Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Klimaatadaptatie Provincie Noord-Brabant


Onderzoeker
Michiel, Swink; Julia, Swink
Datum
20 juni 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Klimaatadaptatie Provincie Noord-Brabant voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 25 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website klimaatadaptatiebrabant.nl is onderzocht tussen 1 en 20 juni 2023. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Er zijn een aantal maatregelen genomen om de toegankelijkheid van de website te bevorderen, maar er zijn nog veel aandachtspunten, waarvan de voornaamste zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Klimaatadaptatie Provincie Noord-Brabant
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op klimaatadaptatiebrabant.nl
  • Alle PDF's op klimaatadaptatiebrabant.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 9 11 0
2 Bedienbaar 8 9 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 25 25 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van 'Provincie Noord-Brabant Hét platform voor klimaatadaptatie' op elke pagina heeft wel een alternatieve tekst 'logo', maar bevat niet de organisatienaam. De alternatieve tekst van een logo moet altijd tenminste de naam van de organisatie en eventuele overige tekst in de afbeelding bevatten.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest staat een iframe met daarin een webpagina met rechtsboven een niet geladen afbeelding die linkt naar www.brabant.nl. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet minimaal de naam van de organisatie bevatten. Als de afbeelding als link dient kan er ook een beschrijvend linkdoel aan de alternatieve tekst toegevoegd worden.

Bij de verplichte velden in het formulier op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/contact staat een sterretje (*). Hulpsoftware leest dit niet altijd voor. Zorg voor een alternatieve tekst, of maak op een andere manier duidelijk welke velden verplicht zijn, bijvoorbeeld door een tekst boven het formulier te plaatsen “Alle invoervelden zijn verplicht”.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/voorbeelden/overzicht staat een aantal iconen in een legenda. Deze afbeeldingen hebben geen tekst-alternatief en dit is ook niet nodig omdat het om een decoratieve afbeelding gaat. Maar de afbeelding heeft wel een leeg alt-attribuut (alt="") nodig, zodat hulpsoftware weet dat de afbeelding genegeerd kan worden.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/actueel/landingspagina staan nieuwsberichten die bestaan uit een afbeelding, een kopje en een ‘lees meer’ link. Alle afbeeldingen zijn voorzien van alternatieve teksten die vaak onzinnig zijn of de onderstaande koptekst herhalen. Deze afbeeldingen zijn duidelijk decoratief omdat ze niets toevoegen aan de inhoud van het bericht. Laat de alt-attributen van deze afbeeldingen leeg om ze voor hulpsoftware te verbergen. Hiermee wordt ook de bevinding onder 1.3.2 opgelost.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/overzicht staan afbeeldingen met onnodige alternatieve teksten. Bijvoorbeeld een afbeelding van betonnen blokken heeft de alternatieve tekst 'Bouwstenen klimaatadaptatie in omgevingsvisies.jpg'. Door de afbeelding als informatief aan te merken, valt deze bevinding ook onder 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde.

Het probleem van decoratieve afbeeldingen met onnodige alt-teksten komt op meer plaatsen in de website voor. Bijvoorbeeld op de homepagina heeft een afbeelding in de carrousel boven aan de pagina de toegankelijke naam 'Zundert 5.jpg' en op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/526/Planologische-en-juridische-instrumenten-voor-klimaatbestendige-bedrijventerreinen-in-Oost-Brabant staat een afbeelding met de toegankelijke tekst 'Veldhoven - F Macke.png'.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest staat onder het tabblad 'Introductie' een afbeelding met tekst '7 ambities voor een waterrobuuste ...' en de afbeelding met de tekst 'wateroverlast, hitte, droogte en overstroming'. Deze afbeeldingen hebben een leeg alt-attribuut, terwijl ze informatief zijn. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen. Hetzelfde komt vaker in de website voor, op de pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater staan onder andere drie foto's met teksten daaronder en een legenda van de kleuren van een kaart met tekst.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/overzicht staan in de linker zijkolom onder 'Type' een aantal iconen die doormiddel van het pseudo-element ::before en de content property in de CSS op de pagina zijn gezet. Sommige hulpsoftware leest de gebruikte speciale karakters voor. NVDA leest het eerste icoon als 'Moersleutel'. Dit kan verwarrend zijn. Een oplossing kan zijn om het icoon in de html te plaatsen, bijvoorbeeld als img-element met een leeg alt-attribuut.

Op pagina www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/overzicht heeft elk hulpmiddel een icoontje om het type aan te geven. Dit icoontje staat rechts tegenover het kopje van het hulpmiddel. Deze iconen hebben betekenis: leesmateriaal, online studie, etc. Deze informatie is niet aan een blinde bezoeker doorgegeven omdat deze iconen geen tekstalternatief hebben. Verplaats deze iconen uit de pseudo-elementen naar HTML-elementen en geef ze een alt-attribuut met correcte waarde. Andere oplossignen zijn mogelijk.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/ik-ben-professional/landingspagina staan blokken met informatie met daarboven een afbeelding met een aantal iconen om schaalniveaus aan te geven. Wat de iconen betekenen is te vinden in de legenda. Blinden kunnen de iconen en de legenda niet zien. De informatie over het schaalniveau moet ook beschikbaar zijn voor blinden. De iconen zijn afbeeldingen zonder alt attribuut. Geef de iconen een alternatieve tekst door middel van een alt attribuut of op een andere manier om het schaalniveau aan te geven.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/k/n442/news/view/4757/2775/extreem-weer-leidde-in-2022-tot-recordschade-van-886-miljoen-euro.html staat een infographic met tekst 'Schade door extreem weer'. Blinden kunnen de gegevens in dit figuur niet waarnemen. Plaats deze gegevens daarom bijvoorbeeld in een (verborgen) tabel op de pagina. Verander de alt-tekst van “Schade door extreem weer” naar “De uitgeschreven tekst staat onder de afbeelding”.


Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater staat een afbeelding met tekst. Alle afbeeldingen met tekst zijn informatief en hebben een tekstalternatief nodig. Boven deze afbeelding staat tekst: “In de afbeelding hieronder wordt het verschil tussen deze drie begrippen uitgelegd”, terwijl de afbeelding verborgen is voor hulpsoftware met een leeg alt-attribuut. Zorg voor de uitgeschreven tekst zodat een blinde gebruiker geen informatie mist.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/voorbeelden/voorbeelden-detail/221/Waterbestendig-Sportpark-De-Neul wordt een video getoond. De video bevat een ondertiteling die niet exact overeenkomt met wat er gezegd wordt in de video. Op een aantal plekken staan onjuiste woorden, bijvoorbeeld op 0:33 minuten
'het slechte velden zijn wel de die al bij lichte regen bal'. Zorg dat de ondertiteling dezelfde informatie weergeeft als gezegd wordt in de video.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater wordt een video vertoond. In de video komt gesproken woord voor, maar de ondertiteling ontbreekt. Zorg ervoor dat mensen met een auditieve beperking ook weten welke informatie in het audiospoor voorkomt door een ondertiteling aan de video toe te voegen.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/voorbeelden/voorbeelden-detail/221/Waterbestendig-Sportpark-De-Neul is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:22. Het gaat hier om de naam van een persoon die begint te spreken. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater staat een video waar het logo van de provincie Noord-Brabant aan het begin en eind in beeld komt. Als je dat niet kan zien mis je dat dit een video van de provincie is. Voeg deze informatie toe aan de audiodescriptie, of laat alle informatie uitspreken door de voiceover waardoor de audiodescriptie overbodig wordt.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/voorbeelden/voorbeelden-detail/221/Waterbestendig-Sportpark-De-Neul is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:22. Het gaat hier om de naam van een persoon die begint te spreken. Er ontbreekt een voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er wordt getoond in de video. Maak voor deze en andere informatie gebruik van een extra audiospoor.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater staat een video waar het logo van de provincie Noord-Brabant aan het begin en eind in beeld komt. Als je dat niet kan zien mis je dat dit een video van de provincie is. Voeg deze informatie toe aan de audiodescriptie, of laat alle informatie uitspreken door de voiceover waardoor de audiodescriptie overbodig wordt.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest staan vier tabbladen die zijn opgemaakt als items in een lijst. De lijst items hebben een role='presentation' waardoor ze niet langer lijstitems zijn. Hulpsoftware kan daardoor de lijst niet goed voorlezen. Verwijder deze aria-code.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater staat onder 'Effect op de grondwaterstand in het voorjaar (GVG):' een groep selectievakjes (checkboxes). Boven deze groep staat de tekst 'Doel bereikt: stijgt met 10 of 35 cm als drinkwaterwinning '. Deze tekst is nu niet gekoppeld aan de groep selectievakjes. Gebruik een combinatie van fieldset en legend of een andere vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere plaatsen voor in deze pagina.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater is bijvoorbeeld de zin ‘Wat zijn de oplossingsrichtingen om het grondwater te laten stijgen en waar hebben stijgingen effect?’ opgemaakt met het em-element. Het em-element is bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Daarom mag dit element niet worden gebruikt voor de opmaak van tekst. Hetzelfde komt vaker in de website voor, bijvoorbeeld op dezelfde pagina de zin 'Wat zie je in de kaartmodule?'.

Op pagina www.klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater zijn koppen opgemaakt met het strong-element, bijvoorbeeld 'Verschil tussen droog weer, droogte en verdroging' of 'Onttrekkingen kunnen leiden tot natuurschade'. Het strong-element is bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Ook mag dit element niet worden gebruikt als visuele kop, omdat het niet dezelfde betekenis heeft als een kop (bijvoorbeeld h2 of h3).

Op de pagina www.klimaatadaptatiebrabant.nl/ik-ben-een-inwoner/subsidie-overzicht staat een datatabel. De koppen in deze tabel zijn opgemaakt met het strong-element, in plaats van met het th-element. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen goed zijn opgemaakt en gebruik voor tabelkoppen altijd het th-element.

De PDF 'Planologische en juridische instrumenten voor klimaatbestendige bedrijventerreinen in Oost-Brabant' is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Advies: De koppenstructuur, bijvoorbeeld op de homepagina is niet logisch. Er zijn 4 koppen van niveau 1 en de kop niveau 2 'Samen maken we Brabant klimaatbestendig!' is ne een onderdeel van de kop niveau 1 'Veldhoven vangt water op in klimaatadaptief pilotproject Hoogepat'. Bezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een koppenlijst over een pagina navigeren om snel informatie te vinden. Gebruikelijk is om te beginnen met kop niveau 1 met de titel van de pagina en steeds één kop niveau lager te nemen. Zorg voor een logische koppenstructuur. Dit geldt voor elke pagina op de website.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/actueel/landingspagina staan nieuwsberichten die bestaan uit een afbeelding, een kopje en een ‘lees meer’ link. Alle afbeeldingen zijn voorzien van alternatieve teksten. De alternatieve teksten worden alleen aan informatieve afbeeldingen gegeven. Voor de informatieve afbeeldingen is de volgorde van content belangrijk. In de HTML zou zo’n afbeelding onder de koptekst moeten staan. Laat de alt-attributen van deze afbeeldingen leeg om ze voor hulpsoftware te verbergen.
Dit probleem komt op meerdere plekken voor.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/overzicht staan afbeeldingen met onnodige alternatieve teksten. Bijvoorbeeld een afbeelding van betonnen blokken heeft de alternatieve tekst 'Bouwstenen klimaatadaptatie in omgevingsvisies.jpg'. Laat hier de alt-attributen leeg.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Voldoende


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina in het hoofdmenu is een roze tekst (HEX #FBE5E5) op een rode achtergrond (HEX #DD0000). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,3:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Als het formulier op pagina www.klimaatadaptatiebrabant.nl/contact verzonden wordt, terwijl nog niet alle verplichte velden ingevuld zijn, verschijnt er een foutmelding 'Dit veld is verplicht' in rode tekst (HEX #E62424) op licht grijze achtergrond (HEX #F9F9F9). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,3:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Deze rode tekstkleur (#e62424) is gebruikt in sterretjes om aan te geven dat invoervelden verplicht zijn. Deze sterretjes zijn als tekst toegevoegd en moeten daarom voldoen aan de minimale contrasteisen die voor tekst gelden.

Bovenaan veel pagina's is een kruimelpad, bijvoorbeeld op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/voorbeelden/voorbeelden-detail/221/Waterbestendig-Sportpark-De-Neul. Het contrast van de grijze tekst 'Voorbeelden' en 'Voorbeelden' (HEX ##828282) op de lichtgrijze achtergrond (HEX ##F9F9F9) is te laag. De contrastverhouding is 3,7:1 waar dit minstens 4,5:1 moet zijn. Ook de contrastverhouding van de tekst 'Waterbestendig Sportpark De Neul' die iets donkerder is (HEX #757575) op dezelfde achtergrond is te laag, 4,4 waar dit minstens 4,5 moet zijn.

Op de zoekresultaten pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/zoeken?q=water staan de volledige links naar de pagina's in groene tekst (HEX #008B00) op lichte achtergrond (HEX #F9F9F9). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,3:1 waar dit minstens 4,5:1 moet zijn.
Op de pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest staan een aantal roze tabbladen (HEX #FFBFBF) met grijze tekst (HEX #765c5c). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,9:1 waar dit minstens 4,5:1 moet zijn.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/k/n442/news/view/4757/2775/extreem-weer-leidde-in-2022-tot-recordschade-van-886-miljoen-euro.html staat onder de titel een datum. De lichtgrijze tekst (HEX #8E8E8E) op bijna witte achtergrond (HEX ##F9F9F9) heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,1:1 waar dit minstens 4,5:1 moet zijn.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/k/n442/news/view/4757/2775/extreem-weer-leidde-in-2022-tot-recordschade-van-886-miljoen-euro.html staat boven elk artikel van 'Meer nieuws' een datum. De lichtgrijze tekst (HEX #8E8E8E) op witte achtergrond heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,3:1 waar dit minstens 4,5:1 moet zijn.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater staan afbeeldingen met tekst erop waar het kleurcontrast onvoldoende is. Zie bijvoorbeeld “Kaarten doelbereik maatregel”: 2,2:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/actueel/landingspagina staan onder 'Agenda' de data in witte tekst op blauwe achtergrond (HEX #009AD8). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,2:1 waar dit minstens 4,5:1 moet zijn.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/526/Planologische-en-juridische-instrumenten-voor-klimaatbestendige-bedrijventerreinen-in-Oost-Brabant staat de lichtblauwe tekst 'Gratis beschikbaar' (HEX #009DDE) op lichte achtergrond (HEX #F9F9F9). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,9:1 waar dit minstens 4,5:1 moet zijn.

Op pagina www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/overzicht staan selectievakjes. Als een vakje niet in aangevinkt, heeft het een grijze rand. Het kleurcontrast is 2,2:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest staat onder het tabblad 'Introductie' een afbeelding met tekst '7 ambities voor een waterrobuuste ...' en de afbeelding met de tekst 'wateroverlast, hitte, droogte en overstroming'. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeeldingen komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina. Hetzelfde komt vaker op de website voor. Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater staan onder andere drie foto's met teksten daaronder en een legenda van de kleuren van een kaart met tekst.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/k/n442/news/view/4757/2775/extreem-weer-leidde-in-2022-tot-recordschade-van-886-miljoen-euro.html staat een infographic met tekst 'Schade door extreem weer'. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op de homepagina een deel van de tekst buiten beeld. Bijvoorbeeld bij de tekst onder 'Samen maken we Brabant klimaatbestendig!'. Er zijn ook geen scrollbalken om de tekst te kunnen bekijken. Vermijd overigens de scrollbalk in de leesrichting (horizontaal).

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest een deel van de content onder de onderdelen die altijd in beeld blijven staan zoals de twee headers en de tabbladen en de tabblad navigatie. Er blijft bijvoorbeeld op het tabblad 'Achtergrond klimaatstresstest' geen ruimte over om de content te kunnen lezen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de kaart op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/voorbeelden/overzicht staan witte icoontjes 'Strategie/uitvoeringsagenda' op een lichtoranje achtergrond (HEX #FFA200). De contrastverhouding van de afbeelding met de achtergrond is 2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Hierdoor is voor slechtzienden en kleurenblinden het icoon moeilijk te herkennen en te koppelen aan het zwart op witte icoon in de legenda. Maak gebruik van een kleurencombinatie met voldoende contrast.

Op de homepagina staat onder 'Uitgelicht' een carrousel. Onderin staan vier bolletjes die een link zijn waarmee de verschillende pagina's van de carrousel getoond kunnen worden. Sommige bolletjes hebben een lichtgrijze kleur, andere is rood. De afbeeldingen hebben steeds wisselende kleuren en zorgen voor onvoldoende kleurcontrast. Geeft deze bolletjes een rand om het contrast te vergroten.

De invoervelden op deze website hebben een lichtgrijze rand (#ccc). Zie bijvoorbeeld klimaatadaptatiebrabant.nl/contact. Deze kleur heeft onvoldoende kleurcontrast, namelijk 1,6:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% en bezoekers de regelhoogte, alinea- en tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven voor dit succescriterium dan verdwijnt op de homepagina een deel van de content buitenbeeld. Bijvoorbeeld bij de tekst onder 'Samen maken we Brabant klimaatbestendig!'. Er zijn ook geen scrollbalken om de tekst te kunnen bekijken. Zorg ervoor dat informatie beschikbaar en leesbaar blijft, ook wanneer bezoekers een eigen tekstopmaak toepassen.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest staan de tabs 'Achtergrond klimaatstresstest', 'Resultaten per thema' en 'Resultaten op de kaart'. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze knoppen niet bedienen waardoor een groot gedeelte van de content voor hen niet beschikbaar is. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bereikbaar en bedienbaar zijn met het toetsenbord.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest op een element onder het tabblad' Introductie' focus heeft, is het niet mogelijk om weer bij de 'Introductie' of één van de andere tabbladen terecht te komen met gebruik van de tab-toets of de shift-tab toetsencombinatie.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.klimaatadaptatiebrabant.nl/voorbeelden/voorbeelden-detail/221/Waterbestendig-Sportpark-De-Neul wordt gebruikgemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina ontbreekt een mechanisme om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd. Elke pagina bevat wel een skiplink (een mechanisme om naar een ander deel van de pagina te springen), maar de skiplink is niet op elke pagina zichtbaar wanneer de skiplink focus heeft en het is niet de eerste link van de pagina.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF 'Planologische en juridische instrumenten voor klimaatbestendige bedrijventerreinen in Oost-Brabant' heeft geen documenttitel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als met behulp van het toetsenbord het menu in de rechterbovenhoek geopend is verwacht je naar het eerste menu-item te gaan. In plaats daarvan krijgt het eerste actieve element in de webpagina focus. Bijvoorbeeld op de pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatwarenhuis-detail/291/Geveltuin---foto is dat de link in het kruimelpad 'Klimaatwarenhuis'. Deze link is door het geopende menu buiten beeld. Zorg er voor dat als een venster geopend wordt de focus binnen dat venster terecht komt en daar blijft totdat het venster gesloten wordt.

Als op de voorpagina de items onder 'Nieuws uit Brabant' focus krijgen is het eerste item dat focus krijgt het onderste item en verloopt de focus volgorde van onder naar boven. Zorg voor een logische focus volgorde door de pagina van links naar rechts, van boven naar onder. Zie klimaatadaptatiebrabant.nl/.

Als op elke pagina de link 'Over ons' links in de onderste balk van de footer focus heeft is het volgende element dat focus krijgt het eerste item uit het uitklapbare menu, ook als het menu niet uitgeklapt is, ook als de menuknop niet op de pagina staat omdat het hoofdmenu zichtbaar is. Dit is verwarrend, zorg voor een logische focus volgorde.

Advies: Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest komt de focus regelmatig op de knop 'Sectiekoppeling kopiëren'. Deze knop doet het niet en levert alleen een alert: 'Sorry! Oeps, dit kon niet gekopieerd worden'. Zorg er voor dat elementen die geen functie hebben geen focus kunnen krijgen.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat het logo van de provincie Noord-Brabant. De onderliggende link heeft geen tekst en bevat alleen een afbeelding met beschrijving “logo”. Dit is onvoldoende om deze link een linkdoel te geven. Zorg voor een duidelijk beschrijvende linktest die het doel beschrijft. Dat kan als een verborgen span-element of als een correcte alternatieve tekst van het logo.

Op de homepagina staan links met de linktekst 'Lees verder'. Vermijd linkteksten als ‘Lees verder’ en ‘Klik hier’, zulke teksten beschrijven het linkdoel niet. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt. Als visueel duidelijk is waar de link bij hoort, hoeft deze aanvullende tekst niet visueel zichtbaar te zijn. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/ik-ben-een-inwoner/subsidie-overzicht bij de linktekst 'Link' en op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/voorbeelden/overzicht bij de linktekst 'Meer informatie' onder elke placeholder op de kaart.

Op de homepagina staat onder 'Uitgelicht' een carrousel. Onderin staan vier bolletjes die een link zijn waarmee de verschillende pagina's van de carrousel getoond kunnen worden. Deze links hebben geen tekst en daardoor geen linkdoel. Omdat de link geen linkdoel heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk wat de link doet. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest staat een iframe met daarin een webpagina met rechtsboven een niet geladen afbeelding die linkt naar www.brabant.nl. De linktekst 'Logo link' geeft het doel van de link niet goed weer. Vermeld dat de link naar de website van de provincie Noord-Brabant gaat. Rechtsonder deze pagina staan twee links om de inhoud te delen en de inhoud in een nieuw venster te openen. Deze links hebben geen linkdoel.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/overzicht staat een lijst met hulpmiddelen. Onderaan elk item staat een link naar het hulpmiddel. Deze links hebben geen naam. Omdat de link geen linkdoel heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen, bijvoorbeeld de titel van het hulpmiddel. Hetzelfde komt vaker afbeelding voor in de website, bijvoorbeeld in het iframe op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest bij de link naar '#n-UCVnnz' en de link naar 'noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html' recht onderaan de pagina.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/overzicht staan blokken tekst met een afbeelding die dienen als link naar een pagina over het betreffende hulpmiddel. In de tekst kunnen links voorkomen naar andere websites, maar als een bezoeker op de link geklikt wordt toch de hulpmiddelen pagina getoond. Dit is verwarrend. De link 'rapport Bouwstenen klimaatadaptatie Omgevingsvisies' geeft niet de PDF van het rapport maar een webpagina 'Bouwstenen klimaatadaptatie in Omgevingsvisies'. Zorg er voor dat de links goed werken of laat ze weg uit de tekst. Bij navigatie met behulp van het toetsenbord gaan de links wel naar het juiste doel.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/zoeken?q=water wordt rechts bovenaan gebruikgemaakt van paginering. De linknaam is onvoldoende voor screenreadergebruikers. Zo is de linknaam '1' bij pagina 1, '2' bij pagina 2, enzovoorts. Vul deze links aan door er het woord 'pagina ' voor te zetten. Deze tekst kan visueel verborgen worden.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Het volgende wordt niet afgekeurd omdat kaarten onder de uitzondering vallen. Toch kan het aanpassen van deze bevinding de toegankelijkheid van deze pagina verbeteren. Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/voorbeelden/overzicht staat een kaart met knoppen in de vorm van locatie ballonnen met daarin een icoon. In de legenda staat de betekenis van het icoon, bijvoorbeeld 'uitgevoerde maatregel'. Blinden kunnen de iconen niet zien en weten nu niet bij welke categorie de knop hoort. Geef deze informatie mee, bijvoorbeeld door de categorie in de naam van de knop te verwerken.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Elke pagina bevat wel een skiplink (een mechanisme om naar een ander deel van de pagina te springen), maar de skiplink is niet zichtbaar op homepagina en nieuwsberichten wanneer de skiplink focus heeft. Zorg ervoor dat ook ziende gebruikers die met het toetsenbord navigeren de skiplink kunnen bedienen.

Op elke pagina zijn de eerste 5 elementen die focus krijgen verborgen zodat niet te zien is welk element focus heeft. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door alleen zichtbare elementen focus te geven.

Als op de homepagina de carrousel 'Uitgelicht' focus heeft kunnen elementen die niet in beeld zijn focus krijgen. Het is dan niet zichtbaar welk element in de webpagina focus heeft. Zorg er voor dat alleen zichtbare elementen focus hebben.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/voorbeelden/overzicht is het niet zichtbaar als de selectievakjes onder 'Legenda' focus hebben. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op pagina www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/overzicht bij de selectievakjes onder 'Type' en 'Thema'.

Als op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest het tabblad 'Introductie' focus heeft, is dat niet zichtbaar.' Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat links boven het logo van de provincie Noord-Brabant. De onderliggende link heeft geen naam en is hierdoor niet te bedienen met spraaksoftware. Indien de tekst op dit logo wordt toegevoegd aan de naam van deze link is het mogelijk om de visuele tekst op het logo te gebruiken om deze link te bedienen.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest staat een iframe met daarin een website 'Klimaatstresstest provincie Noord-Brabant'. De taalaanduiding van de pagina in deze website is Engels terwijl de site Nederlandstalig is. Zorg voor de juiste taalcodering in de HTML zodat hulpsoftware de tekst op correcte wijze voorleest. Hetzelfde probleem komt op meerdere plaatsen voor in de website, bijvoorbeel op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater staat bijvoorbeeld onder 'Effect op de grondwaterstand in het voorjaar (GVG):' een groep selectievakjes (checkboxes). Zodra een checkbox is aangevinkt, bijvoorbeeld '50% minder wordt' ververst de pagina direct en komt de focus op de eerste checkbox 'helemaal stopt'. Dit is verwarrend en mogelijk desoriënterend voor sommige bezoekers. Maak gebruik van een knop waarmee bezoekers zelf het filteren controleren of gebruik asynchrone JavaScript-functionaliteit die de selectie aanpast. Gebruik bij dit laatste ook een "live-region" waar je aan de bezoeker duidelijk maakt dat er iets is gewijzigd (via hulpsoftware). Dit probleem komt op meerdere plaatsen voor in deze pagina.

Het aanvinken van selectievakjes leidt tot een contextwijziging op pagina www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/overzicht. Na het aanvinken van een checkbox verandert de inhoud van de pagina. Dit mag alleen als een bezoeker van tevoren wordt gewaarschuwd.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/contact staat een formulier. Wanneer bezoekers een formulierveld niet of niet goed invullen, verschijnt de foutmelding 'Dit veld is verplicht'. Een goede foutidentificatie vermeldt welke fout gemaakt is en waar de fout gemaakt is. Bijvoorbeeld 'Het veld naam is niet ingevuld’.

Het formulier op pagina www.klimaatadaptatiebrabant.nl/contact maakt in het invoerveld 'E-mailadres' alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding is soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.klimaatadaptatiebrabant.nl/contact is een formulier waar bij de verplichte velden een * wordt getoond. Nergens binnen het formulier staat vermeld dat dit betekent dat dit veld verplicht is. Plaats een melding bovenaan, binnen het formulier, bijvoorbeeld: ‘Velden met een sterretje (*) zijn verplicht'.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/overzicht#content staat een extra zoekveld om hulpmiddelen te zoeken. Het veld heeft geen toegankelijke naam. Een bezoeker die gebruikmaakt van een screenreader krijgt niet te horen om welk veld het gaat. Geef dit veld een naam bijvoorbeeld door middel van aria-label.

Op pagina www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/overzicht staat een lijst met hulpmiddelen. Onder aan elk item staat een link naar het hulpmiddel. Deze links hebben geen naam. Omdat de link geen naam heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen, bijvoorbeeld de titel van het hulpmiddel. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld in het iframe op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest bij de link naar '#n-UCVnnz'.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest is een website via een iframe geplaatst. Daar ontbreekt het title-attribuut. Plaats het title-attribuut in dit iframe met een goede omschrijving van de inhoud van het iframe, bijvoorbeeld "Klimaatstresstest provincie Noord-Brabant". Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater.

Op pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/grondwater staan meerdere afbeeldingen in een div met role='button', bijvoorbeeld een afbeelding over droog weer, droogte en verdroging. Deze knoppen hebben geen naam. Een bezoeker die gebruik maakt van een screenreader krijgt niet te horen wat er gebeurt als op de knop geklikt wordt. Geef de knop een toegankelijke naam, bijvoorbeeld door middel van aria-label. Hetzelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld bij afbeeldingen op de pagina klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/klimaatstresstest.

Op de homepagina staat onder 'Uitgelicht' een carrousel. Onderin staan vier bolletjes die een link zijn waarmee de verschillende pagina's van de carrousel getoond kunnen worden. Deze links hebben geen naam. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen.

Als het formulier op pagina www.klimaatadaptatiebrabant.nl/contact verzonden wordt terwijl nog niet alle verplichte velden ingevuld zijn, verschijnt er boven het formulier een foutmelding. Deze foutmelding kan worden afgesloten met een knop met een kruisje erop. Deze knop heeft geen juiste rol om aan hulpsoftware te vertellen dat dit een knop is. Gebruik hier een standaard HTML element ‘button’. Er zijn andere oplossingen mogelijk.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/klimaatadaptatiebrabant.nl/audit/
Geprint: 2024-05-22 04:24:41 v2.4-011