Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid Intranet Agora Erasmus MC

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Intranet Erasmus MC
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
  • Pagina's op subdomeinen waarbij de HTML en/of systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar op intranet.erasmusmc.nl/ naar wordt verwezen met een link.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 89

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op de pagina "Home" staan afbeeldingen bij links naar artikelen. De alternatieve tekst van deze afbeeldingen is altijd de kop van het artikel waar de links naar verwijzen. Dit is geen goede alternatieve tekst omdat deze de afbeelding niet omschrijven. Daarnaast kan het verwarrend zijn voor screenreadergebruikers dat dezelfde tekst meerdere keren wordt voorgelezen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om de alternatieve tekst op de afbeeldingen te verwijderen en ervoor te zorgen dat de afbeeldingen niet meer fungeren als link.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op "Vaktherapie op de adolescentenkliniek" en op de pagina "Andere taal".

Bevinding 2: Op de pagina "Agendapunt Webinar" staat achter sommige links een icoon dat aangeeft dat de link verwijst naar een externe website, bijvoorbeeld achter de locatie-URL. Dit icoon brengt informatie over en heeft daarom een tekst-alternatief nodig. Dit icoon is op de pagina geplaatst met CSS, daarom is er geen img-element op een tekst- alternatief op te plaatsen. Geef het icoon een tekst-alternatief door bijvoorbeeld tekst in een verborgen span-element te plaatsen.

Bevinding 3: Op de pagina "Artikel Inschrijving HIX training" staat een afbeelding van het HiX logo. Omdat deze afbeelding informatie overbrengt moet het een alternatieve tekst hebben. Geef de afbeelding een alternatieve tekst met de organisatienaam.

Bevinding 4: Boven aan de pagina "Vaktherapie op de adolescentenkliniek" staat een headerafbeelding met de alternatieve tekst 'Hero image'. Deze afbeelding is decoratief en heeft daarom geen alternatieve tekst nodig, maar wanneer een decoratieve afbeelding wel een alternatieve tekst heeft moet deze tekst de afbeelding wel goed beschrijven. Dat is hier niet het geval. Pas de alternatieve tekst aan zodat deze de afbeelding omschrijft of verwijder de alternatieve tekst.
De headerafbeelding op de pagina "Afdeling Psychiatrie" heeft dezelfde alternatieve tekst die de afbeelding niet omschrijft.

Bevinding 5: In de header van iedere pagina staat een zoekfunctie met daarin een knop met de afbeelding van een vergrootglas-icoon. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor is ook de functie van de knop niet duidelijk voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Op de pagina "Video Biobank" staat de link 'hier' die een video opent in een nieuw tabblad. In de video komt gesproken woord voor, maar de ondertiteling ontbreekt. Zonder ondertiteling is de video niet toegankelijk voor doven en slechthorenden. Voeg een goede en leesbare ondertiteling toe aan de video.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Op de pagina "Video Biobank" staat de link 'hier' die een video opent in een nieuw tabblad. Deze video heeft een voiceover die een aantal keer verwijst naar wat er op beeld gebeurd, bijvoorbeeld rond 0:40. Slechtzienden en blinden weten niet wat er op beeld gebeurt en zullen daarom de verwijzingen van de voiceover niet begrijpen. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: Op de pagina "Video Biobank" staat de link 'hier' die een video opent in een nieuw tabblad. Deze video heeft een voiceover die een aantal keer verwijst naar wat er op beeld gebeurd, bijvoorbeeld rond 0:40. Slechtzienden en blinden weten niet wat er op beeld gebeurt en zullen daarom de verwijzingen van de voiceover niet begrijpen. Los dit op door een extra audiospoor toe te voegen aan de video die uitlegt wat er op het beeld gebeurt.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: Onder de tekst 'Laatste artikelen' op de pagina "Home" staan links opgemaakt in h3-elementen waardoor deze links ook koppen worden. Deze koppen bevatten geen content. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers die baat hebben bij een duidelijke navigatiestructuur, omdat deze koppen niet verwijzen naar onderstaande content. Ook voor screenreadergebruikers is dit verwarrend omdat zij verwachten dat na een kop content volgt. Los dit op door de h3-elementen waar de links in staan te verwijderen.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op de pagina's "Agora Nxt" en "Artikel Inschrijving HIX training". Dit geldt onder andere ook voor de agendaitems onder 'Agenda' op de homepage.

Bevinding 10: In de footer op de pagina "Home" staan de koppen 'Vragen over Agora', 'Informatie' en 'Volg ons op' visueel boven lijsten. Wanneer naar de code wordt gekeken is te zien dat deze koppen onderdeel zijn van de lijsten waar zij visueel boven staan. Hierdoor worden deze lijsten niet goed voorgelezen door screenreaders. Daarnaast zijn de koppen niet opgemaakt in een kopelement maar in het strong-element. Het strong-element is niet bedoeld om koppen mee op te maken omdat beide elementen een andere betekenis hebben.
Zorg ervoor dat de koppen in kopelement en buiten de lijsten worden geplaatst.
Dit probleem komt ook voor in de footer op elke pagina, bijvoorbeeld op de pagina "Andere taal".

Bevinding 11: Op onder andere de pagina "Toegankelijkheid" staan twee knoppen 'Zeker' en 'Niet echt'. Wanneer één van deze knoppen is geactiveerd verschijnt er een invoerveld voor feedback die gebruikers kunnen opsturen. Het label bij dit invoerveld is niet gekoppeld aan het veld. Hierdoor weten screenreadergebruikers niet wat zij moeten invoeren bij dit veld. Zorg ervoor dat het invoerveld en het label aan elkaar zijn gekoppeld door bijvoorbeeld het for- en id-attribuut te gebruiken.
Op andere pagina's komt ook voor dat het invoerveld en visuele label niet aan elkaar zijn gekoppeld, bijvoorbeeld op de pagina "Afdelingen" en op "Samenstelling Reanimatie". Het tekstveld heeft wel een aria-label, maar dat komt niet overeen met de visuele tekst. Zie ook succescriterium 2.5.3.

Bevinding 12: Op de pagina "Agenda overzicht" staan selectievakjes waarmee gebruikers de items in het agendaoverzicht kunnen filteren. De selectievakjes hebben via CSS de eigenschap 'display:none' gekregen. Hierdoor zijn de selectievakjes niet zichtbaar voor gebruikers van screenreaders. Daarnaast zijn de selectievakjes niet correct voorzien van labels. Het input-element is geplaatst binnen het label-elementen. Dit is een impliciete koppeling en wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund. Wijzig dit naar een expliciete koppeling met een for- en id-attribuut.

Bevinding 13: Op de pagina "Agendapunt Webinar" zijn koppen in het blauwe blok en de introductietekst van het artikel opgemaakt met het strong-element. Het strong-element is niet bedoeld om teksten dikgedrukt te maken of om koppen mee op te maken. Dit element zorgt er namelijk voor dat screenreader tekst met nadruk uitspreken, wat vervelend kan zijn voor screenreadergebruikers als dit vaak gebeurt op één pagina. Daarnaast heeft het strong-element niet dezelfde betekenis als een kopelement (h1, h2, etc.). Gebruik daarom om tekst dik te drukken CSS of een vergelijkbare techniek.
Dit probleem komt ook voor op de pagina "Artikel Inschrijving HIX training" en op de pagina "Vaktherapie op de adolescentenkliniek" en bij de tekst 'Blokken op je startpagina' op pagina 'Dashboard blokken aanpassen'.

Bevinding 14: Op de pagina "Afdelingen" staan knoppen onder de kop 'A - Z'. Sommige van deze knoppen zijn uitgeschakeld, dit is visueel aangegeven door dat knoppen transparant zijn en niet klikbaar. Voor mensen die gebruik maken van screenreader is het niet duidelijk dat deze knoppen niet actief zijn omdat ze worden voorgelezen op dezelfde manier als de actieve knoppen. Daarnaast kan de focus ook worden geplaatst op de inactieve knoppen, wat ook vervelend is voor toetsenbordgebruikers die het scherm kunnen zien. Los dit probleem op door ervoor te zorgen dat de inactieve knoppen niet worden voorgelezen en het niet mogelijk om de focus op deze knoppen te plaatsen.

Bevinding 15: Op de pagina "Afdelingen" staan koppen die niet zijn opgemaakt als koppen, bijvoorbeeld de letter 'A'. Dit is een kop omdat het wat zegt over de onderstaande lijst, namelijk dat dit alle afdelingen zijn die beginnen met de letter A. Het is belangrijk dat visuele koppen in de HTML-code in een kopelement staan. Zo kan hulpsoftware de juiste betekenis van het element interpreteren. Plaats daarom alle koppen op de pagina in een kopelement.

Bevinding 16: Op de pagina "Contact en Route" staat de zin 'Op deze pagina vind je informatie over de bereikbaarheid in en naar het Erasmus MC'. Deze tekst is opgemaakt in een strong-element. Het strong-element zorgt er voor dat screenreaders de tekst in het element met nadruk uitspreken. Daarom is dit element niet voor hele zinnen maar voor één of enkel woorden. Verwijder het strong-element op de zin en pas het element alleen toe op teksten die nadruk bij uitspraak nodig hebben.

Bevinding 17: In de tabel op pagina "Samenstelling Reanimatie" staan twee cellen die zijn opgemaakt maakt als kopcellen. Het gaat om de cellen met de tekst 'I.C. Huig' en 'voorzitter; Anesthesioloog, MMT arts'. Doordat deze cellen zijn opgemaakt als kopcellen zal hulpsoftware denken dat deze cellen de koppen zijn van de onderstaande cellen, dat is hier niet het geval. Los dit op door cellen te veranderen van th-elementen naar td-elementen. In een tabel moeten wel kopcellen staan. Plaats daarom kopcellen met bijvoorbeeld de tekst 'Naam' en 'Functie' boven de datacellen.

Bevinding 18: Op de pagina "Video Biobank" staan een schuingedrukte tekst. Deze tekst is opgemaakt met het em-element. Dit element zorgt ervoor dat screenreaders deze tekst uitspreken met nadruk, daarom is het element alleen bedoeld voor één of enkele woorden en niet voor hele stukken tekst. Verwijder daarom het em-element van de tekst. Het i-element mag wel worden gebruikt om teksten schuingedrukt te maken omdat dit geen invloed heeft op hoe screenreaders teksten uitspreken.

Bevinding 19: De blauwe links op de pagina "Vaktherapie op de adolescentenkliniek" zijn opgemaakt in een H3-element, bijvoorbeeld de link 'Thema-sophia' en 'MC Topics'. Deze links zijn geen koppen en mogen daarom niet worden opgemaakt in een kopelement. Verwijder het H3-element van deze links.
Dit probleem komt ook voor op de pagina "Afdeling Psychiatrie".

Bevinding 20: De PDF "PDF: Jaarplan Antibioticacommissie 2021" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bevinding 21: De PDF "Bereikbaarheid Gebouw Fd" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bevinding 22: In de header van iedere pagina staat een hamburgermenu. De toegankelijke naam van dit menu is 'Navigatie openen/sluiten'. Het is voor ziende bezoekers duidelijk wanneer het menu geopend is, maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Zorg dat de naam verandert van 'Navigatie openen' naar 'Navigatie sluiten' of gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Bevinding 23: Advies:
De koppenstructuur op pagina "Toegankelijkheid" loopt niet logisch. De pagina begint met de H1-kop 'Toegankelijkheid' en gaat daarna naar de H4-kop 'Voor iedereen'. Een logische aflopende koppenstructuur, beginnende met een H1 voor de titel van de pagina, H2 voor koppen en H3 voor tussenkoppen (etcetera) is beter voor de toegankelijkheid van de website én voor vindbaarheid van de website in zoekmachines zoals Google.
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op de pagina "Contact en route" waar de pagina begint met een H2-kop die wordt opgevolgd door een H1-kop.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: Op de pagina "Home" staan onder de kop 'Agenda' data en koppen die ook als links dienen. Zowel visueel als in de code staat de datum van het evenement vóór de kop van het evenement. Hierdoor is de relatie tussen de kop en de datum niet duidelijk voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Plaats alle meta data van een artikel, zoals afbeeldingen, datums, categorieën en auteursnamen, in de code ná de kop van het artikel. Visueel mag het er wel voor staan. Dit geldt komt op meerdere plekken voor, waaronder in de blokken die bezoekers zelf kunnen toevoegen, zoals 'Nieuws kankerinstituut' en 'MC Topics' en op de pagina 'Agendaoverzicht'.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 25: Op de pagina "Artikel inschrijving HIX training" zijn links in de lopende tekst, bijvoorbeeld linktekst 'Consult 2.0' en 'Je kunt je nu direct inschrijven', alleen herkenbaar doordat ze een andere kleur hebben. Slechtzienden en kleurenblinden kunnen hierdoor mogelijk niet herkennen dat om links gaat. Zorg ervoor dat hyperlinks in lopende tekst ook herkenbaar zijn aan minimaal één andere eigenschap, bijvoorbeeld door ze te onderstrepen.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 26: Op pagina "Home" is een oranje tekst (#E84720) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,9:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Deze kleurcombinatie komt meerdere keren op de pagina voor, ook als witte tekst op een oranje ( #E84720) achtergrond. Deze kleurencombinatie komt ook voor op de pagina "Agora Nxt".

Bevinding 27: Op de pagina "Home" staat de witte tekst 'Service portal' op een lichtblauwe achtergrond (#86d2ed). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

De volgende teksten op de pagina 'Home' hebben ook een te laag contrast:

Bevinding 28: De kop 'NFU: cao-akkoord met alle bonden' staat voor een afbeelding met een oranje gradiënt op de pagina "Home". Door de oranje kleur (#da5d3d) op de afbeelding is de witte tekst voor sommige gebruikers niet goed te lezen. De contrastverhouding is 3,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 29: Op "Home" staat een zoekveld boven aan de pagina. Het contrast van de placeholdertekst (#bfbfbf) op de achtergrond (#faf9f9) is te laag. De contrastratio is hier 1,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 30: De blauwe tekst (#3b8ed6) op de de witte achtergrond op de pagina "Artikel Inschrijving HIX training" heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 3,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 31: In de lopende tekst op pagina "Artikel Inschrijving HIX training" staan links die een blauwe kleur (#0078d1) hebben. In combinatie met de witte achtergrond hebben de links een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 4,3:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 32: Het contrast van de kleuren in de knop 'Wijzigingen opslaan' op pagina 'Dashboard blokken aanpassen' is te laag. Het contrast van de witte tekst op de blauwe achtergrond (HEX #0078D1) is 4,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 33: De grijze teksten (#bababa) op de witte achtergrond op de pagina "Vaktherapie op de adolescentenkliniek" hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,9:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 34: In de PDF "Jaarplan Antibioticacommissie 2021" staat de blauwe tekst 'Jaarplan 2021 – Antibioticacommissie & A-team' (#75cff3) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,7:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Teksten met hetzelfde contrastprobleem komen ook voor in de PDF "Bereikbaarheid Gebouw Fd".

Bevinding 35: In de PDF "Bereikbaarheid Gebouw Fd" staat de blauwe tekst (#75cff3) op een lichtblauwe achtergrond (#e5f4fe). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 36: Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 200% op de pagina 'Home' valt bij 100% en 110% content deels buiten beeld. Het gaat om de teksten 'Bereikbaarheid', 'Bereikbaarheidsgids' en 'Contact en route' die in het uitklapmenu staan. Doordat de teksten buiten beeld staan zijn ze slecht leesbaar. Ook is er geen scrolbalk waarmee gebruikers de tekst zichtbaar kunnen maken.
Dit probleem herhaalt zich op alle geteste pagina's.

Bevinding 37: Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 150% op pagina "Samenstelling Reanimatie" staan de twee knoppen 'Tabel vergroten' over de tabel. Dit zorg ervoor dat de knoppen en tabel slechter te lezen zijn. Zorg ervoor dat wanneer gebruikers de schermgrootte aanpassen content niet overlapt.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 38: Boven aan de pagina "Home" staat een knop waarmee gebruikers een menu kunnen uitklappen. In deze knop staat de naam van de gebruiker die is ingelogd. Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% en deze knop is uitgeklapt, valt een deel van het uitklapmenu buiten het weergavevenster. Hierdoor kunnen niet alle gebruikers de links in dit menu zien en activeren. Zorg ervoor dat belangrijke content en elementen voor alle gebruikers leesbaar en bedienbaar blijven.
Dit probleem herhaalt zich op alle geteste pagina's.

Bevinding 39: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op pagina "Agendapunt Webinar" verschijnt er een horizontale scrolbar. Zorg dat de tekst binnen het beeld blijft. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld tabellen, betekenisvolle afbeeldingen en kaarten. Die moeten leesbaar blijven.

Bevinding 40: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op pagina "Afdelingen" verdwijnt de content op de pagina achter het element dat altijd in beeld blijft staan als de gebruiker over de pagina scrolt, het zoekveld met het label 'Zoek op afdeling'. Hierdoor kunnen sommige gebruikers niet meer bij de content op de pagina komen, zoals mensen die de pagina moeten vergroten of op een kleinere scherm bekijken. Zorg ervoor dat content altijd leesbaar en bereikbaar blijft.

Bevinding 41: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op pagina "Agora Nxt" verdwijnt de afbeelding achter de kop 'Volg de TV-serie Het Hart van Rotterdam'. Hierdoor staat de kop voor een deel over een andere tekst en voor een deel op een witte achtergrond. De kop en omliggende tekst zijn hierdoor niet goed te lezen. Zorg ervoor dat content leesbaar blijft wanneer de pagina op een kleiner scherm wordt bekeken of wanneer een gebruiker inzoomt op de pagina.
Daarnaast wordt door het inzoomen ook het klikbare gebied van de bedienbare elementen op de pagina vergroot. Hierdoor wordt bijna de gehele pagina klikbaar. Dit is verwarrend omdat het nu niet duidelijk is waar een bezoeker precies op klikt.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 42: Op "Home" staat een zoekveld boven aan de pagina. De raden van het zoekveld (#f3f1f1) op de witte achtergrond heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 43: De contrastratio tussen het vergrootglas-icoon en de achtergrond, in de zoekfunctie in de header van iedere pagina, is te laag. De contrastratio tussen het grijze icoon (HEX #BABABA) en de grijze achtergrond (HEX #FAF9F9) is 1,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 44: Op de pagina "Agenda overzicht" staan selectievakjes. De randen van de vakjes (#bababa) in combinatie met de witte achtergrond hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,9:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 45: Op de pagina "Agora Nxt" staat de knop 'Laad meer artikelen'. Wanneer de focus (#0078d1) op de knop (#0078d1) is geplaatst is het contrast te laag. De contrastverhouding is hier 1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 46: Wanneer de pagina "Contact en route" wordt weergegeven in een schermgrootte van 1024x768px verschijnt er een link met een pijlicoon (wijzend naar links) als label. Het contrast van dit element (#bababa) op de achtergrond (#f2eeeb) is te laag. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Deze knop verschijnt op meerdere pagina's wanneer deze worden bekeken in een schermgrootte van 1024x768px. Bijvoorbeeld op pagina "Afdeling Psychiatrie" en op "Video Biobank".

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 47: Wanneer er verstoringen zijn wordt dit gemeld op de pagina "Home" onder de knop 'Verstoringen'. Als een gebruiker met de muis over de knop gaat (Hover) verschijnt er een uitklapmenu, dit menu verschijnt niet wanneer de focus op de knop staat. Hierdoor kunnen gebruikers die navigeren met het toetsenbord niet bij de meldingen van storingen komen. Zorg ervoor dat content die zichtbaar wordt bij hover ook zichtbaar wordt bij focus. Hierbij moet ook een mechanisme aanwezig zijn waarbij gebruikers de content bij focus kunnen verwijderen zonder de focus te verplaatsen, bijvoorbeeld met de escape-toets.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 48: Wanneer er verstoringen zijn wordt dit gemeld op de pagina "Home" onder de knop 'Verstoringen'. Deze knop laat bij hover een uitklapmenu zien waar links in staan, deze links worden niet zichtbaar wanneer de focus op de knop staat. Hierdoor kunnen gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord voor navigatie en bediening deze links niet activeren of de focus erop plaatsen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen zoals knoppen en links ook bereikbaar en bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Bevinding 49: Op de pagina "Agenda overzicht" staan selectievakjes waarmee gebruikers de items in het agendaoverzicht kunnen filteren. De selectievakjes hebben via CSS de eigenschap 'display:none'. Hierdoor zijn de selectievakjes niet zichtbaar voor screenreadergebruikers en is het niet mogelijk om de focus met het toetsenbord op de vakjes te plaatsen. Zorg ervoor dat het mogelijk is om de selectievakjes te selecteren met alleen het toetsenbord.

Bevinding 50: Op de pagina "Video Biobank" staan aan de linkerkant van de pagina meerdere links. Naast de link 'Materiaal verzameling' staat een plusje, waarmee andere links verschijnen. Voor toetsenbordgebruikers is het niet mogelijk om de knop te activeren omdat zij de focus daar niet op kunnen plaatsen. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers niet bij de onderliggende links. Zorg ervoor dat gebruikers alle interactieve elementen zoals knoppen en links ook met het toetsenbord kunnen bedienen.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op de pagina "Afdeling Psychiatrie".

Bevinding 51: Op de pagina "Video Biobank" staat de link 'hier' waarmee een video wordt geopend in een nieuw tabblad. In deze video staan knoppen waarmee gebruikers de video bijvoorbeeld kunnen pauzeren en het geluid kunnen bedienen. Deze knoppen zijn even zichtbaar maar verdwijnen snel na het laden van de video. Wanneer de knoppen zichtbaar zijn is het mogelijk om de focus erop te plaatsen, maar wanneer de knoppen niet zichtbaar zijn kunnen toetsenbordgebruikers deze niet bedienen. Dit geeft problemen voor toetsenbordgebruikers, zij moeten erg snel reageren willen zij de focus op de knoppen plaatsen. Als de knoppen zijn verdwenen is het voor toetsenbordgebruikers onmogelijk om de focus erop te plaatsen, omdat deze alleen weer zichtbaar worden als de muisaanwijzer beweegt. Zorg ervoor dat de knoppen bedienbaar blijven met het toetsenbord.

Bevinding 52: Wanneer de pagina "Contact en route" wordt weergegeven in een schermgrootte van 1024x768px verandert het submenu in een uitklapmenu dat achter een knop zit. Het is mogelijk voor toetsenbordgebruikers om de focus op deze knop te plaatsen, maar zij kunnen het menu achter de knop niet uitklappen. Dit komt waarschijnlijk doordat de knop is opgemaakt in een span-element en klikbaar is gemaakt met Javascript. Als de knop wordt opgemaakt met een button-element is het voor toetsenbordgebruikers wel mogelijk om de focus erop te plaatsen.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op de pagina "Antibioticacommissie Jaarverslag" en op "Samenstelling Reanimatie".

Bevinding 53: Op pagina 'Dashboard blokken aanpassen' kunnen bezoekers met de 'drag & drop' functie de volgorde van blokken wijzigen. Deze optie is niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 54: Op elke pagina ontbreekt een mechanisme om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 55: De pagina's "Home", "Ander taal" en "404" hebben dezelfde paginatitel 'Intranet - Erasmus MC'. Zorg dat elke pagina uniek identificeerbaar is en een titel heeft die de inhoud goed omschrijft.

Bevinding 56: Op de pagina "Video Biobank" staat de link 'hier' die nieuwe pagina opent in een nieuw tabblad. Op deze pagina wordt alleen een video getoond en heeft geen paginatitel. Zorg dat er door middel van het title-element een beknopte titel aanwezig is die de inhoud van de pagina beschrijft.

Bevinding 57: De PDF "Jaarplan Antibioticacommissie 2021" heeft geen goede titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

Bevinding 58: De PDF "Bereikbaarheid Gebouw Fd" heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 59: Op de pagina "Samenstelling Reanimatie" staat de knop 'Tabel vergroten'. Na het activeren van deze knop verschijnt een overlay over de hele pagina. De focus wordt niet gelijk in deze overlay geplaatst, toetsenbordgebruikers moeten eerste een aantal keer op tab drukken voordat de focus op de sluitknop staat. Daarnaast gaat de focus, nadat deze op de sluitknop is geplaatst, verder op de achterliggende pagina. Voor toetsenbordgebruikers is dit erg vervelend omdat de overlay over het scherm blijft staan en zij de focus niet meer kunnen zien. Los dit bijvoorbeeld op door een toetsenbordval te creëren die ervoor zorgt dat de focus niet uit de overlay gaat totdat deze is afgesloten.

Bevinding 60: Wanneer de pagina "Agendapunt Webinar" in een schermgrootte van 1024x768px wordt bekeken verandert de volgorde waarin de content op de pagina wordt weergegeven. Het blauwe vlak met de link 'Toevoegen aan kalender' staat boven de kop. De focus volgorde verandert niet mee met de content. Wanneer een toetsenbordgebruikers met de tabtoets over de pagina navigeert gaat de focus eerst naar de link die onder de kop 'CTB-symposium: Even op adem komen', daarna naar de links in het blauwe vlak en als laatst naar de footer. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers die met het toetsenbord navigeren maar wel het scherm kunnen zien. Zorg er daarom voor dat de focus een weg van boven naar beneden aflegt op de pagina zonder links over te slaan.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 61: In de header en de footer van iedere pagina staat het logo van het Erasmus MC. Deze afbeelding linkt naar de homepage van het intranet. Wanneer een afbeelding ook dient als link is het verplicht om een linkdoel in de alternatieve tekst te hebben staan. Dat bevat de alternatieve tekst momenteel niet. Hierdoor is het voor gebruikers van screenreaders niet te achterhalen waar de link naar verwijst. Voeg daarom een linkdoel toe aan de alternatieve tekst van het logo.

Bevinding 62: Op de pagina "Home" staan twee links met de visuele linktekst 'NL' en 'EN'. Voor gebruikers van screenreaders is het linkdoel van deze links niet duidelijk wanneer alleen de linktekst wordt voorgelezen. Voeg daarom extra informatie toe aan de toegankelijke namen van deze links met aria-label of een soortgelijke techniek.

Bevinding 63: Op de pagina "Home" staan blokken content waarin een afbeelding, titel en tekst worden getoond. Meerdere elementen binnen deze blokken dienen ook als link, maar hebben geen toegankelijke naam (Zie ook SC 4.1.2) en linkdoel. Dit zorgt ervoor dat screenreadergebruikers links zonder linknaam krijgen voorgelezen en daardoor niet weten waar deze links naartoe verwijzen. Dit kan worden opgelost door in de code de meerdere linkelementen te verwijderen en één linkelement te plaatsen op de kop in het contentblok. Hierdoor wordt alleen de kop van het contentblok een link en lezen screenreader niet meerdere links zonder linknaam voor. Hier mag ook het klikgebied van de link worden vergroot met Javascript.
Dit probleem komt voor op de pagina "Andere taal".

Bevinding 64: Onder de kop 'Snelkoppelingen' op de pagina "Home" staan links. In de toegankelijke namen van deze links is een elementen meegenomen dat gebruikt is voor de vormgeving van de pagina. Bijvoorbeeld bij de link 'Service portal' staat op de achtergrond een S, deze S is meegenomen in de toegankelijk naam van de link waardoor deze 's serviceportal' is. Voor screenreadergebruikers kan het verwarrend zijn wanneer deze linktekst wordt voorgelezen. Maak deze extra tekst onzichtbaar voor hulpsoftware om dit probleem op te lossen.

Bevinding 65: Op pagina "Home" komt meerdere keren de linktekst 'Meer nieuws' voor. De links verwijzen naar verschillende pagina’s. Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers, maar ook voor mensen die baat hebben bij een duidelijke navigatiestructuur. Zorg ervoor dat identieke linkteksten hetzelfde linkdoel hebben, of voeg, bijvoorbeeld met onzichtbare tekst, meer informatie toe over waar de link naar verwijst, bijvoorbeeld 'over Kanker Instituut'.

Bevinding 66: Op de pagina "Agenda overzicht" staan links onder het overzicht van agenda-items. Deze links hebben een toegankelijk naam zonder duidelijk linkdoel (Zie ook SC 4.1.2), hierdoor weten screenreadersgebruikers niet waar deze links naar verwijzen. Bijvoorbeeld de link '2', wanneer dit wordt voorgelezen is het niet voor elke screenreadergebruiker duidelijk dat deze link naar pagina 2 verwijst. Voeg daarom het woord 'pagina' toe aan de toegankelijke naam van deze links. De link die naar de volgende pagina verwijst heeft geen toegankelijke naam en daardoor ook geen linkdoel. Zorg ervoor dat deze link een toegankelijke naam krijgt dat het linkdoel bevat.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 67: Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 150% op de pagina "Home" is er geen zichtbare focus wanneer de focus met het toetsenbord op elementen zoals knoppen en links wordt geplaatst. Hierdoor weten toetsenbordgebruikers die het scherm kunnen zien niet op welk element de focus staat. Zorg ervoor dat er altijd een zichtbare focus aanwezig is op de website, ook wanneer de schermgrootte wordt aangepast.
Dit probleem komt voor op alle geteste pagina's.
Dit geldt ook voor een schermgrootte van 1280 bij 1024, waar ingezoomd wordt tot 400%.

Bevinding 68: Op pagina 'Dashboard blokken aanpassen' kunnen bezoekers die met een muis navigeren ervoor kiezen om blokken tijdelijk onzichtbaar te maken met de schuifknop, in plaats van ze te wijzigen of helemaal te verwijderen. Wanneer deze functie focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren maar het scherm wél kunnen zien, ook weten waar zij zich bevinden op de pagina.

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 69: Op onder andere pagina 'Contact en route' kunnen bezoekers feedback geven door op de knop 'Zeker' of 'Niet echt' te klikken. Er verschijnt dan een invoerveld. Boven het tekstveld staat de visuele naam 'Zou je dat kunnen toelichten'. De toegankelijke naam van dit veld is echter 'Feedback text field'. Zorg ervoor dat de visuele naam voorkomt in de toegankelijke naam, het liefst bovenaan. Een betere oplossing is hier om het visuele label met een label-element en de for- en id-attributen te koppelen aan het tekstveld. Zie succrescriterium 1.3.1.

Bevinding 70: Op pagina 'Nieuwsbericht maken' staat de knop 'Choose file'. Wanneer bezoekers met het toetsenbord navigeren, krijgt het gebied rondom de knop focus. De toegankelijke naam van deze knop is 'Thumbnail afbeelding'. Dit komt omdat de tekst zelf ook klikbaar is en als knop dient voor bezoekers die met de muis navigeren. Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren komt de naam van de toegankelijke knop nu echter niet overeen met de visuele naam van de knop 'Choose file'.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 71: In de eigenschappen van PDF "Jaarplan Antibioticacommissie 2021" is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 72: Op de pagina 'Nieuwsbericht maken' staat de knop 'Choose file' en de tekst 'No file chosen'. Hiervoor moet een taalwissel worden aangegeven, maar idealiter wordt deze tekst vertaald naar het Nederlands.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 73: De bezoeker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. Wanneer bezoekers het veld 'Zou je dat kunnen toelichten' op pagina 'Contact en route' niet invullen, verschijnt de melding 'Je feedback mist een toelichting'. Een goede foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt. 'Je feedback' is onvoldoende beschrijving van wáár de fout is gemaakt. Pas de melding aan, bijvoorbeeld naar 'Het veld 'Zou je dat kunnen toelichten' is niet ingevuld. Dit is een verplicht veld'.

Bevinding 74: Het formulier op pagina 'Nieuwsbericht maken' maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 75: Als het verplichte veld in het feedbackformulier op pagina "Contact en route" niet is ingevoerd verschijnt de foutmelding 'Je feedback mist een toelichting'. Deze melding geeft niet aan hoe gebruikers de fout kunnen oplossing. Zorg ervoor dat in een foutmelding altijd een suggestie staat die gebruikers helpt om het formulier goed op te sturen.

Bevinding 76: Het formulier op pagina 'Nieuwsbericht maken' maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 77: Op de pagina 'Andere taal" staat de tekst 'There are currently no disruption' in een p-element wat weer in een ul-element staat. Alleen li-elementen mogen directe afstammelingen zijn van een ul-element, anders kunnen er mogelijk problemen ontstaan wanneer hulpsoftware wordt gebruikt. Los dit op door bijvoorbeeld het ul-element te verwijderen.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 78: De knop waarmee het navigatiemenu wordt geopend op de pagina "Home" heeft geen goede toegankelijke naam. De toegankelijke naam van deze knop is 'Navigatie openen/sluiten'. Wanneer screenreadergebruikers op deze knop staan moeten ze raden welke actie wordt uitgevoerd. Zorg er daarom voor dat de toegankelijke naam van een knop duidelijk aangeeft welke actie de knop uitvoert. Wanneer na het open van het menu de functie van de knop verandert, namelijk in het sluiten van het menu, moet de toegankelijke naam van de knop ook veranderen.
Deze knop staat op alle geteste pagina's.

Bevinding 79: In het zoekveld op de pagina "Home" staat een knop. Deze knop heeft geen toegankelijke naam. Gebruikers die afhankelijke zijn van screenreaders weten niet wat deze knop doet. Geef de knop een toegankelijke naam met het aria-label of een soortgelijke techniek.

Bevinding 80: Boven aan de pagina "Home" staat een knop waarmee gebruikers een menu kunnen uitklappen. In deze knop staat de naam van de gebruiker die is ingelogd, wat ook de toegankelijke naam van de knop is. Alleen de naam van de gebruiker die is ingelogd is geen goede toegankelijke naam omdat dit niet aangeeft wat de knop doet. De naam in het visuele label van de knop moet wel (vooraan) voorkomen in de toegankelijke naam, omdat de knop anders niet geactiveerd kan worden met spraaksoftware. Voeg daarom extra informatie toe aan de toegankelijke naam van de knop, dit kan bijvoorbeeld met aria-describedby of een soortgelijke techniek.

Bevinding 81: Op de pagina "Home" staan blokken content waarin een afbeelding, titel en tekst worden getoond. Meerdere elementen binnen deze blokken dienen ook als link, maar hebben geen toegankelijke naam. Hierdoor weten screenreadergebruikers niet waar deze links naartoe verwijzen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om de verschillende linkelementen binnen een blok te verwijderen en één linkelementen op de kop te laten staan. Zo ontstaat er één link met een goede toegankelijke naam en linkdoel (Zie ook SC 2.4.4).

Bevinding 82: Op de pagina "Agenda overzicht" staan knoppen met de tekst 'Toon alles'. Wanneer deze knoppen zijn uitgeklapt en content laten zien wordt dit niet doorgegeven aan screenreaders. Hierdoor weten screenreadergebruikers niet wanneer de knop is geactiveerd. Zorg ervoor dat de status van een knop wordt doorgegeven aan screenreaders. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van aria-expanded of een soortgelijke techniek.

Bevinding 83: Op de pagina "Agenda overzicht" staan links onder het overzicht van agenda-items. Deze links hebben geen goede toegankelijk naam en één link heeft zelfs geen toegankelijke naam. Hierdoor weten screenreadersgebruikers niet waar deze links naar verwijzen (zie ook SC 2.4.4). Zorg ervoor dat deze links een goede toegankelijk naam krijgen.

Bevinding 84: Wanneer de pagina "Home" in een schermgrootte van 1024x768px wordt weergegeven verdwijnt het zoekveld achter een knop. Deze knop heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor is het niet mogelijk om de knop te bedienen met spraaksoftware en weten screenreadergebruikers niet wat de knop doet. Geef de knop daarom een goede toegankelijk naam.

Bevinding 85: Wanneer de pagina "Home" in een schermgrootte van 1024x768px wordt weergegeven verdwijnt het visuele label van de knop 'Top'. Doordat het visuele label verdwijnt heeft de knop geen toegankelijke naam wanneer de pagina in deze schermgrootte wordt bekeken. Dit veroorzaakt problemen voor bijvoorbeeld screenreadergebruikers, die nu niet weten wat deze knop doet. Zorg ervoor dat deze knop een toegankelijk naam behoudt bij het aanpassen van de weergavegrootte van de pagina.

Bevinding 86: Wanneer de pagina "Contact en route" wordt weergegeven in een schermgrootte van 1024x768px verschijnt er een link met een pijlicoon (wijzend naar links) als label. Deze link heeft geen toegankelijke naam. Screenreadergebruikers weten hierdoor niet waar deze link naar verwijst. Geeft de link een toegankelijke door gebruik te maken van aria-label of een soortgelijke techniek.
Deze link staat ook op andere pagina's wanneer de schermgrootte is aangepast, bijvoorbeeld op de pagina "Antibioticacommissie Jaarverslag" en op "Samenstelling Reanimatie".

Bevinding 87: Op de pagina "Video Biobank" staan aan de linkerkant van de pagina meerdere links. Naast de link 'Materiaal verzameling' staat een plusje, waarmee andere links verschijnen. Deze functionaliteit mist een rol (button). Daarnaast is het een aria-label 'Toggle subnavigation menu'. Hieruit is niet duidelijk of de links zijn uitgeklapt of ingeklapt. De tekst in het aria-label kan ook beter naar het Nederlands vertaald worden.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 88: Het is voor ziende gebruikers duidelijk dat na verzending het feedbackformulier op pagina "Toegankelijkheid" succesvol ingediend is doordat de tekst 'Bedankt voor je feedback' op het scherm staat, maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Zorg ervoor dat er een signaal wordt doorgeven aan screenreaders wanneer de tekst op het scherm staat. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van het aria-live attribuut of een soortgelijke techniek.

Bevinding 89: Op de pagina "Afdelingen" is het voor gebruikers mogelijk om een afdeling te zoeken via een zoekveld, de resultaten worden op de pagina getoond. Als de afdeling die de gebruiker zoekt niet is gevonden verschijnt de melding 'Afdeling niet gevonden' op het scherm. Gebruikers die het scherm niet (goed) kunnen zien kunnen deze melding mogelijk missen. Zorg er daarom voor dat er een signaal wordt doorgegeven aan screenreaders wanneer een belangrijke melding op het scherm verschijnt. Dit kan door gebruik te maken van aria-live of een soortgelijke techniek.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:41:59 v2.3-011