Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Provincie Noord-Brabant


Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
14 februari 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Provincie Noord-Brabant voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 18 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website brabant.nl is onderzocht tussen 7 en 14 februari 2023. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Er is aan de toegankelijkheid van de website gewerkt. Echter zijn er nog een aantal aandachtspunten waarvan de belangrijkste zijn:

Bovendien worden er ontoegankelijke Word en Excel bestanden aangeboden op de website, bijvoorbeeld op pagina www.brabant.nl/applicaties/producten/… het document api.sduconnect.nl/media/format-begroting-en-verantwoording-rwp-aa-en-maas-…. Deze zijn uitgesloten van de scope van dit onderzoek.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Provincie Noord-Brabant
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) zoals werkenvoor.brabant.nl en formulieren.brabant.nl waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via www.brabant.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 11 9 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 10 0 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 32 18 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina www.brabant.nl staan 4 links zoals de link 'Geef ruimte aan jongeren!' met daarboven een afbeelding. De alternatieve toegankelijke tekst 'afbeelding van ' beschrijft de afbeelding niet. Pas de alternatieve tekst aan of maak de afbeelding eventueel decoratief door een leeg alt-attribuut toe te voegen binnen het img-element. Hetzelfde komt voor op meer plaatsen in de website, bijvoorbeeld bij de foto's op de contactpagina www.brabant.nl/contact.

Op pagina www.brabant.nl/actueel/nieuws staat boven 'Abonneren nieuwsbrief provincie Noord Brabant' een afbeelding van krantenknipsels. De alternatieve toegankelijke tekst 'Nieuwsbrief NWM' beschrijft de afbeelding niet. Pas de alternatieve tekst aan of maak de afbeelding eventueel decoratief door een leeg alt-attribuut toe te voegen binnen het img-element.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2023/project-leegveld-nieuwe-natuur-in-de-… bevat geschreven tekst. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript voor doofblinde bezoekers en maak daarnaast gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Opmerking: Live streams van vergaderingen van Provinciale Staten zijn te zien op een andere website pnb.connectedviews.nl/LiveMeetings/pnb die buiten de scope van dit onderzoek valt.


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2023/project-leegveld-nieuwe-natuur-in-de-… bevat geschreven tekst. De audiodesciptie ontbreekt in deze video. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. Iemand die blind is weet nu niet wat er op het scherm te zien is. Voeg een audiodescriptie toe aan deze video om dit probleem op te lossen.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat bovenaan een kop niveau 2 met de tekst 'Brabant.nl'. De kop bevat geen content omdat deze direct wordt opgevolgd door de kop 'Navigatie'. Een kop heeft een semantische waarde, het is een beschrijving van de tekst die er onder volgt. Maak van de kop gewone tekst. Hetzelfde geldt voor de kop niveau 2 'Quicklinks' die meteen gevolgd wordt door de kop 'Service' van hetzelfde niveau. De koppen 'Service', 'Over deze site' en 'Volg ons' vallen onder de kop 'Quicklinks' en zouden dus kop niveau 3 moeten hebben of laat de kop 'Quicklinks' weg.

Boven aan elke pagina klapt een zoekveld uit als op het vergrootglas geklikt wordt. Het zoekveld en de zoekknop zijn twee onderdelen van een opsomming (ul). Voorleessoftware leest deze code voor. De code voor een opsomming moet alleen gebruikt worden voor een daadwerkelijke opsomming van gelijkwaardige onderdelen. Laat het hier weg. Dezelfde code komt twee keer voor in de zoekresultaatpagina www.brabant.nl/search/brabant

Op de pagina www.brabant.nl/applicaties/producten/… staat onder 'Voorwaarden' een opsomming die niet als zodanig opgemaakt is met daarbinnen een opsomming die wel goed is opgemaakt. Daardoor worden de opsommingstekens voorgelezen als 'min' door voorlees software. Zorg voor een goede geneste opmaak met een opsomming (ul) in een opsomming(ul).

Op de sitemap pagina www.brabant.nl/sitemap is bijvoorbeeld onder 'Nieuws - Alle Onderwerpen' een opsomming verkeerd opgemaakt. In plaats van een lijst van items is er een lijst van lijsten met elk maar één item. Een lijst met maar één item moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Hulpsoftware kan zo niet goed de structuur van de pagina bepalen. Maak de lijsten in de pagina goed op volgens de HTML standaard.

De PDF 'Digitaal zakendoen met de provincie Noord-Brabant' is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen.
Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Advies: Elke pagina opent met een kop van niveau 2. Bezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een koppenlijst over een pagina navigeren om snel informatie te vinden. Gebruikelijk is dat de titel van de pagina kop niveau 1 heeft.

Advies: Op pagina www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr224272_1 staan twee koppen van niveau 4: 'Intitulé' en 'Ondertekening'. Een goede kopstructuur slaat geen niveau over en gaat alleen een niveau lager als de inhoud onderdeel is van de voorafgaande kop. Voor schermlezers is nu de ondertekening een onderdeel van Artikel 16. Het zou beter zijn als deze koppen niveau 2 zouden hebben, visueel mogen ze er wel anders uit zien.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina nieuws.brabant.nl/x/plugin/?pName=overall_subscribe&pLang=nl&Z=448751235 is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en de achternaam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email". Dit geldt ook voor het formulier op pagina fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Vraag_Brabantloket_3/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als op pagina www.brabant.nl/search/brabant één van de zoekresultaten focus krijgt is dat alleen te zien aan de kleurverandering van de tekst onder de kop. Mensen die kleurenblind zijn of slechtziend missen die informatie. Zorg dat niet alleen door kleurverandering duidelijk is welk element in de pagina focus heeft bijvoorbeeld door een focusrand toe te voegen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Vraag_Brabantloket_3/ staat rode tekst 'Met het verzenden van het formulier geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken. ' (HEX #FF0000) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,0:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op pagina nieuws.brabant.nl/x/plugin/?pName=overall_subscribe&pLang=nl&Z=448751235 staat lichtblauwe tekst 'E-mail' (HEX #009AD8) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op pagina www.brabant.nl/over-brabant/vlag-wapen-en-onderscheidingen/provinciale-prijzen-en-onderscheidingen is een donkergrijze tekst 'Bekijk de video's' (HEX #333333) op een blauwe achtergrond (HEX #009AD8). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,0:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op pagina www.brabant.nl/search/brabant is een donkergrijze tekst 'Ongeveer 1760 resultaten met de zoekterm(en): Subsidie.' (HEX #7A7A7A) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,3:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op pagina www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr224272_1 is een donkergrijze tekst 'Print deze versie:' (HEX #999999) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,9:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Als een bezoeker op pagina www.brabant.nl/applicaties/producten/… met de muis over de link 'Provincie Noord-Brabant, Subsidies' gaat heeft de rode tekst (HEX #DD0000) op een grijze achtergrond (HEX #E7E7E7) een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

In de PDF 'Digitaal zakendoen met de provincie Noord-Brabant' staat lichtgroene tekst (HEX #AFCA0B) op een witte achtergrond, bijvoorbeeld op pagina 2 'Veilig en snel zakendoen'. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 1,9:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bovenaan pagina fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Vraag_Brabantloket_3/ staat een foto van het provinciehuis met de tekst 'Contactformulier. U kunt vragen stellen, klachten en meldingen doorgeven Provincie Noord-Brabant'. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina, behalve als alternatieve tekst bij de afbeelding maar alleen bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware krijgen die te horen. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

In de PDF 'Digitaal zakendoen met de provincie Noord-Brabant' op pagina 4 staat een afbeelding met tekst over e-Herkenning. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom ook op de pagina.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Vraag_Brabantloket_3/?get=1&sidn=0d777cbdc979482c98e4e379e4431fe2 bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt een deel van de tekst buiten beeld en bezoekers moeten horizontaal scrollen om de tekst te kunnen lezen. Zorg ervoor dat er geen informatie of functionaliteit verloren gaat bij zoomen en vermijdt het gebruik van horizontaal scrollen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Vraag_Brabantloket_3/ staat naast 'controle E-mailadres' een link 'i' waarmee een alert met meer informatie wordt geopend. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze link niet gebruiken. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bereikbaar en bedienbaar zijn met het toetsenbord.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2023/project-leegveld-nieuwe-natuur-in-de-… komt een video voor. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Zorg er daarom voor dat deze functies uitgeschakeld zijn.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de titel van de pagina nieuws.brabant.nl/x/plugin/?pName=overall_subscribe&pLang=nl&Z=448751235 'Aanmelden nieuwsbrieven' komt de provincie Noord-Brabant niet voor. Zorg voor een beknopte pagina titel die voldoende informatie bevat om de inhoud van de pagina te beschrijven. Hetzelfde geldt voor de titel 'Informatieverzoek' van pagina fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Vraag_Brabantloket_3/?get=1&sidn=eb4e628e547f444d83979be0d0b273a2.

De PDF 'Digitaal zakendoen met de provincie Noord-Brabant' heeft geen documenttitel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond bij openen.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De eerste keer dat een bezoeker de website bezoekt, verschijnt er een cookiemelding over de pagina heen. De cookiemelding krijgt niet als eerste focus. Dit belemmert het gebruik van de website voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren. Zorg dat de melding als eerste weg te klikken is of integreer de melding in de webpagina.

Bij een resolutie van 1280 x 1024 px ingezoomd tot 200% verschijnt er een menuknop waarmee het hamburgermenu geopend kan worden. De items in het menu krijgen toetsenbordfocus, ook als het menublok niet uitgevouwen is. Dit is verwarrend voor gebruikers die met het toetsenbord navigeren, maar wel het scherm kunnen zien. Zorg ervoor dat de items die niet zichtbaar zijn geen focus krijgen als het menu ingevouwen is.

Bij een resolutie van 1280 x 1024 px ingezoomd tot 200% verschijnt er een menuknop waarmee het hamburgermenu geopend kan worden. Als het menu geopend is verwacht je naar het eerste menu item te gaan, maar de focus komt eerst op de zoekfunctionaliteit buiten het menu.

Bij een resolutie van 1280 x 1024 px ingezoomd tot 200% verschijnt er een menuknop waarmee het hamburgermenu geopend kan worden. Wanneer het venster openstaat, is de content op de achterliggende pagina nog steeds bereikbaar met het toetsenbord. Hierdoor kan je niet altijd meer zien waar je bent als je met het toetsenbord navigeert. Zorg dat de focus binnen het menuvenster blijft totdat deze gesloten is en dat de achterliggende content "onzichtbaar" is voor hulpsoftware en niet bereikbaar is met het toetsenbord.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.brabant.nl/search/brabant wordt onderaan gebruikgemaakt van paginering. De linknaam is onvoldoende voor screenreadergebruikers. Zo is de linknaam '1' bij pagina 1, '2' bij pagina 2, enzovoorts. Vul deze links aan door er het woord 'pagina ' voor te zetten. Deze tekst kan visueel verborgen worden. Hetzelfde komt op meer plaatsen in de website voor, bijvoorbeeld op pagina www.brabant.nl/actueel/nieuws bij de paginering onderaan en op pagina www.brabant.nl/over-brabant/vlag-wapen-en-onderscheidingen/provinciale-prijzen-en-onderscheidingen bij de nummering onder de foto's.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina www.brabant.nl/search/brabant in de paginering onderaan de zoekresultatenlijst de 1 focus krijgt is dat niet te zien. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen. Hetzelfde komt voor bij het formulier op pagina nieuws.brabant.nl/x/plugin/?pName=overall_subscribe&pLang=nl&Z=448751235 wanneer een geldig E-mail adres is ingevoerd maar geen nieuwsbrief geselecteerd. Dan verschijnt na 'Aanmelden' de tekst 'Selecteer tenminste één campagne.' en de knop 'Terug'. Wanneer deze knop focus krijgt is dat niet te zien.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Vraag_Brabantloket_3/
komen dubbele id's voor, namelijk id="tdzoek" en ook de id="btnzoek". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat elke id unieke is op een pagina.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.brabant.nl/applicaties/producten/… wordt gebruikgemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons) zoals bij 'Omschrijving'. Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat een tekstblok in- of uitgevouwen is. Voor screenreadergebruikers die blind of slechtziend zijn is dat niet zo. Geef in de code de status aan met aria-expanded of een vergelijkbare techniek, om dit probleem op te lossen.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr224272_1 op de link 'Wetstechnische informatie' klikken verandert de content van de pagina onder de link zonder dat de pagina ververst. Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat er iets is gewijzigd en dat er nieuwe content staat. Zorg ervoor dat de visuele verandering ook doorgegeven wordt aan bijvoorbeeld screenreadergebruikers.

Boven aan de homepagina www.brabant.nl is een carrousel met een pauze/play knop. Deze verandert niet van naam of status wanneer bezoekers er op klikken. Zorg ervoor dat de visuele verandering ook doorgegeven wordt aan screenreadergebruikers.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/provincie-noord-brabant/audit/
Geprint: 2024-03-04 23:25:46 v2.4-011