Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Content-audit digitale toegankelijkheid website TNO Arbeidsveiligheid


Onderzoeker
Renate, Swink; Yulia, Swink
Datum
28 februari 2022
Opdrachtgever
TNO

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website TNO Arbeidsveiligheid voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 12 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website arbeidsveiligheid.tno.nl is onderzocht tussen 25 februari en 26 februari 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De content voldoet nog niet aan alle onderzochte succescriteria. Dit rapport vormt de basis om verder te werken aan toegankelijkheid. Voor dit deelonderzoek is alleen de content gecontroleerd. Dit rapport en het rapport systeemonderzoek 'Systeemaudit digitale toegankelijkheid TNO Multisite' bepalen gezamenlijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de twee rapporten gezamenlijk gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

De content en de huisstijl op de website arbeidsveiligheid.tno.nl voldoet al grotendeels aan de richtlijnen. Zo zijn er geen bevindingen op het gebied van onjuist gebruik van semantische elementen zoals het strong- en het em-element. Dit zijn de opvallendste bevindingen uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website TNO Arbeidsveiligheid
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle redactionele content op arbeidsveiligheid.tno.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van de TNO multisite. De techniek is onderzocht in het rapport 'Systeemaudit digitale toegankelijkheid Multisite TNO', na te lezen op toegankelijkheidsrapport.swink.nl/multisite-tno
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website
  • Alle externe systemen en websites waar via arbeidsveiligheid.tno.nl met een link naar wordt verwezen
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 14 3 0
3 Begrijpelijk 8 2 0
4 Robuust 3 0 0
Totaal 38 12 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van TNO Innovation for life op in de navigatiebalk van de website, heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet. Zie ook succescriterium 2.5.3.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
De alternatieve tekst van het logo van TNO Innovation for life, in de navigatiebalk van de website, wordt drie keer voorgelezen omdat de afbeelding ook drie keer voorkomt in de broncode. Dit is overbodig en storend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
De social media iconen zoals op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/actualities/artikel-ladder-tegen-het-licht/ hebben geen alternatieve tekst. Er is wel een title-attribuut aanwezig, maar dit wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund. Hierdoor weten bezoekers die afhankelijk zijn van voorleessoftware niet waar de links naar verwijzen.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op meerdere pagina's, waaronder op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/digitalisering-robotica/, staan iconen die aangeven dat een link naar een externe pagina verwijst. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst. Er is wel een title-attribuut aanwezig, maar dit wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund Dit geldt ook voor de iconen in de footer van de pagina, zoals de locatiemarker en de envelop.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/veiligheidsgedrag-veiligheidscultuur/ staat in de accordeon een icoon zonder alternatieve tekst. Voeg een alternatieve tekst toe als dit een informatief icoon is of maak het icoon onzichtbaar voor hulpsoftware als dit een decoratief icoon is.

Het logo van TNO in de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/steijn-2016-kenniskaart.pdf heeft als alternatieve tekst 'C:\Users\steijnwmp\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\J3BBKE51\TNO_ifl_zwart.jpg'. Dit beschrijft de afbeelding niet. Zorg ervoor dat de alternatieve tekst van een logo de naam van de organisatie bevat. Een best practice is om het woord 'logo' toe te voegen aan de alternatieve tekst.

Figuur 2 in de PDF op pagina heeft als alternatieve tekst 'www.marketingfacts.nl/images/made/ea109cffee915110/c175f09f28614bd1f06213833bde5f2f364b2b99.jpg'. Dit beschrijft de afbeelding niet. Zorg voor een beschrijvende alternatieve tekst of markeer de afbeelding als decoratief door het als artefact te coderen.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage is de tekst 'Actueel' een kop op h2-niveau. De onderliggende teksten, de titels van de artikelen, zijn ook opgemaakt met kopniveau 2. Tussen twee koppen van hetzelfde niveau moet content staan. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of elementenlijst over de pagina navigeren. Zij verwachten content óf een kopniveau lager onder een kop. Zij kunnen namelijk niet zien of er content verborgen is. Maak de koppen van de artikelen bijvoorbeeld kopniveau 3 om dit probleem op te lossen.

Op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/mens-machine-interactie/ staan onder 'Case study' 2 uitklapbare koppen. Deze koppen zijn van hetzelfde niveau (h2) terwijl het semantisch gezien subkoppen zijn en dus een kopniveau 3 moeten zijn.
Binnen het eerste scenario staat de kop 'Bowtie-methode', deze kop zou dan een kopniveau 4 moeten zijn.

De PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Ladder-tegen-het-licht-vakblad-arbo.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Tabel 2 in de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/steijn-2016-kenniskaart.pdf is niet goed opmaakt. Visueel zijn dit twee tabellen (of één tabel die doorloopt in een nieuwe kolom) maar de tabel is als één grote tabel gecodeerd. Hierdoor is de relatie tussen de koppen en de tabelcellen niet meer te achterhalen voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

In de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/steijn-2016-kenniskaart.pdf komen koppen voor die niet als kop zijn opgemaakt maar als paragraaf, bijvoorbeeld 'Wat zijn de risico’s voor bedrijven en organisaties?'. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een koppensneltoets of een elementenlijst door de koppen in een document navigeren. Koppen die alleen visueel koppen zijn, maar niet als kop zijn opgemaakt, komen daar niet op voor. Maak gebruik van de juiste kopopmaak om dit probleem op te lossen.

De tekst 'Veiligheidskaart Veilige Arbeidsmiddelen en Cybersecurity' in de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/steijn-2016-kenniskaart.pdf is niet als titel of als kop opgemaakt, maar als paragraaf tekst. Hierdoor is de tekst niet herkenbaar als titel of als kop voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De leesvolgorde van de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/steijn-2016-kenniskaart.pdf is niet logisch. Zo volgt direct na de kop tekst 'Veiligheidskaart Veilige Arbeidsmiddelen en Cybersecurity' de figuur, daarna de tekst erboven en daarna de voetnoot bij de figuur.

Advies: In de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/steijn-2016-kenniskaart.pdf worden note-tags gebruikt voor voetteksten, maar deze missen een ID.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de afbeeldingen op pagina 3 in de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Ladder-tegen-het-licht-vakblad-arbo.pdf wordt kleur gebruikt om informatie over te brengen. Informatie mag niet alléén worden overgebracht door kleurverschillen. Bied een tweede visuele cue.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De contrastratio van de oranje koppen in de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Ladder-tegen-het-licht-vakblad-arbo.pdf is te laag. De contrastratio van de oranje kleur (HEX #EC6707) op de witte achtergrond is 3,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn voor kleine tekst. Voor grote en dikgedrukte grote tekst mag dit wel 3:1 zijn. Dit geldt ook voor de oranje tekst op pagina 4.

De contrastratio van de blauwe (HEX #4F81BD) tekst 'Veiligheidskaart Veilige Arbeidsmiddelen en Cybersecurity' in de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/steijn-2016-kenniskaart.pdf is 4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de witte tekst op de blauwe achtergronden in de tabellen in dezelfde PDF.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina 3 van de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Ladder-tegen-het-licht-vakblad-arbo.pdf komen afbeeldingen van tekst voor. Niet alle termen en informatie uit de afbeelding komen voor in de platte tekst in de PDF. Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als HTML wordt geplaatst en niet in een afbeelding. Zij kunnen tekst in HTML namelijk met een eigen stylesheet naar hun wensen opmaken, terwijl tekst in een afbeelding niet aanpasbaar is.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Wanneer de link 'Home' op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/bestaatniet focus heeft, is de contrastratio van de blauwe focusrand (HEX #7A96FF) op de witte achtergrond 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Wanneer de knoppen in de accordeon op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/mens-machine-interactie/ focus hebben, is de contrastratio tussen de lichtblauwe focusrand (HEX #C2DBFE) en de witte achtergrond 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/digitalisering-robotica/.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De homepage arbeidsveiligheid.tno.nl/ bevat automatisch afspelend beeld. Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch updatende content kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Daarom moet er altijd een mogelijkheid zijn om de beweging te stoppen of te pauzeren.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Ladder-tegen-het-licht-vakblad-arbo.pdf heeft geen titel, enkel een bestandsnaam .Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren. Voeg een beschrijvende titel toe en kies voor 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel'. Dit geldt ook voor de PDF op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/steijn-2016-kenniskaart.pdf.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De alternatieve tekst van het TNO logo in de header van iedere pagina is 'TNO arbeidsveiligheid - Ga naar de homepage'. Deze tekst beschrijft de inhoud van de afbeelding niet. Daarnaast is deze afbeelding een link en is deze link nu niet bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie. Zorg ervoor dat de zichtbare tekst in het logo voorkomt in de alternatieve tekst van de afbeelding en het linkdoel.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Onder onder andere 'Actueel' op de homepage staan visueel 'Lees verder' links. De linkteksten beginnen wel met het woord 'Lees' maar het woord 'verder' mist. Hierdoor zijn de links mogelijk niet bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/nieuws/.
Dit komt ook voor op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/, hier is 'Lees verder' geen onderdeel van de toegankelijke linktekst, doordat het aria-label alle andere tekst overschrijft.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
De toegankelijke naam van het zoekveld op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/ is 'Zoeken in', maar de visuele naam (de placeholder) is 'Voer uw zoekterm in'. Hierdoor is het zoekveld niet of moeilijk te bedienen voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De titel van pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/bestaatniet is 'Page not found'. Zorg ervoor dat de taal van de paginatitel overeenkomt met de hoofdtaal van de pagina. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Wanneer bezoekers op pagina arbeidsveiligheid.tno.nl/contact/ het formulier zonder invullen proberen te verzenden, verschijnt boven het formulier een foutmelding. De melding verwijst naar het veld 'Naam', maar daaronder vallen twee velden, namelijk 'Voornaam' en 'Achternaam'. Specificeer om welk invoerveld het gaat. Daarnaast vermeldt de melding niet wélke fout is er is gemaakt. Maak dat duidelijk door bijvoorbeeld 'Het veld Voornaam is niet ingevuld' te vermelden.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Sommige afbeeldingen hebben geen toegankelijke naam doordat ze een tekstueel alternatief missen. Zie hiervoor succescriterium 1.1.1


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/arbeidsveiligheid.tno.nl/audit/
Geprint: 2022-09-26 15:08:06 v2.4-011