Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Nederlandse Transplantatie Stichting


Onderzoeker
Renate, Swink; Yulia, Swink
Datum
4 februari 2022
Opdrachtgever
Nederlandse Transplantatie Stichting

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Nederlandse Transplantatie Stichting voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 23 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website transplantatiestichting.nl is onderzocht tussen 7 januari en 4 februari 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Er is duidelijk veel aandacht besteed aan digitale toegankelijkheid op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Zo zijn alle interactieve elementen ook bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord en hebben knoppen en links grotendeels een beschrijvende, toegankelijke naam. Dit waren de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Nederlandse Transplantatie Stichting
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
 • Alle pagina's op transplantatiestichting.nl.
 • Alle PDF's op transplantatiestichting.nl.
 • Het proces van het aanvragen van een gastspreker op gastspreker.transplantatiestichting.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
 • Gedeelten van de website achter een inlog.
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
 • Alle externe systemen en websites waar via transplantatiestichting.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 12 8 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 5 5 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 27 23 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat naast het blok 'Uitgelicht' een decoratieve afbeelding. Een decoratieve afbeelding mag een alternatieve tekst hebben, maar deze moet de afbeelding dan wel inhoudelijk beschrijven. De alternatieve tekst van deze afbeelding is 'afbeelding'. Voeg een beschrijvende alternatieve tekst toe, of laat het alt-attribuut leeg.

De alternatieve tekst van het logo van de Nederlandse Transplantatie Stichting is 'Terug naar de homepage' (aria-label). Bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde software kunnen deze link nu niet bedienen, omdat de organisatienaam geen onderdeel is van de linktekst.
De tekst in het attribuut aria-labelledby zou een goede alternatieve tekst zijn, maar het attribuut is verkeerd gebruikt (het zou moeten verwijzen naar een id waarin het tekstalternatief staat). Daarnaast overschrijft het aria-label onderliggende elementen (zoals de visueel verborgen span-tekst 'Keer terug naar de homepage').
Een mogelijke oplossing is het weghalen van het aria-label, de tekst die nu in het aria-labelledby attribuut staat in het span-attribuut plaatsen, en de svg een aria-hidden=true element meegeven, maar er zijn meerdere oplossingen mogelijk.

Het logo van de Nederlandse Transplantatie Stichting op pagina 1 in de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Donatie-bij-leven/Onkostenvergoeding_donatie_bij_leven/… is opgemaakt als artefact. Hierdoor heeft de afbeelding ook geen alternatieve tekst en wordt genegeerd door hulpsoftware. Een logo moet een alternatieve tekst hebben die minimaal de naam van de organisatie bevat. Op latere pagina's mag het logo wel een artefact zijn.

De afbeeldingen in de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Folders%20/folder-e-learning-heart-lung.pdf zijn niet gecodeerd en missen daardoor ook een alternatieve tekst.

Het logo van de Nederlandse Transplantatie Stichting op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/ heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet. De alternatieve tekst is momenteel 'logo'. De alternatieve tekst van een logo moet minstens de naam van de organisatie bevatten.
Dit komt ook voor op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag . Daar is deze afbeelding ook een link. De alternatieve tekst moet daarom alle aanwezige tekst op de afbeelding bevatten zodat de link ook kan worden bediend door bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde software.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De editie van het magazine op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… is opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft gesproken nadruk aan een woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om eenzelfde visueel effect te creëren zonder de semantische waarde van het em-element.

De titels van de grafieken op pagina www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals/covid-19-en-transplantaties/cijfers-… zien er visueel uit als koppen, maar zijn dat in de code niet. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een koppen-sneltoets of koppenlijst over de pagina navigeren. Koppen die in de broncode geen kop zijn, komen daar niet op voor. Gebruik daarom het h-element om dit probleem op te lossen.

De tabellen op pagina www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals/covid-19-en-transplantaties/cijfers-… zijn momenteel niet toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware en bieden daarom niet een voldoende toegankelijk alternatief voor de grafieken op de pagina. De tabel maakt wel gebruik van tabelkoppen maar deze kloppen door een missende scope niet bij de rest van de datacellen. In de tabel onder 'Aantal orgaantransplantaties per maand met postmortale en levende donoren' staat de tabelkop 'Maand'. Omdat er geen scope is aangegeven, telt deze kop als kop boven een kolom in plaats van de rij. De onderliggende datacellen, zoals 'Levende donor', corresponderen niet met de kop 'Maand'. Daarnaast dienen de datecellen 'Levende donor' en 'Postmortale donor' als rij-kop, maar zijn dat in de code niet. Dit probleem komt bij meerdere tabellen voor.

De namen van de brochures op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatien zien er visueel uit als koppen, maar zijn dat in de code niet. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een koppen-sneltoets of koppenlijst over de pagina navigeren. Koppen die in de broncode geen kop zijn, komen daar niet op voor. Gebruik daarom het h-element om dit probleem op te lossen.

De quote van Bernadette Haase op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws/3-7-miljoen-meer-actieve-registraties-in-… is opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft gesproken nadruk aan een woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik het quote- of blockquote-element, of enkel aanhalingstekens, om quotes op te maken.

De tekst 'Als gevolg van COVID-19....' op pagina www.transplantatiestichting.nl/praten-over-doneren/gastspreker-aanvragen is zowel met het em- als het strong-element opgemaakt. Het em-element geeft aan dat een woord of zin gesproken nadruk nodig heeft. Dat is hier niet van toepassing. Verwijder het em-element om dit probleem op te lossen.

De PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Donatie-bij-leven/Onkostenvergoeding_donatie_bij_leven/… is momenteel nog niet toegankelijk. De PDF is wel gecodeerd, maar op meerdere pagina's is de codering foutief.

 • Meerdere koppen en teksten zijn foutief opgemaakt als een tabel, bijvoorbeeld op pagina 1 en 2.
 • Op pagina 5 staat een lege tabel.
 • De gehele tekst onder 2.2 op pagina 6 is opgemaakt als koptekst terwijl het niet om koptekst gaat.
 • De tabellen op pagina 6 en 12 bevatten geen tabelkoppen in de tablehead.

De PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Folders%20/folder-e-learning-heart-lung.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Advies: Het tekstveld op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/nieuwsbrief heeft zowel een label als een aria-label. Dit is overbodig en kan potentieel toegankelijkheidsproblemen veroorzaken. Verwijder het aria-label om dit probleem op te lossen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De formuliervelden op pagina 2 van het proces op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie bevatten geen autocomplete-attributen. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete-attritbuut hebben. Lees meer over autocomplete-attributen op pagina www.w3.org/TR/WCAG21/.

De formuliervelden op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag bevatten geen autocomplete-attributen. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete-attritbuut hebben. Lees meer over autocomplete-attributen op pagina www.w3.org/TR/WCAG21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De contrastratio van de oranje teksten (HEX #E36C0A) in de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Donatie-bij-leven/Onkostenvergoeding_donatie_bij_leven/… is 3,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn voor de reguliere lettergrootte. Voor grote tekst zoals op het voorblad moet de contrastratio minimaal 3:1 zijn.

De contrastatio van de blauwe kopteksten (HEX #4F81BD) zoals op pagina 5 in de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Donatie-bij-leven/Onkostenvergoeding_donatie_bij_leven/… is 4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

De contrastratio van de grijze tekst (HEX #969696) op het voorblad van de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Donatie-bij-leven/Onkostenvergoeding_donatie_bij_leven/… is 2,9:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

De contrastratio van de witte tekst ('easy steps including...') op de blauwe achtergrond (HEX #81B9D4) op het voorblad van de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Folders%20/folder-e-learning-heart-lung.pdf is 2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt ook voor op pagina 3.

De contrastratio van de witte tekst op de grijze achtergrond (HEX #9C9E9F) zoals op pagina 3 van de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Folders%20/folder-e-learning-heart-lung.pdf is 2,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote en/of dikgedrukte tekst van minimaal 18 CSS pixels, of 4,5:1 voor reguliere tekst.

De contrastratio van de grijze tekst 'Inloggen als gastspreker' (HEX #95A5A6) op de witte achtergrond, op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/, is 2,5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

De contrastratio van de witte tekst 'Inloggen als gastspreker' op de groene achtergrond (HEX #4DCE5D), wanneer de link focus heeft op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/, is 2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de linktekst 'Klik hier' op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/ is te laag. De contrastratio tussen de groene tekst (HEX #18BC9C) en de witte achtergrond is 2,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de grijze tekst in de footer op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/ is te laag. De contrastratio tussen de grijze tekst (HEX #7B8A8B) en de lichtgrijze achtergrond (HEX #F3F3F3) is 3,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag heeft de knop 'Datum toevoegen' in gefocuste staat een contrastwaarde van 3,5:1 (HEX #798D8F). Dit geldt ook voor de knop 'Datum verwijderen' en 'Verstuur'.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het magazine op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… is niet leesbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware omdat er afbeeldingen in een iframe worden getoond.

De afbeelding op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws/3-7-miljoen-meer-actieve-registraties-in-… bevat tekst die niet als HTML-tekst voorkomt op de pagina. Bezoekers kunnen tekst op een afbeelding niet laten voorlezen door voorleessoftware en kunnen de tekst niet vergrootten, de tekstafstand wijzigen of het kleurcontrast wijzigen. Bied informatie op een afbeelding met tekst dan ook ook op een toegankelijke manier aan.

De afbeelding op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/toegankelijkheidsverklaring bevat tekst die op deze pagina, of op de pagina waar de link naar verwijst, niet aanwezig is. Bezoekers kunnen tekst op een afbeelding niet laten voorlezen door voorleessoftware en kunnen de tekst niet vergrootten, de tekstafstand wijzigen of het kleurcontrast wijzigen. Bied informatie op een afbeelding met tekst dan ook ook op een toegankelijke manier aan.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/contact-en-route zijn meerdere e-mailadressen niet meer leesbaar zonder horizontaal te scrollen.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/, zijn niet meer alle teksten goed leesbaar en verdwijnt de afbeelding (en komt er een door hulpsoftware genegeerde afbeelding voor in de plaats).


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de zoekresultatenpagina www.transplantatiestichting.nl/search staat een filter van selectievakjes, 'Publieksinformatie' en 'Informatie voor medische professionals'. Wanneer een selectievakje toetsenbordfocus heeft, wordt het vakje oranje. De contrastratio tussen de oranje kleur (HEX #FF7E00) en de paarse achtergrondkleur (HEX #E7E5F2) is 2,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor het selectievakje op pagina 2 van het proces op www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals/covid-19-en-transplantaties/cijfers-… komen meerdere contrastfouten voor.

 • De contrastratio van het geel (HEX #FFCB00) bij legenda-item 'Pancreas' op de witte achtergrond is 1,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
 • De contrastratio van het groen (HEX #26D656) bij legenda-item 'Nier' op de witte achtergrond is 1,9:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
 • Het contrast van het roze (HEX #FF928A) bij legenda-item 'Long' op de witte achtergrond is 2,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

De contrastratio's in grafieken waar deze kleuren naast elkaar worden gebruikt, zoals in de grafiek 'Aantal orgaantransplantaties per orgaantype in NL per maand' zijn ook te laag.

 • De contrastratio tussen de oranje kleur (HEX #FF6000) en de blauwe kleur (HEX #0F00FF) is 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
 • De contrastratio van de gele kleur (HEX #FFCB00) bij legenda-item 'Lever' op de witte achtergrond is 1,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de focusrand om de linkknop 'Pas je bestelling aan' op pagina 2 van het proces op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie is te laag. De contrastratio van de witte focusrand op de lichtpaarse achtergrond (HEX #E7E5F2) is 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de tekstveld-lijnen op pagina 2 van het proces op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie is te laag wanneer het tekstveld muisfocus heeft. De contrastratio van de paarse kleur (HEX #AEA4D7) op de witte achtergrond is 2,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/nieuwsbrief.

Wanneer bezoekers inzoomen op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer de knop focus heeft, is de contrastratio te laag. De contrastratio tussen de blauwe strepen (HEX #170F3D) en de grijze achtergrond (HEX #1A252F) is 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag hebben de randen van de formuliervelden een te lage contrastwaarde (1,3:1).


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/contact-en-route en de tekstafstand wijzigen naar de waarden behorende bij dit succescriterium, zijn meerdere e-mailadressen niet leesbaar zonder horizontaal te scrollen.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… en de tekstafstand wijzigen naar de waarden behorende bij dit succescriterium is het e-mailadres niet meer leesbaar zonder horizontaal te scrollen.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven/onkosten-vergoedingen-en-… en de tekstafstand wijzigen naar de waarden behorende bij dit succescriterium zijn meerdere koppen niet meer leesbaar zonder horizontaal te scrollen.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals/covid-19-en-transplantaties/cijfers-… kunnen bezoekers met de knoppen 'Bekijk datatabel' tabellen openen met de gegevens uit de bovenliggende grafieken. Om de tabel in zijn geheel te kunnen bekijken, moet een bezoeker gebruik maken van een horizontale scrollbalk. Deze is in Chrome niet te bereiken en te bedienen met het toetsenbord.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Folders%20/folder-e-learning-heart-lung.pdf heeft geen titel, enkel een bestandsnaam. Voeg een beschrijvende titel om dit probleem op te lossen.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/vragen-over-orgaandonatie/belangrijke-vragen-en-antwoorden staan bovenaan de pagina blokken met links die verwijzen naar een anchor-link op de pagina. Wanneer een bezoeker met het toetsenbord op zo'n link klikt, verschuift de focus visueel wel naar die plek op de pagina, maar de toetsenbordfocus niet. Wanneer de bezoeker met de tab-toets verder navigeert, gaat de toetsenbordfocus namelijk verder bij de blokken bovenaan de pagina. Dit komt ook voor op pagina www.transplantatiestichting.nl/vragen-over-orgaandonatie/change-language/frequently-asked-questions.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/vragen-over-orgaandonatie/belangrijke-vragen-en-antwoorden staan links 'Ga naar boven'. Wanneer een bezoeker met het toetsenbord navigeert en op zo'n link klikt, gaat de focus visueel wel naar boven, maar de toetsenbordfocus niet. Wanneer de bezoeker met de tab-toets verder navigeert, gaat de toetsenbordfocus namelijk verder waar de bezoeker gebleven was. Dit komt ook voor op pagina www.transplantatiestichting.nl/vragen-over-orgaandonatie/change-language/frequently-asked-questions.

De focusvolgorde in het issuu-iframe op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… is niet logisch. De linkopties onder 'Read more' en 'Share' krijgen toetsenbordfocus, ook als deze bovenliggende menu-items niet opengeklapt zijn.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/ is het linkdoel van de links 'Lees hier alle antwoorden' en 'Zo pak je dat aan' niet duidelijk genoeg. Gebruikers van hulpsoftware die linklijsten opvragen, kunnen uit de linktekst alleen niet het linkdoel opmaken.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/contact-en-route staat een link naar Google maps, met de linktekst 'NTS/Eurotransplant'. Deze link heeft een aria-label 'Openen in Google Maps'. Het aria-label overschrijft echter de linktekst. Voeg de linktekst toe aan het aria-label, of gebruik een andere manier om de tekst 'Openen in Google Maps' mee te geven.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… staat een afbeelding die ook als link dient. Wanneer een bezoeker op deze link klikt, opent de afbeelding op een nieuw venster. Dit wordt niet duidelijk uit de linktekst. Voeg een beschrijvende linktekst toe om dit probleem op te lossen.

Op onder andere pagina www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/nierdonatie-bij-leven/onkosten-vergoedingen-en-… staat een afbeelding die linkt naar Youtube. De beschrijving die vermeldt dat er naar Youtube wordt doorverwezen, wordt niet voorgelezen door hulpsoftware. Pas de linktekst van het a-element aan om dit probleem op te lossen.

Advies: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/search staan twee links om door de pagina's heen te navigeren, namelijk 'Vorige' en 'Volgende'. Het linkdoel wordt duidelijker als het woord 'pagina' wordt toegevoegd, zodat bezoekers die over de pagina navigeren aan de hand van een linklijst meer context hebben om te bepalen waar de links naar verwijzen. Dit komt ook voor op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pagina www.transplantatiestichting.nl/sitemap kan alleen worden gevonden via de directe link, niet via bijvoorbeeld het navigatiemenu in de header of de footer van de pagina, of via de zoekfunctie.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers in de browser Firefox over de homepage navigeren, is het niet zichtbaar wanneer de items in het donkerblauwe blok ('Cijfers', 'Nieuws', 'Pers', et cetera) toetsenbordfocus hebben.

Wanneer de link 'Volgende' op pagina www.transplantatiestichting.nl/search toetsenbordfocus heeft, is dat niet zichtbaar.

Wanneer de knoppen in het issuu-iframe op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… focus hebben, is dat niet zichtbaar.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De alternatieve tekst van het logo van de Nederlandse Transplantatie Stichting is 'Terug naar de homepage' (aria-label). In de alternatieve tekst moet de volledige visueel zichtbare tekst terugkomen, zodat gebruikers van spraaksoftware de link kunnen bedienen.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De ingestelde taal voor pagina www.transplantatiestichting.nl/vragen-over-orgaandonatie/change-language/frequently-asked-questions is Nederlands. Dit zorgt er mogelijk voor dat de pagina in de verkeerde taal wordt voorgelezen, waardoor de tekst onverstaanbaar is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Wijzig de taal naar Engels om dit probleem op te lossen.

De taal van de PDF op pagina www.transplantatiestichting.nl/files/Folders%20/folder-e-learning-heart-lung.pdf is ingesteld op Nederlands. Dit zorgt er mogelijk voor dat de PDF in de verkeerde taal wordt voorgelezen, waardoor de tekst onverstaanbaar is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Wijzig de taal naar Engels om dit probleem op te lossen.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Alle bedienbare elementen in het iframe op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… zijn Engelstalig. Zorg ervoor dat bezoekers bedienbare elementen aangeboden krijgen in de hoofdtaal van de pagina (in dit geval Nederlands), of geef een taalwissel aan.

De tekst op pagina www.transplantatiestichting.nl/vragen-over-orgaandonatie/change-language/frequently-asked-questions is Engels, maar de linkteksten 'Ga naar boven' zijn ongewijzigd. Bied interactieve elementen aan in de hoofdtaal van de pagina, of geef een taalwissel aan.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/nieuwsbrief maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekstgrootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.
Dit geldt ook voor het formulier op www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie, wanneer er een te hoge waarde wordt ingevuld.

Het formulier op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekstgrootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De invoervelden om een begindatum, begintijd en eindttijd te selecteren op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag hebben geen visueel label. Invoervelden van formulieren moeten duidelijke instructies en/of labels hebben, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat er ingevuld moet worden. Instructies moeten voor ziende en blinde bezoekers toegankelijk en duidelijk zijn.

De invoervelden om een begindatum, begintijd en eindttijd te selecteren op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag hebben wel een toegankelijke naam, maar omdat de screenreaderonly text dubbel is ingevoerd, worden de namen ook dubbel voorgelezen. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware, omdat zij dit kunnen interpreteren alsof er twee waarden ingevoerd moeten worden.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers pagina 2 van het proces op pagina www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie velden niet of niet goed invullen, krijgen bezoekers geen suggestie over hoe zij de velden wel goed moeten invullen. Als een formulier niet verzonden kan worden omdat één of meerdere formuliervelden niet goed ingevuld zijn, moet er een suggestie worden gegeven over hoe de gebruiker het veld wel goed moet invullen. Dit staat los van de foutmelding van 3.3.1. Bij verplichte velden is de melding dat daar iets moet worden ingevuld voldoende als foutsuggestie.

Het formulier op pagina www.transplantatiestichting.nl/over-nts/nieuwsbrief maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.
Dit geldt ook voor het formulier op www.transplantatiestichting.nl/page/bestelformulier-alles-over-orgaan-en-weefseldonatie, wanneer er een te hoge waarde wordt ingevuld.

Het formulier op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.transplantatiestichting.nl/sitemap worden geneste lijsten gebruikt. De ul-elementen van de geneste lijsten zijn directe descendants van de ul-elementen erboven. Dat mag niet, de geneste lijsten moeten directe descendants zijn van een li-element.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het iframe op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… heeft geen beschrijving binnen het title-attribuut.

Wanneer bezoekers op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… inzoomen, verschijnt de knop 'Hoofdstukken'. Het is voor ziende bezoekers duidelijk wanneer de knop in- of uitgevouwen is, maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik van maken voorleessoftware. Maak gebruik van aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen. Dit komt ook voor op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws.

De knop om 'Read more' weer mee te sluiten in het iframe op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/bestel-en-download/nieuwsbrieven-en-magazines/… heeft geen toegankelijke naam.

Het is voor ziende gebruikers zichtbaar welk filter op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws momenteel actief is, omdat het onderwerp een paarse achtergrond krijgt. Deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Gebruik aria-selected of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.transplantatiestichting.nl/publicaties-en-naslag/nieuws staat een lege link. De link verwijst naar dezelfde pagina, maar heeft geen naam en daardoor ook geen toegankelijk linkdoel.

Op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag kunnen bezoekers een begindatum en begin- en eindtijd selecteren. De labels 'Begintijd' en 'Eindtijd' zijn niet gekoppeld aan invoervelden. Gebruik bijvoorbeeld een fieldset en legend combinatie om de invoervelden om een logische manier te groeperen. Dit geldt ook voor de radiobuttons onder 'Type' en de selectievakjes onder 'Beschikbare presentatiehulpmiddelen' op dezelfde pagina.

Wanneer bezoekers inzoomen op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Het is voor ziende bezoekers duidelijk wanneer het menu open of dicht is, maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Wanneer bezoekers inzoomen op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. De toegankelijke naam van de knop om het menu te openen of sluiten is 'Wissel navigatie', ongeacht of het menu momenteel geopend of gesloten is. Dit is onvoldoende beschrijvend.

Op de homepage staan een aantal koppen met daaronder linkteksten als 'Zo pak je dat aan'. Deze links hebben een aria-labelledby attribuut, maar dat attribuut verwijst niet naar een geldig ID (de letterlijke koptekst wordt hier gebruikt). Zorg dat er op een geldige manier een koppeling wordt gemaakt met de koptekst.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina gastspreker.transplantatiestichting.nl/aanvragen/nieuwe-aanvraag een datum wordt toegevoegd of verwijderd, verschijnt of verdwijnt content. Deze wijziging in content wordt niet doorgegeven aan gebruikers van hulpsoftware.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/transplantatiestichting.nl/audit/
Geprint: 2024-05-22 04:58:50 v2.4-011