Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Leiden


Onderzoeker
Yannick, Swink; Yulia, Swink
Datum
5 juli 2022
Opdrachtgever
Gemeente Leiden

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente Leiden voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website gemeente.leiden.nl inclusief het subdomein melding.leiden.nl/leiden/melding.php is onderzocht tussen 23 april en 14 mei 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De hercontrole heeft plaatsgevonden tussen 4 en 12 juli 2022. Voorafgaand aan de hercontrole is vastgesteld dat de website dusdanig weinig is veranderd dat een hercontrole op dit rapport nog steeds een representatief beeld geeft. Ook is eventuele nieuwe content beoordeeld in dit rapport. Doel van deze hercontrole is om te bepalen in hoeverre verbeteringen zijn doorgevoerd en waar nog aan toegankelijkheid van dit digitale kanaal gewerkt moet worden.

Er zijn al veel punten opgelost. Enkele bevindingen zijn nog niet verbeterd. Dit geldt met name voor de het formulier 'Ophaalschema afval', waar zich toegankelijkheidsproblemen voordoen met onder andere de formuliervelden en de foutmeldingen. Verder verdient het PDF-document nog aandacht, evenals enkele contrastproblemen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Leiden
Scope van de website Binnen de scope vallen:
  • Alle pagina's op gemeente.leiden.nl
  • Het proces op melding.leiden.nl/leiden/melding.php (deel van proces)
Buiten de scope vallen:
  • De chatfunctionaliteit op gemeente.leiden.nl (op verzoek van de klant)
  • De overige subdomeinen (op verzoek van de klant)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 12 8 0
2 Bedienbaar 15 2 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 34 16 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/afvalcontainers/ staat een kaart waarin wordt aangegeven op welke adressen de containers staan. Deze informatie is niet beschikbaar voor een blinde bezoeker.
Onder de kaart staat een link naar de Stadskaart. Deze pagina is ook ontoegankelijk.
Zorg dat deze informatie op een toegankelijke manier wordt gepresenteerd.

In het pdf-document gemeente.leiden.nl/bestanden/handleiding-parkeren-tweede-kenteken-op-vergunning.pdf is het logo van de organisatie toegevoegd als achtergrondafbeelding. Dit zorgt ervoor dat het voor een blinde bezoeker niet duidelijk is bij welke organisatie dit document hoort. ‘Leiden’ staat nergens als tekst en wordt dus niet voorgelezen. Logo’s zijn informatieve afbeeldingen en hebben goed tekstalternatief nodig.

Onderstaande bevinding komt voort uit het oplossen van een bevinding uit een eerder rapport:
Advies: De social media links in de footer van de website (iedere pagina) hebben een alternatieve tekst gekregen via een <span> element. Dezelfde tekst wordt echter ook via het title-attribuut meegegeven. Hierdoor wordt dezelfde tekst door sommige voorleessoftware (niet alle hulpsoftware ondersteund het title-attribuut goed) dubbel voorgelezen. Dit kan vervelend zijn. Overweeg het title-attribuut te verwijderen.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De kop 'Nieuws' (in het grijze vlak op de pagina) op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/verhuizen-en-migreren/immigratie-en-integratie/oekraine-… is visueel een kop, maar is niet opgemaakt als koptekst.

De koppenstructuur op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/verhuizen-en-migreren/immigratie-en-integratie/oekraine-… is niet correct. Voor subkoppen (de uitklapbare onderwerpen) wordt een H2 gebruikt, terwijl dit een H3 zou moeten zijn. De koppen daaronder zijn nu een H3, maar moeten dan een H4 worden.

In het pdf-document gemeente.leiden.nl/bestanden/handleiding-parkeren-tweede-kenteken-op-vergunning.pdf is de titel van het document niet als koptekst getagd. Los dit op door de titel als H1 te taggen, of via 'rolemapping' de rol 'Titel' mee te geven.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De leesvolgorde van pdf gemeente.leiden.nl/bestanden/handleiding-parkeren-tweede-kenteken-op-vergunning.pdf is niet juist. Op pagina 7 komt bijvoorbeeld eerst de paragraaf, daarna de afbeelding en daarna de lijst, in plaats van afbeelding, paragraaf, lijst.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Autocomplete attributen ontbreken in het formulier op gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/. Invoervelden die informatie vragen over de gebruiker (bekijk hier welke dat zijn: www.w3.org/TR/WCAG21/) moeten een juist autocomplete attribuut hebben (bekijk hier welke dat zijn: www.w3.org/TR/html52/sec-forms.html).

Onderstaande bevinding komt voort uit het oplossen van een bevinding uit een eerder rapport:
Op het invoerveld voor telefoonnummer op pagina melding.leiden.nl/leiden/melding.php is de autocomplete waarde "phone" gebruikt, maar dit is geen geldige waarde. Dit moet "tel" zijn.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De placeholdertekst op gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ in het formulier heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,0:1 en dat moet minimaal 4,5:1 zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% (volgens de eisen van dit succescriterium) op pagina gemeente.leiden.nl/sitemap/, moeten gebruikers horizontaal scrollen om de tekst 'gehandicaptenparkeervergunning' te kunnen lezen.

Onderstaande bevinding is een nieuwe bevinding, als gevolg van de nieuw toegevoegde chatfunctionaliteit:
Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% (volgens de eisen van dit succescriterium), valt in het hamburgermenu (wanneer deze geopend is) de tekst 'Vragen? Chat met ons' over de onderste drie menu-items heen, waardoor deze niet leesbaar zijn. Dit gebeurt al vanaf 170%.
Wanneer het menu gesloten is, valt dezelfde tekst op 400% deels over de menu-knop heen, waardoor deze niet goed zichtbaar is.

Onderstaande bevinding is nieuw:
Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% (volgens de eisen van dit succescriterium) pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/paspoort-rijbewijs-en-uittreksels/verklaring-en-… bekijken, is er door het hamburgermenu en de sticky header 'Regel het' weinig ruimte om de content te bekijken. Overweeg om geen sticky elementen te gebruiker, aangezien dit bezoekers hindert die het scherm moeten vergroten om de content te kunnen lezen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de rode asterisken op pagina melding.leiden.nl/leiden/melding.php is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 2,9:1 op de lichtgrijze achtergrond waar dat minimaal 3,0 moet zijn.

Onderstaande bevinding komt voort uit het oplossen van een bevinding uit een eerder rapport:
Op een aantal plekken is het contrast van de focusrand nog te laag, bijvoorbeeld de witte rand rondom de menuknop en de skiplinks in een ingezoomde weergave. Zorg dat de focusrand altijd voldoende contrast heeft in combinatie met de achtergrond.
Let op: In de conceptversie van WCAG 2.2 worden de eisen voor de focus strenger. Zie www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html .

Onderstaande bevinding is nieuw:
Het contrast van de randen van de dropdown-invoervelden is niet hoog genoeg. Het contrastwaarde is 1,2:1 maar moet minimaal 3,0:1 zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers de tekstafstand wijzigen naar de hierboven beschreven waarden, is de placeholdertekst 'Waar bent u naar op zoek' in het zoekvenster op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/verhuizen-en-migreren/immigratie-en-integratie/oekraine-… niet meer geheel leesbaar. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

Onderstaande bevinding komt voort uit het oplossen van een bevinding uit een eerder rapport:
Advies: Op de homepagina valt de tekst 'uittreksels' na het wijzigen van de hierboven beschreven waarden net buiten de randen van het kader, maar de tekst is nog wel goed leesbaar.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De checkbox 'Onthoud mijn gegevens' op gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ is niet toetsenbordtoegankelijk.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onderstaande bevinding is nieuw:
In het hamburgermenu dat in een ingezoomde weergave verschijnt, is de focusvolgorde onlogisch. De focus gaat eerst naar 'Bestuur', 'Stadskaart' en de Sluitknop, voordat deze op 'Inwoners en Ondernemers' komt. Volg de visuele volgorde van de onderste drie elementen, en plaats daarna de focus op de sluitknop.

Onderstaande bevinding is nieuw:
Op meerdere pagina's, waaronder gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/paspoort-rijbewijs-en-uittreksels/verklaring-en-…, wordt de content aan de zijkant bij een ingezoomde pagina ondergebracht onder de tekst 'Regel het'. Deze krijgt pas de focus na de rest van de pagina, terwijl deze visueel bovenaan de pagina staat.

Onderstaande bevinding is nieuw:
Op meerdere pagina's, waaronder gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/paspoort-rijbewijs-en-uittreksels/verklaring-en-…, wordt de content aan de zijkant bij een ingezoomde pagina ondergebracht onder de tekst 'Regel het'. Wanneer dit wordt uitgeklapt, bedekt het scherm de hele pagina. Echter gaat de focus wel verder over de achterliggende pagina. Zorg dat de focus binnen de overlay blijft.

Onderstaande bevinding is nieuw:
Op pagina melding.leiden.nl/leiden/melding.php komt aan het einde van het formulier de focus eerst op de onzichtbare knoppen uit de kaart voordat deze op het verzendformulier komt. Zorg dat de focus niet op onzichtbare (interactieve) elementen kan komen.

Advies. Als de website gemeente.leiden.nl bekeken wordt in een ingezoomde weergave, verandert het hoofdmenu in een zogenaamde ‘hamburger’ knop (drie horizontale streepjes). Deze knop komt in de linker onder hoek van de pagina te staan. De focusvolgorde is goed, maar de positie van de knop is ongewoon en zou verwarrend kunnen zijn. Een betere plek voor deze knop is de bovenkant van de website.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Het logo van de website heeft als toegankelijke naam ‘Terug naar homepagina - Gemeente Leiden’. De zichtbare tekst is ‘Leiden’. Deze link kan moeilijk zijn om met de stem te bedienen doordat de visuele tekst achterin de toegankelijke naam staat. Zorg ervoor dat zichtbare tekst in het begin van de toegankelijke naam staat, bijvoorbeeld ‘Gemeente Leiden - terug naar home’.

Onderstaande bevinding komt voort uit het oplossen van een bevinding uit een eerder rapport:
Advies: Op gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ staan bij de externe links iconen die aangeven dat de link naar een externe webpagina verwijst. In het aria-label staat de linktekst achteraan (bijv: "Link naar externe website: de App store"). Het is een best practice om de visueel zichtbare tekst (in dit geval de link tekst) vooraan in de toegankelijke naam te plaatsen, zodat deze goed bedienbaar is met spraaksoftware.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onderstaande bevinding is nieuw:
Op pagina staat de tekst gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/verhuizen-en-migreren/verhuizen-naar-nederland-u-heeft-al-… staat de tekst "Moving to The Netherlands (if you have previously been registered as a resident of The Netherlands)". Hiervoor moet in de code een taalwisseling worden aangegeven.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ een van de velden leeg wordt gelaten of een verkeerd format wordt ingevuld, verschijnt de melding: ‘Er is geen ophaalschema gevonden voor dit adres.’ Dit beschrijft niet wat er mis is gegaan.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Visuele labels en instructies ontbreken bij het formulier op gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/. Een placeholdertekst is hiervoor geen vervanging, want die verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ in een van de velden een verkeerd format wordt ingevuld, verschijnt de melding: ‘Er is geen ophaalschema gevonden voor dit adres.’ Er is een foutsuggestie nodig, met bijvoorbeeld een voorbeeldformat van een postcode, om bezoekers te helpen hun fout te verbeteren.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op alle pagina’s van de website heeft het hoofdmenu in de link ‘Stadskaart’ een verwijzing naar het id dat niet bestaat. Het gaat om aria-controls attribuut op deze link. Deze link 'Stadskaart' in het navigatiemenu (alle pagina's) heeft een aria-expanded (true/false) attribuut, terwijl dat hier niet van toepassing is.

Op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ staat twee maal een button met als naam 'Zoeken' (één bij de zoekfunctie, en één om het ophaalschema op te halen). Hierdoor kan met spraaksoftware per ongeluk de verkeerde knop geactiveerd worden. De knop voor het ophaalschema heeft een betere naam nodig.

Onderstaande bevinding komt voort uit het oplossen van een bevinding uit een eerder rapport:
De knop om het hamburgermenu te sluiten (wanneer gebruikers ingezoomd zijn), heeft als toegankelijke naam 'Menu' via zowel een <span> tekst als een aria-label. Het aria-label is niet toegestaan op een <span> element, maar moet op interactieve elementen geplaatst worden (zoals een <button>). In dit geval is het aria-label overbodig, omdat de span-tekst voldoende is als toegankelijke naam.
Daarnaast is op de button een aria-expanded attribuut geplaatst. Doordat de naam van de knop ook veranderd (naar 'Menu sluiten') wordt er nu dubbel een status doorgegeven ('Menu sluiten knop uitgevouwen"). Eén van de twee opties is voldoende (dus ofwel de naam wijzigen naar "Menu sluiten", ofwel gebruik maken van het aria-expanded attribuut).
Dit geldt ook voor de knop om het zoekveld te sluiten (wanneer gebruikers ingezoomd zijn). Die knop heet ook 'Zoekveld' in plaats van 'Sluit zoekveld'.

Onderstaande bevinding is nieuw:
Op meerdere pagina's, waaronder gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/paspoort-rijbewijs-en-uittreksels/verklaring-en-…, wordt de content aan de zijkant bij een ingezoomde pagina ondergebracht onder de tekst 'Regel het'. De button mist een waarde die aangeeft of dit element is uitgeklapt of ingeklapt. Gebruik bijvoorbeeld het aria-expanded attribuut om dit op te lossen.

Onderstaande bevinding komt voort uit het oplossen van een bevinding uit een eerder rapport:
Advies: Op pagina gemeente.leiden.nl/over-deze-site/toegankelijkheid/ staat een afbeelding met zichtbare tekst ‘Status toegankelijkheid gemeente.leiden.nl__. Dit is een link, maar heeft nu als rol 'button'.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers op pagina gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/ophaalschema-afval/ een niet bekend adres invoeren en zoeken, verschijnt (zonder dat de pagina ververst en zonder dat de focus daarheen verschuift) de melding 'Er is geen ophaalschema gevonden voor dit adres'. Screenreadergebruikers krijgen deze melding niet te horen.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Mozilla Firefox 88
Google Chrome 90
Adobe Acrobat Pro DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/gemeente.leiden.nl/audit/
Geprint: 2024-04-24 04:13:52 v2.4-011