Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Content-audit digitale toegankelijkheid website brabantontmoet.nl


Onderzoeker
Mirjam, Swink; Kaylee, Swink
Datum
10 november 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Brabantontmoet.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 9 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website brabantontmoet.nl is onderzocht tussen 2 en 10 november 2023. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De content voldoet nog niet aan alle onderzochte succescriteria. Dit rapport vormt de basis om verder te werken aan toegankelijkheid. Voor dit deelonderzoek is alleen de content gecontroleerd. Dit rapport en het rapport systeemonderzoek www.toegankelijkheidscertificaat.nl/mett/audit/ bepalen gezamenlijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de twee rapporten gezamenlijk gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

De meest opvallende bevindingen uit dit onderzoek zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Brabantontmoet.nl
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op brabantontmoet.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van alle pagina's op brabantontmoet.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Pagina's achter login. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 15 5 0
2 Bedienbaar 14 3 0
3 Begrijpelijk 10 0 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 41 9 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina brabantontmoet.nl/nieuws/2251708.aspx staat onderaan een icoon met daarnaast de tekst 'vorige pagina', dit is opgemaakt als link. De leestekens (<<) die op het icoon te zien zijn, zijn verwerkt in de alternatieve tekst. Deze worden voorgelezen als 'linker dubbele pijl'. Dit kan verwarring opleveren, verwijder dit uit de tekst of verberg de tekens voor hulpsoftware met aria-hidden.
Een soortgelijk probleem komt voor bij het icoon met de leestekens '>>' die worden voorgelezen als 'rechter dubbele pijl', naast de tekst 'volgende pagina'.
Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor, bijvoorbeeld op www.brabantontmoet.nl/nieuws/2578271.aspx.

De afbeelding in de header op alle pagina's, bijvoorbeeld www.brabantontmoet.nl/over/default.aspx, is verborgen voor hulpsoftware. Hierdoor is het logo van 'Brabant ontmoet' niet beschikbaar voor gebruikers van screenreaders die het scherm niet kunnen zien. Zorg ervoor dat minstens de tekst van het logo in de alternatieve tekst van de headerafbeelding staat.

In de footer staat het logo van Provincie Noord-Brabant, dit is opgemaakt als link. De alternatieve tekst is 'Logo'. Zorg voor een alternatieve tekst waaruit duidelijk wordt dat de afbeelding het logo van Provincie Noord-Brabant is, en dat de link naar de homepagina van de website 'Brabant Ontmoet' leidt.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina brabantontmoet.nl/nieuws/2251708.aspx is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld bij tijdstip 00:07, dan komt de naam van de spreker in beeld. Ook komt op verschillende momenten, bijvoorbeeld op het einde van de video, een logo van Brabant Ontmoet in beeld. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is geen audiodescriptie die vertelt wat er op het scherm staat. Daardoor kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van hulpsoftware zoals een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript om te voldoen aan dit succescriterium. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan succescriterium 1.2.5.

Dit komt ook voor in video's op andere pagina's, zoals:


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina brabantontmoet.nl/nieuws/2251708.aspx staat een video waarin teksten in beeld komen te staan, bijvoorbeeld rond 1:05. Bij deze video ontbreekt audiodescriptie. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. Bezoekers die blind zijn krijgen de teksten in beeld anders niet mee. Zorg ervoor dat een audiodescriptie gebruikt wordt om de teksten in beeld voor te lezen, of verwerk deze visuele informatie op een andere manier in het audiospoor.

In andere video's worden ok teksten in beeld getoond die niet teugkomen in het audiospoor, bijvoorbeeld op pagina:


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.brabantontmoet.nl/over/klimaatproof/default.aspx is de tekst 'Kijk & luister' als kop opgemaakt. Deze h3 kop bevat geen content omdat de kop direct wordt opgevolgd door de h2 kop 'Vodcasts What's smart?'. Bezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een koppenlijst over een pagina navigeren om snel informatie te vinden. Daarom is het belangrijk om een goed lopende koppenstructuur te gebruiken, en dat elke kop content heeft die door de kop beschreven wordt. Zorg dat er geen koppen zonder content voorkomen. Los dit probleem op door de kop 'Kijk & luister' op te maken met een h2-element en de kop 'Vodcasts What's smart?' met een h3-element.
Ditzelfde komt op meerdere plekken voor, bijvoorbeeld op de homepagina brabantontmoet.nl/home/default.aspx, waar de h2 kop 'Welkom!' direct opgevolgd wordt door de h2 kop 'Bij Brabant ontmoet'.

Op pagina brabantontmoet.nl/over/klimaatproof/2061667.aspx komt een opsomming voor van sprekers. Deze opsomming is nu niet opgemaakt met de juiste code. Gebruik het ul- en li-element om opsommingen mee op te maken in de HTML.

Op de pagina brabantontmoet.nl/home/default.aspx staat onder de kop 'Bij Brabant ontmoet' een stuk tekst vetgedrukt. Hier is het strong-element gebruikt om een heel stuk tekst nadruk te geven, dat is niet de bedoeling. Het strong-element is bedoeld voor het benadrukken van kleine stukjes tekst. Maak bijvoorbeeld gebruik van de stylesheet om een introtekst in een vetgedrukt lettertype te tonen.
Ditzelfde geldt voor de introtekst onder de kop 'Over Brabant Ontmoet' op pagina www.brabantontmoet.nl/over/default.aspx.

Deze bevinding vereist mogelijk een technische oplossing:
Wanneer op pagina www.brabantontmoet.nl/events/default.aspx
de knop 'Archief' wordt geactiveerd en daarna de knop 'Toegankelijke lijstweergave', verschijnt een tabel. In deze tabel zijn visueel drie kolommen te zien, maar de tabel bestaat uit vier kolommen waarvan de laatste geen content bevat. Deze laatste kolom wordt wel herkend en voorgelezen door hulpsoftware zoals een screenreader. Verwijder deze lege kolom.

Opmerking: Op pagina brabantontmoet.nl/nieuws/2570526.aspx komt de kop 'Delen' met daaronder vier links naar social media, dubbel voor. Dit wordt niet afgekeurd onder dit succescriterium omdat elke gebruiker dit op deze pagina op dezelfde manier tegen komt, maar het is voor de structuur en het overzicht op de pagina beter om de dubbele informatie te verwijderen.

Ditzelfde komt meer pagina's voor:

Opmerking: Op pagina brabantontmoet.nl/Beheer/Toegankelijkheidsverklaring/Default.aspx lijkt het of de teksten 'Uitgebreide toegankelijkheidsverklaring' en 'Problemen met toegankelijkheid melden' koppen zijn voor onderstaande content, maar er is geen visuele indicator om dat aan te geven. Controleer of deze koppen opgemaakt moeten worden als koppen. Als dat het geval is maak de koppen dan op met een kop-element, bijvoorbeeld een h3-element.
Soortgelijke koppen staan ook op pagina brabantontmoet.nl/over/klimaatproof/2061667.aspx.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Op de homepagina brabantontmoet.nl/home/default.aspx is visueel te begrijpen dat de tekst van en onder de kop 'Welkom!' de introductietekst van de pagina is. In de volgorde waarin content in de HTML code is geplaatst staat de de kop 'Welkom' en de introductietekst pas na andere content op de pagina. Hierdoor komen screenreadergebruikers de introductie pas tegen nadat andere content op de pagina al is voorgelezen. Het is beter als de introductie de eerste content is na de content in de header.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina brabantontmoet.nl/nieuws/2251708.aspx staat een video (met titel 'Brabant Ontmoet op dat twee van Data Week NL') waarin op tijdstip 00:06 de naam van de spreker in beeld komt. Hierbij heeft de kleur van de tekst (HEX #E0E7E5) een te laag contrast met de roze achtergrond (HEX #F1B1C0). De contrastverhouding is 1.4:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Ditzelfde geldt elke keer wanneer de naam van een spreker in beeld komt, bijvoorbeeld ook bij tijdstip 01:03.
Ook komt deze kleurencombinatie voor in andere video's, zoals op pagina brabantontmoet.nl/nieuws/2570526.aspx in de video met de titel 'De toekomst beleven met AI' , wanneer de naam van de sprekers in beeld verschijnt.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Pagina brabantontmoet.nl/home/default.aspx heeft als paginatitel 'Samen denken durven doen, Ontmoet Brabant'. Deze tekst beschrijft de inhoud van de pagina onvoldoende. De bezoeker bevindt zich op de homepagina. Omdat de paginatitel het eerste is wat gebruikers van hulpsoftware zoals een screenreader horen, is het belangrijk dat zij hieruit kunnen identificeren wat de inhoud van de pagina is. Pas de paginatitel aan zodat duidelijk is dat het om de homepagina gaat.

Advies: In de paginatitel van alle pagina's is de naam van de organisatie te lezen, maar in omgekeerde volgorde. De naam van de organisatie is 'Brabant Ontmoet', maar in de paginatitels staat 'Ontmoet Brabant'. Mogelijk is het beter om deze tekst aan te passen.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina brabantontmoet.nl/default.aspx staat onder de kop 'Welkom! Bij Brabant Ontmoet' een knop met daarop de tekst 'Lees meer'.
Deze tekst beschrijft het linkdoel niet. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals een screenreader kunnen een lijst van links op een pagina opvragen en op die manier navigeren, voor hen is het belangrijk dat de linktekst het doel van de link beschrijft. Zorg dat linkteksten beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt. Als visueel duidelijk is waar de link bij hoort hoeft deze aanvullende tekst niet visueel zichtbaar te zijn.

Op pagina www.brabantontmoet.nl/over/default.aspx staat boven de kop 'Klimaatproof Brabant' een afbeelding die is opgemaakt als link. Deze link heeft geen toegankelijke naam, waardoor het linkdoel voor bezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware niet duidelijk is. Zorg ervoor dat de link een goede toegankelijke naam krijgt, of verwijder de link van de afbeelding omdat de link verwijst naar een niet-bestaande pagina. Zie ook succescriterium 4.1.2.

Advies: Op pagina brabantontmoet.nl/nieuws/2570526.aspx staat onder de video 'De toekomst beleven met AI op DDW' een link met de tekst 'Download deze video'. Deze link leidt naar YouTube en niet naar een download. Dit wordt niet afgekeurd onder dit succescriterium omdat deze linktekst voor elke gebruiker verwarrend is. Toch kan dit voor bepaalde bezoekers, bijvoorbeeld met een cognitieve beperking, extra lastig zijn. Pas de linktekst aan, of verwijder de link omdat in de videospeler een link staat met hetzelfde doel, waarmee de video op YouTube bekeken kan worden.

Advies: Nadat op pagina www.brabantontmoet.nl/events/default.aspx geklikt wordt op de knop 'Archief', verschijnen berichten met een klikbare afbeelding met daarin een link naar het betreffende bericht. Deze afbeeldingen worden voorgelezen als 'klikbaar bekijk bericht' door voorleessoftware. Dat kan mogelijk verwarrend zijn voor gebruikers van hulpsoftware. Zorg ervoor dat dit klikbare gebied of een goede toegankelijke naam heeft, of niet wordt voorgelezen door hulpsoftware. Omdat dit een technische bevinding is wordt dit niet afgekeurd bij deze content-audit.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.brabantontmoet.nl/nieuws/2578271.aspx staat een iframe-element dat via het title-attribuut de toegankelijke naam 'video' heeft gekregen. Dit beschrijft de video onvoldoende. Zorg ervoor dat het iframe een toegankelijke naam krijgt die de video goed omschrijft, bijvoorbeeld door de naam van de video in het title-attribuut te plaatsen.

Advies: Op pagina brabantontmoet.nl/nieuws/2570526.aspx staan twee koppen met dezelfde tekst 'De toekomst beleven met AI'. De eerste kop is op kopniveau h1 en deze beschrijft de content goed. Dit maakt de tweede kop, op kopniveau h2, dubbel en daarmee overbodig. Het is beter om deze tweede kop te verwijderen.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Op pagina www.brabantontmoet.nl/events/default.aspx staat een knop met daarop de tekst 'Archief'. Als hierop geklikt wordt, wordt deze knop vervangen door een knop met de tekst 'Toekomstige afspraken'. Hier wordt het woord 'afspraken' gebruikt in plaats van 'events', het woord 'events' wordt wel gebruikt op de pagina waar de knop naar verwijst. Het is beter om de naam van de knop aan te passen naar 'Toekomstige events' zodat duidelijk is waar naar wordt verwezen.


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.brabantontmoet.nl/over/default.aspx staat boven de kop 'Klimaatproof Brabant' een afbeelding die is opgemaakt als link. Deze link heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor is de link moeilijk te bedienen voor gebruikers van hulpsoftware. Zorg ervoor dat deze link een goede toegankelijke naam krijgt, of verwijder de link van de afbeelding omdat deze verwijst naar een niet-bestaande pagina. Zie ook succescriterium 2.4.4.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/brabantontmoet.nl/audit/
Geprint: 2024-03-04 22:49:21 v2.4-011