Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website P&C portaal Provincie Noord-Brabant


Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
24 februari 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website P&C portaal Provincie Noord-Brabant voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 19 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website begroting.brabant.nl is onderzocht tussen 17 februari en 24 februari 2023. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

De website is over het algemeen goed schaalbaar en goed te navigeren. Er is rekening gehouden met toegankelijkheid maar er zijn een aantal aandachtspunten waarvan de belangrijkste:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website P&C portaal Provincie Noord-Brabant
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op begroting.brabant.nl.
  • Alle PDF's op begroting.brabant.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via begroting.brabant.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 10 10 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 10 0 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 31 19 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van de Provincie Noord-Brabant bovenaan de homepage heeft geen goede alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet minimaal de naam van de organisatie bevatten. Als de afbeelding, zoals in dit geval als link dient kan ook een beschrijvend linkdoel aan de alternatieve tekst worden toegevoegd.

Rechtsboven aan elke pagina (behalve de homepage) staat een afbeelding van een vergrootglas die een link is naar de zoekpagina. Het icoon wordt door middel van het pseudo-element :before/:after en de content property in de CSS op de pagina gezet. Op deze manier kan het zijn dat het icoon en de link wegvallen, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt. De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve content. Een oplossing kan zijn om het icoon in de HTML te plaatsen, bijvoorbeeld als img- of svg-element met een tekstalternatief. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op pagina begroting.brabant.nl/bestuursrapportage-ii-2021/programma/programma-7-landbouw-en-voedsel bij de iconen 'Downloaden' en 'Delen' links onderin de pagina.

Op de voorpagina van het PDF-document "Begroting 2023" staan decoratieve afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben geen beschrijving en zijn niet als artefact aangemerkt. Hierdoor kan hulpsoftware deze afbeeldingen niet negeren en worden ze bijvoorbeeld voorgelezen door hulpsoftware. Zorg ervoor dat decoratieve afbeeldingen uit de codelaag worden verwijderd en aangemerkt als artefact.
Deze PDF bevat precies dezelfde inhoud als op de website te vinden is onder begroting.brabant.nl/begroting-2023. Als de website volledig toegankelijk is is dit een goed alternatief voor de PDF en hoeft deze niet meer toegankelijk worden gemaakt.

Op de voorpagina van het PDF-document "Begroting 2023" staat het logo 'Noord-Brabant'. Dit logo heeft geen alternatieve tekst, hierdoor missen mensen die het scherm niet kunnen zien dit logo. Zorg ervoor dat logo's altijd een alternatieve tekst hebben.
Deze PDF bevat precies dezelfde inhoud als op de website te vinden is onder begroting.brabant.nl/begroting-2023. Als de website volledig toegankelijk is is dit een goed alternatief voor de PDF en hoeft deze niet meer toegankelijk worden gemaakt.

Onder andere op pagina 6,11 en 129 in het PDF-document "Begroting 2023" staan infographics en grafieken met tekst. Dit zijn geen decoratieve afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben geen beschrijving en de informatie in de afbeeldingen komt niet terug in de omringende teksten. Voor informatieve afbeeldingen geldt dat ze een beschrijving moeten hebben van de informatie die erin staat.
Deze PDF bevat precies dezelfde inhoud als op de website te vinden is onder begroting.brabant.nl/begroting-2023. Als de website volledig toegankelijk is is dit een goed alternatief voor de PDF en hoeft deze niet meer toegankelijk worden gemaakt.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Rechts in de menubalk op elke pagina, behalve de homepagina, staat een vergrootglas. Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 200% verschijnt daarnaast ook een hamburger icoon waarmee het hoofdmenu geopend kan worden. Het vergrootglas en het hamburgermenu icoon staan elk in een lijstitem, maar de bovenliggende <ul> heeft de rol 'menu' en niet de rol lijst. Dit kan problemen geven met hulpsoftware. Laat bijvoorbeeld de role="menu" weg.
Hetzelfde komt vaker op de website voor, bijvoorbeeld onderin pagina begroting.brabant.nl/jaarstukken-2020/programma/programma-3-water-en-bodem staat onder de knop 'Delen' een lijst met drie items met role="menu".

Op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/algemeen-inleidend-hoofdstuk zijn koppen opgemaakt met het em-element, bijvoorbeeld 'Brede Welvaart'. Het em-element is bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Ook mogen dit element niet worden gebruikt als visuele kop, omdat het niet dezelfde betekenis heeft als een kop (bijvoorbeeld h4 of h5).

Op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/projecten in het venster dat opent met de knop '(Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten' is een kop 'Omschrijving (toelichting)' opgemaakt met het strong-element. Het strong-element is bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Ook mogen dit elementen niet worden gebruikt als visuele kop, omdat het niet dezelfde betekenis heeft als een kop (bijvoorbeeld h3 of h4). Hetzelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/financiering-treasury is de kop 'Treasury-beheer' opgemaakt met het strong-element en de kop 'Rentebaten en -resultaat' met het strong- en het em-element. Ook het em-element is niet bedoeld om koppen mee op te maken.

Op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/algemeen-inleidend-hoofdstuk zijn koppen niet opgemaakt als kop maar met een style attribuut, bijvoorbeeld 'Nieuwe beleidskaders'. Hulpsoftware maakt gebruik van de semantische betekenis van koppen om een inhoudsoverzicht van een pagina weer te geven. Zorg ervoor dat de juiste code in de HTML wordt gebruikt om deze koppen op te maken. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op pagina begroting.brabant.nl/jaarstukken-2021-/programma/algemeen-hoofdstuk bij de kop 'Programma 1: Bestuur en Veiligheid'.

Op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/financiering-treasury is de semantische waarde van een heel stuk tekst tussen 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Renteschema' verwijderd door het gebruik van role="none". De attributen role="none" of role="presentation" mogen alleen worden gebruikt wanneer het gebruikte HTML-element voor decoratie of lay-out doeleinden is, bijvoorbeeld wanneer een tabel is gebruikt voor de opmaak van tekst. Verwijder daarom het attribuut role="none" van deze tekst.
Een soortgelijk probleem komt ook voor op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/bestanden, waar twee lijstitems role="none" hebben gekregen en hierdoor geen lijstitems meer zijn, maar nog wel in een ul-element zijn geplaatst. Dit komt vaker voor bij verschillende lijsten. Zorg ervoor dat deze lijsten correct zijn opgemaakt.

Op pagina begroting.brabant.nl/bestuursrapportage-ii-2021/programma/programma-7-landbouw-en-voedsel staan een groot aantal lijsten onder de teksten 'Wat gaan we daar voor doen?'. Deze lijsten (ul-elementen) hebben het role="rowgroup" attribuut waardoor ze niet langer als lijst functioneren. Hierdoor zijn de li-elementen binnen de ul-elementen niet meer correct genest. Zorg voor een goede opmaak van deze lijsten, bijvoorbeeld door het attribuut role="rowgroup" te verwijderen.
Hetzelfde probleem komt op meer plaatsen in de website voor, bijvoorbeeld op pagina begroting.brabant.nl/jaarstukken-2020/programma/programma-3-water-en-bodem onder elke zin 'Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?'.

Op pagina begroting.brabant.nl/bestuursrapportage-ii-2021/programma/programma-7-landbouw-en-voedsel staat een aantal keer de teksten 'Wat gaan we daar voor doen?' met het role="rowheader" attribuut en daaronder lijsten (ul-elementen) met het role="rowgroup" attribuut.
Een rowheader en rowgroup moeten onderdeel zijn van een grid of een tabel, dat is hier niet het geval. Laat role="rowheader" en role="rowgroup" weg. Hetzelfde probleem komt op meer plaatsen in de website voor, bijvoorbeeld op pagina begroting.brabant.nl/jaarstukken-2020/programma/programma-3-water-en-bodem onder elke zin 'Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?'.

Op pagina begroting.brabant.nl/jaarstukken-2020/programma/programma-3-water-en-bodem staat grote knoppen met afgeronde hoeken, bijvoorbeeld 'Concrete aanpak in projecten en gebieden.' waarmee een venster met een tabel opent. De koppen in deze tabellen zijn opgemaakt met het strong-element, in plaats van met het th-element. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen goed zijn opgemaakt en gebruik voor tabelkoppen altijd het th-element.
Dit probleem komt voor bij tabellen op meerdere pagina's, bijvoorbeeld ook op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/projecten in het venster dat opent met de knop '(Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten'.

In de PDF "Begroting 2023" staan tabellen, bijvoorbeeld de tabel 'Inventarisatie risico's' op pagina 128. In deze tabellen zijn de kop- en data-cellen correct aangegeven zijn met th- en td-tags. Echter, hulpsoftware kan de relatie tussen deze kop- en datacellen niet bepalen. Om dit probleem op te lossen moeten de data- en kop-cellen aan elkaar worden gekoppeld. Geef hiervoor het bereik aan in de eigenschappen van de kopcel of maak gebruik van id's om de th- en td-tags aan elkaar te koppelen.
Deze PDF bevat precies dezelfde inhoud als op de website te vinden is onder begroting.brabant.nl/begroting-2023. Als de website volledig toegankelijk is is dit een goed alternatief voor de PDF en hoeft deze niet meer toegankelijk worden gemaakt.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/financiering-treasury staat een staafdiagram 'Grafiek I' waarin de link tussen labels in de legenda en de waarden in de staven alleen aangegeven is door middel van kleur. Kleurenblinden en slechtzienden kunnen mogelijk deze koppeling niet maken. Zorg ervoor dat er een andere manier is om deze informatie aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van patronen in plaats van kleur.

In de PDF "Begroting 2023" staan grafieken, bijvoorbeeld op pagina 239 'Aandeel leningen' en pagina 250 'Verstrekte geldleningen', waarbij de link tussen labels in de legenda en de waarden in de grafiek alleen aangegeven is door middel van kleur. Kleurenblinden en slechtzienden kunnen mogelijk deze koppeling niet maken. Zorg ervoor dat er een andere manier is dat informatie aan elkaar wordt gekoppeld naast kleur, bijvoorbeeld door gebruik te maken van patronen.
Deze PDF bevat precies dezelfde inhoud als op de website te vinden is onder begroting.brabant.nl/begroting-2023. Als de website volledig toegankelijk is is dit een goed alternatief voor de PDF en hoeft deze niet meer toegankelijk worden gemaakt.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/financiering-treasury#2699460-onderdeel-renteschema in de tabel 'Renteschema' is een donkergrijze tekst (HEX #2A292E) op een rode achtergrond (HEX #FF0000). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/financiering-treasury#2699460-onderdeel-renteschema in de tabel 'Renteschema' is in de onderste rij een donkere tekst (HEX #2A292E) op een donkergrijze achtergrond (HEX #7E8C8D) geplaatst. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,1:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/programma-1-bestuur-en-veiligheid#2699369-onderdeel-wat-mag-het-kosten in tabel 1 staat een witte tekst op een rode achtergrond (HEX #FF0000). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dezelfde combinatie komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op pagina begroting.brabant.nl/jaarstukken-2020/programma/programma-3-water-en-bodem#1907313-onderdeel-heeft-het-gekost-wat-het-mocht-kosten in de bovenste rij van de tabel onderaan de pagina.

In de PDF "Begroting 2023" is het contrast van de witte tekst 'overige risico's' op de roze achtergrond (HEX #FF9797) in de grafiek op pagina 129 te laag. De contrastverhouding is hier 2,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Hierdoor is voor slechtzienden en kleurenblinden het onderscheid niet of moeilijk waar te nemen. Gebruik een andere kleur voor de focus op die plekken waar het contrast te laag is.
In de PDF komen meer teksten met een te lage contrastverhouding voor, bijvoorbeeld op pagina 149 heeft de witte tekst '2. Ruimte en wonen' op de gele achtergrond (HEX #FFC000) een contrastverhouding van 1,6:1 waar dit minimaat 4,5:1 moet zijn. Controleer de contrastverhoudingen in het hele document.
Deze PDF bevat precies dezelfde inhoud als op de website te vinden is onder begroting.brabant.nl/begroting-2023. Als de website volledig toegankelijk is is dit een goed alternatief voor de PDF en hoeft deze niet meer toegankelijk worden gemaakt.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 200% verdwijnt op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/financiering-treasury#2699459-onderdeel-inleiding een deel van de tabel rechts buiten beeld. Zorg ervoor dat op elke pagina kan worden ingezoomd tot 200% zonder dat content buiten de schermweergave valt.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/algemeen-inleidend-hoofdstuk staat een afbeelding van een aantal opgaven van de provincie. Dit is een informatieve afbeelding met tekst. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.
Deze afbeelding staat ook op pagina 6 van de PDF "Begroting 2023".


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/financiering-treasury' staat een tabel, 'Tabel II'. Als bij een resolutie van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 200% verdwijnt een gedeelte van de inhoud rechts buiten beeld. Zorg ervoor dat het mogelijk is om in te zoomen tot 400% zonder dat content buiten de schermweergave valt. Bij dit succescriterium mag geen scrolbalk in de leesrichting op de pagina worden geplaatst, behalve op tabellen, die zijn hiervan uitgezonderd.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/financiering-treasury staat een afbeelding van een staafdiagram 'Grafiek I'. Het contrast van de verschillende kleuren op de witte achtergrond en met elkaar is te laag. Bijvoorbeeld de lichtblauwe lijn (HEX #49ABC5) heeft een contrastratio van 2,7:1 ten opzichte van de achtergrond, waar dat minstens 3:1 moet zijn. Het licht roze gearceerde deel van de staven (HEX #FDE4CF) tegen de witte achtergrond heeft een contrastratio van 1,2:1, waar dit minstens 3:1 moet zijn. Dit probleem zou kunnen worden opgelost door bijvoorbeeld rond elk veld een zwarte rand te plaatsen waarbij de contrastratio tussen de velden en de rand meer dan 3:1 is.

Advies: Op de pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/algemeen-inleidend-hoofdstuk staan grafieken waarin elementen een te laag contrast hebben ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld in het taartpunt diagram 'Geraamde herkomst van middelen' is het contrast tussen het gele veld (HEX #FFCD33) en het groene veld ernaast (HEX #70AD47) te laag. De contrastverhouding is 1,8:1, waar dit minstens 3:1 moet zijn. Kleurenblinden en slechtzienden kunnen zo de grafiek niet lezen. De getallen staan ernaast, dus het is niet af te keuren, maar met een kleine ingreep wordt de grafiek beter leesbaar. Bijvoorbeeld door rond elk veld een zwarte rand te plaatsen waarbij de contrastratio tussen de velden en de rand meer dan 3:1 is.

Advies: In de PDF "Begroting 2023" staan grafieken waarin elementen een te laat contrast hebben ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld in het taartpunt diagram 'Geraamde herkomst van middelen' op pagina 11 is het contrast tussen het gele veld (HEX #FFCD33) en het groene veld ernaast (HEX #70AD47) te laag. Hier is de contrastverhouding 1,8:1, waar dit minstens 3:1 moet zijn. Kleurenblinden en slechtzienden kunnen zo de grafiek niet lezen. De getallen staan ernaast, dus het is niet af te keuren maar met een kleine ingreep wordt de grafiek beter leesbaar. Bijvoorbeeld door rond elk veld een zwarte rand te plaatsen waarbij de contrastratio tussen de velden en de rand meer dan 3:1 is.
Deze PDF bevat precies dezelfde inhoud als op de website te vinden is onder begroting.brabant.nl/begroting-2023. Als de website volledig toegankelijk is is dit een goed alternatief voor de PDF en hoeft deze niet meer toegankelijk worden gemaakt.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de regelhoogte, alinea- en tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven staan bij dit succescriterium, dan verdwijnt op pagina begroting.brabant.nl/jaarstukken-2020/programma/programma-3-water-en-bodem bij een schermgrootte van 1280x1024px en ingezoomd tot 200% een deel van de tabel onderaan de pagina buiten beeld. Zorg ervoor dat content niet buiten de schermweergave valt wanneer bezoekers de regelhoogte, alinea- en tekstafstand wijzigen, ook bij een ingezoomde weergave.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als je op de homepagina over één van de 4 grote knoppen, bijvoorbeeld 'Begroting' hovert met de muis, verschijnt er aanvullende content. De bezoeker kan deze content niet weghalen zonder de muis te bewegen of de focus met het toetsenbord te verplaatsen. Een bezoeker moet dit bijvoorbeeld met de escape toets kunnen doen.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/financiering-treasury is de semantische waarde van een heel stuk tekst tussen 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Renteschema' verborgen voor hulpsoftware door role="none". Als bij een schermresolutie 1280px breed ingezoomd wordt tot 200% verdwijnt een gedeelte van de inhoud rechts buiten beeld. Er verschijnt onder de tekst een scrollbar die niet met behulp van het toetsenbord te gebruiken is omdat hij geen focus krijgt. Zorg dat alle inhoud van de webpagina met behulp van het toetsenbord bereikt kan worden.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op een aantal pagina's, waaronder de homepagina en begroting.brabant.nl/begroting-2023, verandert de achtergrondafbeelding na elke paar seconden. Deze verandering kan niet worden gestopt, gepauzeerd of verborgen. Bij sommige mensen kan de beweging misselijkheid veroorzaken. Voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking kan het lastig zijn omdat zij zich tijdens het lezen niet kunnen concentreren op de tekst, doordat de content beweegt. Zorg dat bezoekers de veranderende afbeeldingen kunnen stoppen of pauzeren, of laat maar één afbeelding zien.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF "Begroting 2023" heeft geen documenttitel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond bij openen.
Deze PDF bevat precies dezelfde inhoud als op de website te vinden is onder begroting.brabant.nl/begroting-2023. Als de website volledig toegankelijk is is dit een goed alternatief voor de PDF en hoeft deze niet meer toegankelijk worden gemaakt.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De eerste keer dat een bezoeker de website bezoekt, verschijnt er een cookiemelding over de pagina heen. De cookiemelding krijgt niet als eerste focus. Dit belemmert het gebruik van de website voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren. Zorg dat de cookiemelding als eerste weg te klikken is doordat deze als eerst focus krijgt op de pagina.

Op verschillende pagina's, bijvoorbeeld begroting.brabant.nl/begroting-2023/programma/financiering-treasury, staan links met de tekst 'Terug naar navigatie - '. Deze link worden alleen bij navigatie met behulp van de tabtoets zichtbaar, bijvoorbeeld de link 'Terug naar navigatie - Inleiding'. Deze link gaat naar de regel waar de link in staat en dient dus nergens toe. Elementen die wel focus krijgen maar geen functie hebben moeten worden vermeden. Laat deze links weg.
Dit soort links komen vaker voor in de website, bijvoorbeeld op pagina begroting.brabant.nl/bestuursrapportage-ii-2021/programma/programma-7-landbouw-en-voedsel staat de link 'Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma'.

Wanneer bezoekers pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/zoeken bezoeken staat de toetsenbordfocus automatisch op het zoekveld. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien missen de content dat boven het zoekveld staat, dit wordt namelijk niet voorgelezen voor voorleessoftware. Zorg ervoor dat de toetsenbordfocus niet midden op de pagina wordt geplaatst als bezoekers de pagina laden.

In het subnavigatiemenu aan de linkerkant van het scherm op pagina begroting.brabant.nl/bestuursrapportage-ii-2021/programma/programma-7-landbouw-en-voedsel staan links. De link 'Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?' is uitklapbaar en wanneer uitgeklapt toont dit meerdere links. Wanneer de link 'Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?' is ingeklapt is het mogelijk om met het toetsenbord focus te plaatsen op de visueel verborgen links. Dit is verwarrend voor ziende toetsenbordgebruikers, zij zien namelijk niet welke elementen focus hebben. Zorg ervoor dat focus alleen wordt geplaatst op elementen die visueel zichtbaar zijn.
Dit probleem komt ook voor op pagina begroting.brabant.nl/jaarstukken-2020/programma/programma-3-water-en-bodem.

Op elke pagina behalve de homepagina verschijnt er, bij een schermresolutie van 1280x1024px en ingezoomd tot 200%, een menuknop waarmee het hele menu geopend kan worden. Wanneer het menuvenster open staat, is de content op de achterliggende pagina nog steeds bereikbaar met het toetsenbord. Hierdoor kan je niet altijd meer zien waar je bent als je met het toetsenbord navigeert. Zorg dat de focus binnen het menuvenster blijft totdat deze gesloten is.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van de Provincie Noord-Brabant op de homepage heeft de alternatieve tekst 'Logo'. Deze alternatieve tekst omschrijft het logo onvoldoende. Daarnaast werkt deze afbeelding ook als link. De toegankelijke naam van deze link is afgeleid van de alternatieve tekst van het img-element. De toegankelijke naam 'logo' omschrijft het doel van deze link onvoldoende. Pas daarom de alternatieve tekst van het logo aan, zorg ervoor dat het linkdoel duidelijk wordt. Zie ook succescriterium 1.1.1.

Advies: Op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/Application/Contact staat onder 'Postbus' iets dat lijkt op een link naar www.brabant.nl/contact, de cursor verandert naar een handje, maar het is geen link. Dit is geen toegankelijkheids- maar een usability probleem.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als bij een schermresolutie 1280x1024px ingezoomd wordt tot 200% verschijnt er een menuknop waarmee het hele menu geopend kan worden op elke pagina, behalve de homepagina. Wanneer de menuknop of de sluitknop van het menu focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Wanneer op pagina begroting.brabant.nl/begroting-2023/projecten de combobox 'Programma' focus heeft is dat niet zichtbaar. Hierdoor weten ziende toetsenbordgebruikers niet welk element focus heeft. Zorg ervoor dat focus altijd wordt aangegeven met een visuele indicator, bijvoorbeeld door een focusrand te gebruiken.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van de Provincie Noord-Brabant bovenaan de homepage is een link. De toegankelijke naam van deze knop is 'logo'. Doordat het visuele label en de toegankelijke naam van deze knop niet overeenkomen, is de knop niet of moeilijk te bedienen door bezoekers die afhankelijk zijn van spraaksoftware. Zorg ervoor dat het visuele label van deze knop in de toegankelijke naam voorkomt, het liefst vooraan.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina komen dubbele id's voor, namelijk de id 'portalDropdownMenuLink'. Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware, vooral omdat de elementen met dit id ARIA tags gebruiken. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina. Hetzelfde komt op meerdere pagina's in de website voor, bijvoorbeeld op pagina egroting.brabant.nl/begroting-2023/projecten met de id 'content-area'.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina begroting.brabant.nl/bestuursrapportage-ii-2021/programma/programma-7-landbouw-en-voedsel hebben de lijstitems in het linker subnavigatiemenu het aria-attribuut aria-level="0". Het aria-level attribuut is voor elementen die de rol 'heading' hebben en kan alleen de waarden 1 t/m 6 hebben. Verkeerd gebruik van het aria attribuut kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg voor de juiste WAI-ARIA code.
Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op pagina begroting.brabant.nl/jaarstukken-2020/programma/programma-3-water-en-bodem bij de items in het linker subnavigatiemenu.
Er zijn meer problemen met aria codes in de website. Bijvoorbeeld op dezelfde pagina; aria-expanded kan niet gebruikt worden zonder aria-controls of aria-owns en arial-label kan niet gebruikt worden op een span zonder rol. Controleer de hele website op foutieve WAI-ARIA code.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/pc-portaal-provincie-noord-brabant/audit/
Geprint: 2024-05-22 04:20:17 v2.4-011