Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid eDiensten Burgerzaken Centric


Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
4 januari 2023
Opdrachtgever
Centric

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website eDiensten Burgerzaken Centric voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 14 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website ediensten-burgerzaken.centric.eu is onderzocht tussen 7 december en 4 januari 2023. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Er is al veel gedaan aan de toegankelijkheid van deze website. Toch zijn er verschillende toegankelijkheidsproblemen gevonden op de website. De meest opvallende daarvan zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website eDiensten Burgerzaken Centric
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De pagina op de acceptatieomgeving ediensten-burgerzaken.centric.eu/home/index/?choice=processes
  • Het proces na ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/Login/
  • Het proces na ediensten-burgerzaken.centric.eu/AfschriftBurgerlijkeStand/Login/
  • Het proces na ediensten-burgerzaken.centric.eu/VermissingReisdocument/Login/
  • PDF's op de acceptatieomgeving ediensten-burgerzaken.centric.eu/
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 16 4 0
2 Bedienbaar 12 5 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 36 14 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bijvoorbeeld op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/OudAdres/ bij vensterbreedte van 1280 pixels ingezoomd tot 200% zijn de stappen van het proces te zien aan de ronde iconen bovenaan de pagina. Deze afbeeldingen hebben betekenis. De iconen worden ook door middel van het pseudo-element ::before en de content property in de CSS op de pagina gezet. Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt. De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve content. Een oplossing kan zijn om het icoon in de HTML te plaatsen, bijvoorbeeld als img- of svg-element met tekstalternatief.
Hetzelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld bij het icoon van de Nederlandse of Britse vlag, zonder CSS is van taal wisselen niet mogelijk.

Bijvoorbeeld op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/OudAdres/ bij vensterbreedte van 1280 pixels ingezoomd tot 200% zijn de stappen van het proces te zien aan de ronde iconen bovenaan de pagina. Deze afbeeldingen hebben betekenis maar de alternatieve tekst ontbreekt. Hierdoor hebben de links waarmee de iconen zijn opgemaakt geen toegankelijke naam. Dit geldt ook voor andere iconen, bijvoorbeeld de het icoon van de Nederlandse of Britse vlag. Een oplossing kan zijn om het icoon in de html te plaatsen, bijvoorbeeld als img- of svg-element met tekstalternatief. Zie ook succescriterium 2.4.4.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/AfschriftBurgerlijkeStand/Betalen/ is bij het veld 'Betaalmethode' het label niet expliciet geassocieerd met de combobox. Het invoerveld heeft wel een aria-labelledby attribuut maar dat verwijst niet naar het label maar naar de inhoud van het veld. Zo krijgt een bezoeker die gebruik maakt van een screenreader niet te horen om welk veld het gaat als direct naar het invoerveld wordt gesprongen. Zorg ervoor dat de combobox gekoppeld is aan het visuele label, bijvoorbeeld door gebruik te maken van for- en id-attributen.
Een soortgelijk probleem komt ook voor bij andere comboboxen, bijvoorbeeld de combobox 'Geboorteplaats *' als op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/AfschriftBurgerlijkeStand/Afschrift/ bij 'Akte*' voor geboorteakte is gekozen.

Op de betaalpagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/AfschriftBurgerlijkeStand/Betalen/ kan na keuze voor iDeal een bank geselecteerd worden. De methode om een bank te selecteren is opgemaakt met keuzerondjes, maar deze keuzerondjes zijn verborgen voor hulpsoftware door middel van CSS. Alleen het logo van een bank wordt voorgelezen als het elementen focus heeft. Zorg ervoor dat de keuzerondjes niet verborgen zijn voor hulpsoftware. Let hierbij op dat de keuzerondjes een goede toegankelijke naam krijgen, dat is nu niet het geval.

Bijvoorbeeld op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/OudAdres/ bij vensterbreedte van 1280 pixels ingezoomd tot 200% zijn de stappen van het proces te zien aan de ronde iconen bovenaan de pagina. Aan de dunne cirkel rond het icoon kan je zien welke stap de huidige pagina is. Voor blinden en slechtzienden is deze informatie niet beschikbaar via hulpsoftware. Markeer de actieve naam zodat deze ook als zodanig wordt voorgelezen door een screenreader. Bijvoorbeeld via aria-current en een waarde die de content beschrijft.

De PDF 'Aangifteformulier verhuizing' (te downloaden aan het eind van formulier ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/Login/) is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en ALT-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de Engelstalige PDF.

Advies: De koppenstructuur is niet altijd correct, bijvoorbeeld op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/Afronden/ hebben 'UW AANGIFTE VAN VERHUIZEN' en 'AANVRAGER' dezelfde kopniveau 3, terwijl 'AANVRAGER' onderdeel is van 'UW AANGIFTE VAN VERHUIZEN' en dus een kopniveau lager zou moeten hebben. Ook is er geen kop van niveau 2 op de pagina. Bezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een koppenlijst over een pagina navigeren om snel informatie te vinden. Daarom is het belangrijk om een goed lopende koppenstructuur te gebruiken. Een goede koppenstructuur begint bij een kopniveau 1 voor de titel van de pagina, kopniveau 2 voor de koppen, kopniveau 3 voor de tussenkoppen, et cetera.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Voldoende


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De titel van de PDF 'Aangifteformulier verhuizing' (te downloaden aan het eind van formulier ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/Login/), is witte tekst op een groene achtergrond (HEX #11913A) en heeft te weinig contrast. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,1:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Hetzelfde geldt voor de Engelstalige PDF.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280px breed ingezoomd wordt tot 200% op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/home/index/, dan loopt de tekst 'CENTRIC EDIENSTEN' over het logo waardoor de tekst daarvan slecht of niet leesbaar is. Zorg ervoor dat content niet over elkaar komt te staan wanneer bezoekers inzoomen.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op onder andere ediensten-burgerzaken.centric.eu/AfschriftBurgerlijkeStand/AangeverDetails/, dan verdwijnt vanaf 175% de tekst 'Aanvragen afschrift Burgerlijke Stand' van de pagina. Content en functionaliteiten mogen niet verwijden wanneer bezoekers inzoomen op een pagina.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan is het bijvoorbeeld op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/NieuwAdres/ niet mogelijk om de maand december te kiezen omdat die niet in beeld kan scrollen. Ook is de tekst die verschijnt als op het vraagteken naast de datum geklikt wordt niet volledig te lezen. Een gedeelte valt buiten beeld en is niet in beeld te scrollen. Zorg dat de tekst binnen het beeld blijft en dat alle functionaliteit ook op lage resolutie werkt.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Elke pagina met terugkerende inhoud bevat wel een skiplink (een mechanisme om naar een ander deel van de pagina te springen), maar als bij een smal venster de hamburgermenu knop verschijnt is de skiplink niet het eerste dat focus krijgt. Dat zijn de (verborgen) links in het hamburgermenu. Zorg ervoor dat de skiplink als eerste op de website focus krijgt om dit probleem op te lossen.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF 'Aangifteformulier verhuizing' (te downloaden aan het eind van formulier ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/Login/) heeft geen documenttitel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond. Hetzelfde geldt voor de Engelstalige PDF.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/AangeverDetails/ een fout e-mailadres invullen, verschijnen er foutmeldingen 'Dit e-mailadres is ongeldig.' onder het invoerveld. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren moeten met de tabtoets direct bij die foutmelding uitkomen, nu blijft de focus op de 'Volgende' toets staan. Los dit probleem bijvoorbeeld op door de toetsenbordfocus te verplaatsen naar het veld waarbij de foutmelding verschijnt.

Als op pagina pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/AangeverDetails/ op de knop 'Volgende' wordt geklikt heeft op de volgende pagina de knop 'Volgende' focus. Dit is verwarrend, met name voor blinde bezoekers. Als een nieuwe pagina geladen wordt verwacht men de focus boven aan de nieuwe pagina.

Bij een vensterbreedte van 1280 pixels als is ingezoomd tot 200% verschijnt er links in de header van elke formulier een hamburgermenu-knop. Het hamburgermenu is voor hulpsoftware onzichtbaar gemaakt door middel van het aria-hidden attribuut, wanneer het menu visueel zichtbaar is verandert de waarde van aria-hidden naar 'false'. Toch is het voor toetsenbordgebruikers mogelijk om focus te plaatsen op de links in het menu wanneer dit visueel niet zichtbaar is, hierdoor zal voorleessoftware ook niets aangeven omdat de waarde van aria-hidden in dat geval 'true' is. Zorg ervoor dat het alleen mogelijk is om focus te plaatsen op de links in het menu wanneer dit menu visueel zichtbaar is.

Bij een vensterbreedte van 1280 pixels als is ingezoomd tot 200% verschijnt er links in de header van elke pagina een hamburgermenu-knop. Wanneer het menu openstaat, is de content op de achterliggende pagina nog steeds bereikbaar met het toetsenbord. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers niet altijd zien welk element focus heeft. De content op de pagina achter het menu moet niet worden opgemerkt door hulpsoftware en mag niet bereikbaar zijn met het toetsenbord, totdat de bezoeker het menu afsluit. Zorg dat de focus binnen het menu venster blijft totdat deze gesloten is. Hetzelfde gebeurt vaker in de website, bijvoorbeeld als er een venster met een foutmelding opent omdat een formulier niet volledig is ingevuld, zoals op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/NieuwAdres/.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De link om de taal te veranderen in de header van elke pagina heeft geen toegankelijke naam. Omdat de link daarmee geen linkdoel heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Voeg een toegankelijke naam waarin het linkdoel is omschreven toe om dit probleem op te lossen. Zie ook succescriterium 4.1.2.
Hetzelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld in de header van elke pagina bij een schermresolutie van 1280 pixels breed ingezoomd tot 200% bij de knop om uit te loggen rechtsboven en bij dezelfde resolutie bijvoorbeeld op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/VermissingReisdocument/Afronden/ de ronde iconen bovenaan de inhoud, de links die de voortgang van het proces aangeven.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Opmerking: Op onder andere pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/AfschriftBurgerlijkeStand/Afschrift/ kunnen bezoekers een datum selecteren door middel van een knop die visueel gelabeld is met een kalender icoon. Deze knop heeft de toegankelijke naam 'Aktedatum'. Voor sommige gebruikers van hulpsoftware geeft dit niet duidelijk genoeg aan wat deze knop doet. Een betere toegankelijke naam zou bijvoorbeeld 'Selecteer datum' zijn.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de link om de taal te veranderen in de header van elke pagina focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de eigenschappen van de PDF 'Aangifteformulier verhuizing' (te downloaden aan het eind van formulier ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/Login/) is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF. Hetzelfde geldt voor de Engelstalige PDF.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina als de taal op Engels staat heeft de contrastknop in de header van de pagina de toegankelijke tekst 'Stel het contrast in op hoog'. Deze tekst is in een andere taal. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="nl" toe te voegen. Beter is het om de toegankelijke tekst Engelstalig te maken.
Hetzelfde komt vaker in de website voor, bijvoorbeeld op de homepagina onder 'BELASTINGEN' zijn alle links Nederlandstalig zonder taalwisseling in de code.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onder andere op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/Aangever/ staat een formulier waar bij de verplichte velden een * wordt getoond. Nergens binnen het formulier staat vermeld dat dit betekent dat dit veld verplicht is. Plaats een melding bovenaan, binnen het formulier, bijvoorbeeld: ‘Velden met een sterretje (*) zijn verplicht'.

Wanneer bij doorgeven verhuizing gekozen is voor 'Ik ga in een verzorgingshuis wonen.' dan is op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/Upload/ het veld 'In wonen verzorging uploaden.' verplicht. Het label van het veld geeft niet aan welk document verplicht verzonden moet worden. Geef duidelijke instructies.

Advies: Op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/NieuwAdres/ staat een label met de toegankelijke tekst 'Ik verhuis met mijn echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner (en evt. kinderen).' Visueel is de tekst 'echtgeno(o)t(e)' duidelijk, maar voorgelezen door hulpsoftware verdient de tekst 'echtgenoot of echtgenote' de voorkeur. Toegankelijke tekst mag anders zijn als de geschreven tekst mits dezelfde informatie wordt gegeven. Ook zou '(en evt. kinderen)' vervangen kunnen worden door 'en eventueel kinderen', hulpsoftware leest ook haakjes voor.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onder andere op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/AangeverDetails/ moet een e-mailadres ingevuld worden. Als dat niet goed is gedaan verschijnt de melding: 'E-mailadres is niet ingevuld. Dit veld is verplicht.' Hier ontbreekt een foutsuggestie.
Een suggestie moet voldoende informatie geven om het veld goed in te vullen. Bijvoorbeeld: ‘controleer of het e-mailadres het volgende format heeft: naam@domein.nl’


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De link om de taal te veranderen in de header van elke pagina heeft geen toegankelijke naam. Omdat de link daarmee geen linkdoel heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Voeg een toegankelijke naam waarin het linkdoel is omschreven toe om dit probleem op te lossen. Zie ook succescriterium 2.4.4.

Als op de pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/AfschriftBurgerlijkeStand/Afschrift/ bij 'Akte' gekozen wordt voor bijvoorbeeld 'Huwelijksakte' dan krijgt de span het attribuut aria-readonly="true". Het attribuut aria-readonly mag alleen gegeven worden aan invoervelden, bijvoorbeeld een textveld. Foute aria-code kan ongewenste resultaten geven bij hulpsoftware. Zorg ervoor dat aria correct wordt gebruikt.
Dit probleem komt op meer plaatsen in de website voor, op deze pagina ook bij de velden 'Van', 'Maand' en 'Gehuwd in'. Eenzelfde soort probleem komt voor op pagina ediensten-burgerzaken.centric.eu/Verhuizen/NieuwAdres/. Het attribuut aria-expanded="false" mag alleen gebruikt worden voor elementen met bepaalde rollen, zoals een link of menuitem.

Als bij een schermresolutie van 1280 pixels breed ingezoomd wordt tot 200%, wordt de tekst van de link 'Afbreken en uitloggen' vervangen voor een icoon. Hierdoor heeft de link geen tekstueel label meer en is er geen toegankelijke naam voor deze link aanwezig. Zorg ervoor dat de link altijd een toegankelijke naam heeft, ook bij een ingezoomde weergave. Los dit probleem bijvoorbeeld op door gebruik te maken van een aria-label.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/ediensten-burgerzaken-centric/audit/
Geprint: 2024-04-24 04:43:38 v2.4-011