Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Quickscan digitale toegankelijkheid website Unc Inc


Onderzoeker
Swink, Renate
Datum
28 juni 2021
Opdrachtgever
Unc Inc

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Unc Inc voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 18 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website uncinc.nl is onderzocht op 10 juni 2021. Voor deze quickscan is zoveel mogelijk de evaluatiemethode WCAG-EM gevolgd. Het doel van dit rapport is een eerste indicatie te bieden van de toegankelijkheidsissues.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Unc Inc
Scope van de website Alle pagina's op www.uncinc.nl/
De formulieren op testomgeving accept.uncinc.nl/.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 1 9 10
2 Bedienbaar 1 6 10
3 Begrijpelijk 1 2 7
4 Robuust 0 1 2
Totaal 3 18 29

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo links bovenaan de pagina (iedere pagina) heeft wel een linkdoel, maar in de alternatieve tekst van een logo moet altijd minimaal het woord 'logo', de naam van de organisatie en eventuele andere tekst in de afbeelding voorkomen.

De afbeeldingen onder 'Ontwerp voor positieve verandering' op de homepage hebben wel een alternatieve tekst, maar deze teksten beschrijven de afbeeldingen niet. Bijvoorbeeld 'Home1', 'Heppie Eppie' en 'Boek een afspraak voor een gratis migratieplan met vrijblijvende offerte'. Daarnaast hebben de afbeeldingen zowel een title-attribuut als een alt-attribuut. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund en mag daarom niet gebruikt worden voor alternatieve teksten. Deze afbeeldingen zijn in principe decoratief en mogen zo gemarkeerd worden door het alt-attribuut wel toe te voegen, maar leeg te laten.

Op pagina www.uncinc.nl/nl/nieuws/kijk-hier-de-webinar-gamification-voor-gedragsverandering-terug staat een video. Voor een video of animatie betekent dit dat er direct voor (bij voorkeur) of direct na een korte omschrijving staat van wat er in de video of animatie te zien is. Dit kan bijvoorbeeld door een titel (bijvoorbeeld in een koptekst) die direct boven de video staat, of een zin of paragraaf tekst direct boven de video. Als de uitleg verder weg staat van de video, dan mag dat alleen als in die uitleg een directe verwijzing staat naar de video.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op www.uncinc.nl/nl/nieuws/kijk-hier-de-webinar-gamification-voor-gedragsverandering-terug bevat geen ondertiteling voor doven of slechthorenden.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op www.uncinc.nl/nl/nieuws/kijk-hier-de-webinar-gamification-voor-gedragsverandering-terug bevat geen audiodescriptie of media alternatier voor belangrijke visuele informatie.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op www.uncinc.nl/nl/nieuws/kijk-hier-de-webinar-gamification-voor-gedragsverandering-terug bevat geen audiodescriptie voor belangrijke visuele informatie.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De links 'Bekijk onze laatste projecten' en 'Zie wat ons bezighoudt' op de homepage zijn opgemaakt als kop, maar er staat geen content onder. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te bereiken, zonder semantische HTML te gebruiken.

De formuliervelden op pagina accept.uncinc.nl/nl/contact hebben geen toegankelijke naam. Ze hebben wel een label, maar het id-attribuut mist. De relatie tussen het label en de invoerveld is niet in de code aangegeven.

De pdf op pagina www.uncinc.nl/sites/default/files/UncInc_Map_NL_20170914.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.uncinc.nl/nl/nieuws staat de datum van het nieuwsartikel bóven de kop van het artikel (dat geldt voor alle nieuwsartikelen). Hierdoor is de relatie tussen de datum en het artikel niet meer duidelijk voor screenreadergebruikers. Zorg ervoor dat alle metadata van een artikel in de code ónder de kop staat. Visueel mag de datum er wél boven staan. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.uncinc.nl/nl/nieuws/kijk-hier-de-webinar-gamification-voor-gedragsverandering-terug.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De invoervelden op pagina accept.uncinc.nl/nl/contact bevatten geen autocomplete attributen. Invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben. Lees meer over autocomplete attributen op deze site: www.w3.org/TR/html52/sec-forms.html.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De grijze tekst 'Welkom bij Unc Inc' op de homepage heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Meerdere grijze teksten op de website hebben een contrastfout, waaronder de teksten onder 'Ontwerp voor positieve verandering' en 'Geen users maar mensen. Geen klanten maar partners' en de tekst in de footer (iedere pagina). Dit probleem komt op alle pagina's voor.

Het contrast van de blauwe locatiemarker-iconen en de witte cijfers in de pdf op pagina www.uncinc.nl/sites/default/files/UncInc_Map_NL_20170914.pdf is te laag. De contrastratio is hier 2,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
De kaart in de pdf valt onder de uitzondering, maar de locatiemarkers op de pagina in de rechterkolom die de stappen aangeven moeten voldoen aan de minimale contrasteisen.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de buttons 'Over ons' en 'Onze aanpak' op de homepage focus hebben, is dat niet duidelijk zichtbaar, omdat de focusrand bestaat uit een iets grotere dropshadow dan de dropshadow die buttons hebben wanneer ze géén focus hebben. De contrastratio is hier 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

Wanneer de button 'Verstuur' op pagina accept.uncinc.nl/nl/contact focus heeft is dat bijna niet zichtbaar, omdat de focusrand dezelfde kleur heeft als de button. De contrastratio tussen de button en de focusrand is hier 1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de website voor het eerst bezoeken, verschijnt er een cookiemelding. De knoppen 'Ja' en 'Nee' zijn niet toetsenbordtoegankelijk.
Dit geldt ook voor de zogenaamde ‘hamburger’ knop die verschijnt als de website bekeken wordt op kleine schermen.

De kaart op pagina www.uncinc.nl/nl/contact is niet toegankelijk (wanneer bezoekers inzoomen is het adres niet meer leesbaar en de locatiemarker is niet met het toetsenbord te openen). Kaartapplicaties vallen onder een uitzondering, maar er wordt wel geadviseerd om de kaart toegankelijk te maken.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De website beschikt niet over een manier om het navigatiemenu over te slaan en direct naar de hoofdinhoud te gaan.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De titel van de pdf www.uncinc.nl/sites/default/files/UncInc_Map_NL_20170914.pdf luidt ‘UncInc_Map.indd’. Deze titel beschrijft niet goed waar dit document over gaat. Daarnaast moet ook worden ingesteld dat de titel wordt getoond in de titelbalk en niet de bestandsnaam, zoals nu het geval is.


Advies: Laat de paginatitels overeen komen met de namen van de pagina's in het navigatiemenu om verwarring bij bezoekers te voorkomen.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met het toetsenbord over de homepage navigeren, komen zij na het navigatiemenu in de header van de pagina een aantal andere links tegen, zoals de link over het Tropenmuseum, Cartoon Movement, Espero en Vandebron, die op dat moment niet zichtbaar zijn op het scherm. Het lijkt erop dat er aria-hidden is gebruikt op de onzichtbare projecten, maar aangezien ze toch focusbare elementen bevatten krijgen ze alsnog focus. Dat is verwarrend voor bezoekers die wél kunnen zien, maar toch met het toetsenbord navigeren.


Op pagina www.uncinc.nl/nl/nieuws kunnen bezoekers meer artikelen laden door op de button 'Laad meer' te klikken. De nieuwe nieuwsartikelen zouden daarna focus moeten krijgen, maar de focus gaat verder in de footer van de pagina (na de button 'Laad meer').


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De links naar de projecten Rookvrije Generatie, K3 en Healthnet PTO (plus de onzichtbare projecten) hebben geen toegankelijke linktekst en missen daardoor een linkdoel voor bezoekers die gebruik maken van een screenreader. Dit geldt ook voor de links van de nieuwsartikelen op pagina www.uncinc.nl/nl/nieuws.


In de footer van de pagina staan links naar social media platforms. De iconen hebben als linknaam alleen de naam van het platform, maar geen beschrijving van de pagina. Zorg ervoor dat het voor álle bezoekers duidelijk is waar een link naar verwijst.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van de website is gemaakt van een knop (een div met role=’button’) die voorzien is van een aria-label ‘animation’. Daarbinnen zit een link met title-element met ‘home’. Een link binnen een knop is niet correct. Daarnaast vertelt de toegankelijke naam van dit bedieningselement niet wat zijn functie is. De zichtbare tekst komt niet in de toegankelijke naam waardoor deze link/knop is niet met stem te bedienen.

De links naar de projecten Rookvrije Generatie, K3 en Healthnet PTO (plus de onzichtbare projecten) hebben geen toegankelijke linktekst en zijn daardoor niet met de stem te bedienen. Dit geldt ook voor de links van de nieuwsartikelen op pagina www.uncinc.nl/nl/nieuws.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De knoppen om de videospeler op pagina www.uncinc.nl/nl/nieuws/kijk-hier-de-webinar-gamification-voor-gedragsverandering-terug te bedienen zijn Engelstalig. Zorg dat alle bedienbare elementen een toegankelijke naam hebben in de hoofdtaal van de pagina.

In de footer van de pagina (iedere pagina) staat een link naar de Engelstalige versie van de pagina. Voor deze link 'Switch to English' moet een taalwissel worden aangegeven in de code.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op pagina accept.uncinc.nl/nl/contact bevat geen foutidentificatie. Een toegankelijke foutmelding vermeldt wélke fout is gemaakt en waar die fout is gemaakt. In dit geval vermeldt de foutmelding niet welke fout de bezoeker heeft gemaakt, maar is een instructie ‘Dit is een vereist veld’.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de website voor het eerst bezoeken, verschijnt er een cookiemelding. De knoppen 'Ja' en 'Nee' hebben geen toegankelijke rol en naam. Deze op knoppen lijkende elementen zijn gemaakt van niet-interactieve div-elementen. Er ontbreekt de juiste rol (role=’button’) om aan de hulpsoftware te vertellen dat dit knoppen zijn en wat deze knoppen doen. Hulpsoftware leest de tekst op deze knoppen voor zonder aan te kondigen dat hierop geklikt kan worden en wat er als gevolg gaat gebeuren als men erop klikt. Doordat deze rol ontbreekt, voldoen deze knoppen niet aan een hele reeks van succescriteria, zie 2.1.1, 2.4.3, 2.4.7 en meer.
Op deze website komen meer zelfgemaakte bedieningselementen voor die niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Zie bijvoorbeeld de zogenaamde ‘hamburger’ knop die verschijnt als de website bekeken wordt op kleine schermen.

Het logo van de website is gemaakt van een knop (een div met role=’button’) die voorzien is van een aria-label ‘animation’. Daarbinnen zit een link met title-element met ‘home’. Een link binnen een knop is niet correct. Daarnaast vertelt de toegankelijke naam van dit bedieningselement niet wat zijn functie is.

De links naar de projecten Rookvrije Generatie, K3 en Healthnet PTO (plus de onzichtbare projecten) hebben geen naam (zie ook 2.4.4).

De videospeler op pagina www.uncinc.nl/nl/nieuws/kijk-hier-de-webinar-gamification-voor-gedragsverandering-terug heeft als rol 'application'. Deze rol vertelt screenreaders dat alles binnen dat element zich gedraagt en luistert naar de commando's van een desktopapplicatie. Voorbeelden van webapplicaties die deze rol nodig hebben en gebruiken zijn Google Docs, online development software en e-mail applicaties. Deze rol past dus niet en mag niet gebruikt worden op een videospeler.

De videospeler op pagina www.uncinc.nl/nl/nieuws/kijk-hier-de-webinar-gamification-voor-gedragsverandering-terug bevat geen beschrijving binnen het title-attribuut.

De formuliervelden op pagina accept.uncinc.nl/nl/contact hebben geen toegankelijke naam. Ze hebben wel een label, maar het id-attribuut mist.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit succescriterium is niet getoetst in deze quickscan.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Firefox 89
Chrome 91
Adobe Acrobat Pro DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/uncinc.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 06:34:18 v2.4-010