Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website soaaids.nl


Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
23 december 2021
Opdrachtgever
SOA AIDS Nederland

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Soa Aids Nederland voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 26 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website soaaids.nl is onderzocht tussen 6 december en 23 december 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Er is al veel aandacht besteed aan digitale toegankelijkheid op soaaids.nl. Zo is er een intuïtieve en consistente navigatie en is er veel aandacht besteed aan begrijpelijke teksten voor alle doelgroepen.

Dit waren de belangrijkste bevindingen uit het rapport:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Soa Aids Nederland
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's en PDF's op soaaids.nl, inclusief soaaids.nl/en en soaaids.nl/nl/professionals.
Buiten de scope van het het onderzoek valt:
  • De pagina's op soatest.advies.chat en de pagina's van leren.soaaids.nl. Deze domeinen vereisen een eigen onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via soaaids.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 7 13 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 24 26 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de footer op elke pagina staan een aantal icoontjes zoals een telefoon hoorn, een brief of een chat-wolk. Deze SVG's geven informatie en hebben daardoor een alt-attribuut nodig met in het geval van de telefoon en de envelop een alternatieve tekst die het doel van de afbeelding beschrijft, zoals 'Telefoonnummer' of 'E-mailadres'.

Het vergrootglas icoon naast het zoekveld heeft een tekstueel alternatief. Echter moet aan de svg nog een role='img' attribuut toegevoegd worden. Omdat de svg als decoratief kan worden beschouwd, moet deze ook verborgen worden met aria-hidden=true.

Op pagina www.soaaids.nl/nl/professionals/themas/seksoa-magazine/praktijkverhaal-pijn-bij-vrijen-wondjes-… staat een foto. Deze afbeelding heeft geen tekst alternatief en dit is ook niet nodig omdat het om een decoratieve afbeelding gaat. Maar de afbeelding heeft wel een leeg alt-attribuut (alt="") nodig, zodat hulpsoftware weet dat de afbeelding genegeerd kan worden.

De videospeler op pagina www.soaaids.nl/nl/soa-test bevat een "play" knop in de vorm van een afbeelding (driehoekje in cirkel). De afbeelding heeft geen alternatieve tekst, waardoor het voor screenreadergebruikers niet duidelijk is waar de knop voor is.

Op pagina www.soaaids.nl/nl/heb-ik-soa staat in het blok "Informatie voor professionals" een link met een icoon dat aan ziende bezoekers aangeeft dat de link naar een externe pagina verwijst. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers. In de titel van de link staat wel dat het om een externe link gaat maar het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund en is daarom geen vervanging van het alt-attribuut. Zorg ervoor dat deze bezoekers over dezelfde informatie beschikken als ziende bezoekers.

Het logo van SOA AIDS Nederland in de header van iedere pagina heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft álleen het linkdoel. De alternatieve tekst van een logo moet altijd ten minste de naam van de organisatie bevatten. In dit geval is de afbeelding ook een link en moet de alternatieve tekst alle zichtbare tekst in de afbeelding bevatten zodat de link bediend kan worden door bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie. Pas de alternatieve tekst aan, bijvoorbeeld naar 'SOA AIDS Nederland, ga naar de homepage' om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.soaaids.nl/nl/fout staat een decoratieve afbeelding. De afbeelding heeft geen alternatieve tekst voor voorleessoftware nodig, maar het img-element moet wel een leeg alt-attribuut bevatten zodat de afbeelding genegeerd kan worden door voorleessoftware.

Op de homepage staat een afbeelding van een virusdeeltje met daarin de tekst 'Covid-19'. Deze afbeelding heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet. Deze afbeelding mag ook als decoratief worden gemarkeerd door het alt-attribuut leeg te laten.

De video op pagina www.soaaids.nl/nl/soa-test heeft geen beschrijving. De content moet een beschrijving hebben. Een korte titel of samenvatting is voldoende. Er hoeft niet per se bij te staan dat het om video of audio gaat, maar dat mag wel.

Op pagina www.soaaids.nl/nl/cookie-beleid wordt met groene vinkjes aangegeven welke cookies op welke pagina worden gebruikt. De alternatieve tekst bestaat uit eenzelfde vinkje. Speciale tekens worden niet door alle voorleessoftware voorgelezen. Gebruik daarom een beschrijvende alternatieve tekst, bijvoorbeeld 'Ja', om dit probleem op te lossen.

Op onder andere pagina www.soaaids.nl/nl/zoeken staan decoratieve afbeeldingen die geen alternatieve tekst nodig hebben. Wanneer een decoratieve afbeelding wél een alternatieve tekst heeft, moet de alternatieve tekst de afbeelding inhoudelijk beschrijven. Een beschrijving als 'icoon grafiek' bij het artikel "Uitgelicht: Het belang van...." is niet voldoende. Maak de betreffende afbeelding decoratief door het alt-attribuut leeg te laten of pas de beschrijving aan.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.soaaids.nl/nl/alle-soas/chlamydia wordt een video getoond. In de video komt gesproken woord voor, maar de ondertiteling ontbreekt. Voor alle gesproken tekst en andere belangrijke informatie in het geluid van een video of animatie moet ondertiteling geboden worden. Op deze manier is de informatie ook beschikbaar voor bezoekers die doof of slechthorend zijn.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op pagina www.soaaids.nl/nl/alle-soas/chlamydia komen teksten voor die niet uitgesproken worden en die terug te vinden zijn in de website. Bijvoorbeeld de naam van de huisarts op 0:05 of de makers van de video op 2:10. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op pagina www.soaaids.nl/nl/alle-soas/chlamydia komen teksten voor die niet uitgesproken worden en die terug te vinden zijn in de website. Bijvoorbeeld de naam van de huisarts op 0:05 of de makers van de video op 2:10. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er word getoond in de video. Maak voor deze en andere informatie gebruik van een extra audiospoor.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina www.soaaids.nl/nl zijn meerdere zinnen/koppen opgemaakt met het strong- en/of em-element, bijvoorbeeld "Je kunt ons ook bellen op:" en het telefoon nummer onder "Stel je vraag anoniem.". Het strong- en em-element zijn bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Ook mogen deze elementen niet worden gebruikt als visuele kop, omdat ze niet dezelfde betekenis hebben als een kop (h2, h3 etc.). Het zelfde geldt bijvoorbeeld voor de tekst "Bereikbaar op:" in de footer van elke pagina.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder bij bijvoorbeeld de tekst 'Vrouwen kunnen deze klachten hebben:' op pagina www.soaaids.nl/nl/heb-ik-soa/afscheiding.

Op pagina www.soaaids.nl/nl/professionals staat een blauw blok content met linkteksten naar artikelen. De linkteksten zijn allemaal opgemaakt met kopniveau 3. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware en aan de hand van een koppenlijst over de pagina navigeren, verwachten content ónder een kop. Dat is hier niet het geval. Verwijder de h3-elementen om dit probleem op te lossen.

Op onder andere pagina www.soaaids.nl/nl/contact staat een grijs blok content met daarin een kop, een iets kleinere tekst en vervolgens gewone paragraaftekst. Op deze pagina gaat het om de tekst 'Nieuwsbrief voor professionals'. Deze tekst is visueel kop, maar is dat in de code niet. Maak de tekst op met het h3-element element om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.soaaids.nl/nl/heb-ik-soa/afscheiding komen teksten voor die er visueel uit zien als kop, maar dat in de code niet zijn. Het gaat om de informatie bij 'Heb je deze klachten' en 'Dan heb je misschien'. Deze informatie kan daarnaast beter gepresenteerd worden in een tabel, zodat de relatie tussen de bovenstaande koppen en de informatie eronder duidelijker is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

Op pagina www.soaaids.nl/nl/professionals/themas/seksoa-magazine/praktijkverhaal-pijn-bij-vrijen-wondjes-… wordt voor de introductietekst boven het artikel gebruik gemaakt van het em-element. Het em-element geeft nadruk aan een enkel woord of korte zin en betekent dat de tekst met extra nadruk moet worden uitgesproken. Het mag daarom niet voor puur opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

De PDF "Checklist lokale aanpak Nederland naar 0" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat de documentstructuur niet te bepalen is. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.soaaids.nl/nl/professionals staan onder "Nieuws" blokken met een datum een kop en tekst en een afbeelding. Als de blokken achter elkaar worden voorgelezen is het niet duidelijk bij welke kop de datum hoort. Zet de koppen vooraan in de HTML-code en zet hierachter de overige informatie. Visueel mag deze indeling wel aangehouden worden.
Dit komt op meerdere plekken voor, waaronder onder 'Nieuws' op pagina www.soaaids.nl/nl.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.soaaids.nl/nl/form/nieuwsbrief-aanmelden is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en achternaam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina www.soaaids.nl/nl staat een inleidende tekst onder "Heb ik een soa?" op een licht grijze (HEX #F6F6F6) achtergrond. Het contrast van het woord "klachten" in rood (HEX #E1272C) is te laag. De contrastverhouding is hier 4,3:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn

In de footer van iedere pagina staan nummers bij het KVK en ANBI nummer. De contrastratio van de grijze tekst (HEX #757575) op de lichtgrijze achtergrond (HEX F2F8FC) is 4,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Voor de blauwe (HEX #017AC1) linkteksten in de footer geldt ook een contrastratio van 4,3:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.soaaids.nl/nl/heb-ik-soa


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De tabellen op pagina www.soaaids.nl/nl/cookie-beleid verdwijnen gedeeltelijk buiten beeld bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd tot 200%. Er zijn ook geen scrollbalken om de tekst te kunnen bekijken. Vermijd overigens de scrollbalk in de leesrichting (horizontaal). Zie ook 1.4.10


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.soaaids.nl/nl/professionals/themas/nederland-naar-0 staat onder de titel "Nederland" een afbeelding met een staafdiagram met teksten. Deze afbeelding bevat tekst en informatie die op deze of de volgende pagina niet voorkomt. Bezoekers die gebruik maken van een eigen CSS stylesheet, in willen zoomen of tekstafstand willen aanpassen, kunnen dat niet doen bij tekst in een afbeelding. Zorg daarom dat deze informatie voor hen ook beschikbaar is als HTML-tekst.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.soaaids.nl/nl/cookie-beleid staan tabellen waarvan de rechterkolommen verdwijnen wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400%. Tabellen zijn afhankelijk van een tweedimensionale presentatie en hoeven daarom niet mee te schalen. Wel moet er een mechanisme zijn om de missende informatie alsnog te kunnen bekijken, bijvoorbeeld met een horizontale scrollbalk.

Op onder andere pagina www.soaaids.nl/nl/professionals verschijnt er, wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400%, een scrollbalk in de navigatiebalk 'Direct naar'. Zorg ervoor dat bezoekers kunnen inzoomen op een pagina, zonder verlies van functionaliteit en informatie, zonder horizontaal te moeten scrollen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina staan afgeronde blauwe en rode knoppen, bijvoorbeeld "Bekijk de symptomen". Bij focus verschijnt er een licht grijze (HEX #B2B2B2) stippelrand rond de knop en verandert hij licht van kleur. De contrastverhouding van de rand is 2,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn en de kleurverandering is ook minimaal, het contrast tussen de kleuren is 1,2:1 waar dat 3:1 zou moeten zijn. Zorg er voor dat ook slecht zienden goed kunnen zien op welk interactieve element de focus ligt (2.4.7) door de rand een goed contrast te geven. Slecht zichtbare focus komt op meer plaatsen in de website voor.

In de footer van elke pagina is het contrast tussen het "Twitter" logo en de achtergrond niet genoeg. De contrastverhouding tussen de blauwe kleur van het icoon (HEX #7BAFDE) is hier 2,3:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De menu-items in de navigatiebalk, zoals 'heb ik een soa' of 'soatest', klappen uit en tonen meer opties wanneer de bezoeker eroverheen hovert met de muis of toetsenbordfocus op het menu-item heeft. Er moet een mechanisme beschikbaar zijn waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen. Dat is hier niet geval. Zorg dat de bezoeker de aanvullende content kan sluiten, bijvoorbeeld met de escape-toets.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij een smal scherm is er op elke pagina een hamburger menu dat, als het eenmaal is opengeklapt, over de content valt. Het is niet mogelijk om met shift-tab weer naar boven te navigeren, dus het lukt niet om bij eerdere links te komen, of bij de knop "Close menu" te komen om het venster te sluiten. Een gebruiker moet dan eerst verder over de rest van de pagina, voordat hij terug komt in het menu. Toetsenbordnavigatie wordt daardoor erg bemoeilijkt.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.soaaids.nl/nl/alle-soas/chlamydia wordt gebruik gemaakt van de videospeler van Vimeo. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Zorg ervoor dat dit commando uitgeschakeld is of uit te schakelen is.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De Engelstalige pagina www.soaaids.nl/en/preventing-stis heeft een Nederlandstalige titel: "Hoe voorkom je een soa? | Soa Aids Nederland"

De PDF "Checklist lokale aanpak Nederland naar 0" heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen op een pagina, verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers daar doorheen navigeren met het toetsenbord, blijft de content openstaan en gaat de focus verder op de achterliggende pagina.Hierdoor kan je niet altijd meer zien waar je bent als je met het toetsenbord navigeert en is alle achterliggende content nog steeds beschikbaar voor hulpsoftware zodat iemand die blind is niet weet dat er nog een dialoogvenster aanwezig is. Zorg dat de achterliggende content "onzichtbaar" is voor hulpsoftware en niet bereikbaar is met het toetsenbord.

Wanneer bezoekers in het linker menu op pagina www.soaaids.nl/nl/heb-ik-soae op een link klikt, bijvoorbeeld "Geen klachten, toch een soa" verschuift de focus visueel naar het betreffende deel op de pagina. De toetsenbordfocus gaat echter daarna verder binnen dezelfde linklijst. Wanneer een bezoeker op een link naar een andere plek op een pagina klikt, verwacht diegene dat de focus daar ook verder gaat.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.soaaids.nl/nl/professionals staan links met de linktekst "Meer informatie". Vermijd linkteksten als ‘Lees meer’ en ‘Klik hier’, zulke teksten beschrijven het linkdoel niet, omdat de context niet duidelijk is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Context betekent voor hulpsoftware bijvoorbeeld dezelfde paragraaf, dezelfde lijst of dezelfde tabelcel. Dat is hier niet het geval. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.soaaids.nl/nl met de linkteksten 'Lees verder'.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de knop "Voorlezen" in de header van elke pagina focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Boven aan elke pagina staat een button "Voorlezen" met de toegankelijke naam "ReadSpeaker webReader: Luister met webReader". De toegankelijke naam komt niet overeen met de zichtbare naam van de knop. Hierdoor is onder andere de knop niet of moeilijk te bedienen met spraaksoftware. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan.

De visuele naam van het invoerveld op pagina 'www.soaaids.nl/nl/zoeken' is 'Zoeken'. De toegankelijke naam van dit invoerveld is 'Zoektermen'. Dit zorgt er mogelijk voor dat bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie het invoerveld moeilijk of niet kunnen bedienen. Zorg ervoor dat de visuele naam voorkomt in de toegankelijke naam, het liefst vooraan.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de eigenschappen van PDF "Checklist lokale aanpak Nederland naar 0" is de taal niet ingevuld. Dit kan er voor zorgen dat voorleessoftware de PDF in een verkeerde taal voorleest, waardoor de tekst onverstaanbaar is. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF, in dit geval Nederlands.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de footer van de Engelstalige pagina's staat "Volg ons op" in het Nederlands. Omdat dit afwijkt van de ingestelde hoofdtaal van de pagina (Engels) moet hier een taalwissel worden aangegeven, of vertaal de tekst naar het Engels om dit probleem op te lossen.

Wanneer bezoekers inzoomen op een pagina verandert het navigatiemenu in de header van een pagina in een hamburgermenu. Wanneer het menu geopend is, verschijnt er een knop om het menu weer te sluiten. De toegankelijke naam van deze knop is 'Close menu'. Zorg ervoor dat bedienbare elementen worden aangeboden in de hoofdtaal van de pagina, in dit geval Nederlands.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers zich in de suggesties bevinden onder het zoekveld, en vervolgens de tab-toets gebruiken, wordt direct de zoekopdracht gestart en belandt de bezoeker op een nieuwe pagina. Hierdoor ontstaat een onverwachte contextwijziging. Zorg ervoor dat bezoekers zélf de zoekopdracht starten en de tab-toets kunnen blijven gebruiken om het eerstvolgende interactieve element de focus te geven.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onder in het formulier op pagina www.soaaids.nl/nl/form/nieuwsbrief-aanmelden is een captcha opdracht met een invoerveld. De naam van het veld is "Rekenvraag" en de instructies staan in de beschrijving. Het enige dat door hulpsoftware niet wordt voorgelezen is de som waarop het antwoord moet worden ingevuld. Dit komt doordat de som in de code niet is gekoppeld aan het invoerveld. Zorg dat de som onderdeel wordt van het label.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina zijn er twee DOM objecten met de zelfde id: "readspeaker_button". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina. Het zelfde geldt voor de button "block-open-readspeaker-block".


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.soaaids.nl/nl/soa-test is een video met een play button zonder toegankelijke naam. Zorg ervoor dat de toegankelijke naam aanwezig is.

Het hamburgermenu van Readspeaker heeft als toegankelijke naam enkel 'Menu'. Het is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware niet duidelijk dat het specifiek om het Readspeaker menu gaat. De toegankelijke naam van het hamburgermenu van de hoofdpagina is bijvoorbeeld 'Open menu'. Pas de toegankelijke naam van het Readspeaker menu aan, bijvoorbeeld naar 'Open Readspeaker menu', om dit probleem op te lossen.

In de header van iedere pagina staat een zoekfunctie. Wanneer de zoekfunctie geopend is, verschuift de knop met het vergrootglas. De naam blijft 'Zoeken' maar de functie is het dichtklappen van het zoekveld. Dit is nu niet duidelijk in de toegankelijke naam van dit element.

Op de pagina www.soaaids.nl/nl/soa-test is een video via een iframe geplaatst. Daar ontbreekt het title-attribuut. Plaats het title-attribuut in dit iframe met een goede omschrijving van de video, bijvoorbeeld "Hoe gaat een SOA-test".


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/soaaids.nl/audit/
Geprint: 2022-08-11 03:35:35 v2.4-011