Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website LV verrast


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink
Datum
14 februari 2022
Opdrachtgever
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website LV verrast voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 20 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website www.lvverrast.nl is onderzocht tussen 1 en 8 februari 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de website www.lvverrast.nl goed op weg is om te voldoen aan de WCAG 2.1. De pagina's zijn opgemaakt met semantische HTML en voor informatie in kaarten is een toegankelijk alternatief aanwezig. Tijdens het onderzoek zijn een aantal toegankelijkheidsproblemen op de website ontdekt, de meest opvallende daarvan zijn;

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website LV verrast
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 30 20 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.lvverrast.nl/kalender/ staat bij meerdere links een afbeelding die aangeeft dat de link verwijst naar een externe website, bijvoorbeeld bij de link 'Lees meer over de finalistentour'. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor missen bezoekers die het scherm niet kunnen zien informatie die ziende bezoekers wel meekrijgen. Los dit op door op de svg-elementen van deze iconen role="image" en een ingevuld alt-attribuut te plaatsen.
Dit icoon komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op www.lvverrast.nl/activiteit/theater-ludens/ en op www.lvverrast.nl/activiteit/stadsbakens/.

Op pagina www.lvverrast.nl/kalender/ staan bij de evenementen iconen van een kalender en een locatie pin. Deze iconen geven betekenis aan de tekst die daarachter staat en hebben daarom een alternatieve tekst nodig. Plaats op de svg-elementen van deze iconen role="image" en een ingevuld alt-attribuut.

Het icoon voor de knop 'Deel activiteit' op pagina www.lvverrast.nl/activiteit/theater-ludens/ heeft de alternatieve tekst 'Deel activiteit'. Hierdoor wordt deze tekst twee keer voorgelezen aan screenreadergebruikers, wat verwarrend is. Laat daarom het alt-attribuut op deze afbeelding leeg.
Deze afbeelding en knop staan ook op andere pagina's, bijvoorbeeld op pagina www.lvverrast.nl/activiteit/tropische-vlindertuin/ en www.lvverrast.nl/activiteit/stadsbakens/.

Advies: Afbeeldingen op pagina www.lvverrast.nl/ hebben elk een alternatieve tekst die begint met 'Foto van ...', bijvoorbeeld de foto bij de tekst ''In welke verbazing ga jij vallen?''. Het is overbodig om een alternatieve tekst te beginnen met teksten zoals 'Foto van ...' of 'Afbeelding van ...'. Hulpsoftware vertelt aan gebruikers waar een afbeelding staat, ook voordat de software de alternatieve tekst voorleest.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier op pagina www.lvverrast.nl/ staat een visueel verborgen invoerveld met het label 'If you are human, leave this field blank'. Dit veld heeft het attribuut aria-hidden="true" maar het is alsnog mogelijk voor toetenbordgebruikers om de focus op dit veld te plaatsen. De tekst wordt ook voorgelezen door voorleessoftware. Dit is verwarrend. Gebruik daarom niet het aria-hidden attribuut op focusbare elementen.
Hetzelfde formulier komt ook voor op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/ en op www.lvverrast.nl/contact/.

In de slider op pagina www.lvverrast.nl/ staan een aantal verbogen links. Deze links zijn visueel verbogen, maar het is nog mogelijk voor toetsenbordgebruikers om de focus op deze links ze plaatsen (zie ook succescriterium 2.4.3 Focus volgorde). Ook worden deze links voorgelezen door screenreaders. Zorg er daarom voor dat visueel verborgen content echt verborgen is, ook voor hulpsoftware.

Advies: Op pagina www.lvverrast.nl/ ontbreekt een H1-kop. Een logische koppenstructuur, beginnend met een H1 voor de titel van de pagina en gevolgd, is beter voor de toegankelijkheid van de website en voor de vindbaarheid van de website in zoekmachines. Ook helpt een H1-kop bezoekers begrijpen wat het onderwerp van de pagina is. Op de homepage mag de H1-kop visueel verborgen zijn.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.lvverrast.nl/ staan blokken content met daarin een afbeelding, kop, tekst en link. Kijk bijvoorbeeld naar het blok met de kop 'Houtzaagmolen De Salamander'. In de HTML-code is de afbeelding voor de bijbehorende kop geplaatst. Hierdoor is het voor screenreadergebruikers niet duidelijke bij welke kop een afbeelding hoort wanneer de pagina wordt voorgelezen. Los dit op door de kop boven de bijbehorende afbeelding te plaatsen in de code, visueel mag de huidige volgorde worden aangehouden.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op www.lvverrast.nl/kalender/ en op www.lvverrast.nl/activiteiten/.
Een andere oplossing is het verwijderen van de alternatieve tekst (enkel de tekst, niet het alt-attribuut) op de afbeeldingen, zodat de afbeeldingen genegeerd worden door voorleessoftware.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.lvverrast.nl/ staat een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en telefoonnummer kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.
Hetzelfde formulier staat ook op pagina www.lvverrast.nl/contact/ en op www.lvverrast.nl/activiteiten/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.lvverrast.nl/ staan de tekst 'Tip' (HEX #C4A070) (van de week) op een witte achtergrond. Het contrast van deze tekst is te laag. De contrastverhouding is hier 2,4:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

In de footer op elke pagina, zie www.lvverrast.nl/, staan drie links; 'Proclaimer', 'Cookies' en 'Activiteit aanmelden'. Het contrast van deze links (HEX #666799) op de blauwe achtergrond (HEX #000355) is te laag. De contrastverhouding is hier 3,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Wanneer het formulier op pagina www.lvverrast.nl/ verkeerd wordt ingevuld verschijnt een tekstuele foutmelding op de pagina. Het contrast van deze melding (HEX #E83D4D) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt ook voor op pagina www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/.

In het formulier op pagina www.lvverrast.nl/ (wanneer bij het selectieveld 'Reden contact' de optie 'ik wil een evenement aanmelden' is geselecteerd) staat de invoervelden 'Startdatum' en 'Einddatum'. Wanneer de focus in deze velden staat opent een kalender. In deze kalender staan twee selectievelden waarin witte teksten op een witte achtergrond staan. Dit geeft een contrastverhouding van 1:1, wat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 110% op pagina www.lvverrast.nl/ is de skiplink niet meer zichtbaar als toetsenbordgebruikers hier de focus op plaatsen. Dit zorgt ervoor dat zij niet weten waar de focus op staat en de skiplink niet meer goed kunnen gebruiken. Los dit op door ervoor te zorgen dat de skiplink zichtbaar blijft.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de invoervelden (HEX #e5e5ee) op de witte achtergrond op pagina www.lvverrast.nl/ is te laag. De contrastverhouding is hier 1,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Het invoerveld met de placeholdertekst 'Zoeken' op dezelfde pagina heeft ook een te laag contrast op de achtergrond (HEX#c4a070). Hier is de contrastverhouding 1,9:1.
Invoervelden met een te laag contrast staan ook op andere pagina's, bijvoorbeeld op pagina www.lvverrast.nl/ en op www.lvverrast.nl/contact/.

In het formulier op de pagina www.lvverrast.nl/ staat een keuzevakje. Wanneer dit vakje is geselecteerd staat hier een wit vinkje in. Het contrast van dit vinkje op de achtergrondkleur van het keuzevakje (HEX#e5e5ee) heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Hetzelfde keuzevakje staat ook op pagina www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/.

In het formulier op pagina www.lvverrast.nl/ (wanneer bij het selectieveld 'Reden contact' de optie 'ik wil een evenement aanmelden' is geselecteerd) staat de invoervelden 'Startdatum' en 'Einddatum'. Wanneer de focus in deze velden staat opent een kalender. De witte pijlknoppen in de kalender waarmee bezoekers naar de volgende en vorige maand kunnen navigeren hebben een te laag contrast op de achtergrond (HEX#c4a070). De contrast verhouding is hier 2,4:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Hetzelfde formulier staat ook op pagina www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/.

Onder de sliders op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/ staan vakjes die linken naar slides, aangeven hoeveel slides de slider heeft en aangeeft welke slide wordt getoond. Het contrast van deze vakjes (HEX#c4a070) op de achtergrond (HEX#ddc9ae) is te laag. De contrastverhouding is hier 1,5:1, terwijl dit minimaal 3:1 moet zijn.

Onder de slider op pagina www.lvverrast.nl/activiteit/theater-ludens/ staan vakjes die onder andere aangeven welke slide wordt getoond. Het contrast van deze vakjes (HEX#c4a070) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2,4:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op www.lvverrast.nl/activiteit/tropische-vlindertuin/ en op www.lvverrast.nl/activiteit/bibliotheek-aan-de-vliet-stompwijk/.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina www.lvverrast.nl/kalender/ de knop 'Datum' bij de zoekfilters is uitgeklapt zijn twee invoervelden zichtbaar. Wanneer op deze velden wordt geklikt met de muisaanwijzer wordt een kalender zichtbaar, dit gebeurt niet wanneer bezoekers met het toetsenbord de focus op deze velden plaatsen. Hierdoor is de kalender niet te bedienen met het toetsenbord.

Onder de sliders op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/ staan klikbare vakjes waarmee bezoekers onder ander slides zichtbaar kunnen maken. Deze vakjes zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Ook zijn de knoppen in de slider waarmee bezoekers naar de volgende of vorige slide kunnen niet te bedienen met het toetsenbord. Zorg ervoor dat minstens één van deze groep knoppen te bedienen is met het toetsenbord.
Dit probleem komt ook voor bij sliders op andere pagina's, bijvoorbeeld die op pagina www.lvverrast.nl/activiteit/theater-ludens/ en op www.lvverrast.nl/activiteit/tropische-vlindertuin/.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.lvverrast.nl/ staat een slider die automatisch beweegt. Er is geen mechanisme aanwezig waarmee bezoekers deze beweging kunnen pauzeren, stoppen of verbergen. Bewegingen op het scherm kunnen voor bezoekers met bepaalde cognitieve beperkingen zorgen voor concentratie problemen. Ook zijn er mensen die misselijk kunnen worden van bewegingen op het scherm. Zorg er daarom voor dat er een mechanisme aanwezig is waarmee bezoekers de beweging kunnen uitschakelen, pauzeren of verbergen. Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 110% op deze pagina verschijnt onder de tekst 'Maak hier je plannen. Laat je verrassen!' ook een slider die automatisch beweegt.
Op meerdere pagina's komen sliders voor die automatisch bewegen, bijvoorbeeld op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/ en www.lvverrast.nl/activiteit/theater-ludens/.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.lvverrast.nl/ verwijst de skiplink naar de tekst 'Zoek de leukste activiteiten en evenementen'. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien en gebruikmaken van deze skiplink missen hierdoor de H1-kop op de pagina. Zorg er daarom voor de skiplink verwijst naar een punt voor de H1-kop op de pagina.
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.lvverrast.nl/contact/ en op www.lvverrast.nl/activiteiten/


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De titel van de homepage is 'Laat je verrassen'. Het is daarbij niet duidelijk dat het gaat om de homepage / om een website van Leidschendam-Voorburg. Een pagina moet een duidelijke, beschrijvende titel hebben. De titel moet in het title-element staan. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren van de website. Maak de titel duidelijker om dit probleem op te lossen.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer toetsenbordgebruikers de focus willen plaatsen op de links in de slider op pagina www.lvverrast.nl/, wordt de focus eerst geplaatst op een aantal niet zichtbare links. Voor ziende toetsenbordgebruikers is het verwarrend als de focus wordt geplaatst op elementen die niet op het op het scherm staan. Daarnaast moeten toetsenbordgebruikers meer handelingen uitvoeren doordat de focus op deze niet zichtbare links wordt geplaatst.

In de sliders op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/ is het voor toetsenbordgebruikers mogelijk om de focus te plaatsen op de links in deze sliders, maar slides die de focus hebben komen niet direct in beeld te staan. Hierdoor is het voor ziende toetsenbordgebruikers moeilijk te bepalen waar zij zich op de pagina bevinden. Zorg ervoor dat slides zichtbaar worden wanneer de focus hierop staat.

Wanneer de pagina www.lvverrast.nl/ wordt getoond in een schermgrootte van 1024x768px en ingezoomd wordt tot 110%, verdwijnt het hoofdnavigatiemenu achter een knop. Voor toetsenbordgebruikers is het mogelijk om de focus op deze menu-items te plaatsen wanneer het menu niet is uitgeklapt. Ook gaat de focus volgorde niet goed wanneer het menu is uitgeklapt, de focus gaat dan verder op de achterliggende pagina en komt niet te staan op de zichtbare menu-items, pas na het doorlopen van alle bedienbare elementen op de achterliggende pagina.. Dit is vervelend voor ziende toetsenbordgebruikers omdat het menu over de pagina blijft staan. Zorg ervoor dat de focus alleen op visueel zichtbare elementen komt te staan. Wanneer er een uitklapbaar menu op een pagina staat moet de focus alleen op de menu-items terecht komen wanneer dit menu is uitgeklapt. Ook mag de focus niet terecht komen op de achterliggende pagina wanneer het menu is uitgeklapt. Zorg dat de focus in dit menu blijft tot de bezoeker deze afsluit.

Advies: De keuzevakjes en de kaart op pagina www.lvverrast.nl/ zijn geplaatst in een div-element waarop het attribuut aria-hidden="true" is geplaatst. Kaarten zijn een uitzondering en daarom is het niet verplicht dat deze toegankelijk zijn. Hier treden toegankelijkheidsproblemen op doordat het voor toetsenbordgebruikers nog mogelijk is om de focus te plaatsten op de elementen in deze kaart en op de keuzevakjes. Wanneer screenreadergebruikers de focus op deze elementen plaatsen blijft hun screenreader stil en weten zij niet meer wat er op het scherm gebeurt. Zorg er daarom voor dat deze gebruikers geen hinder ondervinden door de kaart, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een mechanisme waarmee zij de kaart kunnen over slaan.
Kaarten op andere pagina staan ook in een div-element die het attribuut aria-hidden="true" hebben terwijl bezoekers de focus in de kaart kunnen plaatsen, bijvoorbeeld de kaart op pagina www.lvverrast.nl/activiteit/natuurgebied-duin-horst-en-weide/.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De afbeeldingen in de contentblokken op pagina www.lvverrast.nl/ dienen ook als link, bijvoorbeeld de afbeelding bij de tekst 'In welke verbazing ga jij vallen?'. Twee van deze afbeeldingen hebben dezelfde linktekst, namelijk 'Foto van wandelende mensen in het park', terwijl deze links naar andere doelen verwijzen. Dit is verwarrend voor gebruikers die navigeren met behulp van linklijsten, omdat dezelfde link twee keer in deze lijst zal staan maar naar andere doelen verwijst. Zorg ervoor dat dezelfde linkteksten ook naar hetzelfde doel verwijzen.
Daarnaast zijn er nu twee links per blok, waarvan één linktekst bestaat uit de alternatieve tekst van de afbeelding. Deze linkteksten zijn niet beschrijvend voor het linkdoel en daarnaast overbodig, omdat beide links per blok naar dezelfde pagina gaan. Verwijder de links met de alternatieve teksten op de afbeeldingen om dit probleem op te lossen.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.lvverrast.nl/kalender/ met de linktekst 'Lees meer op website van het Veur Theater'.

Wanneer de pagina www.lvverrast.nl/ wordt getoond in een schermgrootte van 1024x768px en ingezoomd wordt tot 110%, verdwijnt het zoekveld en komt hiervoor een link op de pagina te staan die verwijst naar de zoekpagina. Deze link heeft als visueel label een vergrootglas-icoon maar heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor is het linkdoel niet duidelijk voor screenreadergebruikers en kunnen mensen die gebruik maken van spraakbediening de knop niet activeren. Los dit probleem op door de link een goede toegankelijke naam te geven.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Advies: Op sommige elementen van deze website wordt gebruik gemaakt van de standaard browserstijl om de focus hierop aan te geven. Deze focusrand is niet overal goed zichtbaar. De eisen voor de focuszichtbaarheid veranderen in WCAG 2.2. Leer meer over deze nieuwe eisen op w3c.github.io/wcag/understanding/focus-visible-enhanced.html.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Sommige foutmeldingen in het formulier op pagina www.lvverrast.nl/ zijn in het Engels. Bijvoorbeeld wanneer bezoekers een ongeldig e-mailadres invoeren verschijnt de melding 'Please enter a valid email address'. Zorg ervoor dat content op een pagina in dezelfde taal is als de hoofdtaal van de pagina of dat de taalwissel wordt aangegeven in de HTML-code.
Dezelfde foutmeldingen komen ook voor in het formulier op pagina www.lvverrast.nl/contact/ en op www.lvverrast.nl/activiteiten/.

In het formulier op pagina www.lvverrast.nl/ (wanneer bij het selectieveld 'Reden contact' de optie 'ik wil een evenement aanmelden' is geselecteerd) staat de invoervelden 'Startdatum' en 'Einddatum'. Wanneer de focus in deze velden staat opent een kalender waarin twee selectievelden staan. Deze velden hebben een Engelse toegankelijke naam. Zorg ervoor dat toegankelijke namen van elementen in dezelfde taal zijn als de hoofdtaal van de pagina.
Hetzelfde formulier staat ook op pagina www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een bezoeker in het formulier op pagina www.lvverrast.nl/ een verplicht veld leeg laat bij verzenden, verschijnt er bij dat veld de foutmelding 'Dit veld mag niet leeg zijn'. Dit is geen toegankelijke foutmelding omdat de melding niet benoemd welk veld leeg is. Zorg ervoor dat een foutmelding altijd de naam van het veld aangeeft.
Hetzelfde formulier staat ook op pagina www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/.

In het formulier op pagina www.lvverrast.nl/ wordt gebruik gemaakt van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware goed ondersteund. Daarbij komt dat de meldingen niet altijd duidelijke zijn en soms (deels) in het Engels zijn (zie ook succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen). Ook kan de tekst grootte niet in elke browser worden aangepast waardoor sommige bezoekers de melding niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.
Dit formulier staat ook op pagina www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier op pagina www.lvverrast.nl/ (wanneer bij het selectieveld 'Reden contact' de optie 'ik wil een evenement aanmelden' is geselecteerd) staan de invoervelden 'Startdatum' en 'Einddatum'. Wanneer de focus in deze velden staat opent een kalender waarin twee selectievelden staan. Deze velden hebben geen visueel label, waardoor het voor sommige bezoekers lastig is om te bepalen wat zij hier moeten selecteren. Zorg ervoor dat deze velden een visueel label krijgen dat het bijbehorende veld goed omschrijft.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier op pagina www.lvverrast.nl/ staat het invoerveld 'Telefoonnummer'. Als bezoekers hier een telefoonnummer invoeren waar spaties in staan verschijnen twee meldingen; 'Phone is ongeldig' en 'Zorg dat de indeling voldoet aan de gevraagde indeling'. Deze foutmeldingen geven niet aan welk format bezoekers wel moeten gebruiken om het veld goed in te vullen. Zorg ervoor het juiste format wordt aangegeven in de foutmelding door gebruik te maken van een voorbeeld.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers iets invoeren in het zoekveld op pagina www.lvverrast.nl/ verschijnt een sluitknop in het veld. Deze knop heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor is het voor gebruikers van hulpsoftware moeilijk om deze knop te bedienen, bijvoorbeeld wanneer zij gebruik maken van spraakbediening. Los dit probleem op door de knop een toegankelijke naam te geven, door bijvoorbeeld gebruik te maken van aria-label of de afbeelding een alternatieve tekst te geven.

In het formulier op pagina www.lvverrast.nl/ (wanneer bij het selectieveld 'Reden contact' de optie 'ik wil een evenement aanmelden' is geselecteerd) staan de invoervelden 'Startdatum' en 'Einddatum'. Wanneer de focus in deze velden staat opent een kalender waarin twee knoppen staan waarmee bezoekers naar de volgende en vorige maand kunnen navigeren. Deze knoppen hebben geen toegankelijke naam.
Deze elementen staan ook in het formulier op pagina www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/.

Op pagina www.lvverrast.nl/kalender/ staan uitvouwbare blokken (accordeons) onder de kop 'Zoekfilters'. Wanneer deze blokken zijn uitgeklapt heeft de knop geen status aan. Hierdoor is het voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet duidelijk wanneer het blok is in- of uitgeklapt. Gebruik daarom aria-expanded of een soortgelijke techniek.

Onder de sliders op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/ staan klikbare vakjes waarmee bezoekers onder ander slides zichtbaar kunnen maken. Deze elementen hebben geen toegankelijke naam. Ook de knoppen waarmee bezoekers naar de vorige of volgende slide kunnen in dezelfde sliders hebben geen toegankelijke naam. Hierdoor zijn deze elementen bijvoorbeeld niet te bedienen met spraak. Los dit op door de elementen een toegankelijke naam te geven.
De knoppen in sliders op andere pagina's hebben ook geen toegankelijke naam, bijvoorbeeld op pagina www.lvverrast.nl/activiteit/theater-ludens/ en op www.lvverrast.nl/activiteit/tropische-vlindertuin/.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 110% op pagina www.lvverrast.nl/ verschijnt een slider onder de tekst 'Maak hier je plannen. Laat je verrassen!'. Bij deze slider staan twee knoppen die geen toegankelijke naam hebben. Zonder toegankelijke naam zijn deze knoppen ook niet te bedienen met spraak. Los dit probleem om door deze knoppen een toegankelijke naam te gegeven.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers het formulier op pagina www.lvverrast.nl/ succesvol versturen verschijnt de melding 'Bedankt voor uw bericht. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.' in beeld. Deze melding wordt niet opgemerkt door screenreaders. Hierdoor hebben screenreadergebruikers het niet door wanneer zij het formulier succesvol hebben opgestuurd. Zorg ervoor dat screenreaders deze melding voorlezen wanneer het verschijnt, door bijvoorbeeld gebruik te maken van aria-live.
Dit probleem komt ook voor bij het formulier op pagina www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina www.lvverrast.nl/activiteiten/.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/lvverrast.nl/audit/
Geprint: 2023-12-09 16:05:04 v2.4-011