Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Veendam Beweegt


Onderzoeker
Renate, Swink; Kaylee, Swink
Datum
13 december 2022
Opdrachtgever
Veendam Beweegt

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Veendam Beweegt voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website veendambeweegt.nl is onderzocht tussen 13 september en 20 september 2022. De hercontrole is uitgevoerd op 12 december 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om te bepalen welke verbeteringen nodig zijn om dit digitaal kanaal toegankelijker te krijgen.

De website veendambeweegt.nl is al gedeeltelijk toegankelijk. Zo is er een manier om direct naar de hoofdinhoud van de pagina te gaan en kan tekst zonder verlies van functionaliteit of informatie vergroot worden. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Veendam Beweegt
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op veendambeweegt.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via veendambeweegt.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 12 8 0
2 Bedienbaar 13 4 0
3 Begrijpelijk 9 1 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 34 16 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video's op pagina veendambeweegt.nl/asm/skills-garden-2/blokkenveld/ bevatten geen audiodescriptie of media-alternatief. Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt. Voeg een media-alternatief zoals een transcript toe, of een audiodescriptie om ook te voldoen aan succescriterium 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video's op pagina veendambeweegt.nl/asm/skills-garden-2/blokkenveld/ bevatten geen audiodescriptie. Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt. Voeg audiodescriptie toe aan de video om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de video's op pagina veendambeweegt.nl/asm/skills-garden-2/blokkenveld/.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage veendambeweegt.nl/ staan selectievakjes onder 'Naar welke sport ben jij op Zoek?'. De selectievakjes staan gegroepeerd in een fieldset en legend combinatie, maar in het legend element staat nu een label element genest in plaats van gewoon tekst. Hierdoor is er geen relatie tussen de tekst 'Sportsoorten' en de selectievakjes. Dit geldt ook voor de naam boven de combobox Sportgroepen. Daarnaast is de tekst opgemaakt met het strong-element. Het strong-element mag niet puur voor opmaak gebruikt worden, enkel waar dat semantisch gepast is. Dat is hier niet het geval.

Op de homepage veendambeweegt.nl/ staan selectievakjes onder 'Naar welke sport ben jij op Zoek?'. De combobox onder 'Sportgroepen' heeft geen toegankelijke naam omdat het label verwijst naar een verkeerd id. Koppel het label correct zodat de combobox een toegankelijke naam heeft en plaats het buiten het legend element. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/ en op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/.

Op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/ zijn er labels aanwezig voor de invoervelden, maar de waarde achter 'for' komt nier overeen met het id (of er is geen id) van het invoerveld. Bij sommige labels is er daarnaast geen waarde ingevuld, waardoor er geen toegankelijke naam is, ook niet als het label wel goed gekoppeld zou zijn. Dit geldt ook voor het selectievakje op dezelfde pagina.

Nieuwe bevinding op basis van nieuwe functionaliteit:
Het is voor ziende bezoekers duidelijk welke categorie in de hoofdnavigatie actief is, doordat de tekstkleur paars kleurt en de achtergrond lichtpaars kleurt. Deze informatie moet ook beschikbaar zijn voor hulpsoftware. Gebruik aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina veendambeweegt.nl/asm/skills-garden-2/blokkenveld/ wordt verwezen naar 'het plusje'. Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen mogen niet alleen afhankelijk zijn van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De invoervelden op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/ bevatten geen autocomplete-attributen. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben. Lees er meer over op pagina www.w3.org/TR/WCAG21/. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina veendambeweegt.nl/evenement-aanmelden/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De e-mailadressen op pagina veendambeweegt.nl/sport/ouderenwerk-compaen/ zijn alleen herkenbaar als link doordat de kleur anders is dan de omringende tekst. Kleur mag niet als het enige visuele middel gebruikt worden om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden. Gebruik minimaal één andere manier om de linktekst te onderscheiden, bijvoorbeeld door de linktekst te onderstrepen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Voldoende


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina veendambeweegt.nl/informatie/nieuwsberichten/ zijn niet alle teksten op de pagina goed leesbaar omdat een deel van de tekst van de pagina af valt. Verder schuiven de teksten vanaf 175% zoom dusdanig over elkaar dat de teksten in het geheel niet meer leesbaar zijn. Dit herstelt zich weer bij 250% zoom. Zorg ervoor dat er geen informatie of functionaliteit verdwijnt bij inzoomen en vermijd daarbij het gebruik van een horizontale scrollbalk.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de social media iconen in de header van de pagina (iedere pagina) focus hebben, is dat niet goed zichtbaar voor iedereen. De contrastratio tussen de zwarte focusrand en de donkergrijze kleur van de iconen (HEX #575656) is 2,8:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Hetzelfde geldt voor de zwarte stippellijn zoals gebruikt in Firefox. Let op: de eisen omtrent focuszichtbaarheid worden strenger in de WCAG 2.2, lees er meer over op: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html.

Wanneer de combobox op de homepage onder 'Naar welke sport ben jij op Zoek?' focus heeft, is dat niet goed zichtbaar voor iedereen. De contrastratio tussen de blauwe focusrand (HEX #BFDEFF) en de witte achtergrond is 1,3:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder bij de combobox op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina veendambeweegt.nl/asm/skills-garden-2/blokkenveld komt een embedded video voor. Als de website (of webapp) gebruik maakt van sneltoetsen, mogen die de werking van screenreaders niet in de weg zitten. Daarom moet een bezoeker ze kunnen uitzetten, aanpassen, of moeten ze alleen actief zijn als er focus geplaatst wordt op het object waarop de sneltoetsen van toepassing zijn. Video's moeten een extra stuk code hebben die de standaard sneltoetsen van de videospeler uitschakelen. In Youtube kan je de sneltoetsen uitschakelen door in de URL van de ingebedde video de parameter 'disablekb=1' toe te voegen.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen verandert het navigatiemenu in de header van de pagina in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers met het toetsenbord door het menu navigeren gaat de toetsenbordfocus na het laatste item verder in de adresbalk en browserknoppen en vervolgens op de achterliggende pagina. Het menu blijft openstaan en verhindert het zicht op de pagina. Zorg ervoor dat bezoekers het menu zelf afsluiten, of dat het menu automatisch sluit na het laatste item.

Op pagina veendambeweegt.nl/over-ons/contact/ krijgt het e-mailadres twee keer focus, één keer onzichtbaar in de spatie vóór het zichtbare e-mailadres en één keer op het zichtbare e-mailadres. Dit is verwarrend voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren maar het scherm wel kunnen zien. Verwijder de onzichtbare link uit de focus volgorde om dit probleem op te lossen.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De knoppen waarmee bezoekers de contentblokken op pagina veendambeweegt.nl/asm/skills-garden-2/blokkenveld/ kunnen in- en uitklappen krijgen geen zichtbare focus. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren maar het scherm wél kunnen zien, weten waar de focus zich bevindt door een zichtbare focusrand toe te voegen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina veendambeweegt.nl/404 komt een zoekfunctie voor. Het zichtbare label van het veld is 'Zoeken'. De toegankelijke naam van het veld is echter 'Zoek naar'. Hierdoor kunnen bezoekers die gebruik maken van spraaksoftware het zoekveld niet of moeilijk bedienen. Zorg ervoor dat de zichtbare naam voorkomt in de toegankelijke naam, het liefst vooraan.
Dit probleem komt ook voor bij het zoekveld in de header op elke pagina.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Aangepaste bevinding op basis van wijzigingen na een eerdere audit:
Wanneer bezoekers op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/ een verplicht veld niet invullen, verschijnt de melding 'Veld is verplicht'. De gebruiker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. De foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt. Dat een veld verplicht is is een foutsuggestie zoals beschreven in succescriterium 3.3.1 en geen voldoende foutidentificatie.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op alle pagina's komt het id "primary-menu' dubbel voor. Dit zorgt mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen. Zorg ervoor dat id's uniek zijn.

Nieuwe bevinding op basis van wijzigingen naar aanleiding van een eerdere audit:
Op de homepage komt een ongesloten fieldset element voor. Dit veroorzaakt mogelijk toegankelijkheidsproblemen.

Nieuwe bevinding op basis van wijzigingen naar aanleiding van een eerdere audit:
Op de homepage komt een legend element voor binnen een div element. Dit is niet toegestaan en veroorzaakt mogelijk toegankelijkheidsproblemen.

Op de homepage wordt op meerdere plekken een div-element binnen een span-element geplaatst. Dit zorgt mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen.

Op pagina veendambeweegt.nl/sporten/ komt een div-element zonder eindtag. Dit zorgt mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage veendambeweegt.nl/ staan selectievakjes onder 'Naar welke sport ben jij op Zoek?'. De combobox onder 'Sportgroepen' heeft geen toegankelijke naam.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/.

Op de homepage veendambeweegt.nl/ staat een Google Maps iframe. Het iframe heeft geen beschrijving binnen het title-attribuut. Daarnaast is het iframe verborgen voor voorleessoftware met het aria-hidden attribuut. De knoppen in het iframe zijn echter nog wel bedienbaar met het toetsenbord. Zorg ervoor dat er geen interactieve elementen bedienbaar zijn in verborgen content, dit is verwarrend voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/.

Wanneer bezoekers op pagina veendambeweegt.nl/evenement-aanmelden/ een datum en tijd hebben ingevuld, kunnen zij de informatie wissen met de X-knop. Deze knop heeft geen toegankelijke naam.

Het selectievakje onder de formulieren op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/ heeft geen toegankelijke naam.

Meerdere invoervelden op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/ hebben geen toegankelijke naam.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage veendambeweegt.nl/ staan selectievakjes en een combobox onder 'Naar welke sport ben jij op Zoek?'. Wanneer bezoekers op 'Weergeven op kaart' klikken, verschijnt er een laadanimatie. Hulpsoftware moet hier ook een update van krijgen. Vergelijkbare problemen komen ook voor op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/veendambeweegt.nl/audit/
Geprint: 2024-03-04 23:43:50 v2.4-011