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De link om in te loggen met DigiD op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/inloggen is niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord. Er is een a-element gebruikt, maar het href attribuut ontbreekt. Hierdoor kunnen bezoekers die geen muis of touch gebruiken niet inloggen op de website. Zorg ervoor dat de link ook bereikbaar en bedienbaar is voor bezoekers die op een andere manier over de website navigeren.

Wanneer bezoekers de stappen op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/bezwaar volgen, kunnen zij niet met het toetsenbord terug navigeren naar een vorige stap, enkel met de muis. Met de shift tab combinatie (daarmee navigeert een bezoeker terug) gaat de focus direct naar de knop om uit loggen in plaats van naar de vorige stap. Zorg ervoor dat een bezoeker die het toetsenbord gebruikt om te navigeren ook vorige stappen kan selecteren.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Na een periode van ongeveer een half uur, verloopt de huidige sessie. Wanneer bezoekers dan een actie uitvoeren, zoals naar een andere pagina gaan, moeten zij opnieuw inloggen. Wanneer er een tijdslimiet aanwezig is op de website, zoals een verlopen sessie na een bepaalde periode, moet de bezoeker hiervoor gewaarschuwd worden en moet de bezoeker de tijdslimiet kunnen uitzetten, aanpassen (naar minstens 10 keer de tijdslimiet) of verlengen (minstens 10 keer).


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/inloggen is een skiplink om herhalende content over te slaan aanwezig, maar deze slaat de herhalende content (zoals het logo) niet over. De focus verplaatst zich wel zichtbaar, maar de toetsenbordfocus niet. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware herhalende content kunnen overslaan door de toetsenbordfocus te verplaatsen naar de eerste unieke content, zoals de h1 van de pagina. Dit probleem doet zich op alle onderzochte pagina's voor.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF van het aanslagbiljet 202200016712 bevat alleen een bestandsnaam, geen titel. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het geeft namelijk in één keer een goed beeld van de inhoud van de PDF, en wanneer er meerdere tabbladen openstaan helpt het ook bij het navigeren. Zorg ervoor dat de PDF een documentitel heeft en deze wordt getoond bij openen, niet de bestandsnaam. Dit geldt ook voor de PDF van het bezwaar 202100209000.

Advies: In de titel van iedere pagina wordt verwezen naar Burgerloket Oisterwijk, niet naar Belastingportaal. Zorg ervoor dat de hoofdfunctie van de website voorkomt in de titel van de pagina.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Voldoende


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de header van iedere pagina staat het logo van de Gemeente Oisterwijk. Met het title-element is aan het a-element de linktekst 'Ga naar de homepage van Gemeente Oisterwijk' toegevoegd. Dit komt niet overeen met het daadwerkelijke linkdoel, namelijk dat de link verwijst naar de homepage van Burgerloket Oister/Belastingportaal Oisterwijk.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Op onder andere pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/inloggen wordt er gebruik gemaakt van een stippellijn om de zichtbare toetsenbordfocus weer te geven. In de WCAG 2.2 worden de eisen omtrent focuszichtbaarheid strenger. Lees er meer over op: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen taal ingesteld voor de PDF van het aanslagbiljet 202200016712. De hoofdtaal van de PDF moet zijn aangegeven in de taalinstellingen, zodat voorleessoftware de PDF in de juiste taal kan voorlezen. Dit geldt ook voor de PDF van het bezwaar 202100209000.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/bezwaar moeten bezoekers bij stap 2 een bezwaar motiveren, nadat zij een aanslag hebben geselecteerd. Wanneer een bezoeker niets invult, verschijnt de melding 'Uw motivatie is verplicht'. Wanneer een bezoeker te weinig invult verschijnt de melding 'Vul een motivatie van minimaal 3 karakters in a.u.b.'. De gebruiker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. De foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt. De foutmelding mag de tekst ‘dit veld’ bevatten, als de melding direct voor of na het invoerveld staat. Als dat niet zo is, moet concreet de naam van het veld genoemd worden.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers alle stappen op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/bezwaar hebben doorlopen, kunnen zij met de knop 'Bezwaar indienen' het proces afronden. Wanneer een knop gegevens verzend, moet de knop type='submit' bevatten.

Wanneer bezoekers op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/ het automatische incasso bewerken verschijnen er twee velden. Het veld 'Tenaamstelling' heeft geen toegankelijke naam, hierdoor is het veld niet of moeilijk te bedienen voor gebruikers van voorleessoftware of spraakbediening. Het veld heeft geen toegankelijke naam doordat het label element niet correct met for en id attributen is gekoppeld aan het input element. De waarde van het for attribuut op het label element komt niet overeen met de id van het input element.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers een eerder bezwaar zijn gestart, maar niet hebben afgemaakt, verschijnt op de homepage de melding 'Bezwaar niet ingediend!'. Op dit bericht is role=alert gebruikt. Dit betekent dat dit bericht iedere keer wanneer de bezoeker op deze pagina komt, steeds als eerste wordt voorgelezen. Aangezien het strong-element al is gebruikt (en de informatie niet op een andere manier tijdsensitief of extra belangrijk is) is dit overbodig en kan als hinderlijk worden ervaren.

Wanneer bezoekers een pagina, zoals de homepage, laden verschijnen er laadiconen die aangeven dat informatie bezig is met laden. Deze informatie moet ook beschikbaar zijn voor hulpsoftware.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/belastingportaal-oisterwijk/audit/
Geprint: 2024-05-22 04:28:58 v2.4-011