Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website TNO Orchestrating Innovation


Onderzoeker
Renate, Swink; Yulia, Swink
Datum
26 juli 2022
Opdrachtgever
TNO

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website TNO orchestrating Innovation website voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website orchestratinginnovation.nl is onderzocht tussen 19 juli en 26 juli 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om te bepalen welke verbeteringen nodig zijn om dit digitaal kanaal toegankelijker te krijgen.

Er gaan al een aantal dingen goed op de website. Zo worden decoratieve foto's genegeerd door hulpsoftware en zijn links en knoppen over het algemeen goed te bedienen met het toetsenbord. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website TNO orchestrating Innovation website
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op orchestratinginnovation.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De PDF's op publications.tno.nl.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via orchestratinginnovation.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 9 1 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 34 16 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de header van de pagina staat een logo van TNO. Deze afbeelding wordt niet gezien door hulpsoftware en heeft geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet (ten minste eenmaal) op de pagina aanwezig zijn en ten minste de naam van de organisatie bevatten.

Onderaan de pagina (meescrollend) staat een logo van TNO. Dit logo is een SVG en bevat geen alternatieve tekst. Aangezien dit logo als decoratief mag worden beschouwd, is het advies het logo te verbergen voor hulpsoftware met aria-hidden=true.

Op de pagina komen meerdere decoratieve SVG afbeeldingen voor zonder alternatieve tekst (bijvoorbeeld de iconen boven de teksten die de fasen uiteggen). Verberg deze iconen met aria-hidden=true voor hulpsoftware, zodat er geen onnodige informatie wordt doorgegeven aan bijvoorbeeld screenreaders.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De koppen in de contentblokken onder 'Praktijkvoorbeelden' bevatten geen content (omdat er geen content of een kop van een lager niveau onder staat). Bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of elementenlijst door de koppen op een pagina navigeren. Zij verwachten onder een kop gerelateerde content aan te treffen en dat is hier niet het geval. Verwijder de kop-elementen om dit probleem op te lossen.
Dit komt op dezelfde pagina meerdere keren voor, waaronder bij de fases en de faseomschrijving (bijvoorbeeld: h3 'Fase 1' en h4 'Strategie bepalen').

Op de homepage komen visueel meerdere opsommingen voor, bijvoorbeeld bij de beschrijvingen van de fasen. Ieder item is apart opgemaakt als afzonderlijke lijst met één item. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Plaats per opsomming alle bijbehorende items in één lijst (ul-element) met meerdere lijstitems (li-elementen).


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De blokken praktijkvoorbeelden bestaan uit twee teksten, een h5-kop en een h2-kop. De h5-kop staat zowel visueel als in de code bóven de h2-kop. Dit maakt het moeilijk voor bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware om te onderscheiden waar een kop bij hoort. Daarnaast is de h5-kop een zogenaamde 'lege kop' omdat er geen content óf een kop van een lager niveau onder staat. Plaats de bovenliggende tekst in de code ónder de hoofdtekst om dit probleem op te lossen. Zie ook succescriterium 1.3.1. Een vergelijkbaar probleem komt voor op onder andere pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic, waar twee koppen van niveau h2 direct onder elkaar staan.

Op de homepage staat een illustratie van een cirkel met daarin de cijfers en de namen van de fases. Met de cirkel mee staan de fases in de juiste volgorde, in de code is de volgorde echter: Fase 1, Fase 4, Fase 2, Fase 3. Plaats de teksten in de code in de juiste volgorde zodat de informatie ook op een logische manier beschikbaar is voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De linktekst 'contact met ons op' op de homepage is alleen herkenbaar door kleur. Zorg ervoor dat de link ook herkenbaar is op minimaal één andere manier, bijvoorbeeld door de linktekst te onderstrepen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de witte teksten in de navigatie van de pagina op de blauwe achtergrond (HEX #599FCB) is 2,9:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de witte tekst 'Laat jouw innovatietraject slagen' op de blauwe achtergrond (HEX #599FCB) is 2,9:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. (Dit is grote tekst, daarom geldt een lagere eis van 3:1).

Het contrast van de blauwe tekst (telefoonnummer) (HEX #649EC9) bij 'Contact' op de witte achtergrond is 2,7:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de linktekst 'contact met ons' op de homepage, wanneer bezoekers met de muis over de linktekst hoveren. Hetzelfde probleem komt voor op pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic.

Het contrast van de witte tekst 'Mail Lotte jouw vraag' op de blauwe achtergrond (HEX #649EC9) is 2,9:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de witte tekst 'ZO PAKT TNO MET ORCHESTRATING INNOVATION SAMENWERKING VOOR INNOVATIE AAN' op de gele achtergrond (HEX #FDC235) is 1,6:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Op onder andere pagina orchestratinginnovation.nl/case/north-sea-energy staat de linktekst 'Next case'. Wanneer bezoekers met de muis over de linktekst hoveren, verandert de linktekst van kleur. De contrastratio tussen de grijze tekst (HEX #979FA5) en de witte achtergrond is 2,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van meerdere witte teksten op de achtergrondafbeeldingen onder 'Voorbeelden uit de praktijk' is te laag waardoor de teksten niet of moeilijker leesbaar zijn, bijvoorbeeld de tekst 'Proactief agenderen en organiseren in PPS-verband werpt zijn vruchten af'. Dit komt ook voor op de betreffende pagina's zelf, waaronder op pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen verandert het hoofdnavigatiemenu in een hamburgermenu. Het menu-item 'Voorbeelden uit de praktijk' komt niet meer in het hamburgermenu voor en is derhalve niet meer via het menu te bereiken. Zorg ervoor dat er geen informatie of functionaliteit verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 200% op de homepage, zijn niet alle woorden/termen 'Ontdek waarom wij regie op samenwerking bij complexe innovatietrajecten zo belangrijk vinden' meer leesbaar omdat de woorden buiten het zichtbare scherm vallen. Zorg ervoor dat er geen informatie of functionaliteit verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen. Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400%, zijn de meeste teksten hier niet meer leesbaar omdat ze achter het witte tekstvlak vallen.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage, valt de knop '+' deels over 'Verbinden' heen waardoor deze tekst niet meer (goed) leesbaar is.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 150% verdwijnen de nummers en namen van de fasen onder 'En hoewel ieder traject maatwerk blijft, gaan we altijd uit van deze 4 fases: '. Zorg ervoor dat er geen informatie of functionaliteit verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 150% zijn niet alle praktijkvoorbeelden onderaan de pagina meer geheel leesbaar. Wanneer bezoekers inzoomen naar 175% zijn er nog maar twee praktijkvoorbeelden zichtbaar. Wanneer bezoekers inzoomen naar 300% is er nog maar één praktijkvoorbeeld zichtbaar. Zorg ervoor dat er geen informatie of functionaliteit verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen op pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic, is vanaf 175% niet meer alle tekst leesbaar omdat het van de pagina af valt. Zorg ervoor dat er geen informatie of functionaliteit verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina orchestratinginnovation.nl/case/north-sea-energy.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de witte animatie die aangeeft dat bezoekers naar beneden moeten scrollen, op de blauwe achtergrond (HEX #599FCB) is 2,9:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic.

Op onder andere pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic staat een link waarmee bezoekers terug kunnen naar de homepage, in de vorm van een wit X-symbool. Wanneer bezoekers inzoomen, is het contrast tussen het symbool en de achtergrond op verschillende punten op de pagina te laag. Zorg ervoor dat deze link, wanneer deze meebeweegt met de bezoeker, dan ook altijd goed zichtbaar is. Dit geldt ook wanneer bezoekers over het icoon hoveren met de muis en het icoon grijs kleurt (HEX #ACACAC).

Op onder andere pagina orchestratinginnovation.nl/case/north-sea-energy staat de link 'Next case'. Wanneer deze link focus heeft, is dat bijna niet zichtbaar doordat de contrastratio tussen de knop/achtergrond en de doorzichtige focusrand bijna nihil is.

In Firefox wordt gebruikt gemaakt van de standaard focusrand (blauw). Hierdoor is de contrastratio op zowel de blauwe achtergrond als om meerdere knoppen en links, te laag. Maak ook in andere browsers dan Chrome gebruik van een custom focusrand.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staan twee knoppen (+) om tooltips te openen (bij 'Analyseren' en 'Verbinden'). Deze knoppen zijn niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord.

Wanneer het hamburgermenu wordt geopend, verschijnt on hover extra informatie bij sommige menu-items, zoals 'Ontdek hoe TNO het opzetten van samenwerking bij complexe innovatietrajecten ziet' onder 'Wat is orchestrating innovation'. Deze verschijnen niet wanneer enkel met het toetsenbord wordt genavigeerd.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De website bevat een animatie om aan te geven dat bezoekers naar beneden moeten scrollen. Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch updatende content kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Daarom moet er altijd een mogelijkheid zijn om de beweging te stoppen of te pauzeren. Dit komt op dezelfde pagina meerdere keren voor, waaronder bij het bewegende gekleurde oneindigheidssymbool. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De titels van de pagina's met de praktijkvoorbeelden, zoals pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic, hebben geen aangepaste titel. De titel van de homepage, 'TNO orchestrating Innovation', beschrijft deze pagina's onvoldoende. Geef deze pagina's een beschrijvende titel.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers bovenaan de pagina beginnen met navigeren, krijgt eerst het gehele document toetsenbordfocus voor de bezoeker in het eerste item van het navigatiemenu komt. Dit is ook niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers niet onnodig langs niet-interactieve elementen worden geleid met de tabtoets en dat het altijd zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt.

Wanneer bezoekers inzoomen verandert het hoofdnavigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers met het toetsenbord door de website navigeren, krijgen de items in het menu focus, ook als het menu niet geopend is. Zorg ervoor dat bezoekers eerst zelf het menu openen voordat het mogelijk is focus te plaatsen op de menu-items.

Wanneer bezoekers inzoomen verandert het hoofdnavigatiemenu in een hamburgermenu. De knop om dit menu krijgt pas focus nadat andere interactieve elementen op de pagina focus hebben gehad.

Wanneer bezoekers inzoomen verandert het hoofdnavigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer het menu geopend is en bezoekers er met het toetsenbord doorheen navigeren, gaat daarna de focus verder op de achterliggende pagina. Zorg ervoor dat bezoekers het menu zelf sluiten met de x-knop of dat het menu vanzelf sluit na het laatste item.

Wanneer bezoekers inzoomen verandert het hoofdnavigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers met het menu geopend weer in de adresbalk beginnen met navigeren, krijgen eerst de menu-items in de normale navigatiebalk bovenaan de pagina focus en daarna de menu-items in het hamburgermenu.

Op de pagina's met praktijkvoorbeelden, zoals pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic, staat bovenaan de pagina een X-afbeelding. Deze afbeelding is een link om terug te gaan naar de homepage. Deze link krijgt pas toetsenbordfocus wanneer de bezoeker al één keer door de volledige pagina is genavigeerd en weer bovenaan in de adresbalk begint. Dit is geen logische focusvolgorde.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina's van de praktijkvoorbeelden, zoals op pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic, staat bovenaan de pagina een link (x) om terug te gaan naar de homepage. Deze link heeft geen toegankelijke linknaam. Bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware, zoals voorleessoftware, weten niet waar deze links naar verwijzen en bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie kunnen deze links niet bedienen.

Op pagina orchestratinginnovation.nl/case/north-sea-energy komen meerdere links met de linktekst 'Lees verder' voor. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een linklijst over de pagina navigeren. 'Lees verder' geeft te weinig context over de pagina waar de link naar verwijst. Voeg een beschrijvend linkdoel toe, bijvoorbeeld met screenreader-only tekst, om dit probleem op te lossen.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: De pagina's van de praktijkvoorbeelden, zoals pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic, zijn niet op meer dan één manier te bereiken. Omdat het een kleine website betreft, kan aan dit succescriterium worden voldaan als de homepage linkt naar alle andere pagina's én deze pagina's teruglinken naar de homepage.
Er wordt nu via het kruisje (x) teruggelinkt naar de homepage, maar het kan voor sommige bezoekers onduidelijk zijn dat hiermee de homepage wordt bereikt. Overweeg het kruisje te veranderen naar een link als 'Terug naar home'.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina, verschijnt een hamburgermenu. Wanneer de knop om het menu te openen focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren maar het scherm wel kunnen zien, weten waar de focus zich op de pagina bevindt. Dit geldt ook voor de knop om het menu weer te sluiten.

Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina, verschijnt een hamburgermenu. Afhankelijk van hoe ver de bezoeker ingezoomd is, zijn niet alle menu items zichtbaar. Daarnaast verschuift de toetsenbordfocus ook visueel niet mee, waardoor bezoekers niet kunnen zien waar de toetsenbordfocus zich bevindt.

De pagina bevat twee navigatiemenu's, waarvan één onzichtbaar (deze items zijn pas zichtbaar als het hamburgermenu zichtbaar is). Deze krijgen focus, ook als het hamburgermenu niet zichtbaar en geopend is. Hierdoor is het niet duidelijk en zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich op dat moment bevindt. Zorg ervoor dat deze items pas focus krijgen wanneer het hamburgermenu zichtbaar en geopend is.

Advies: Wanneer de contentblokken onder 'Praktijkvoorbeelden' focus hebben is dat niet goed zichtbaar, door de dunne en niet volledig zichtbare focusrand. De eisen omtrent focuszichtbaarheid worden strenger in de WCAG 2.2. Lees er meer over op pagina www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen verandert het hoofdnavigatiemenu in een hamburgermenu. De knop om het menu te sluiten heet 'toggle navigation'. Geef een taalwissel aan, of biedt idealiter een toegankelijke Nederlandstalige naam aan voor deze knop. Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina orchestratinginnovation.nl/case/north-sea-energy, met de linktekst 'Next case'.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage komen de volgende ID's meerdere keren voor: Layer_1, Fase-1, fase-4 en fase3. Zorg ervoor dat ID's uniek zijn en niet meerdere keren per pagina voorkomen om toegankelijkheidsproblemen te voorkomen. Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic, met het ID card-nederlandse-ai-coalitie-nl-aic en op pagina orchestratinginnovation.nl/case/north-sea-energy met het ID card-north-sea-energy.

Op de homepage komen meerdere </p> tags voor, zonder <p> tag. Valideer de HTML en verwijder onnodige tags, of voeg tags toe om toegankelijkheidsproblemen op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic en op pagina orchestratinginnovation.nl/case/north-sea-energy.

Op de homepage komen meer meerdere p-tags voor als child element van een h5-element. Dit is niet toegestaan. Verwijder de p-elementen, of plaats ze buiten het h5-element.

Op pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic komt een </ul> tag voor zonder <ul> tag. Valideer de HTML en verwijder onnodige tags, of voeg tags toe om toegankelijkheidsproblemen op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina orchestratinginnovation.nl/case/north-sea-energy.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina's van de praktijkvoorbeelden, zoals op pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic, staat bovenaan de pagina een link (x) om terug te gaan naar de homepage. Deze link heeft geen toegankelijke naam.

Op de homepage staan twee knoppen (+) om tooltips te openen (bij 'Analyseren' en 'Verbinden'). Deze knoppen hebben geen toegankelijke naam en rol. Het is daarnaast voor bezoekers die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld voorleessoftware ook niet duidelijk of de informatie in- of uitgeklapt is. Gebruik hier bijvoorbeeld een button-element met aria-expanded om dit probleem op te lossen.

Wanneer bezoekers inzoomen verandert het hoofdnavigatiemenu in een hamburgermenu. De knop om het menu te sluiten heet 'toggle navigation', ongeacht of het menu geopend of gesloten is. Visueel verandert de knop wel. Deze informatie moet ook voorkomen in de toegankelijke naam van de knop.

In de footer is een progressbar. Visueel verandert de grootte van de progressbar tijdens het scrollen. De waarde van value now blijft echter 0, waardoor deze informatie niet beschikbaar is voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina orchestratinginnovation.nl/case/nederlandse-ai-coalitie-nl-aic. Daarnaast heeft de progressbar geen toegankelijke naam.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/orchestratinginnovation.nl/audit/
Geprint: 2022-09-26 13:53:19 v2.4-011