Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Justis VOG-check


Onderzoeker
Renate, Swink; Teun, Swink
Datum
17 mei 2024
Opdrachtgever
Justis - Ministerie van Justitie en Veiligheid

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Justis VOG-check voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 8 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website vogcheck.justis.nl is onderzocht tussen 2 mei en 17 mei 2024. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om te bepalen welke verbeteringen nodig zijn om dit digitaal kanaal toegankelijker te krijgen.

De website is al grotendeels toegankelijk. Zo hebben invoerelementen een toegankelijke naam, zijn elementen met het toetsenbord bereikbaar en bedienbaar en ontstaan er geen toegankelijkheidsproblemen bij inzoomen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Justis VOG-check
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Het proces op vogcheck.justis.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Het doorlopen van het proces op vogcheck.justis.nl telt in principe als één pagina. Echter, om de verschillende stappen van het proces en de gevonden bevindingen tijdens die stappen makkelijker te kunnen identificeren, zijn de urls van de stappen afzonderlijk opgenomen in de sample. Er zijn daarom geen random pagina's, 404 pagina (niet aanwezig) of andere pagina's die normaliter standaard onderdeel zijn van een representatieve sample aanwezig. De pagina vogcheck.justis.nl/resultaat wordt meerdere keren beschreven, maar komt voor in verschillende varianten. Waar relevant is beschreven of de bezoeker de variant ziet waarbij de bezoeker wél een VOG krijgt en waar de bezoeker niét gegarandeerd een VOG krijgt.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 17 3 0
2 Bedienbaar 15 2 0
3 Begrijpelijk 8 2 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 42 8 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina vogcheck.justis.nl/branches komen iconen voor die als img-element op de pagina zijn geplaatst. Bijvoorbeeld het img-element bij 'Zorg en welzijn'. Dit icoon van een pil en een opgestoken hand is decoratief en hoeft daarom geen alternatieve tekst te hebben. Zorg er dan echter wel voor dat hulpsoftware de afbeelding kan negeren door de afbeelding te verbergen, bijvoorbeeld met aria-hidden. Dit komt bij alle opties op deze pagina voor. Dit doet zich ook voor op pagina vogcheck.justis.nl/resultaat, als bezoekers niet gegarandeerd een VOG krijgen.

Op pagina vogcheck.justis.nl/resultaat, wanneer bezoekers wel een VOG krijgen, staat een afbeelding (met de bestandsnaam check-pink.svg). Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. De afbeelding is decoratief en heeft daarom geen alternatieve tekst nodig. Zorg er dan echter wel voor dat hulpsoftware de afbeelding kan negeren door de afbeelding te verbergen, bijvoorbeeld met aria-hidden.

Op pagina vogcheck.justis.nl/resultaat, wanneer bezoekers niet gegarandeerd een VOG krijgen, wordt met een afbeelding van een ster (selected.svg) aangegeven dat deze branches door de bezoeker zijn gekozen. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst komt nu voor binnen het header-element van het contentblok. Verberg daarom het img-element, bijvoorbeeld met aria-hidden. Let op: als het header element wijzigt (zie 1.3.1) bestaat de kans dat daarmee de alternatieve tekst ook verdwijnt. Zorg er in dat geval voor dat de alternatieve tekst nog wel beschikbaar is, bijvoorbeeld door een beschrijving (zoals 'Geselecteerde branche') toe te voegen binnen het alt-attribuut in het img-element.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage vogcheck.justis.nl/ kunnen bezoekers middels de knop 'Over deze site' een dialoogvenster openen. Dit dialoogvenster is opgemaakt met een div-element zonder rol, waardoor het dialoogvenster niet wordt opgemerkt door hulpsoftware. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware en het scherm niet kunnen zien weten dat er additionele informatie geopend is, bijvoorbeeld door gebruik te maken van role=dialog. Kijk voor een voorbeeld op www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/. Dit doet zich op iedere pagina met dit venster voor.

Op de homepage vogcheck.justis.nl/ kunnen bezoekers middels de knop 'Over deze site' een dialoogvenster openen. De tussenkopjes in dit venster, zoals 'Inhoud VOG-check', zijn opgemaakt met het strong-element. Het strong-element heeft niet dezelfde semantische waarde als een heading-element. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een koppenlijst of met een sneltoets door de koppen op een pagina navigeren. Koppen die echter alleen visueel herkenbaar zijn als kop (bijvoorbeeld door de tekst vetgedrukt te maken) maar dat in de code niet zijn, zijn niet op die manier bereikbaar. Zorg er daarom voor dat deze teksten opgemaakt zijn met een h-element. Vergeet daarbij ook niet het dialoogvenster een h1-kop te geven. Dit doet zich op alle pagina's waar dit venster voorkomt voor.

Op pagina vogcheck.justis.nl/leeftijd staat visueel de koptekst 'Ik ben'. Met een aria-label is hieraan de toegankelijke naam 'Hoe oud bent u?' gegeven. Alle informatie die visueel op een pagina staat, moet kloppen met wat er tekstueel en semantisch (in betekenisvolle code) in de code staat, zodat bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware dezelfde informatie tot hun beschikking hebben. Zorg er daarom voor dat de visuele tekst overeenkomt met wat er in de accessibility tree wordt getoond, door het aria-label te verwijderen en eventueel 'Ik ben' aan te passen naar 'Hoe oud bent u?'.

Op onder andere pagina vogcheck.justis.nl/delicten en pagina vogcheck.justis.nl/straffen komen radiobuttons (keuzerondjes) voor. Deze elementen zijn niet gegroepeerd, waardoor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware niet weten waar zij antwoord op geven. Gebruik bijvoorbeeld een fieldset en legend combinatie om de elementen te groeperen en te beschrijven.

Op pagina vogcheck.justis.nl/resultaat, wanneer bezoekers niet gegarandeerd een VOG krijgen, staan visuele koppen (zoals 'Schoonmaak' of 'Juridische dienstverlening) opgemaakt binnen een header-element. Het header-element heeft binnen het body-element, en wanneer het header-element niet genest is binnen bijvoorbeeld een article-element, hetzelfde doel als een banner-element. Het is daarom niet geschikt voor de opmaak van koppen. Gebruik voor een kop een heading element, zoals het h2-element. Het h2-element en aanvullende content mag wel geplaatst worden binnen een geschikt container element om aan te geven dat content bij elkaar hoort. Lees meer over het header-element op html.spec.whatwg.org/multipage/sections.html.

Advies: Meerdere pagina's missen een h1-kop. Een logische aflopende koppenstructuur is een belangrijk hulpmiddel voor meerdere doelgroepen. Overweeg daarom h1-koppen toe te voegen, bijvoorbeeld 'Leeftijd' op pagina vogcheck.justis.nl/leeftijd.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de resultaatpagina vogcheck.justis.nl/resultaat (wanneer de bezoeker voor 'Geen strafblad' heeft gekozen en daarom automatisch een VOG krijgt) komt witte tekst voor op een afbeelding. Op meerdere punten is de contrastratio tussen de witte tekst en de achtergrond te laag, bijvoorbeeld op de pagina waar staat 'U krijgt een VOG!' met de foto van de vrouw in de groene blouse in een klaslokaal. Op de lichte achtergrond achter de tekst 'Als u geen' is de contrastratio slechts 3,5:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Pas in het algemeen op met tekst over een afbeelding plaatsen, voeg bijvoorbeeld een niet-doorschijnend vlak toe achter de tekst om contrastproblemen te voorkomen.

Advies: Op de homepage komt witte tekst op een steeds veranderende achtergrond voor. De contrastratio tussen de tekst en de achtergronden is hoog genoeg, maar de verschillende wisselende achtergrondkleuren maken de tekst voor sommige bezoekers toch mogelijk minder goed leesbaar. Overweeg een achtergrond toe te voegen die niet verandert.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Op enkele plekken, bijvoorbeeld op de resultaatpagina wanneer bezoekers niet gegarandeerd een VOG krijgen, zijn enkele teksten wanneer de tekstafstand wordt vergroot én de bezoeker inzoomt niet meer 100% leesbaar. Echter, omdat de tekst minimaal wordt afgesneden wordt dit niet afgekeurd. Overweeg wel om de teksten meer marge te geven om binnen de CSS blokken te blijven vallen.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Op onder andere pagina vogcheck.justis.nl/delicten en pagina vogcheck.justis.nl/straffen komen radiobuttons voor. Deze elementen zijn onderling bereikbaar met de tab-toets. Dit is een a-typische toetsenbordbediening voor deze elementen. Bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord verwachten met de tabtoets focus te krijgen op het eerste radio-element, om vervolgens met de pijltoetsen een andere te selecteren en daarna met de tabtoets verder te navigeren. Overweeg daarom om de structuur en bediening van deze elementen aan te passen naar standaard HTML bediening.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Let op: Er is een mechanisme aanwezig maar deze is nog niet volledig toegankelijk.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Iedere pagina heeft een beschrijvende titel, maar de afzender van de website komt niet voor in de titel van de pagina's. Overweeg deze (Justis) toe te voegen aan de paginatitels, bijvoorbeeld 'VOG-check - Leeftijd | Justis' op pagina vogcheck.justis.nl/leeftijd.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op onder andere pagina vogcheck.justis.nl/leeftijd kunnen bezoekers de focus plaatsen op niet-interactieve elementen, zoals 'Ik ben'. Dit is verwarrend, omdat de bezoeker nu niet weet of dit element interactief hoort te zijn, of dat de focus onnodig op een niet-interactief element geplaatst is. Vermijd het plaatsen van de toetsenbordfocus op niet interactieve elementen, tenzij het de toegankelijkheid vergroot, bijvoorbeeld in het geval van een modal. Dit doet zich ook voor op onder andere pagina vogcheck.justis.nl/resultaat.
Een vergelijkbare situatie doet zich voor in de dialoogvensters met aanvullende informatie, waar bezoekers naast de sluitknop, de knoppen en de links in de tekst ook focus kunnen plaatsen op het volledige tekstblok.

Advies: Wanneer bezoekers op pagina vogcheck.justis.nl/leeftijd komen nadat zij op de homepage op start hebben gedrukt, staat de focus meteen op het logo van Justis bovenaan de pagina. Zorg ervoor dat de focusvolgorde op een nieuwe pagina niet onnodig voor de bezoeker bepaald wordt. Dit doet zich op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina vogcheck.justis.nl/strafblad.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina iedere pagina na de eerste, bijvoorbeeld op pagina vogcheck.justis.nl/branches staan knoppen met de naam 'Vorige' en bijvoorbeeld '1/3 Volgende'. Het is niet volledig duidelijk waar de knop heen leidt. Het lijkt door 1/3 nu ook alsof er 3 stappen zijn binnen het proces en dat de bezoeker bij de eerste stap is. Pas de naam aan, bijvoorbeeld naar 'Vorige stap' en '1/3 geselecteerd. Volgende stap'.

Advies: Op pagina vogcheck.justis.nl/branches komen selectievakjes voor. Deze elementen hebben een toegankelijke naam maar omdat op sommige plekken spaties missen, is de toegankelijke naam mogelijk moeilijker te begrijpen voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Bijvoorbeeld de toegankelijke naam:"Zorg en welzijnZoals: (ambulant) begeleider, sporttrainer, verpleegkundige, pedagogisch medewerker" en "OnderwijsZoals: docent, conciërge, onderwijsassistent."


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: In Firefox wordt een andere focusstijl gebruikt dan in Chrome. In Firefox wordt nu gebruik gemaakt van een blauwe focusrand, met een lagere contrastratio dan de focusrand in Chrome. Overweeg in Firefox ook een donkere focusrand te gebruiken.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De ISO code die gebruikt is om de taal van de pagina aan te geven is nl_NL. Omdat in plaats van een - een _ is gebruikt, wordt de taalcode mogelijk niet goed herkent door hulpsoftware. Gebruik de correcte taalcode, namelijk nl-NL (of alleen nl).


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina vogcheck.justis.nl/wanneer-bestraft kunnen bezoekers zelf een datum invullen. De invoervelden hebben echter geen visueel label, alleen een placeholder die verdwijnt wanneer de bezoeker begint met typen. Zorg ervoor dat ieder veld een zichtbaar label heeft, dat ook zichtbaar blijft na invoer, bijvoorbeeld door het boven het veld te plaatsen.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op iedere pagina staat het logo van Justis, waar bezoekers op kunnen klikken. Door te klikken gaat de bezoeker terug naar de homepage van vogcheck.justis.nl. Dit interactieve elementen heeft wel een toegankelijke naam, maar geen toegankelijke rol. Zorg ervoor dat ieder interactief element een toegankelijke rol heeft, in dit geval gaat het om een link. Gebruik bij voorkeur ook het a-element met een href attribuut om de link op te maken.

Op de homepage vogcheck.justis.nl/ staan direct na het logo twee knoppen om de bewegende content op de pagina te pauzeren/starten en opnieuw af te spelen. Deze knoppen hebben geen toegankelijke naam. Zorg ervoor dat deze knoppen een toegankelijke naam hebben en dat die overeenkomt met de functie van de knoppen (bijvoorbeeld 'Pauzeer slideshow' 'Start slideshow' 'Slideshow opnieuw afspelen').

Advies: Op iedere pagina in het proces staan knoppen, waarmee bezoekers naar de volgende/vorige of een externe pagina kunnen gaan. Een knop is niet het juiste element om bezoekers mee naar een andere pagina of plek op de pagina te verwijzen. Zeker bij de laatste pagina, vogcheck.justis.nl/resultaat, is het verwarrend dat de knop 'Meer over de aanvraag' verwijst naar een externe pagina van Justis. Gebruik een link-element om bezoekers naar een andere pagina of plek op de pagina te verwijzen en gebruik een knop-element om een actie uit te voeren, bijvoorbeeld het openen van een dialoogvenster. Ditzelfde geldt voor de knop 'Check opnieuw'.

Advies: Meerdere knoppen op de site zijn opgemaakt met een button-element en zijn correct opgemaakt met tekst tussen de begin en eindtag, maar hebben alsnog een aria-label gekregen met exact dezelfde tekst. Dit is overbodig en zorgt in de toekomst mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen wanneer de zichtbare teksten van de knoppen worden aangepast en de aria-labels niet worden aangepast. Vermijd daarom overbodig gebruik van aria.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/vog-check/audit/
Geprint: 2024-07-22 10:43:18 v2.4-011