Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Kennisagenda Helmond - Helmond in cijfers


Onderzoeker
Renate Roke, Swink
Datum
11 juni 2021
Opdrachtgever
Mark van Tilburg, Gemeente Helmond

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Kennisagenda Helmond - Helmond in cijfers voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 11 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website helmond.incijfers.nl is onderzocht tussen 7 juni en 10 juni 2021. Deze audit betreft een deelonderzoek op content. Er is slechts een selectie van succescriteria onderzocht die betrekking hebben op content. Dit rapport en het rapport 'Systeemaudit digitale toegankelijkheid Dashboard en Jive Swing.eu' bepalen samen de mate van conformiteit.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Kennisagenda Helmond - Helmond in cijfers
Scope van de website Alle content op het hoofddomein helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/.
Niet de content op:
  • infogram.com
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Verdere evaluatievereisten Deze audit betreft een deelonderzoek op content. Er wordt slechts een selectie van succescriteria onderzocht. Dit rapport en het rapport met de systeemaudit https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/swing-mosaic/ bepalen samen de mate van conformiteit.
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 6 9 5
2 Bedienbaar 6 2 9
3 Begrijpelijk 6 0 4
4 Robuust 1 0 2
Totaal 19 11 20

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De afbeeldingen op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/vergelijking-met-andere-gemeenten hebben geen alternatieve tekst, terwijl ze wel informatief zijn en deze informatie niet tekstueel voorkomt op de rest van de pagina. Voeg een alternatieve tekst toe, of maak de informatie ook in tekst beschikbaar op de pagina.

Voor gebruikers die met het toetsenbord navigeren verschijnen er bij de links 'Kerncijfers op wijk- en buurtniveau' en 'Download volledige kerntabel', en in de tegels, op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/kerncijfers-helmond/ een icoon dat impliceert dat de link naar een externe pagina verwijst, maar die informatie is niet beschikbaar voor screenreadergebruikers. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/cultuur--sport-en-recreatie/ (onder andere onder 'Oordeel inwoners over museum Helmond').

Het logo van de website heeft zichtbare tekst ‘Gemeente Helmond’. De alternatieve tekst luidt: ‘Logo Helmond’. Een blinde gebruiker krijgt een andere informatie voorgelezen dan een ziende gebruiker. De alternatieve tekst van het logo dient de volledige tekst van het logo te bevatten.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De kop van de homepage, 'Kennisagenda Helmond', is niet opgemaakt als kop met een <h1> maar met <strong>. Ook de tussenkoppen zijn opgemaakt met het strong-element. <strong> heeft een semantische waarde en mag gebruikt worden om woorden of korte zinnen extra nadruk te geven. Gebruik altijd een <h> element voor koppen. Zorg ervoor dat de juiste code in de HTML wordt gebruikt om deze kop te markeren. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/strategische-agenda-2019-2025/ en op helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/cultuur--sport-en-recreatie/.


Het kopje 'Centrale ambities' op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/strategische-agenda-2019-2025/ is opgemaakt met <b> in plaats van met een <h> element. Screenreadersgebruikers kunnen een koppenoverzicht opvragen om op die manier over de pagina te navigeren. Koppen zonder <h>, bijvoorbeeld die zijn opgemaakt <strong>, <b> of CSS, komen daar niet op voor. Gebruik altijd het <h> element voor koppen. Op deze pagina komen meer tussenkoppen voor die niet als kopteksten zijn opgemaakt. Zie bijvoorbeeld ‘Vijf centrale ambities’, ‘Meer cijfers over (..)’.


De kop 'Instructiefilmpje' op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/over-deze-site/ is niet opgemaakt als kop met een <h2> maar met <strong>. Zorg ervoor dat de juiste code in de HTML wordt gebruikt om deze kop te markeren. Ook de kop van het nieuwsitem op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/nieuws/ is opgemaakt met <strong> in plaats van met een <h2> element. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder in de donkerbruine blokken op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/strategische-agenda-2019-2025/.


De datum onder de kop van het nieuwsbericht op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/nieuws/ is opgemaakt met <em>. <em> heeft een semantische waarde en mag gebruikt woorden voor woorden of korte zinnen die extra nadruk nodig hebben. In dit geval gaat om opmaak. Gebruik <i> of CSS om een vergelijkbaar effect te creëren zonder de semantische waarde te behouden. Dit geldt ook voor de teksten 'verschenen:*datum*' op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/publicaties/.


Op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/publicaties/ wordt er in sommige linkteksten, bijvoorbeeld bij 'Factsheet Inwoners over afvalscheiding' is eerst de letter F in <strong> geplaatst met de link naar de factsheet, en daarna de rest van de linktekst met wederom weer de link naar dezelfde factsheet. Gebruik CSS om deze links te stylen.

De tabellen op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/kerncijfers-helmond/ zijn niet goed opgemaakt. De tussenkoppen in de <tbody> zijn niet opgemaakt met <th> maar met strong, waardoor de koppen voor screenreadergebruikers geen relatie hebben met de data eronder. Daarnaast gaat het hier om complexe tabellen met meerdere tussenkoppen, waardoor ook de scope moet worden aangegeven en de koppen een id moeten hebben. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.


Voor de 'info' (bijvoorbeeld voor 'overig MOE-land') in de tabellen op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/kerncijfers-helmond/ is het title attribuut gebruikt. Het title attribuut wordt niet door alle hulpsoftware en browsers ondersteund, waardoor deze informatie mogelijk niet voor iedereen beschikbaar is.


De pdf op helmond.incijfers.nl/admin/report/2020%20samenvatting%20Telos%20monitor%20duurzame%20gemeenten.pdf is niet (helemaal) goed getagd. Koppen hebben een paragraaf tag, afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst en de leesvolgorde is niet logisch.


De pdf op helmond.incijfers.nl/admin/report/Strategische_agenda_2019-2025.pdf heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


De pdf op helmond.incijfers.nl/admin/report/wijkbeelden_veiligheid/2019/… heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


Op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/strategische-agenda-2019-2025/ staat een link met afbeelding naar een infographic. De afbeelding heeft zowel een alt attribuut als een title attribuut en daaronder nog een figcaption. Maak de afbeelding decoratief om dit probleem op te lossen. Dit kan onder andere door het alt-attribuut leeg te laten of aria-attributen te gebruiken. Dit geldt ook voor de downloadlink 'Strategische thema's'. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.


Advies: Op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/publicaties/ is onder 'Zoek publicaties op thema' een tabel gebruikt voor opmaak, waar een lijst logischer is.


Advies: Pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/over-deze-site/ heeft geen h1-kop. Een logische koppenstructuur helpt screenreadergebruikers en zoekmachines zoals Google een pagina beter te navigeren en te interpreteren. Voeg een h1-kop toe om dit probleem op te lossen. Dat geldt voor meerdere pagina's, waaronder pagina helmond.incijfers.nl/Mosaic/404.aspx.


Advies: De kaart op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/wijk-en-buurtinformatie/veiligheidsprofiel/ verwijst naar pdf's die momenteel niet toegankelijk zijn. Informatie over de veiligheid van wijken is dus momenteel in zijn geheel niet beschikbaar voor screenreadergebruikers. Deze informatie kan ook op dezelfde als de kaart in html en toegankelijke grafieken worden geplaatst, zodat deze informatie voor iedereen toegankelijk is.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De leesvolgorde van de pdf op helmond.incijfers.nl/admin/report/2020%20samenvatting%20Telos%20monitor%20duurzame%20gemeenten.pdf is niet logisch opgebouwd. De leesvolgorde springt regelmatig naar onder en daarna weer naar een pagina erboven, of afbeeldingen komen eerder voor in de leesvolgorde dan de paragraaf erboven. Zorg dat screenreadergebruikers op dezelfde manier door een pdf worden genavigeerd als ziende gebruikers.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/wijk-en-buurtinformatie/veiligheidsprofiel/ wordt de locatie van de kaart aangeduid met 'hierlangs'. Dat is niet voldoende beschrijvend en duidelijk voor alle gebruikers.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet getest


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet getest


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De lijnen in de grafiek 'Ontwikkeling hernieuwbare energie' op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/strategische-agenda-2019-2025/ zijn alleen van elkaar te onderscheiden door gebruik van kleur. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/cultuur--sport-en-recreatie/.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast tussen de blauwe linktekst 'hier' en de achtergrond, onder andere 'Meer cijfers over bevolking' op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/strategische-agenda-2019-2025/ is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 1,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit komt op dezelfde pagina meerdere keren voor.


Het contrast tussen de paarse linktekst 'hier' en de achtergrond, onder andere 'Meer cijfers over milieu' op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/strategische-agenda-2019-2025/ is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 2,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit komt op dezelfde pagina meerdere keren voor.


Het contrast tussen de rode linktekst 'hier', als de link actief is, en de achtergrond, onder andere 'Meer cijfers over bevolking' op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/strategische-agenda-2019-2025/ is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 1,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit komt op dezelfde pagina meerdere keren voor.


Het contrast van de donkerbruine getallen op de lichtbruine achtergrond in de grafiek onder 'Ontwikkeling aantal bezette banen' op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/strategische-agenda-2019-2025/ is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de wijknamen in de kaart op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/wijk-en-buurtinformatie/veiligheidsprofiel/ is niet overal hoog genoeg. De contrastratio tussen de wijknaam Industriegebied-Zuid en de achtergrond is bijvoorbeeld 3,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Op Helmond-Noord, Rijpelberg en Brouwhuis na, is het contrast tussen de tekst en de achtergrondkleur overal te laag.


Het contrast van de tekst 'Helmond. Stad in beweging' op de oranje achtergrond in de pdf helmond.incijfers.nl/admin/report/Strategische_agenda_2019-2025.pdf is te laag. De contrastratio is hier 2,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de witte kopteksten op een oranje achtergrond in dezelfde pdf.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet getest


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De afbeeldingen op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/vergelijking-met-andere-gemeenten bevatten tekst, die niet op een alternatieve manier wordt aangeboden elders op de pagina. Deze tekst kunnen slechtzienden niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/kerncijfers-helmond/ is het kopje 'Sociaal-economische kenmerken' niet meer helemaal leesbaar. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder bij de langere koppen op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/strategische-agenda-2019-2025/.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De lichtgele kleur in de grafiek onder 'Ontwikkeling hernieuwbare energie' op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/strategische-agenda-2019-2025/ is te laag. De contrastratio is hier 1,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Voor de iets donkerdere kleur geel in dezelfde grafiek geldt dat de contrastratio 1,4:1 is, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Op meerdere pagina's komen contrastproblemen voor in grafieken, waaronder op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/cultuur--sport-en-recreatie/.


Het contrast tussen de schattingslijnen en de achtergrond in de grafiek 'Ontwikkeling gemiddeld besteedbaar inkomen' op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/strategische-agenda-2019-2025/ is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 1,7;1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn en er is geen alternatief.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet getest


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet getest


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Niet getest


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet getest


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet getest


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De titel van de homepage is 'Gemeente informatie - Binnenstad'. Gebruik in ieder geval de naam van de gemeente zodat bezoekers weten om welke site het gaat en liefst de hele naam van de website plus de huidige pagina, bijvoorbeeld 'Kennisagenda Helmond - Homepage'.


De pdf op helmond.incijfers.nl/admin/report/2020%20samenvatting%20Telos%20monitor%20duurzame%20gemeenten.pdf heeft alleen een bestandsnaam, geen titel. Voeg een titel toe en kies bij 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel'.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Niet getest


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De links in de kaart op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/wijk-en-buurtinformatie/veiligheidsprofiel/ komen dubbel voor voor wijken die een tweedelige naam hebben, bijvoorbeeld Helmond-West en Helmond-Noord. Maak hier één link van voor de gehele wijknaam samen, om het linkdoel duidelijk te maken voor screenreadergebruikers.

Op pagina helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/strategische-agenda-2019-2025/ komt meerdere keren de linktekst 'hier' voor. Screenreadergebruikers kunnen een linklijst opvragen om op die manier over de pagina te navigeren. Deze tekst beschrijft het linkdoel niet. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op helmond.incijfers.nl/mosaic/gemeente-informatie/corona/.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet getest


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Niet getest


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet getest


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet getest


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet getest


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Niet getest


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Niet aanwezig


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet getest


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet getest


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet getest


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Niet getest


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Voldoende


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet getest

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/helmond.incijfers.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 07:30:50 v2.4-010