Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website watdoetdegemeente.gemeenterotterdam.nl


Onderzoeker
Swink, Yannick; Swink, Yulia
Datum
26 juli 2021
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Website Watdoetdegemeente Gemeente Rotterdam voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 20 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl is onderzocht tussen 16 en 22 juli 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Website Watdoetdegemeente Gemeente Rotterdam
Scope van de website Alle pagina's op watdoetdegemeente.rotterdam.nl
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 14 6 0
2 Bedienbaar 9 8 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 30 20 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo linksboven op iedere pagina heeft wel een alternatieve tekst in het alt-attribuut: 'rotterdam-logo'. Dit moeten twee losse woorden zijn.
Daarnaast moet de alternatieve tekst een beschrijvend linkdoel hebben als de afbeelding ook als link dient. Het linkdoel is nu in een title-attribuut geplaatst. Dit attribuut wordt niet door alle hulpsoftware (goed) ondersteund. Plaats het linkdoel dus liever in het alt-attribuut, of voeg het op een andere manier toe aan de link.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/financien/balans/01-reserves/ staat onderaan een afbeelding over de RIM met de alternatieve tekst 'image'. Deze tekst beschrijft de afbeelding niet. Pas de alternatieve tekst aan, met daarin een korte beschrijving van de afbeelding. Biedt daarnaast een uitgebreidere beschrijving van alle informatie die op de infographic te zien is.
Dit geldt ook voor de infographic op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/infographic/

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ staan <canvas> elementen. Deze hebben geen alternatieve tekst, waardoor de content niet door hulpsoftware kan worden bepaald. Voeg een alternatieve tekst toe, bijvoorbeeld via een aria-label en door role='img' aan het <canvas> element toe te voegen.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ zijn meerdere zinnen/koppen opgemaakt met het <strong>-element, bijvoorbeeld 'Notitiefunctie' onder de kop Functionaliteiten website. Het probleem is dat <strong> bedoeld is om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor een hele zinnen. De koppen moeten met een headingselement worden opgemaakt.
Dit komt ook voor in het hamburgermenu, voor de submenu's, bijvoorbeeld 'Overzicht Financiën'.
Dit komt ook voor op andere pagina’s zoals www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ onderaan de pagina en op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/

In het hamburgermenu op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/bestuurlijke-hoofdlijnen/ is het logo, de tekst Begroting 2020 en de tekst SLUITEN allemaal opgenomen in een <h1> element. Deze tekst is geen koptekst en moet dus niet in een headingselement worden geplaatst.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/bestuurlijke-hoofdlijnen/ staan verschillende koppen die niet als koptekst maar met het <em> element zijn opgemaakt. Het <em> element is bedoeld voor nadruk. Koppen moeten via een headingselement, bijvoorbeeld een <h3>, als kop worden opgemaakt.

Als je op o.a. www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ klikt op een van de “mijn boekwerk” knoppen, is er linksonder een knop dat actief wordt. Als je daarop klikt komt er een overlay tevoorschijn. Hier staan verschillende checkboxes. Ieder van deze checkboxes bevat een lijst in de code. Binnen deze opsomming komen elementen voor die geen opsommingsitem zijn (li-element) zijn. Zorg ervoor dat een in de opsomming alleen li-elementen worden gebruikt.

Op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ staan H5 koppen zoals Taakveld. Hieronder staan H2 koppen zoals “Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie”. Deze H2 kop is van een hoger niveau, maar de H5 kop hoort nog bij deze tekst. Op deze manier is de relatie niet duidelijk. Zorg ervoor dat deze H5 koppen in de code onder de H2 koppen komen te staan. Visueel mag dit hetzelfde blijven.

De 2 tabellen “BBV-indicatoren” op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ hebben meerdere koppen. Hierbij zijn er subkoppen gebruikt die niet als zodanig staan aangegeven, zoals “realisatie”.
Deze hoort bij de cellen rechts, maar ook bij de 2 cellen linksboven, maar er zijn geen id’s gebruikt om aan te geven dat deze bij elkaar horen.
Ook staat de kop 'Bron' in de tabel 'Beschrijving RSO-indicator' boven de verkeerde kolom.
Het probleem met de koppen van de tabellen komt ook veelvuldig voor op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/financien/balans/01-reserves/

De PDF "www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/wijken/wijkagenda-oude-noorden/Wijkagenda-Oude-…+aanbiedingsbrief.pdf" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

De PDF www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/hoofdlijnen/01-bestuurlijke-hoofdlijnen/ROTD-… heeft een onjuiste tag. De titel staat in een “H” tag. Dit kan het beste een <Title> tag zijn.

In de PDF www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/hoofdlijnen/01-bestuurlijke-hoofdlijnen/ROTD-… is de tekst “Rotterdam. Sterker door.” op pagina 7 als kop opgemaakt van niveau H2. De koptekst daaronder heeft ook een kopniveau H2. Maak de tekst direct daaronder met een lager kopniveau op zodat de hiërarchie kloppend is.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/ hebben de witte teksten op de groene achtergrond een contrastverhouding van 4,0:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/ heeft de placeholdertekst 'Zoeken' een te lage contrastwaarde van 3,2:1.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/ is een lichtgrijze kleur tekst op een witte kleur achtergrond onder “Sorteren” (geen filter actief). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 1,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit komt ook voor op andere pagina’s zoals www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/ zijn groene kleur teksten op een witte kleur achtergrond bij de “kopjes”. Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit komt ook voor op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/omissie2019/paragrafen/ bij bedrijfsvoering

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ is een witte kleur tekst op een lichtgroene kleur achtergrond bij bijvoorbeeld “saldo” in de tabel bij “wat heeft het gekost” . Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 1,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/omissie2019/paragrafen/ is een groene kleur tekst op een grijze kleur achtergrond boven de blokken op “bedrijfsvoering” na. Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is 2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/infographic/ is een groene kleur tekst op een witte kleur achtergrond en andersom in de afbeelding. Deze tekst heeft in sommige gevallen een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,5:1 waar dit 4,5:1 moet zijn, op tekst van 24px of groter na.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/ is een witte kleur tekst op een op 1 plek bijna witte kleur achtergrond (achter het licht, bij de tekst “ morgen”). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is op een van de plekken 1,1:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Maar ook op andere plekken is het contrast soms te laag in deze tekst.
Een soortgelijk probleem komt ook voor op de pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/proclaimer/ in de tekst Proclaimer (de H1)

In de PDF www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/hoofdlijnen/01-bestuurlijke-hoofdlijnen/ROTD-… is een groene kleur tekst op een oranje kleur achtergrond op de eerste pagina (Rotterdam. Sterker door.). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.
Op dezelfde pagina zijn er meer contrastproblemen, de tekst daarnaast (Fijn wonen in een wereldstad heeft bijvoorbeeld een contrast van3,5:1 met de achtergrond waar dit 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan komen op iedere pagina de content over elkaar heen te staan, bijvoorbeeld Begroting 2020 en de sluitknop. Dit gaat ook mis bij gebruik van extra tekstafstand (zoals bepaald bij criterium 1.4.12). De tekst wordt daardoor slecht of niet leesbaar. Daarnaast vult de headerbalk meer dan de helft van de pagina waardoor de content van de pagina zelf minder goed leesbaar is. Dit geldt ook voor het geopende hamburgermenu, waar de footer het grootste deel van de pagina in beslag neemt.
Op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/financien/balans/01-reserves/ komt dit ook voor op de pagina zelf. O.a. de eerste “Mijn boekwerk” link gaat gedeeltelijk over de tekst heen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de links onder de uitklappers (waaronder Begroting) op de homepage focus hebben, verandert de achtergrond naar lichtgrijs. Dit heeft dan een contrast van 1,1:1 ten opzichte van de niet actieve link. Hierdoor kan de focus niet worden waargenomen.

Het contrast van de sluitknop om de popup te sluiten die je krijgt als je klikt op de “vergelijk saldo” knop rechts onderaan de tabel “wat heeft het gekost” op de witte achtergrond op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ is te laag. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Advies: Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ staan <canvas> elementen. De bedragen en afwijkingen worden ook tekstueel weergegeven. Toch zou het goed zijn om het contrast van de grafische weergave te verhogen.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/ verschijnt bij de groene tags on hover extra content (de volledige naam van de tag). Bijvoorbeeld 'Algemene uitkeringen...' onder 'Algemene middelen. Deze content moet gesloten kunnen worden zonder de muis te verplaatsen, bijvoorbeeld met Escape. Ook moet de content zelf hoverable zijn. Dat is nu niet mogelijk.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/bestuurlijke-hoofdlijnen/ is binnen het hamburgermenu de knop 'Terug' niet te bedienen met het toetsenbord.
Daarnaast kunnen de uitklapbare menu-items niet terug ingeklapt worden met het toetsenbord.

Op de pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ zijn de knoppen “Mijn boekwerk” te bedienen met de muis, maar niet met het toetsenbord. Zorg ervoor dat dit dit ook te bedienen is met het toetsenbord.

Als je op o.a. www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ klikt op een van de “Mijn boekwerk” knoppen, is er linksonder een knop dat actief wordt. Als je daarop klikt komt er een overlay tevoorschijn, met checkboxes. Deze checkboxes zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

Op de pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ zijn knoppen aan de rechterkant om delen van de tabel “Wat heeft het gekost” uit te klappen. De knoppen zijn niet bedienbaar met toetsenbord.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/ staan een aantal filterknoppen. Bij de knop 'Sorteren' openen een aantal opties. Deze kunnen niet met het toetsenbord bediend worden. Dit komt mede doordat deze dropdown als een <button> plus een <ul> is gecodeerd.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/omissie2019/paragrafen/ staan een aantal paragrafen waarvan de begroting niet is gewijzigd. Met de muis opent een pop-up waarin de mogelijkheid wordt geboden de oude begroting te bekijken. Met het toetsenbord zijn deze paragrafen niet bedienbaar.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina (met uitzondering van de homepagina, daar is het niet nodig) ontbreekt een mechanisme om de herhalende blokken content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/wijken/wijkagenda-oude-noorden/Wijkagenda-Oude-…+aanbiedingsbrief.pdf heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als het hamburgermenu rechtsbovenin wordt uitgeklapt, en er wordt met het toetsenbord door het menu genavigeerd, blijft de focus niet binnen het menu, maar verlaat het menu en gaat verder over de achterliggende pagina. Hierdoor raak je de focus kwijt. Zorg dat de focus binnen het menu blijft totdat deze is gesloten.
Daarnaast krijgen de menu-items de focus, ook als het menu niet uitgeklapt is.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo linksboven op iedere pagina heeft wel een alternatieve tekst, maar bevat niet het linkdoel. De alternatieve tekst van een logo moet naast de naam van de organisatie een beschrijvend linkdoel hebben als de afbeelding ook als link dient. Zie criterium 1.1.1.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/ staan rechtsbovenin twee pijltjesknoppen. Deze links missen een linkdoel.

Op meerdere pagina's staan knoppen/links met hetzelfde linkdoel. Bijvoorbeeld op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ staan meerdere knoppen met de tekst 'Openen'. Visueel is duidelijk bij welke kop de link hoort, maar in de code luidt de linktekst enkel 'Openen'. Het linkdoel is hierdoor onduidelijk voor een gebruiker van voorleessoftware.
Dit komt op meerdere pagina's voor.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is maar één manier om alle pagina's binnen deze website te vinden en dat is via de diverse links. Zorg dat er nog een manier is om elke pagina te kunnen bereiken. Als je verder klikt op de website is er wel een zoekmachine, maar deze zoekt alleen in dat specifieke onderdeel. Als je bij begroting 2019 bent, zoekt deze alleen maar in dat stuk de pagina’s.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/ is de focus niet zichtbaar op het logo en de links in de footer. Zorg ervoor dat duidelijk zichtbaar is dat een element focus heeft. Dit geldt ook voor de menu-items bovenin op andere pagina’s, en de items in het hamburgermenu rechtsbovenin.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/ is de focus niet altijd zichtbaar op alle uitgeklapte elementen (op een schermbreedte van 1536x711). De onderste links verdwijnen achter de grijze footerbalk. Bijvoorbeeld onder 'Jaarstukken' de link 2020.

De focus is niet zichtbaar op de links op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ .
Dit komt ook op andere pagina's voor.

Op de pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ staan knoppen "Openen". De focus is niet zichtbaar op deze knoppen.
Daarnaast verspringt het scherm zodanig wanneer de knop de focus krijgt, dat de betreffende knop niet goed zichtbaar in beeld komt.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op meerdere pagina's maar waaronder www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/infographic/ staat een zoekvenster met daarin een placeholdertekst "Zoeken". De naam van het veld (via het aria-label) luidt "Start zoekopdracht" en komt niet overeen met wat er op het scherm zichtbaar is. Zorg ervoor dat de visuele naam overeenkomt met de toegankelijke naam, of erin aanwezig is.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de eigenschappen van PDF “www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/wijken/wijkagenda-oude-noorden/Wijkagenda-Oude-…+aanbiedingsbrief.pdf“is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Niet aanwezig


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het zoekvenster op iedere pagina rechtsboven maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles, bijvoorbeeld als je het veld leeglaat en op enter drukt. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. Daarnaast is de melding soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Voeg zelf foutmeldingen toe om dit probleem op te lossen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als je op o.a. www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ klikt op een van de “mijn boekwerk” knoppen, is er linksonder een knop die actief wordt. Als je daarop klikt, komt er een overlay tevoorschijn. Als je hier doorheen tabt, kom aan het einde je op een aantal invoervelden uit. Hierbij staat niet aangegeven wat dit voor velden zijn en wat je kan en moet invoeren. Deze zijn ook alleen te bereiken via het toetsenbord, dus waarschijnlijk is het niet de bedoeling dat deze daar staan.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/ staat een invoerveld met het paginanummer (in dit geval '2'). Het veld heeft geen visueel label waardoor de functie niet duidelijk is.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/ staat een dubbele id='navbarDropdown-Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid'.
Ook is er een alt-attribuut op een <div> element, dit kan problemen geven met hulpsoftware.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/bestaatniet staat een onafgesloten <span> tag.
Dit komt ook voor op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/
Zie de validator op validator.w3.org/ voor de precieze regel waar dit probleem zich voordoet.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op iedere pagina op de homepage na staat rechtsboven een menuknop. Hierbij wordt niet aangegeven of dit uitgeklapt is of niet. Hetzelfde geldt voor de items binnen dat menu.
Daarnaast heeft deze knop de rol link, maar dit moet de rol knop zijn.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/ staat een invoerveld met het paginanummer (in dit geval '2'). Dit veld mist een label in de code.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/bestuurlijke-hoofdlijnen/ staan onderaan de pagina verschillende knoppen naast "Mijn boekwerk". Deze knoppen hebben in een ingezoomde weergave geen naam.

Als je op o.a. www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ klikt op een van de “mijn boekwerk” knoppen, is er linksonder een knop die actief wordt. Als je daarop klikt komt er een overlay tevoorschijn, met checkboxes. Deze checkboxes staan niet als zodanig aangegeven in de code waardoor het voor screenreader gebruikers niet duidelijk is wat dit zijn. Hierdoor wordt ook de status (geselecteerd of niet) niet doorgegeven aan hulpsoftware.
Deze checkboxes hebben daarnaast onduidelijke namen zoals “Picture Component #2”.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ staat linksbovenaan de tabel een lightbulb, waarmee highlighten kan worden ingeschakeld. Deze knop heeft geen naam, en geen status (ingeschakeld of uitgeschakeld).

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/financien/balans/01-reserves/ staat een info-button aan de rechterkant van de tabel in de laatste kolom in iedere rij. Deze knop heeft geen toegankelijke naam. Het is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk wat de knop doet.
Daarnaast hebben deze knoppen als rol link. Deze gaan alleen niet naar een anders site toe, maar laten alleen een popup zien. Button is dus de juiste rol voor deze knoppen.

Op de pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ zijn er knoppen “Mijn boekwerk”. Deze hebben niet de rol van knop gekregen. Hierdoor is de functie niet duidelijk voor mensen met een screenreader.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ zijn er knoppen “Mijn boekwerk”. Als je hierop klikt wijzigt de status om door te geven dat er nu iets aan toegevoegd is, maar deze verandering wordt niet doorgegeven. Hierdoor is voor gebruikers van screenreaders nu niet duidelijk dat er iets gewijzigd is.

Op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ heb je onderin de knop om een pagina toe te voegen aan een boekwerk. Hier krijg je geen status update als je de pagina toevoegt of weghaalt.

Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/financien/balans/01-reserves/ staan aan de rechterkant van de tabel uitroeptekens die als knop dienen. Als je hierop klikt komt er een poup, maar de focus wordt niet direct in de pop-up geplaatst.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Google Chrome versie 91
Mozilla Firefox versie 90
Adobe Acrobat Pro DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/watdoetdegemeente.rotterdam.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 06:27:55 v2.4-010