Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website ROVA Inzamelkalender (Postcodegebied Zwolle)


Onderzoeker
Michiel, Swink
Datum
11 november 2022
Opdrachtgever
Gemeente Zwolle

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website ROVA Inzamelkalender voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 22 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website inzamelkalender.rova.nl is onderzocht tussen 8 en 17 november 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Er is al veel gedaan aan de toegankelijkheid van de website. Er zijn nog een aantal aandachtspunten. De belangrijkste zijn:

NB: Het viel op dat het veld 'Huisnummer toevoeging' op pagina inzamelkalender.rova.nl/ niet ingevuld kan worden. Dit is nu voor iedereen onmogelijk, ook voor bezoekers zonder beperking, en valt daarom niet onder een WCAG-succescriterium. Het is wel een probleem voor de algehele toegankelijkheid.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website ROVA Inzamelkalender
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op domein inzamelkalender.rova.nl
  • Alle PDF's op inzamelkalender.rova.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via inzamelkalender.rova.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 9 8 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 28 22 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ staat de afbeelding met de tekst "Zwolle" met als tekstalternatief "Het wapen van de gemeente ZWOLLE". Dit beschrijft de afbeelding niet goed. Pas het tekstalternatief aan.

Op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/afvalabc staan iconen met een tekstalternatief dat gelijk is aan de tekst die er naast staat. Deze tekst beschrijft de afbeelding niet. Schermlezers lezen nu dezelfde tekst twee keer. Maak de afbeelding decoratief door het alt-attribuut leeg te laten.

Wanneer op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/bestellen/afspraakmaken/ARTI-nummer=10285 het veld 'pasnummer' niet (goed) wordt ingevuld maar wel wordt verstuurd, verschijnt direct onder de knop 'Verzenden' een waarschuwingstekst met een icoon met een uitroepteken. Dit icoon heeft geen alt-tekst, maar heeft er wel een nodig, bijvoorbeeld 'Let op'.

Advies: op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/bestellen/afspraakmaken/ARTI-nummer=10285 staat een afbeelding met de alt-tekst "Grof huisvuil". Dit beschrijft de afbeelding niet. Gebruik een korte beschrijvende alt-tekst als de afbeelding informatief is, of laat het alt-attribuut leeg als de afbeelding decoratief is.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina inzamelkalender.rova.nl/ is het label "Huisnummer toevoeging" met for="huisnummer" gekoppeld aan het invoerveld "Huisnummer", waardoor dit veld twee gekoppelde labels heeft, en het invoerveld met id="toevoeging" geen label heeft. Koppel het label "Huisnummer toevoeging" met for="toevoeging" aan het juiste invoerveld.

Op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/uwgemeente zijn koppen opgemaakt met het strong-element, bijvoorbeeld "Milieubrengstation Zwolle" en "Openingstijden:". Het strong- en em-element zijn bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Verwijder het strong-element en geef de koppen een headingselement, zoals H4.

Op de pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/bestellen/afspraakmaken/ARTI-nummer=10285 worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt, bijvoorbeeld "Grof huishoudelijk afval". Zorg ervoor dat de juiste code in de HTML wordt gebruikt om deze koppen op te maken, bijvoorbeeld H2.

Als op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ onder "Afvalinformatie" op "GRIP-wagen" wordt geklikt, verschijnt er een tabel op de pagina. De koppen in deze tabel, zoals "Locatie" zijn opgemaakt met het strong-element, in plaats van met het th-element. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen goed zijn opgemaakt en gebruik voor tabelkoppen altijd het th-element.

De PDF afvalkalender 2022 is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina inzamelkalender.rova.nl/ hebben de invoervelden de waarde autocomplete=off. Hierdoor kan de benodigde invoer van deze velden niet programmatisch bepaald worden. Zorg dat elk veld de juiste autocomplete waarde heeft. Dit is voor het veld Postcode bijvoorbeeld 'postal-code'. (Voor de velden huisnummer en toevoeging bestaat geen autocomplete waarde.)
Autocomplete mag wel uitgezet worden, maar dan moet dit op het <form> element geplaatst worden, en niet op het <input> element.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ staan onder "Inzameldagen" links naar alle maanden van het jaar. De huidige maand is alleen herkenbaar door een andere achtergrondkleur. Slechtzienden en kleurenblinden kunnen dat mogelijk niet zien. Zorg ervoor dat informatie niet van kleur afhankelijk is om dit probleem op te lossen.
Hetzelfde komt vaker voor in de website. Bijvoorbeeld in de kaart op dezelfde pagina onder "Inzamellocaties" geeft een donkerder achtergrondkleur van een icoon aan welk icoon actief is.

Op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ staat onder "Melding maken" een formulier. Als een bezoeker een formulierveld verkeerd of niet invult, verschijnt de algemene tekst "Deze velden zijn niet ingevuld of bevatten niet het juiste formaat." Het is alleen zichtbaar om welke velden het gaat doordat de rand van het invoerveld van kleur verandert. Zorg ervoor dat informatie niet van kleur afhankelijk is om dit probleem op te lossen. Zie ook succescriterium 3.3.1.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ komen teksten voor met de kleurcombinatie lichtblauw (Hex: 8BB0EB) op wit, zoals "Menu" en "Inzameldagen", die een te laag contrast hebben. De contrastverhouding is hier 2,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn voor grote tekst en 4,5:1 voor kleine letters.
Hetzelfde geldt voor witte tekst op dezelfde kleur blauwe achtergrond zoals "Eerstvolgende ophaalmoment:" en de teksten in het uitklapmenu, wanneer deze de focus ontvangen.
Dit komt ook voor op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/afvalabc wanneer teksten in het zoekveld de focus krijgen en bij hover op de teksten 'Diversen' en 'Afspraak maken' op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/bestellen .

Het contrast van de witte tekst "Zwolle" op grijze achtergrond (Hex: B2B2B2) in de afbeelding boven aan pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ is te laag. De contrastverhouding is hier 2,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

In de PDF Afvalkalender 2022 is het contrast van de witte tekst van de dag van de maand waarop PMD in zakken opgehaald wordt op oranje achtergrond (Hex: E69054) te laag. De contrastverhouding is hier 2,5:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ staat de afbeelding met de tekst "Zwolle". Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De grijze invoervelden (Hex: F8F8F8) op de witte achtergrond op pagina inzamelkalender.rova.nl/ hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Een mogelijke oplossing is een rand toevoegen rondom de formuliervelden, die wel genoeg contrast heeft met de witte achtergrond.
Dit komt ook voor bij het invoerveld op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/afvalabc .

Wanneer het zoekveld ('Scheidingswijzer') rechts bovenaan pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ geopend wordt, verschijnt een invoerveld. De randen hiervan (HEX #aaaaaa) hebben een contrastwaarde van 2,3:1 met de achtergrond. Dit moet minimaal 3:1 zijn.

Het vergrootglas naast het zoekveld heeft een contrastwaarde dat ligt tussen de 2,0:1 en 2,9:1, maar moet overal minimaal 3:1 zijn. Het vergrootglas dient als visueel label voor het invoerveld en moet daarom voldoende contrast hebben.

Het contrast van de witte afbeeldingen op de licht gekleurde achtergrond van de afval type iconen in de kaart van Google maps op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ is te laag, terwijl de afbeelden belangrijke informatie bevatten. Bijvoorbeeld bij Restafval is de contrastverhouding van de witte afbeelding met de lichtgrijze achtergrond (Hex: C9CBD2) 1,5:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Hierdoor is voor slechtzienden en kleurenblinden het onderscheid niet of moeilijk waar te nemen. Gebruik bijvoorbeeld een andere kleur op die plekken waar het contrast te laag is.
Ook als de iconen niet lichter gemaakt zijn is voor een aantal het contrast te laag. Bijvoorbeeld bij glas met een gele achtergrond (Hex:FEC90C) is het contrast 1,5:1 waar dat 3:1 moet zijn.

Op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ zijn er onder Meldingen selectievakjes naast de verschillende soorten afval. Deze krijgen een lichtblauwe schaduwrand als ze toetsenbordfocus krijgen. Het contrast van deze schaduwrand is 1,5:1 in combinatie met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3:1 zijn.
Hetzelfde komt vaker voor, bijvoorbeeld bij de knop "Opslaan" direct onder de selectievakjes, op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/bestellen rondom de knoppen 'Diversen' en 'Afspraak maken' en op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/bestellen/afspraakmaken/ARTI-nummer=10285 op de link 'Grof huishoudelijk afval' in het broodkruimelpad.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/afvalabc staat in het zoekveld een kruisje. Deze is niet bedienbaar met het toetsenbord.

Advies: Op inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ staat onder 'Inzamellocaties' een kaart. De verschillende iconen onder 'Selecteer de gewenste afvalsoort voor de beschikbare inzamellocaties' op de kaart zijn niet bedienbaar met het toetsenbord. Ook zijn de getoonde locaties op de kaart niet bedienbaar met het toetsenbord. Er is wel een alternatief beschikbaar doordat alle locaties ook tekstueel beschikbaar zijn, maar dit alternatief kan erg bewerkelijk zijn voor bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord.
Voor kaarten en karteringsdiensten geldt een permanente uitzondering, zie: www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties/online-kaarten-en-karteringsdiensten


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Boven aan de startpagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ staat onder "Eerstvolgende ophaalmoment:" een carrousel die na elke paar seconden een nieuw datum laat zien. (Mogelijk gebeurt dat alleen als de tweede ophaaldatum minder dan 8 dagen in de toekomst ligt.) Deze carrousel kan niet gestopt, gepauzeerd of verborgen worden. Bij sommige mensen kan de beweging misselijkheid veroorzaken. Voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking kan het lastig zijn omdat zij zich tijdens het lezen niet kunnen concentreren op de tekst, doordat de tekst beweegt. Zorg dat bezoekers de carrousel kunnen stoppen of pauzeren, of verwijder de carrousel in z’n geheel.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Elke pagina bevat wel een skiplink (een mechanisme om naar een ander deel van de pagina te springen), maar de skiplink werkt niet. Zorg dat bezoekers direct naar de hoofdinhoud van een pagina kunnen springen, zonder dat zij daar extra handelingen voor moeten uitvoeren.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De titel van de PDF Inzamelkalender 2022 in de eigenschappen: "ROVA Archief PDF" beschrijft de inhoud niet en in de eigenschappen staat ingesteld dat de bestandsnaam wordt getoond. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de documenttitel wordt getoond.

De titel van de pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/undefined/search "ROVA Inzamelkalender - Uw zoekresultaten" beschrijft de inhoud van de pagina onvoldoende. Dezelfde titel wordt voor verschillende pagina's gebruikt. Dit is een pagina met afvalinformatie over restafval, maar bijvoorbeeld de afvalinformatie pagina over de GRIP-wagen heeft dezelfde titel. Zorg dat er een beknopte titel aanwezig is die de inhoud van de pagina beschrijft. Hetzelfde komt vaker voor. Bijvoorbeeld de Contactpagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/uwgemeente heeft de titel "ROVA Inzamelkalender - Rozemarijnstraat 2 8011XW ZWOLLE"


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een pagina geopend wordt, wordt de focus automatisch op het 'Menu' geplaatst. Zorg dat de focus bovenaan de pagina wordt geplaatst, zodat het eerst focusbare element de skiplink wordt.

Wanneer bezoekers op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ met het toetsenbord navigeren, krijgt na de knop 'Menu' de inhoud van het menu focus, ook al heeft de gebruiker het menu niet geopend. Zorg dat de focus alleen naar de inhoud gaat wanneer de bezoeker het menu heeft geopend.

Op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ kan je met de tabtoets door de pagina navigeren. Er wordt in de HTML gebruikgemaakt van het attribuut tabindex=0 op de kaart van Google Maps. Daardoor ontstaat er bij een onlogische focusvolgorde. Plaats geen tabindex="0" op elementen die geen focus horen te krijgen.

Wanneer bezoekers op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ onder afvalinformatie een icoon aanklikken, verschijnt er zonder dat de pagina ververst een tekst over het betreffende type afval. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren moeten met de tabtoets direct bij die nieuwe informatie uitkomen, dat is nu niet het geval.
Hetzelfde gebeurt op meer plaatsen in de website, bijvoorbeeld bij het klikken op een maand onder "Inzameldagen" op de zelfde pagina.

Wanneer bezoeker het veld e-mailadres onder "Meldingen" niet (goed) invullen, ververst de pagina, maar wordt visueel gesprongen naar het id #notificaties. De focus wordt echter geplaatst op de menuknop. Zorg dat de focus wordt verplaatst naar het gedeelte met id=notificaties, bij voorkeur naar het invoerveld.
Dit geldt ook voor het formulier onder "Melding maken" met id #melding-maken.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ staan meerdere knoppen/links met dezelfde tekst, zoals 'Bestellen' en 'Afspraak maken'. Het linkdoel moet uniek zijn, zodat een bezoeker direct kan bepalen waar het over gaat. Voeg bijvoorbeeld onder water toe bij welke titel deze link hoort, zodat de toegankelijke naam iets wordt als 'Bestellen Pmd-zakken' of 'Afspraak maken Grof huishoudelijk afval'.
Dit komt ook voor op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/bestellen/afspraakmaken/

Advies: op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/afvalabc hebben de klikbare afbeeldingen een toegankelijke naam via een title-attribuut en een alt-tekst. Hierdoor wordt door sommige hulpsoftware twee keer hetzelfde voorgelezen. Daarnaast wordt het woordje 'afbeelding' elke keer opgelezen (doordat het een afbeelding betreft).
Een mooiere oplossing is de <span> met de uitgeschreven tekst die naast de afbeelding staat binnen de <a> tags te plaatsen, en de afbeelding decoratief te maken door het alt-attribuut leeg te laten (alt="") en het title-attribuut achterwege te laten.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/search. Hier is aan de afbeelding ook de tekst 'Scheidingswijzer over' toegevoegd, maar dit is overbodig en beschrijft de afbeelding niet. In dit geval is het overigens aan te raden om de link te verwijderen, aangezien de afbeelding linkt naar de pagina waar de bezoeker zich al op bevindt.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pagina's inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/pushmessages en inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/uw-gemeente zijn alleen te bereiken via het menu. Zorg dat er een tweede manier is om elke pagina te kunnen bereiken.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In Firefox is op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ niet zichtbaar dat een afvalicoon onder "Afvalinformatie" focus heeft. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.
Dit komt ook voor op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/afvalabc . Hier is de focus wel zichtbaar, maar staat deze niet goed rondom de klikbare afbeeldingen.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de eigenschappen van PDF Inzamelkalender 2022 is de taal niet ingevuld. Voorleessoftware maakt gebruik van deze taalinstelling. Zorg ervoor dat de taal is ingesteld in overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/undefined/search staat: "Zijn uw zakken op? Dan kunt u deze gratis bestellen via deze app (menu > bestellen) " en in het menu bestaat alleen de optie "Aanvragen".

De begrippen Afvalinformatie en Scheidingswijzer verwijzen naar dezelfde functionaliteit . De Scheidingswijzer pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/afvalabc en het blok Afvalinformatie op de homepagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/undefined/ lijken erg op elkaar, resultaten van de scheidingswijzer zoekfunctie bijvoorbeeld inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/undefined/search worden getoond onder afvalinformatie. Dit kan verwarring veroorzaken. Zorg er voor dat componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een website consistent worden geïdentificeerd.


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ een formulierveld onder "Melding maken" niet goed invullen, verschijnt er een foutmelding: "Deze velden zijn niet ingevuld of bevatten niet het juiste formaat." Deze melding is algemeen. Er mist een specifieke foutmelding die beschrijft welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt. Velden waarin een fout zit zijn alleen te herkennen aan de kleurverandering van de rand, wat problemen oplevert met succescriterium 1.4.1 Zorg voor een duidelijke foutmelding voor elk veld dat niet goed is ingevuld.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het zoekveld rechts bovenaan pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ heet de placeholdertekst 'Scheidingswijzer'. In de code is dit nu ook het label van het invoerveld. Een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware hoort nu 'Scheidingswijzer menuknop'. Het kan daardoor onduidelijk zijn wat de bezoeker hier moet invullen. Gebruik een duidelijker label/placeholdertekst om dit probleem op te lossen.

Op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/bestellen/afspraakmaken/ARTI-nummer=10285/ mist het invoerveld 'pasnummer' een visueel label. De placeholder-tekst is niet voldoende, want die verdwijnt zodra de bezoeker begint met typen. Voor sommige mensen kan het moeilijk zijn om te onthouden wat ze moeten invullen als dat er niet duidelijk bij staat. Voeg een label toe dat altijd zichtbaar blijft om dit probleem op te lossen.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op dagen dat er meerdere ophaalmomenten in de carrousel op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ staan, komen er dubbele id's in voor, namelijk id="dot0". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.
Dit probleem komt ook voor op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/bestellen/afspraakmaken/ met id="js-desktop-select-other-message""


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het zoekveld rechts bovenaan pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ heeft het attribuut role='button'. Hulpsoftware leest daarom voor: 'Scheidingswijzer knop'. Deze rol is op zich gepast wanneer het zoekveld nog niet is uitgevouwen, maar is niet toegestaan op het <input> element en maakt in combinatie met de naam niet duidelijk wat het element doet. Pas daarom de naam en de rol aan, zie ook de bevinding bij succescriterium 1.3.1.
Wanneer het element is uitgevouwen, moet het invoerveld ook de juiste rol hebben: het is dan geen knop meer maar een invoerveld.

Het carrousel op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/ bestaat uit een <a> zonder href. Daardoor klopt de rol van dit element niet. Maak de carrousel op een andere manier op om dit probleem op te lossen.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina inzamelkalender.rova.nl/ een postcode en huisnummer worden ingevoerd, verschijnt er tijdens het typen feedback onder de invoervelden (zoals 'Ongeldige invoer'). Pas als er een geldige combinatie is ingevoerd verschijnt de knop om in te loggen. Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat er iets is gewijzigd, dat er fouten zijn of dat ze kunnen inloggen. Zorg ervoor dat de feedback ook direct doorgegeven wordt aan screenreadergebruikers, bijvoorbeeld via aria-live.

Wanneer op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/bestellen/afspraakmaken/ARTI-nummer=10285 het veld 'pasnummer' niet (goed) wordt ingevuld maar wel wordt verstuurd, verschijnt direct onder de knop 'Verzenden' een waarschuwingstekst. Doordat de focus op de knop 'Verzenden' blijft, wordt deze tekst niet voorgelezen. Zorg ervoor dat de feedback ook direct doorgegeven wordt aan screenreadergebruikers, bijvoorbeeld via aria-live.

Advies: Wanneer een bezoeker op de knop "Toon alle inzamellocaties" op pagina inzamelkalender.rova.nl/nl/8011XW/2/search klikt, worden extra locaties geladen. Een bezoeker die met tab-toetsen navigeert (waarmee hij van interactief element naar interactief element kan springen) hoort niet dat er nieuwe content is verschenen. Voeg bijvoorbeeld onderwater toe dat wordt doorgegeven dat alle locaties zijn geladen.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/inzamelkalender.rova.nl/audit/
Geprint: 2024-04-24 04:42:57 v2.4-011