Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Dashboard MMmeter


Onderzoeker
Swink, Kaylee
Datum
28 december 2021
Opdrachtgever
Gemeente Emmen

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Dashboard MMmeter - Gemeente Emmen voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 10 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website mmmeter.nl is onderzocht tussen 20 november 2021 en 28 december 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

De website is over het algemeen goed toegankelijk voor veel gebruikers. Er zijn toegankelijke alternatieven voor complexe grafieken, alle afbeeldingen hebben een tekstalternatief en er zijn geen knoppen of links zonder toegankelijke naam. Tijdens het onderzoek zijn wel een aantal toegankelijkheidsproblemen naar voren gekomen, de meest opvallende daarvan zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Dashboard MMmeter - Gemeente Emmen
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
Buiten de scope van het onderzoek vallen:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem anders is dan van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via de website mmmeter.nl/ met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 14 6 0
2 Bedienbaar 14 3 0
3 Begrijpelijk 10 0 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 40 10 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies:
Het informatie icoon op de pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/dashboard-informatie heeft de alternatieve tekst 'Foto van informatie icoon'. Het is niet noodzakelijk om 'Foto van ...' of 'Afbeelding van ...' te plaatsen in de alternatieve tekst van een afbeelding. Voordat een screenreader de alternatieve tekst voorleest wordt altijd aangegeven dat een afbeelding op de pagina staat.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De vetgedrukte teksten 'Dagelijks' en 'September 2021' op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/dashboard-informatie zijn opgemaakt in een p-element terwijl een kop-element geschikter is voor deze teksten. Los dit op door de tekst in een kopelement te plaatsen.

De lijstitems in de lijst onder de kop 'In dit thema kunt u het volgende vinden:' op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/dashboard-informatie zijn opgemaakt in h3-elementen. Doordat de lijstitems in kop-element staan worden deze door hulpsoftware gezien als koppen. De teksten voor bijvoorbeeld opgenomen in koppenlijsten en aan screenreadergebruikers voorgelezen als kop. Dit kan verwarrend zijn omdat deze koppen geen content bevatten maar direct worden opgevolgd door een andere kop. Los dit op door de H3-elementen te verwijderen.

Op de pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/dashboard-informatie wordt gebruik gemaakt van het em-element om koppen schuingedrukt te maken, bijvoorbeeld 'Thema milieu'. Het em-element is niet bedoeld om teksten schuingedrukt te maken maar geeft aan hulpsoftware, bijvoorbeeld screenreaders, door dat deze tekst belangrijk is. Daarnaast heeft het em-element niet dezelfde betekenis als een kop-element (h1, h2, h3, etc.). Los dit probleem op door het em-element te vervangen voor een kop-element. Het i-element mag wel worden gebruikt om teksten schuingedrukt te maken.

Op de pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/verkiezingen staat de H2-kop 'Opkomstpercentages Verkiezingen' die wordt opgevolgd door de H2-kop 'Gemeenteraadsverkiezingen'. De tweede H2-kop hoort qua betekenis een niveau onder de eerste H2-kop te liggen zodat de relatie tussen de elementen goed te begrijpen is als de pagina wordt voorgelezen door screenreaders. Daarnaast heeft de eerste H2-kop geen content omdat deze direct worden opgevolgd door een andere kop op hetzelfde niveau. Los dit probleem op door de koppen die onder 'Opkomstpercentages Verkiezingen' liggen op te maken in een H3-element.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/bevolking en op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/onderwijs.

Op de pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/verkiezingen staat een verborgen tabel achter de grafiek 'Waterschap Vechtstromen'. In deze tabel staat een lege kopcel. Een kopcel mag niet leeg zijn omdat deze cel wat zegt over andere cellen in de tabel. Vul de kopcel in of verander het TH-element in een TD-element.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/arbeidsmarkt en op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/onderwijs.

Op de pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/bevolking staat twee keer het visueel verborgen woord 'sizechecker'. Deze tekst is niet verbogen voor screenreader en wordt daarom voorgelezen. Zorg ervoor dat deze tekst ook verborgen is voor screenreader door gebruik te maken van aria-hidden of een soortgelijke techniek.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina’s, bijvoorbeeld op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/verkiezingen en op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/toerisme.

Op de pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/bevolking heeft de introductie tekst de eigenschap 'display:table;' gekregen via CSS. Hierdoor lezen screenreaders deze tekst voor alsof het in een tabel staat. Dit is vervelend voor screenreadergebruikers omdat zij onnodige informatie krijgen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/verkiezingen staan blokken content met een kop, grafiek en knoppen. In de HTML-code zijn de knoppen voor de kop van het blok geplaatst. Wanneer de pagina wordt voorgelezen door een screenreader, is het voor een bezoeker lastig te bepalen welke knop bij welke kop hoort. Zet daarom het kopelement boven aan in de code en plaatst daaronder de bijbehorende elementen. Visueel mag dezelfde volgorde worden aangehouden.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/onderwijs en op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/bevolking.

Op de pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/bevolking staat een visueel verborgen tabel met het bijschrift 'bevolking naar geslacht en leeftijd'. De manier waarop deze tabel is opgemaakt zorgt ervoor dat de betekenis van de gegevens verloren gaan wanneer deze wordt voorgelezen door screenreaders. Alle gegevens zijn geplaatst in datacellen in de tweede en derde rij van tabel. Hierdoor hebben de gegevens niet een relatie met de juiste kopcellen. Zorg ervoor dat de gegevens correct in de tabel worden geplaatst.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de vensters die meer gegeven over de grafieken op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/werk-naar-bedrijfsgroep tonen, wordt kleur gebruikt om aan te geven welke knop is geselecteerd. Doordat alleen kleur wordt gebruikt krijgen mensen die kleuren niet (goed) kunnen zien deze informatie niet mee. Zorg ervoor dat naast kleur ook een vormverandering wordt gebruikt om deze informatie over te brengen.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/milieu en op mmmeter.nl/jive.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Voldoende


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina mmmeter.nl/jive staat in de HTML-code bij meta name="viewport" de volgende instellingen: "maximum-scale=1" en "user-scale=no". Op mobiel of tablet kunnen bezoekers daarom in sommige gevallen niet inzoomen. Laat deze instellingen weg.

Vanaf 150% verschijnt bij het klikken op een grafiek de melding 'Let op: Het scherm met de meer gedetailleerde informatie kan niet worden getoond omdat de beschikbare schermgrootte te klein is'. De content moet kunnen worden weergegeven in een schermresolutie van 1024x768px tot 200% zoom.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer er wordt ingezoomd tot 400% op de pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/bevolking valt de extra content die zichtbaar wordt wanneer bezoekers met de muisaanwijzer over grafiek gaan buiten het weergavevenster. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de grafiek 'Bevolking naar herkomst'. Wanneer de muis op een vak wordt geplaatst dat zich aan de boven- of onderkant van het scherm bevindt, wordt de aanvullende content (deels) buiten beeld getoond. Hierdoor is de aanvullende content bij de grafieken niet beschikbaar voor bezoekers die de pagina moeten vergroten of op een kleiner scherm bekijken. Zorg ervoor dat content niet buiten het weergavevenster valt.

Vanaf 170% verschijnt bij het klikken op een grafiek de melding 'Let op: Het scherm met de meer gedetailleerde informatie kan niet worden getoond omdat de beschikbare schermgrootte te klein is'. De content moet kunnen worden weergegeven in een schermresolutie van 1280x1024px tot 400% zoom.

Advies: Bij inzoomen tot 400% op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/dashboard-informatie zijn de teksten in het menu achter de knop 'Selectie' niet goed leesbaar. De links worden bedekt door een header en een balk waar de knop 'Sluiten' in staat, deze elementen blijven in beeld staan wanneer er over de pagina wordt gescrold. Hierdoor kunnen mensen die moeten inzoomen in verband met de leesbaarheid van de pagina en mensen die pagina bekijken op een klein scherm dit menu niet gebruiken.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/bevolking en op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/onderwijs.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina mmmeter.nl/ verdwijnt een deel van de tekst als je de tekstspatiëring aan zet. Het gaat om het laatste deel van de tekst 'Dashboard informatie'.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer het venster van de kaart 'Aantal leerlingen basisonderwijs' op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/onderwijs is geopend, is een kaart te zien. In deze kaart staan twee knoppen waarmee gebruikers kunnen in- en uitzoomen., Deze knoppen zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers de kaart niet vergroten.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/dashboard-informatie komt een toetsenbordval voor. Het is voor toetsenbordgebruikers mogelijk om de focus te plaatsen op de afbeelding naast de kop '2. Contactgegevens' maar de focus kan niet van dit element worden verwijderd met alleen het toetsenbord. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers de andere links op de pagina niet goed bereiken en moeten zij de pagina herladen om de focus te verplaatsen. De toetsenbordval komt alleen voor als de pagina's worden weergegeven in de browsers Google Chrome en Microsoft Edge.
Dit probleem komt ook voor op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/bevolking.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/dashboard-informatie wordt de focus geplaatst op afbeeldingen die in een object-element zijn opgemaakt. Voor toetsenbordgebruikers is het vervelend dat de focus op de afbeeldingen wordt geplaatst, omdat dit geen interactief element is en zij meer fysieke handelingen moeten uitvoeren om over de pagina te navigeren. Zorg ervoor dat deze elementen niet worden meegenomen in de focus volgorde.
Dit probleem komt ook voor op de pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/bevolking.

Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 133% op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/bevolking worden meerdere interactieve elementen uit de focus volgorde gehaald. De focus springt van downloadknop bij de grafiek 'Gemiddelde leeftijd' naar de link 'Swing Mosaic' en slaat hierbij de downloadknoppen bij de andere grafieken over. Het is wel mogelijke om de andere knoppen te bereiken met de tab-shift combinatie op het toetsenbord. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen in de focus volgorde blijven staan als de pagina op een kleiner scherm wordt weergegeven.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/verkiezingen en op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/milieu.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/bevolking komen dubbele id's voor, namelijk id="hp-144-j". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.

Op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/arbeidsmarkt komen dubbele id's voor, namelijk id="hp-157-j". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina. De andere dubbele id's die voorkomen op deze pagina zijn:

  • id="hp-368-j"
  • id="hp-490-j"

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Voldoende


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/mmmeter.nl/audit/
Geprint: 2022-08-11 04:44:05 v2.4-011