Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid websites 'ArcGIS van Gemeente Zwolle' en 'Smart Zwolle Hub'


Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
30 december 2021
Opdrachtgever
Gemeente Zwolle

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website ArcGIS van Gemeente Zwolle en Smart Zwolle Hub voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 22 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De domeinen zwolle.maps.arcgis.com en smart-zwolle.opendata.arcgis.com zijn onderzocht tussen 29 november en 30 december 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Kaarten vallen onder een uitzondering wat betreft de eisen voor toegankelijkheid (zie www.digitoegankelijk.nl/uitleg-van-eisen/geo-informatie).
De meeste kaarten op deze website zijn niet voor navigatie bedoeld, dus er is geen verplichting om de essentiële informatie ook op een toegankelijke digitale wijze verstrekken. De uitzondering geldt alleen voor de online kaart zelf, niet voor de webpagina waarop de kaart staat of voor het document waarin de kaart is geplaatst. De webpagina of het document moet wel aan de toegankelijkheidseisen voldoen.

Dit waren de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website ArcGIS van Gemeente Zwolle en Smart Zwolle Hub
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op zwolle.maps.arcgis.com
  • Alle pagina's op smart-zwolle.opendata.arcgis.com
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's achter het inlogproces van Esri Nederland.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via zwolle.maps.arcgis.com en smart-zwolle.opendata.arcgis.com met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 12 8 0
2 Bedienbaar 8 9 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 28 22 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van de gemeente Zwolle in de header van onder andere de homepage van zwolle.maps.arcgis.com heeft geen alternatieve tekst. Aangezien de tekst Gemeente Zwolle naast het logo voldoende beschrijvend is, is een alternatieve tekst hier ook niet nodig, maar er moet wel een leeg alt-attribuut aan het img-element worden toegevoegd zodat de afbeelding genegeerd wordt door voorleessoftware.

Op pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html staan meerdere knoppen van iconen. De iconen van 3 gestapelde vierkanten op elkaar en het boek met de boekenlegger hebben geen alternatieve tekst, waardoor de functie van de knoppen onbekend zijn voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware.

De knoppen waarmee bezoekers in de datumkiezer onder 'Laatst bijgewerkt' op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search naar een vorige of volgende maand kunnen gaan, hebben geen beschrijvende alternatieve tekst. De alternatieve tekst bestaat nu uit de tekens zelf: << en >>. Voeg een beschrijvende alternatieve tekst toe, bijvoorbeeld 'Vorige maand' om dit probleem op te lossen.

De afbeelding "Rescue Pets" in PDF-document smart-zwolle.opendata.arcgis.com/documents/to-crowdvoiding/explore is een decoratieve afbeelding. Deze afbeelding heeft geen beschrijving en is niet als artefact aangemerkt. Voor informatieve afbeeldingen geldt dat ze een beschrijving moeten hebben van de informatie die er in staat. De decoratieve afbeeldingen dienen als artefact te worden getagd.

De afbeelding op pagina 6 van de PDF op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/documents/to-crowdvoiding/explore is informatief maar bevat geen alternatieve tekst. Zie ook succescriterium 1.4.5.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het is voor ziende bezoekers zichtbaar welk filter op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search actief is doordat het woord onderstreept wordt, maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Maar gebruik van aria-selected of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Het invoerveld op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/bestaatniet heeft geen label, waardoor bezoekers niet weten wat zij hier in moeten vullen. Zorg ervoor dat het voor alle bezoekers altijd duidelijk is welke input gevraagd wordt. Plaats hier een label. Deze hoeft visueel niet zichtbaar te zijn.

Op de pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search heeft elk resultaat een titel. Deze tekst kan als knop beschouwd worden en moet daarom ook gemarkeerd worden als een kop. De hele koppenstructuur op deze pagina is voor verbetering vatbaar. Zo ontbreekt de H1 en de naam van de (zoek)pagina.

De PDF op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/documents/to-crowdvoiding/explore is niet goed gecodeerd. De ondertitel 'Rescue Pets' op pagina 2 is bijvoorbeeld gecodeerd als tabel, meerdere koppen in de PDF zijn opgemaakt als paragraaf in plaats van als kop en de tabellen in de PDF hebben niet de juiste tabelopmaak.

Advies: Op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/ komen meerdere H1-koppen voor. Het is een best practice om minimaal én maximaal 1 kop van niveau H1 te hebben.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html staan blokken met een afbeelding, een kop en tekst. Als de blokken achter elkaar worden voorgelezen is het niet duidelijk bij welke kop de afbeelding hoort. Zet de koppen vooraan in de HTML-code en zet hierachter de afbeelding. Visueel mag deze indeling wel aangehouden worden.

Op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search staat de informatie over de categorie van het gevonden resultaat ('Gegevens') bóven de titel van het zoekresultaat. Hierdoor is de relatie tussen de informatie en de kop moeilijk tot niet meer te achterhalen voor bezoekers die bijvoorbeeld voorleessoftware gebruiken. Zorg ervoor dat de meta-informatie in de ná de kop staat. Visueel mag het er wél boven staan.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als op de homepagina zwolle.maps.arcgis.com/home/index.html in het zoekveld bovenaan iets ingetypt wordt verschijnen er zoekresultaten in een popup onder het zoekveld. De resultaten kunnen focus krijgen maar de focus is alleen aangegeven door een lichte kleurverandering van de zoekresultaten van donker grijs naar zwart. Zorg ervoor dat informatie niet van kleur afhankelijk is om dit probleem op te lossen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina zwolle.maps.arcgis.com/home/index.html staat na klikken op het vergrootglas in het zoekveld de tekst: "Zoek naar kaarten, lagen, apps, groepen en meer ..." in licht grijs op wit. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 1,9:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html staat witte tekst op een blauwe achtergrond, bijvoorbeeld 'Kaartviewer' en 'Gemeente Zwolle'. De contrastratio van de witte tekst op de blauwe achtergrond (HEX #5987C5) is 3,7:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de lichtgrijze cijfers (HEX #BBBBBB) die de dagen uit een andere maand aangeven op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search hebben een te laag contrast. De contrastratio is hier 1,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit maakt de tekst minder goed leesbaar voor slechtzienden en kleurenblinden. Verhoog de contrastratio van alle dagen naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De afbeelding op pagina 6 van de PDF op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/documents/to-crowdvoiding/explore bevat tekst die verder niet voorkomt in het verklarende deel van de PDF. Hierdoor bevat de PDF informatie die wel beschikbaar is voor zienden maar niet beschikbaar is voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Plaats deze informatie ook in tekst in de PDF.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% zijn onderdelen op pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html onbereikbaar. Het gaat bijv. om de selectie van wijken of buurten. Zorg ervoor dat links en knoppen ook op lage resolutie blijven werken.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search over 'Laatst bijgewerkt' hoveren, verschijnt er een tooltip. Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, moet de bezoeker de content weg kunnen halen zonder de muis- of toetsenbordfocus te verplaatsen, bijvoorbeeld met de escape-toets. Ook moet over de verschenen content kunnen worden gehoverd. Beide is nu niet het geval.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html komt de toetsenbord focus nooit op de oranje pictogrammen in de kaart. Daardoor is de informatie over de Lokale bekendmakingen niet beschikbaar voor mensen die met een toetsenbord navigeren. Daarnaast wordt er niet verwezen naar een toegankelijk alternatief.

De datumkiezer onder 'Laatst bijgewerkt' op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search is niet toetsenbordtoegankelijk. Bezoekers kunnen wel met het toetsenbord een datum intypen zonder gebruik te maken van de datumkiezer, maar het invoeren en de focus verplaatsen of het invoeren en op enter drukken, heeft geen enkel effect. Deze functionaliteit is daardoor niet beschikbaar voor hen. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren van dezelfde functionaliteiten gebruik kunnen maken, of zorg voor een volwaardig alternatief.

De velden onder 'Contenttype' en 'Labels' bij de 'Filters' op smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search zien eruit als checkboxen en werken als een checkbox. Met toetsenbord kan je normaal gesproken met de spatiebalk de checkbox aan- of uitzetten. Dat werkt hier niet omdat de invoervelden in de HTML niet als checkbox zijn aangegeven.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html blijft de focus hangen in de linker tab bladen "legend" en "Lagen aan- en uitzetten".


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina zwolle.maps.arcgis.com/home/index.html is de eerste link een skiplink "Overslaan naar content" maar de link verwijst niet naar de hoofdinhoud van de pagina.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html heeft geen title element in de header. Het zelfde geldt voor meer pagina's, bijv. zwolle.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html.
Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren van de website. Voeg daarom een beschrijving toe binnen het title-element in de header van de pagina.

De pagina zwolle.opendata.arcgis.com/bestaatniet heeft geen paginatitel. Voeg ook bij 404-pagina's een paginatitel toe.

De PDF smart-zwolle.opendata.arcgis.com/documents/to-crowdvoiding/explore heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/ opent als een bezoeker op het hamburger icoon klikt een zij menu. De content onder het menu is nog steeds bereikbaar. Hierdoor kan een bezoeker niet zien waar diegene zich op de pagina bevindt wanneer de bezoeker met het toetsenbord navigeert. Alle achterliggende content is daarnaast nog steeds beschikbaar voor hulpsoftware. Dit zorgt ervoor dat een bezoeker die gebruik maakt van voorleessoftware niet op de hoogte is van het feit dat er nog een menu geopend is. Zorg dat de achterliggende content "onzichtbaar" is voor hulpsoftware en niet bereikbaar is met het toetsenbord. Dit probleem komt op meer plaatsen voor, bijv. bij de "View Map" popup op de pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/datasets/parkeren-betaald/explore

Op onder andere pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/pages/initiatieven staat in de footer de link 'Privacybeheer'. Wanneer bezoekers hierop klikken opent een dialoogvenster. Na het doorlopen van alle opties in het dialoogvenster gaat de focus verder op de achterliggende pagina, maar blijft het venster openstaan. Zorg ervoor dat bezoekers het venster zelf moeten sluiten met de sluit-knop, of dat het venster vanzelf sluit wanneer de bezoeker verder navigeert met de tab-toets.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/pages/initiatieven staat links boven het logo van "Smart Zwolle". Dit is een link naar "smart-zwolle.opendata.arcgis.com/" De link tekst "Smart Zwolle" beschrijft het linkdoel niet goed, "homepagina" zou toegevoegd moeten worden. Dit komt vaker voor.

Op de pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html staat onderin een paginering. De linktekst, bijvoorbeeld '1', is niet omschrijvend genoeg voor bezoekers die kunnen navigeren aan de hand van een linklijst. Voeg daarom minimaal het woord 'pagina' toe om het linkdoel te omschrijven.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulierveld "Zoeken" op pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html heeft geen zichtbaar label maar wel een placeholder-tekst. De placeholder-tekst is niet voldoende, want die verdwijnt zodra de bezoeker begint met typen. Er is ook geen vergrootglas-icoon aanwezig als visueel label. Voor sommige mensen kan het moeilijk zijn om te onthouden wat ze moeten invullen als dat er niet duidelijk bij staat. Voeg een label toe die altijd zichtbaar blijft om dit probleem op te lossen.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Rechts onderaan pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/pages/initiatieven is een link "Privacybeheer" die een popup venster opent met een tekst met twee links. Als zo'n link focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Op de pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search kunnen filters ingesteld worden. Met behulp van het toetsenbord gaat dat lastig omdat niet altijd duidelijk is welk element focus heeft als met behulp van de pijltjes toetsen door de checkboxen genavigeerd wordt.

Als de focus op het "Smart Zwolle" logo komt op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/datasets/zwolle::bebouwde-komgrens-zwolle/explore is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De visuele naam van het invoerveld onder 'Label' op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search is 'Tag toepassen'. De toegankelijke naam is 'Pas tag toe door te typen'. Omdat de namen niet overeen komen kunnen bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie moeite hebben met het bedienen van het invoerveld. Zorg ervoor dat de visuele naam voorkomt in de toegankelijke naam, het liefst vooraan.

De visuele naam van het invoerveld op smart-zwolle.opendata.arcgis.com/ onder 'Open Data' is 'Zoek open data' maar de toegankelijke naam is 'Zoeken'. Zorg ervoor dat de visuele naam voorkomt in de toegankelijke naam, het liefst vooraan.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/ is de taalaanduiding van de hele pagina en-GB. De pagina is echter in het Nederlands. Zorg voor de juiste taalcodering in de HTML. Het zelfde komt voor op veel pagina's bijv, op zwolle.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op veel plaatsen in de website komen Nederlandse en Engelse teksten door elkaar heen voor. Bijvoorbeeld op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/datasets/zwolle::parkeren-betaald/about "Public
Anyone can see this content" naast "Omschrijving: Betaald parkeren in en rondom de binnenstad van Zwolle". Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="NL" of lang="En" toe te voegen.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de home pagina zwolle.maps.arcgis.com/home/index.html is een zoekveld waarbij voor het labels van het veld de placeholder is gebruikt. De placeholder is hiervoor niet geschikt. Zodra er iets in het veld getypt wordt verdwijnt de placeholder en is niet meer zichtbaar wat er in het veld moet worden ingevuld. Ook het vergrootglas naast het zoekveld is vervangen voor een x. Gebruik labels bij velden die altijd zichtbaar blijven. Het zelfde komt voor op zwolle.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html# waar ook geen vergrootglas is.
Hetzelfde geldt voor het invoerveld 'Tag toepassen' onder 'Label' op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search . En op dezelfde pagina ook voor de filteroptie waarin standaard 'Relevantie' geselecteerd is.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search wordt met aria-describedby verwezen naar aria ID attributen die niet voorkomen op de pagina (aria-describedby="ember247-tooltip-render-target"). Dit zorgt mogelijk voor problemen bij bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware, zoals screenreaders.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als in het zoekvenster op de apps & kaarten pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html bijv. "bomen" wordt ingevoerd met de enter knop verschijnen er in dezelfde pagina zoekresultaten. Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat er iets is gewijzigd op het scherm.

Tijdens het laden van een pagina verschijnt er op zwolle.maps.arcgis.com een laad-animatie met de tekst 'Toepassing wordt gestart'. Op de smarthub Zwolle verschijnt er een draaiende laad-animatie tijdens het laden van de pagina. Op beide pagina's is deze informatie niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/smart-zwolle-hub/audit/
Geprint: 2024-04-24 04:34:51 v2.4-011