Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Donorwise


Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
7 februari 2022
Opdrachtgever
Nederlandse Transplantatie Stichting

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Donorwise voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 17 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website donorwise.nl is onderzocht tussen 7 januari en 4 februari 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het is duidelijk dat er is gewerkt aan de toegankelijkheid van de website. Teksten sluiten aan bij het niveau van de doelgroep en knoppen en links zijn overwegend duidelijk en toegankelijk.

De belangrijkste aandachtpunten uit dit onderzoek zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Donorwise
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op donorwise.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Alle externe systemen en websites waar via donorwise.nl met een link naar wordt verwezen.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 14 6 0
2 Bedienbaar 9 8 0
3 Begrijpelijk 9 1 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 33 17 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op onder andere homepage worden iconen gebruikt, zoals een hart, ziekenhuis en een tekstballon, tussen de teksten. Deze iconen worden door screenreaders voorgelezen. Het voorlezen van de iconen (bijvoorbeeld: “Wat weet jij over hartje organen of ziekenhuis doneren en wat is je spreekwolk mening hierover?”) is storend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Maak de iconen onzichtbaar voor hulpsoftware om dit probleem op te lossen.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Op de pagina donorwise.nl/module/stof-tot-nadenken-en-projecten-voor-voortgezet-onderwijs-en-mbo wordt een video getoond. Deze video heeft een automatisch gegenereerde ondertiteling. Op een aantal plekken staan onjuiste woorden, bijvoorbeeld vanaf 0:18 'en verstuurt u het in hun eigen envelop gratis naar het antwoordnummer tot op het formulier staat' of op 1:53 'of kijk op www.duo.nl'. Ook ontbreekt de interpunctie waardoor de zinnen moeilijk te begrijpen zijn. De video is omdat de video wordt geopend in Youtube en daardoor buiten de scope valt, maar het is aan te bevelen deze ondertiteling aan te passen.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat boven in een uitklapbaar menu met 4 items en onderin de footer is een navigatie met 3 items. Dit zijn opsommingen. Deze zijn nu niet opgemaakt met de juiste code. Gebruik het ul- en li-element om opsommingen weer te geven.

Op onder andere pagina donorwise.nl/module/wat-weet-jij-over-organen staan teksten die visueel koppen zijn, maar dat in de code niet zijn, zoals 'Test je kennis over organen' en 'Wat weet jij over doneren'. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals een screenreader, kunnen aan de hand van een sneltoets of een kop-elementenlijst over een pagina navigeren. Teksten die er visueel wel uit zien als een kop, maar dat semantisch niet zijn, komen daar niet op voor. Gebruik kop-elementen om dit probleem op te lossen.

De tekst die aangeeft bij welke stap in het proces een bezoeker is op pagina donorwise.nl/quiz/de-organenquiz is opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft aan dat een woord of zin extra belangrijk is. Het mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om eenzelfde effect te creëren zonder gebruik te maken van de semantische waarde van het strong-element.

De PDF "DonorWise-gesprek" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor meer PDF's op de website, zo als de PDF "donorformulier".


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de witte tekst "Doe de quiz" op de blauwe achtergrond (HEX #3C89FF) op pagina pagina donorwise.nl/module/wat-weet-jij-over-organen is te laag. De contrastverhouding is hier 3,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Hetzelfde komt vaker in de website voor, bijvoorbeeld de blauwe op witte tekst "Klopt" op pagina donorwise.nl/quiz/de-organenquiz.

Het contrast van de paarse tekst (HEX #8658FF) "Eens" op de witte achtergrond op pagina pagina donorwise.nl/quiz/wat-vind-jij is te laag. De contrastverhouding is hier 4,3:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op de home pagina donorwise.nl/ de hamburgermenu knop. Daar kun je dan ook niet meer bijkomen.
Daarnaast moeten bezoekers horizontaal scrollen om alle tekst te kunnen lezen en zijn teksten niet meer helemaal goed leesbaar doordat iconen over de tekst schuiven, zoals bij 'Nodig een spreker uit in de klas'.

Op quizpagina's zoals pagina donorwise.nl/quiz/de-organenquiz kunnen bezoekers niet inzoomen zonder informatieverlies, omdat knoppen en tekstvelden door elkaar heen schuiven.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als op de voorpagina donorwise.nl/ een blok focus krijgt, bijvoorbeeld het blok "Wat weet jij over organen" dan is dat in Chrome en Edge zichtbaar door een zwart/witte rand rond het blok. De zwarte rand grenst aan het donkerblauwe blok (HEX #170F3D) en de witte rand grenst aan de gele achtergrond (HEX #FFCB00). Het contrast tussen rand en blok is 1,2:1 en 1,5:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. In Firefox is de 1-pixel stippellijn wit op geel nog minder goed te zien. Zorg voor een duidelijker onderscheid tussen focus en geen focus om dit probleem op te lossen. Hetzelfde probleem komt op meerdere plaatsen in de website voor. Bijvoorbeeld de blauwe focusrand op blauwe achtergrond rond de antwoorden op pagina donorwise.nl/quiz/de-organenquiz.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op de homepage bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% en de tekstafstand wordt gewijzigd naar de waarden behorende bij dit succescriterium, is de tekst 'Een roker zou geen donorlong mogen krijgen' niet meer goed leesbaar omdat de knoppen 'Ja' en 'Nee' over de tekst heen schuiven.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op onder andere donorwise.nl/module/wat-weet-jij-over-organen staan uitklapbare knoppen in tekstballonnen, waarmee de antwoorden in- en uitgeklapt kunnen worden. Deze knoppen zijn niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord.

Wanneer het spelletje onder het blok 'Weet jij hoe het zit' op pagina donorwise.nl/module/hoe-denk-jij-er-eigenlijk-over focus heeft, verschijnt de tekst "Sorry, dit spelletje is niet met het toetsenbord te bedienen." Hierdoor worden personen die afhankelijk zijn van het toetsenbord buitengesloten van het bedienen van dit spel.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de voorpagina donorwise.nl/ is bewegend beeld aanwezig. Cirkels worden groter en kleiner en pijlen en de tekst "Aan de slag" bewegen door het beeld. Er is een knop "Stop bewegend beeld" maar die is rechts onder in beeld en krijgt als laatste focus. Zet deze knop boven aan de pagina.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Elke pagina bevat wel een skiplink (een mechanisme om naar een ander deel van de pagina te springen) die als eerste focus krijgt, maar de link werkt niet goed, de focus komt nog steeds op de terugkerende elementen boven in de pagina. Zorg dat bezoekers direct naar de hoofdinhoud van een pagina kunnen springen.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF "Donorwise gesprek" heeft als titel in de eigenschappen "2020045_Donorwise_gesprek.indd". Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

Advies: De titel van pagina donorwise.nl/quiz/de-organenquiz bevat een typefout. Er staat 'De oranenquiz!' maar dit moet 'De organenquiz!' zijn.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat rechts boven een menuknop waarmee een balk met 4 menu items open gevouwen kan worden. Als het menu geopend is verwacht je naar het eerste menu item te gaan, maar de focus gaat verder op de rest van de pagina. De menu-items krijgen pas focus nadat een bezoeker weer bovenaan de pagina focus heeft.

Op de pagina donorwise.nl/module/wat-weet-jij-over-doneren staat een spelletje: zet de stappen op de juiste plek. Als met het toetsenbord genavigeerd wordt verschijnt er over het spelletje de tekst "Sorry, dit spelletje is niet met het toetsenbord te bedienen." Maar de knop "Checken" die bij het spelletje hoort krijgt wel focus. Geef elementen die niet met het toetsenbord bediend kunnen worden geen focus.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de voorpagina donorwise.nl/quiz/de-organenquiz staat twee keer de link met de tekst "Doe de quiz" in de naam naar twee verschillende pagina's. Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers. Geef ook aan naar welke quiz de link gaat.

In het hoofdmenu boven aan elke pagina staat de link "Projecten" die naar een pagina met de titel "Stof tot nadenken" gaat. Het linkdoel is hierdoor niet duidelijk. Pas de naam in het menu aan of de naam (en titel) van de pagina zodat de naam in het navigatiemenu en het linkdoel overeenkomen.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen zoekfunctie en er is geen link in de website naar een Sitemap. Veel pagina's kunnen op meerdere manieren bereikt worden, maar de pagina's "Over DonorWise" "Contact" en "Privacy & cookies" zijn alleen via de links onderin elke pagina te bereiken.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de "Voor leraren" toggle knop op de homepagina donorwise.nl/ focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen. Hetzelfde komt op meer plaatsen in de website voor, bijvoorbeeld bij de video op pagina donorwise.nl/module/wat-weet-jij-over-organen.
Dit geldt ook voor de knop 'Stop bewegend beeld'.

Wanneer het blok 'Ben je het eens of oneens over deze stellingen?' op pagina donorwise.nl/module/hoe-denk-jij-er-eigenlijk-over focus heeft is dat niet zichtbaar omdat de focusrand onder omliggende contentblokken verdwijnt. Bij de andere blokken is de focus vermindert zichtbaar omdat de blokken deels overlappen. In de WCAG 2.2 worden de eisen omtrent focus zichtbaarheid strenger, lees er meer over op: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina is de taalaanduiding van de hele pagina Engels. De pagina is echter in het Nederlands. Zorg voor de juiste taalcodering in de HTML zodat bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware de pagina in de juiste taal verstaanbaar voorgelezen krijgen.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina donorwise.nl/module/wat-weet-jij-over-organen komen dubbele id's voor, namelijk id="entrance-big-arrow-oncioe37". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Voldoende


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op onder andere pagina donorwise.nl/quiz/de-organenquiz kunnen bezoekers antwoord geven op een vraag, waarna daaronder informatie verschijnt in nieuwe tekstberichten. Deze nieuwe berichten worden niet automatisch voorgelezen door voorleessoftware. Zorg ervoor dat de visuele verandering ook doorgegeven wordt aan screenreadergebruikers.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/donorwise.nl/audit/
Geprint: 2022-09-26 15:01:47 v2.4-011