Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Cogem.net


Onderzoeker
Julia, Swink; Renate, Swink
Datum
18 januari 2024
Opdrachtgever
Commissie Genetische Modificatie

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Cogem.net voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 20 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website cogem.net/ is onderzocht tussen 7 en 18 januari 2024. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om te bepalen welke verbeteringen nodig zijn om dit digitaal kanaal toegankelijker te krijgen.

Positieve punten:

Aandachtspunten:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Cogem.net
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op cogem.net.
  • Alle PDF's op cogem.net.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund De website is geschikt voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 30 20 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina van de website bevindt zich in de linkerbovenhoek een logo. De alternatieve tekst hiervoor luidt "Cogem", terwijl de visueel zichtbare tekst "Commissie Cogem genetische modificatie" is. Het is essentieel om de zichtbare tekst van het logo op te nemen in een alt-attribuut, zodat bezoekers met een visuele beperking toegang hebben tot dezelfde informatie als ziende bezoekers. Meer informatie hierover is te vinden op de website cogem.net/.

De pagina cogem.net/ toont drie afbeeldingen onder het zoekveld voor publicaties. Deze afbeeldingen zijn ingevoegd met het img-element en hebben geen alt-attribuut. Hierdoor leest de schermlezer enkel de bestandslocatie voor. Deze afbeeldingen zijn decoratief van aard en dienen een leeg alt-attribuut te hebben om onzichtbaar te blijven voor schermlezers. Een vergelijkbaar probleem met ontbrekende alt-attributen komt ook voor bij afbeeldingen van personen op de pagina cogem.net/leden/.

Op elke pagina is in het hoofdmenu een zoekknop aanwezig die een zoekveld opent. De knop om de zoekopdracht te versturen, bestaat uit een SVG-afbeelding zonder tekstalternatief. Dit is te zien op cogem.net/. In het invoerveld van de zoekbalk zijn twee informatieve afbeeldingen aanwezig: een kruisje en een pijl voor het versturen van de zoekopdracht. Deze afbeeldingen missen een tekstalternatief. Zie cogem.net/.

Op de pagina cogem.net/publicaties/ bevinden zich in de zijbalk filters. De geselecteerde optie wordt aangeduid met een afbeelding van een groen rondje, welke geen tekstalternatief heeft. Een tekstalternatief is noodzakelijk om aan te duiden welke optie geselecteerd is. Aria-current is hier een goed alternatief. De afbeeldingen zijn echter ook met CSS op de pagina geplaatst. De informatie welk filter actief is, is daardoor ook niet beschikbaar voor bezoekers die een eigen stylesheet inladen. Plaats enkel decoratieve inhoud op de pagina met CSS, en plaats informatieve iconen bijvoorbeeld als img-element op de pagina.

Het PDF-document op cogem.net/app/uploads/2023/09/CGM-2022-3-Establishment-and-proliferation-potential-of-… bevat op pagina 72 een informatieve afbeelding die geen tekstalternatief heeft.

Eveneens in het PDF-document op cogem.net/app/uploads/2023/11/231124-01-Advice-to-amend-Annex-1-EC-NGT-proposal.pdf ontbreken tekstalternatieven voor informatieve afbeeldingen. Op pagina één staat tekst als afbeelding, waaronder in de zijbalk het adres en onder de kop “Samenvatting” in het midden van de pagina. Op pagina twee is dit eveneens het geval voor de handtekening.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De homepagina cogem.net heeft net als de andere pagina's een navigatiemenu met links naar "Home", "Publicaties", "Over ons" en "Achtergrond". De huidige pagina wordt visueel aangegeven door de link een andere kleur te geven, maar in de HTML-code ontbreekt het attribuut aria-current="page". Dit attribuut is belangrijk voor gebruikers van hulpsoftware om te begrijpen welke pagina momenteel geopend is.

Op de homepagina cogem.net/ staan drie blokken onder het zoekveld voor publicaties. De teksten onder de afbeeldingen zijn opgemaakt met het strong element. Hier wordt dit element gebruikt voor visueel ontwerp. Het doel van dit element is om alleen belangrijke woorden of delen van zinnen te markeren. Hier dient CSS te worden gebruikt in plaats van het strong element. Het strong element is bijvoorbeeld aanwezig in de tekst "Onderzoekscall twee projecten: Introgressie naar wilde verwanten en Veerkrachtige regelgeving".

Op pagina cogem.net/over-ons/contact/ onder het kopje "Contact" is de kop "Routebeschrijving" opgemaakt met een strong element. Dit element is niet bedoeld voor de opmaak van koppen. Vervang dit element door een passende heading-elementen zoals h2, h3, etc., afhankelijk van de hiërarchie en het belang van de inhoud op de pagina.
Dit probleem komt ook op pagina cogem.net/achtergrond/ voor in de kop "Toepassingsgebieden". Hetzelfde probleem op de cogem.net/nieuws/onderzoekscall/ pagina en op de cogem.net/achtergrond/risico-en-veiligheid/ pagina met gemarkeerde tekst. Converteer dit naar koppen of gebruik CSS.

Op pagina cogem.net/over-ons/organisatie/ is een hele alinea opgemaakt met een strong en een em-element. Deze elementen worden hier gebruikt voor styling. Verwijder deze elementen en gebruik CSS om deze alinea opvallend te stylen.

Op de pagina cogem.net/ staan in de footer twee koppen die niet zijn opgemaakt als koppen: 'Publicaties' en 'Over ons'. Dit zijn koppen omdat ze vertellen over de inhoud die eronder staat, dus moeten ze in de HTML worden omgezet in koppen (<h1> tot <h6>) of als een element met role="heading".

Op pagina cogem.net/over-ons/contact/ wordt de eerste kop van de pagina "Contact" die in een groen kader staat, in de HTML onmiddellijk gevolgd door een andere kop "Over ons" van hetzelfde niveau (<h2>). Er geen inhoud onder de eerste kop. Dit geldt ook voor de strings cogem.net/over-ons/organisatie/, cogem.net/achtergrond/risico-en-veiligheid/ en cogem.net/achtergrond/relevante-websites/. Een kop moet altijd inhoud onder zich hebben. Dit kan tekst zijn of en kop van een lager niveau.

Op pagina cogem.net/achtergrond/risico-en-veiligheid/ ziet de inhoud in de paragrafen "Voorbeeld:", "Fysieke inperking" eruit als lijsten en gedraagt zich als zodanig, maar is niet opgemaakt als lijsten. Het moet een ongeordende (ul) of geordende (ol) lijst zijn.

Het pdf-document cogem.net/app/uploads/2023/09/CGM-2022-3-Establishment-and-proliferation-potential-of-… is slechts deels getagd. Van 91 pagina’s de tags zijn alleen aanwezig op pagina 72. Hierdoor is dit document voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zonder codelaag kan de voorleessoftware de pdf-documenten niet (volledig) lezen waardoor de informatie in deze documenten niet toegankelijk is voor de gebruiker van hulpsoftware.

In het PDF-document, beschikbaar op cogem.net/app/uploads/2023/11/231124-01-Advice-to-amend-Annex-1-EC-NGT-proposal.pdf, zijn de koppen vanaf pagina drie niet correct geformatteerd als kopteksten in de codelaag. Ze zijn momenteel opgemaakt als platte tekst. Het is van belang dat deze koppen worden geconverteerd naar kopteksten. Dit zorgt voor een betere structuur en navigatie in het document, vooral voor gebruikers van voorleessoftware en andere hulpsoftware. Deze aanpassing draagt bij aan een verbeterde toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het document.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina van cogem.net staan de secties "Uitgelichte publicaties", "Lopende adviezen en signaleringen" en "Lopende onderzoeksprojecten". Elk item onder deze kopjes begint met een datum, gevolgd door de titel van de publicatie. Voor een correcte HTML-structuur is het noodzakelijk dat alles wat onder een kopje valt ook daadwerkelijk in de HTML-code onder die kop wordt geplaatst. Visueel mag de informatie er wel boven blijven staan. Dezelfde aanpassing is vereist op de pagina cogem.net/publicaties/, waar de datums momenteel boven de koppen staan.

Het PDF-document op cogem.net/app/uploads/2023/11/231124-01-Advice-to-amend-Annex-1-EC-NGT-proposal.pdf bevat weliswaar tags, maar deze zijn niet altijd logisch geordend. Zo staat bijvoorbeeld op een pagina de paragraaf met de tekst "De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies met een het tekstvoorstel voor aanpassing van de Annex I, treft u hierbij aan als bijlage." vóór de samenvatting in de tags, wat niet logisch is. Een correcte volgorde van tags is essentieel voor de leesbaarheid en toegankelijkheid, vooral voor gebruikers van voorleessoftware.

In het PDF-document op cogem.net/app/uploads/2023/09/CGM-2022-3-Establishment-and-proliferation-potential-of-… begint de leesvolgorde correct op pagina 72 met een reeks afbeeldingen. Echter, zoals eerder opgemerkt, ontbreken in dit document de noodzakelijke tags op de rest van de pagina's. Dit probleem moet worden aangepakt om te voldoen aan succescriterium 1.3.1, wat essentieel is voor de toegankelijkheid van het document voor gebruikers van hulpsoftware.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina van de website cogem.net/ staat in de footer een formulier waarmee men zich kan aanmelden voor de nieuwsbrief. Om de toegankelijkheid te verbeteren en te zorgen voor de juiste ondersteuning voor browsers en ondersteunende software, is het noodzakelijk om een autocomplete attribuut (autocomplete) toe te voegen aan elementen voor het invoeren van persoonlijke gegevens. Dit attribuut helpt bij het automatisch aanvullen van velden en kan nuttig zijn voor zowel gebruikers als ondersteunende technologieën. Voor een lijst van autocomplete attributen, zie: www.w3.org/TR/WCAG21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De website cogem.net heeft diverse kleurcontrastproblemen, die niet voldoen aan de WCAG-standaarden. Een specifiek probleem is het gebruik van lichtgroene tekst (HEX #93C100) op een witte achtergrond, wat een contrastverhouding van slechts 2,1:1 oplevert. Dit is onder de minimumeis van 4,5:1 voor normale tekstgrootte of 3,0:1 voor grote tekst. Deze kleurencombinatie komt voor in verschillende elementen zoals de actieve link in het hoofdmenu, de zoekknop, taalwisselknoppen, en de "Aanmelden" knop in de footer, alsmede op diverse pagina's zoals cogem.net/over-ons/contact/ en cogem.net/publicatie/trendanalyse-biotechnologie-2023-tijd-voor-een-integrale-visie/.

Op de hoofdpagina, onder "Lopende adviezen en signaleringen", is er een probleem met het gebruik van lichtgroene tekst (HEX #BDDA78) op een lichtgroene achtergrond (HEX #F3F9E9), resulterend in een contrast van 1,5:1. Dit is ver beneden de vereiste standaard van 4,5:1. Een soortgelijk probleem doet zich voor onder "Lopende onderzoeksprojecten", waar grijze tekst (HEX #909090) op een grijze achtergrond (HEX #F2F2F2) een contrast van 2,9:1 heeft.

Bij "Uitgelichte publicaties" is er een lichtblauwe achtergrond (HEX #EAEFF5) met blauwe tekst (HEX #789DC3) voor de datum en het publicatienummer, met een contrast van slechts 2,8:1. Dit probleem komt ook voor op de Engelse versie van de site en op de pagina cogem.net/publicaties/.

De placeholder-tekst in het zoekveld, met grijze kleur (HEX #AEADAE) op een witte achtergrond, heeft een contrast van 2,2:1. Dit is onder de vereiste standaard van 4,5:1 en komt ook voor in de zoekbalk in de footer en op de startpagina, evenals op cogem.net/publicaties/ en de Engelse site cogem.net/en/.

Op cogem.net/publicatie/trendanalyse-biotechnologie-2023-tijd-voor-een-integrale-visie/ heeft blauwe tekst (HEX #5D8AB8) op een witte achtergrond een contrast van 3,6:1, wat niet voldoet aan de vereiste standaard van 4,5:1 voor tekst van deze grootte.

In het PDF-document cogem.net/app/uploads/2023/09/CGM-2022-3-Establishment-and-proliferation-potential-of-… is er op de eerste pagina tekst in grijs (HEX #A8A8A7) op een witte achtergrond, met een contrast van 2,4:1. Dit voldoet niet aan de minimumeis van 3,0:1 voor grote tekst.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina cogem.net/publicatie/werkzaamheden-met-gg-sars-cov-2-in-combinatie-met-primaten/ doet zich een probleem voor met reflow van content. Wanneer de pagina wordt ingezoomd tot 400% bij een schermresolutie van 1280 bij 1024, valt een deel van de tekst buiten het beeld aan de rechterkant van de pagina. Dit leidt tot informatieverlies en beperkt de toegankelijkheid van de website, vooral voor gebruikers die afhankelijk zijn van inzoomen voor leesbaarheid, zoals mensen met visuele beperkingen. Dit probleem kan ook impact hebben op gebruikers die de site bezoeken via mobiele apparaten. Het is belangrijk dat de website goed reageert op verschillende schermformaten en zoomniveaus om te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen, zoals voorgeschreven door de WCAG-richtlijnen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de rechterbovenhoek van de pagina cogem.net bevindt zich een zoekknop met een vergrootglas. Bij het activeren van deze knop wordt een zoekveld geopend met een lichtgrijze rand (HEX #ECECEC) op een witte achtergrond. Het contrast van 1,2:1 is aanzienlijk lager dan de minimumvereiste van 3,0:1. Bovendien heeft de knop om het zoeken te activeren, met een geelgroene kleur (HEX #93C100) op een witte achtergrond, een contrast van slechts 2,1:1. Deze contrastproblemen gelden ook voor de zoekbalk in het mobiele menu.
Soortgelijke kleurencombinaties zijn aanwezig op de pagina cogem.net/publicaties in de zijbalk en op de selectievakjes van de pagina cogem.net/leden/. Deze problemen doen zich ook voor in het zoekveld in het mobiele menu.

In het invoerveld voor het aanmelden van de nieuwsbrief in de footer van de site komt een vergelijkbaar probleem voor. De achtergrondkleur van het invoerveld is grijs (HEX #F5F5F5) met een witte achtergrond en zonder duidelijke rand. Het contrast van 1,1:1 voldoet niet aan de vereiste minimumstandaard van 3,0:1 voor voldoende contrast. Dit maakt het voor slechtzienden moeilijk om deze elementen duidelijk te onderscheiden.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de website bevindt zich een knop, gemarkeerd met een vergrootglas, in de rechterbovenhoek. Deze knop reageert niet op toetsenbord. Bij activatie van de knop opent zich een zoekveld met de titel "Zoeken", inclusief een afsluitknop, aangeduid met "X". Ook deze afsluitknop is niet toegankelijk via het toetsenbord. Een vergelijkbare situatie doet zich voor met de sluitknop in het mobiele menu. Dit resulteert in een beperkte toegankelijkheid voor gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord, zoals personen met bepaalde motorische beperkingen of die de muis niet kunnen gebruiken, om deze knoppen te bedienen. Voor meer details, zie cogem.net/.

Bij het inzoomen op de pagina tot 200% met een resolutie van 1280px bij 1024px, wordt onderaan het scherm een hamburgermenu (voorgesteld door drie horizontale lijnen) zichtbaar. Deze knop is bedoeld voor het openen en sluiten van het menu, maar reageert eveneens niet op toetsenbordcommando's.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Alle pagina's hebben geen skiplink waarmee je blokken met herhaalde inhoud kunt overslaan. Voorbeelden van blokken met herhalende inhoud zijn de header-sectie of het hoofdnavigatiemenu.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het PDF-document, beschikbaar via de link cogem.net/app/uploads/2023/11/231124-01-Advice-to-amend-Annex-1-EC-NGT-proposal.pdf, is de huidige titel "Onderwerp". Deze titel biedt helaas geen adequate beschrijving van de inhoud van het document. Het toepassen van een meer gedetailleerde en specifieke titel zou de gebruikerservaring aanzienlijk verbeteren. Dit is vooral van belang voor gebruikers van schermlezers, die afhankelijk zijn van duidelijk omschreven paginatitels om de inhoud en het doel van de pagina te begrijpen.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op alle pagina’s van de website is de focusvolgorde niet logisch. Wanneer de website wordt bekeken met 200% ingezoomd, verdwijnt het hoofdmenu achter de zogenaamde hamburgerknop (drie horizontale streepjes). De focus zakt in het menu, loopt door de links in het menu en gaat vervolgens verder op de onderliggende pagina. Dit is niet de gewenste focusvolgorde. De focus mag het menu niet verlaten totdat de bezoeker dit scherm heeft afgesloten.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de footer van alle pagina's op de site, behalve de Engelse versie, is er in de sectie "Over ons" onder de link "Contact" een lege, onzichtbare link. Deze link lijkt geen functioneel doel te hebben.

In het hoofdmenu van de website zijn er knoppen om te schakelen tussen de talen "NL" en "EN". De toegankelijke naam van deze knop geeft echter geen helder idee van het doel. Deze beperkte beschrijving maakt het moeilijk voor gebruikers, vooral voor screenreader-gebruikers, om het doel van deze links te begrijpen.

Advies: Op pagina cogem.net/publicatie/trendanalyse-biotechnologie-2023-tijd-voor-een-integrale-visie/ komen twee links voor met de tekst "hier". Uit de context is duidelijk waar de links naar verwijzen, maar het is toegankelijker de linkteksten beschrijvender te maken.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de website cogem.net/, in de rechterbovenhoek, bevindt zich een knop met een vergrootglas die een zoekveld opent. Deze knop, evenals de "Zoeken" knop in het hoofdgedeelte van de site en de keuzerondjes "Hele document" en "Alleen in titel", geen zichtbare focusindicator hebben. Dit probleem doet zich ook voor op de pagina cogem.net/publicaties/, waarbij de focus niet zichtbaar is op de zoekknop in het zoekvak "Toon meer publicaties" en op de sorteerresultaatknop met de tekst "Datum aflopend". Volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) is het essentieel dat alle interactieve elementen een duidelijke focusaanduiding hebben om de toegankelijkheid van de website te waarborgen.

Op de pagina cogem.net/leden/ ontbreken zichtbare focusindicatoren op de selectievakjes aan de linkerkant van de pagina.

Eveneens heeft de knop "Download publicatie" op de pagina cogem.net/publicatie/werkzaamheden-met-gg-sars-cov-2-in-combinatie-met-primaten/ geen zichtbare focus.

Tot slot ontbreekt op de knop "Aanmelden" in de footer van de site een zichtbare focusindicator. Dit beperkt de toegankelijkheid, vooral voor gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina van de website cogem.net/, zoals de startpagina, fungeert het logo in de linkerbovenhoek als een link naar de homepage. De zichtbare tekst van het logo, "commissie COGEM genetische modificatie", komt echter niet overeen met de toegankelijkheidsnaam "Home". Dit kan een probleem vormen voor gebruikers die spraakopdrachten gebruiken om de website te bedienen, aangezien spraakopdrachten vertrouwen op de toegankelijkheidsnaam om de link correct te identificeren.

Daarnaast beschikt elke pagina over een vergrootglasknop in de rechterbovenhoek, welke een zoekveld opent. Het zichtbare inputveld is gelabeld met "zoeken", terwijl de toegankelijkheidsnaam "search" is. Dit kan ook leiden tot verkeerde identificatie bij het gebruik van spraakopdrachten.

Advies: Op de hoofdpagina van cogem.net/ bevinden zich drie blokken onder het zoekveld voor publicaties. Deze blokken functioneren als links naar andere pagina's. De zichtbare linkteksten, zoals "Onderzoekscall twee projecten: Introgressie naar wilde verwanten en Veerkrachtige regelgeving", verschillen van hun toegankelijkheidsnamen, bijvoorbeeld "<strong>Onderzoekscall twee projecten: Introgressie naar wilde verwanten en Veerkrachtige regelgeving". Dit verschil is te wijten aan het onnodige gebruik van een aria-label, dat niet alleen de tekst, maar ook het HTML-element <strong> omvat.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het PDF-document, toegankelijk via cogem.net/app/uploads/2023/09/CGM-2022-3-Establishment-and-proliferation-potential-of-…, ontbreekt een ingestelde taal in de documenteigenschappen. Dit is een belangrijk aspect voor de toegankelijkheid van het document, vooral voor gebruikers die afhankelijk zijn van schermlezers of andere ondersteunende technologieën. Het specificeren van de taal in de documenteigenschappen zorgt ervoor dat de inhoud correct wordt geïnterpreteerd en voorgelezen.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de website cogem.net/ is in de footer een aanmeldformulier voor de nieuwsbrief aanwezig. Bij het invoeren van een incorrect e-mailadres in het e-mailveld, verschijnt de foutmelding "This field is required.". Echter, deze melding moet in het Nederlands weergegeven worden of een lang="en" attribuut hebben. Deze Engelse tekst wordt momenteel voorgelezen volgens de Nederlandse uitspraakregels, wat verwarring kan veroorzaken.

Op de pagina cogem.net/publicaties/, onder het kopje "Uitgelichte publicaties", staan Engelstalige artikelen zonder de optie om van taal te wisselen. Een voorbeeld hiervan is het artikel "Establishment and proliferation potential of cyanobacteria; properties that can inform the risk assessment". Dit probleem kan ook optreden op de zoekresultatenpagina's, zoals cogem.net/publicaties/ en cogem.net/publicaties/, waarbij Engelstalige artikelen worden weergegeven zonder duidelijke taalswitch. Dit kan de toegankelijkheid voor gebruikers die afhankelijk zijn van schermlezers beïnvloeden, aangezien zij mogelijk de inhoud in de verkeerde taal voorgelezen krijgen.

Iedere pagina beschikt over een vergrootglasknop in de rechterbovenhoek, welke een zoekveld opent. Het zichtbare inputveld is gelabeld met "zoeken", terwijl de toegankelijkheidsnaam "search" is. Geef interactieve elementen een naam in de hoofdtaal van de pagina.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de footer van de website cogem.net/ bevindt zich een aanmeldformulier voor een nieuwsbrief. Wanneer dit formulier leeg wordt verstuurd, verschijnt de foutmelding: “This field is required." Deze melding mist de specifieke informatie over wat er fout is gegaan en hoe de gebruiker dit kan corrigeren. Een effectievere foutmelding zou duidelijker moeten zijn over de aard van de fout en instructies moeten bieden voor correctie. Dit zou de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het formulier aanzienlijk verbeteren, met name voor gebruikers die afhankelijk zijn van schermlezers of andere hulpmiddelen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina van de website cogem.net/ is een toegankelijkheidsprobleem geïdentificeerd met betrekking tot het zoekveld in de header. Dit zoekveld heeft geen zichtbaar label, wat een uitdaging vormt voor de toegankelijkheid. Hoewel er een placeholder-tekst wordt gebruikt, voldoet dit niet als een effectief label, aangezien deze tekst verdwijnt zodra de bezoeker begint met het invoeren van tekst. De zoekknop heeft geen icoon van een vergrootglas dat als een label kan dienen. Voor optimale toegankelijkheid is het van belang dat invoervelden worden voorzien van permanente, zichtbare labels die duidelijk de functie van het veld aangeven, zelfs nadat er tekst is ingevoerd. Dit is essentieel voor gebruikers die vertrouwen op schermlezers en andere hulpmiddelen.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de rechterbovenhoek van de pagina cogem.net/ bevindt zich een knop met een vergrootglas, die bedoeld is om het zoekveld te openen. In dit zoekveld bevindt zich een knop met een kruisje om de invoer te wissen, maar deze knop heeft geen toegankelijkheidsnaam. Dit geldt ook voor de knop die de zoekactie initieert.

Op mobiele apparaten wordt een zogenaamde hamburgerknop (drie horizontale streepjes) weergegeven, die het menu opent en sluit. Deze knop is echter niet voorzien van een naam of rol, waardoor screenreaders niet kunnen herkennen dat het om een interactief element gaat en wat de functie ervan is.

In de footer van de site, onder de link "Contact", is een lege link aanwezig die niet zichtbaar is op het scherm. Deze link mist eveneens een naam.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de publicatiezoekpagina van cogem.net/publicaties wordt onder het zoekvak het aantal gevonden resultaten weergegeven, bijvoorbeeld "Aantal gevonden resultaten: 1493". Dit aantal verandert wanneer de filters worden aangepast. Dit is een belangrijk statusbericht voor de gebruiker, vooral bij het doorzoeken van een grote hoeveelheid content. Echter, dit bericht wordt momenteel niet automatisch gecommuniceerd aan gebruikers van ondersteunende technologieën, zoals schermlezers.
Een oplossing voor dit probleem is het implementeren van ARIA (Accessible Rich Internet Applications) attributen. Door het gebruik van aria-live="polite" of aria-live="assertive" kan de website automatisch updates van dit statusbericht doorgeven aan schermlezers zonder de gebruiker te onderbreken. De keuze tussen "polite" en "assertive" hangt af van hoe urgent de informatie is. Voor minder dringende updates is "polite" geschikt, terwijl "assertive" gebruikt kan worden voor belangrijkere updates die directe aandacht vereisen.
Een alternatieve benadering is het gebruik van role="status" of role="alert". Deze rollen informeren de gebruiker over belangrijke wijzigingen in de content van de pagina. "Status" is meestal geschikt voor algemene informatie, terwijl "alert" wordt gebruikt voor meer urgente informatie.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/cogem/audit/
Geprint: 2024-04-24 05:04:39 v2.4-011