Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website zwolle.nl


Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
10 november 2022
Opdrachtgever
Gemeente Zwolle

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente Zwolle voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website zwolle.nl is onderzocht tussen 11 oktober en 10 november 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

De website is al behoorlijk toegankelijk, er zijn een paar punten die wat aandacht verdienen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Zwolle
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via zwolle.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 11 9 0
2 Bedienbaar 12 5 0
3 Begrijpelijk 9 1 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 34 16 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de footer van elke pagina staan links naar sociale media met een icoon dat aan ziende bezoekers aangeeft dat de link naar een externe pagina verwijst. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers. Zorg ervoor dat deze bezoekers over dezelfde informatie beschikken als ziende bezoekers.

Op de homepagina staan een SVG-afbeeldingen van een kabel met stekker en een Euro teken. Deze afbeelding heeft een role=img maar geen tekstueel alternatief. Voeg een title-element toe als child van het svg-element met een beschrijvende alternatieve tekst, of verberg het svg-element met aria-hidden als de afbeelding als puur decoratief beschouwd kan worden. Hetzelfde komt bij vrijwel alle iconen in de website voor, bijvoorbeeld bij de afbeelding van een lampje voor de titel op pagina zwolle.nl/innovatie-en-ondersteuning.

Op pagina zwolle.nl/cijfers-over-zwolle staat een illustratie van iemand achter een computer omringd met grafieken met de tekst "Dashboard wijk- en datagericht werken". De alternatieve tekst "Wijkdata" beschrijft de afbeelding niet. Pas de alternatieve tekst aan of maak de afbeelding eventueel decoratief door een leeg alt-attribuut toe te voegen binnen het img-element. Hetzelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld op de homepagina staat rechts onder een afbeelding van iemand die een mobiele telefoon en een bankpasje vast houdt met de alternatieve tekst "Betaaldatum".

Op pagina zwolle.nl/overzicht-toezichthouders-en-boas staat achter "leerplichtambtenaar" een * en onder de tabel staat " * buitengewoon opsporingsambtenaar". Een * (sterretje) is een speciaal teken dat niet door alle browser en hulpsoftware combinaties wordt voorgelezen. Maak daarom ook gebruik van hulpsoftware-vriendelijke vorm van verwijzen, bijvoorbeeld met aria-describedby.

De afbeelding in de header van pagina zwolle.nl/netwerken-en-ervaringen-uitwisselen-tijdens-stadsdialoog-zwolle-gezonde-stad is decoratief, maar de afbeelding heeft een alternatieve tekst. De tekst 'Stadsdialoog Zwolle Gezonde Stad' beschrijft de inhoud van de afbeelding niet. Zorg ervoor dat hulpsoftware decoratieve afbeeldingen kan negeren door het alt-attribuut in het img-element leeg te laten. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina zwolle.nl/gemeenteraad


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina zwolle.nl/zero-emissie-busvervoer heeft alleen automatisch gegenereerde ondertiteling. In automatisch gegenereerde ondertiteling mist interpunctie. Hierdoor zijn de teksten moeilijker leesbaar, zeker voor bezoekers voor wie Nederlands niet de eerste taal is. Veel dove mensen hebben namelijk Nederlandse Gebarentaal als moedertaal. Voeg daarom eigen ondertiteling met interpunctie toe om dit probleem op te lossen.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina zwolle.nl/zero-emissie-busvervoer is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:09 en 1:11 de naam van de spreker. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voice-over die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina zwolle.nl/zero-emissie-busvervoer is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:09 en 1:11 de naam van de spreker. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voice-over die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video. Voeg audiodescriptie toe aan deze video om dit probleem op te lossen.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Advies: Boven aan de home pagina zwolle.nl/ is de link "Nieuwsoverzicht" opgemaakt als kop. De kop bevat geen content omdat deze direct wordt opgevolgd door de kop "Agendaoverzicht". Bezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een koppenlijst over een pagina navigeren om snel informatie te vinden. Maak van de kop gewone tekst. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld de link "Verkiezingen" op pagina zwolle.nl/organisatie en op pagina zwolle.nl/gemeenteraad.

De tabellen op pagina zwolle.nl/overzicht-toezichthouders-en-boas zijn niet correct opgemaakt. Zo is de tekst in het caption-element óók opgemaakt met het h2-element. Verwijder het h2-element om dit probleem op te lossen.

In de tabellen op pagina zwolle.nl/overzicht-toezichthouders-en-boas komen meerdere opsommingen met maar één item voor. Dit is verwarrend voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Zij weten niet of andere content bijvoorbeeld voor hen verborgen is. Verwijder de opsommingsopmaak om dit probleem op te lossen.

Advies: Op de pagina zwolle.nl/organisatie staan eerst een aantal H2-koppen voor de H1-kop van de pagina. Het is beter om met de H1 te beginnen, visueel mogen de H2 blokken wel boven de titel staan.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Voldoende


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als in het formulier op pagina afspraken.zwolle.nl/Internetafspraken/ een knop focus heeft, bijvoorbeeld de knop "Toon benodigdheden" dan is dat te zien aan de verandering van kleur van de rand van de knop en een schaduwrand met een te laag contrast met de achtergrond. (zie 1.4.11) Zorg ervoor dat informatie niet van kleur afhankelijk is om dit probleem op te lossen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de blauwe tekst (HEX #476DB7) op de grijze achtergrond (HEX #EEEEEE) op pagina zwolle.nl/innovatie-en-ondersteuning is te laag. De contrastverhouding is hier 4,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Deze kleurencombinatie komt vaker voor, bijvoorbeeld op de home pagina zwolle.nl/ de links "Meer nieuws" en op pagina zwolle.nl/innovatie-en-ondersteuning.

Wanneer bezoekers met de muis over de menu-items in het navigatiemenu hoveren, kleuren de teksten lichtblauw/paars. De contrastratio tussen de tekstkleur (HEX #7F99D2) en de witte achtergrond is 2,8:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op de homepage onder 'Algemeen nieuws' staat een contentblok met een afbeelding, met daarin witte tekst. De contrastratio van de witte tekst op de achtergrondafbeelding, in dit geval van het artikel 'Netwerken en ervaringen uitwisselen tijdens Stadsdialoog Zwolle Gezonde Stad', is niet overal hoog genoeg. Dit maakt de tekst moeilijk leesbaar voor slechtzienden en kleurenblinden. Hou rekening met de achtergrondkleur van de afbeelding, of voel een donkere achtergrond toe om de contrastratio tussen de achtergrond en de witte tekst te verhogen.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% is de placeholder 'Waar bent u naar op zoek?' in de zoekfunctie in de header van iedere pagina niet meer geheel leesbaar. Zorg ervoor dat labels en instructies leesbaar blijven, ook bij een andere schermresolutie.

Advies: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% moeten bezoekers horizontaal scrollen om de informatie in de tabellen te kunnen lezen. Idealiter is dit niet nodig en past alle informatie op de informatie in het nieuwe schermformaat. Overweeg de tabellen aan te passen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als in het formulier op pagina afspraken.zwolle.nl/Internetafspraken/ een knop focus heeft, bijvoorbeeld de knop "Toon benodigdheden" dan is dat onder andere te zien aan een blauwe schaduwrand (Hex: C8DCF0) op de witte achtergrond. Deze heeft een te laag contrast met de achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,4:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Zorg voor een duidelijk zichtbare focus rand.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: In het formulier op pagina afspraken.zwolle.nl/Internetafspraken/ kan in stap 2 de kalender functionaliteit geopend worden met behulp van het toetsenbord. Navigatie met behulp van het toetsenbord gaat niet goed omdat de datavelden niet goed gelezen worden. Toch kan de datum wel goed ingevuld worden zonder kalenderfunctionaliteit. Verberg de kalenderfunctionaliteit voor toetsenbord gebruikers of maak de kalender toegankelijk.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina zwolle.nl/zero-emissie-busvervoer staat een Youtube-videospeler. Als de website (of webapp) gebruik maakt van sneltoetsen, mogen die de werking van screenreaders niet in de weg zitten. Daarom moet je ze kunnen uitzetten, aanpassen, of moeten ze alleen actief zijn als je focust op het object waarop de sneltoetsen van toepassing zijn. In Youtube kan je de sneltoetsen uitschakelen door in de URL van de ingebedde video de parameter disablekb=1 toe te voegen.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een bezoeker op de "webReader menu" knop klikt, rechts van de "Lees voor" knop op pagina zwolle.nl/contact, opent een menuvenster . Wanneer het venster open staat, is de content op de achterliggende pagina nog steeds bereikbaar met het toetsenbord. Hierdoor kan je niet altijd meer zien waar je bent als je met het toetsenbord navigeert. Zorg dat de focus binnen het webReader menu venster blijft totdat deze gesloten is en dat de achterliggende content "onzichtbaar" is voor hulpsoftware en niet

Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu bovenaan iedere pagina in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers daar met het toetsenbord doorheen navigeren, gaat de toetsenbordfocus daarna verder op de achterliggende pagina, terwijl het menu open blijft staan. Zorg ervoor dat bezoekers het menu zelf moeten afsluiten met de sluitknop, of dat het menu automatisch sluit na het laatste menu item gepasseerd is.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina zwolle.nl/nieuwsoverzicht komt paginering voor. De linkteksten als 'Volgende' en 'Laatste' zijn niet beschrijvend genoeg. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een linklijst over de pagina navigeren. De context valt voor hen daarom weg. Voeg bijvoorbeeld 'pagina' met screenreader-only tekst aan het toegankelijke linkdoel toe om dit probleem op te lossen.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: In de testomgeving is de Sitemap nog niet beschikbaar. Een sitemap is een goede alternatieve manier om gebruikers informatie te geven over de inhoud van een website.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage is een zoekfunctie aanwezig. Wanneer de knop met het vergrootglas-icoon focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren, maar het scherm wél kunnen zien, weten waar zij zich op de pagina bevinden door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Wanneer het vergrootglas naast het zoekveld bovenaan pagina afspraken.zwolle.nl/Internetafspraken/ focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen. Hetzelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld bij de knop "Wijzigen" die in het formulier op pagina afspraken.zwolle.nl/Internetafspraken/ te zien is als er een stap ingevuld is.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op onder andere de homepage wordt gebruik gemaakt van een Readspeaker widget. De visuele naam van de knop om tekst voor te lezen is 'Lees voor'. Op deze knop is een aria-label gebruikt met als label 'Readspeaker webreader: Luister met webreader'. De tekst 'Lees voor' komt niet voor in dit label. Hierdoor is deze knop niet of moeilijk bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Pagina zwolle.nl/en/contact-municipality-of-zwolle is Engelstalig. Toch komt er op meerdere plekken, zoals in de footer van de pagina, Nederlandstalige tekst voor. Geef een taalwissel aan zodat hulpsoftware de tekst in de juiste taal voor kan lezen, of vertaal de Nederlandstalige teksten op de pagina naar het Engels.

Op pagina zwolle.nl/zero-emissie-busvervoer staat een iframe met video. De taal van de bediening van de video is Engels terwijl de taal van de pagina Nederlands is. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de iframe code een lang="en" toe te voegen.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de YouTube videoplayer op de pagina zwolle.nl/zero-emissie-busvervoer wordt een aria-label attribute gebruikt op een div zonder geldig role attribute. Zorg voor correct gebruik van WAI-ARIA code.

Als een stap beschikbaar is in het formulier op pagina afspraken.zwolle.nl/Internetafspraken/ opent een blok met invoervelden. Het geopende blok (<div>) heeft een aria-expanded attribuut. Dat attribuut is niet toegestaan op een <div>. Dit kan een probleem opleveren voor hulpsoftware. Zorg voor goede WAI-ARIA code.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/zwolle.nl/audit/
Geprint: 2024-04-24 04:14:36 v2.4-011