Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Baarn


Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
3 maart 2022
Opdrachtgever
Gemeente Baarn

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente Baarn voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 23 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website baarn.nl is onderzocht tussen 21 februari en 1 maart 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

De gemeente Baarn heeft haar nieuwe website gemaakt met oog voor digitale toegankelijkheid. Zo is de website over het algemeen genomen goed te bedienen met het toetsenbord en hebben de meeste knoppen en links een beschrijvende, toegankelijke naam. De meest opvallende punten uit het onderzoek zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Baarn
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
 • Alle pagina's op baarn.nl, behalve de pagina's achter een login
 • Alle PDF's op baarn.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
 • Pagina's op baarn.nl achter een login
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website
 • Alle externe systemen en websites waar via baarn.nl met een link naar wordt verwezen
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 9 11 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 27 23 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onderaan elke pagina staat achter de link "Vacatures" een icoon dat verwijst naar een externe pagina. Hier is een <span> met daarop het aria-label "Externe link" meegegeven. Het probleem is dat een aria-label op een element zonder semantische waarde (zoals een span) niet door alle hulpsoftware wordt herkend. Daardoor mist het icoon een tekstueel alternatief. Zie ook succescriterium 4.1.2.
Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op de pagina www.baarn.nl/openingstijden-en-contactgegevens.

Het logo van 'Vorstelijk Baarn' in de footer van iedere pagina heeft geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet ten minste de naam van de organisatie bevatten. Daarnaast is dit logo een link. Een alternatieve tekst is nodig om het linkdoel te bepalen (succescriterium 2.4.4) en om de link te kunnen bedienen met spraakgestuurde navigatie (succescriterium 2.5.3). Daarnaast heeft ieder bedienbaar element zowel een passende rol als naam nodig (succescriterium 4.1.2).


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.baarn.nl/samen-op-zoek-naar-ruimte-voor-duurzame-energie wordt een video getoond "Zon- en windenergie in perspectief". Deze video heeft alleen een automatisch gegenereerde ondertiteling. Op een aantal plekken staan onjuiste woorden, bijvoorbeeld op 0:06 "Waarom" in plaats van "Baarn", of later in video 'Barend', 'Bart', 'Waren', 'Waar' en 'Bar' in plaats van "Baarn". Ook ontbreekt de interpunctie waardoor de zinnen moeilijk te begrijpen zijn. Maak een goede ondertiteling.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.baarn.nl/samen-op-zoek-naar-ruimte-voor-duurzame-energie is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:46 en 2:50. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5. Hetzelfde komt voor bij meer video's op de website, zo als de video "Zon- en windenergie in perspectief" op de zelfde pagina.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.baarn.nl/samen-op-zoek-naar-ruimte-voor-duurzame-energie is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:46 en 2:50. Er is geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Maak gebruik van een extra audiospoor. Hetzelfde komt voor bij meer video's op de website, zo als de video "Zon- en windenergie in perspectief" op de zelfde pagina.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De link "Mijn Baarn" rechts boven aan elke pagina is opgemaakt in een lijst met één item. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware, zij weten niet of andere content verborgen is. Verwijder het lijstelement om dit probleem op te lossen.

Op de pagina www.baarn.nl/openingstijden-en-contactgegevens is de huidige datum visueel dikgedrukt. Voor blinden en slechtzienden is deze informatie niet beschikbaar via hulpsoftware. Markeer de actieve naam zodat deze ook als zodanig wordt voorgelezen door een screenreader. Bijvoorbeeld via aria-current=true.

Het onderdeel van het hoofdmenu dat actief is, wordt aangegeven door een streep onder de tekst. Bijvoorbeeld op de pagina www.baarn.nl/voorrangsregels-op-de-vernieuwde-eemweg is dat "Actueel". Voor blinden en slechtzienden is deze informatie niet beschikbaar via hulp-software. Markeer de actieve naam zodat deze ook als zodanig wordt voorgelezen door een screenreader. Bijvoorbeeld via aria-current=true.

Onder aan elke pagina staat onder "Volg de gemeente" een lijst met social media. Deze links zijn niet opgemaakt als lijst, maar het is wel een opsomming. Daarnaast is het gebruik van een lijst hier prettiger voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware, omdat zij te horen krijgen uit hoeveel items de lijst bestaat. Gebruik het ul- en li-element om een opsomming op te maken.

Op de pagina www.baarn.nl/openingstijden-en-contactgegevens zijn de dagen van "Openingstijden Nieuwe Algemene Begraafplaats" opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft nadruk aan een zin of woord. Daarnaast kunnen bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware over een pagina navigeren aan de hand van een koppensneltoets of kop-elementenlijst. Koppen die visueel een kop zijn, maar niet in de code daadwerkelijk een kop zijn, komen daar niet op voor. Gebruik daarom kopelementen (zoals h3) om koppen op te maken. Dit geldt ook voor de kopjes onder 'Algemeen telefoonnummer' op dezelfde pagina.

De PDF "Informatie bezwaarprocedure Baarn" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Het zelfde geldt voor meer PDF bestanden op de website, bijvoorbeeld www.baarn.nl/_flysystem/media/uitnodigingskader-zonne-en-windenergie.pdf

Advies: Op de bevestigingspagina van het formulier op pagina www.baarn.nl/afspraak-maken staat een tekst met daarin teksten die functioneel koppen zijn, zoals 'Wat moet u meenemen', maar die dat zowel visueel als in de code niet zijn. Koppen helpen alle bezoekers een tekst goed te interpreteren. Overweeg deze teksten daarom op te maken als koppen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.baarn.nl/afspraak-maken is een formulier waar de bezoeker in stap drie onder andere het eigen e-mailadres en telefoonnummer kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF "Uitnodigingskader Zonne- en Windenergie" staat op pagina 19 een cirkelgrafiek waarin gebruik wordt gemaakt van kleur om de informatie in de grafiek en in de legenda aan elkaar te koppelen. Mensen die kleuren niet (goed) kunnen zien hebben hierdoor moeite met het begrijpen van deze grafiek. Zorg ervoor dat informatie ook op een niet-kleurafhankelijke manier aan elkaar wordt gekoppeld in deze grafiek, bijvoorbeeld door de percentages niet in de cirkel te plaatsen maar achter het bijbehorende legenda item.

In de PDF "Uitnodigingskader Zonne- en Windenergie" staan meerdere kaarten waarin informatie wordt overgebracht door middel van kleur, bijvoorbeeld in de kaart op pagina 25 en de kaart op pagina 29. Mensen die kleuren niet (goed) kunnen zien kunnen de informatie in deze kaarten niet toch zich nemen. Zorg er daarom voor dat de informatie in deze kaarten ook op een niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht, bijvoorbeeld door gebruik te maken van vorm.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij de tweede stap in het formulier op de pagina www.baarn.nl/afspraak-maken kan in een kalender een datum gekozen worden. De datumnummers in de kalender grijs (HEX #A5A5A5) op wit hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. De tekst "Maand" zwart op donker blauw (HEX #195989) in de datumkiezer heeft daarnaast een contrastverhouding van 2,8:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bij de derde stap in het formulier op de pagina www.baarn.nl/afspraak-maken staan een telefoon nummer en een e-mailadres als placeholder in de invoervelden. Het contrast van de placeholder tekst (HEX #D2D2D2 ) op wit is te laag. De contrastratio is hier 1.5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

De contrastratio van de grijze teksten (HEX #808080) van de uploaddatums bij de artikelen onder 'Laatste nieuws' op de homepage op de witte achtergrond is 3,9:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina www.baarn.nl/samen-op-zoek-naar-ruimte-voor-duurzame-energie staat een blauwe linktekst (HEX #1A7ABF) op een lichtgrijze achtergrond (HEX #F4F4F4). De contrastratio is hier 4,1:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.baarn.nl/openingstijden-en-contactgegevens en op pagina www.baarn.nl/begraven-of-cremeren.

In de PDF op pagina www.baarn.nl/_flysystem/media/informatie-bezwaarprocedure-baarn.pdf komen meerdere contrastproblemen voor:

 • De contrastratio van de groene tekst (HEX #00B050) bovenaan de PDF op de witte achtergrond is 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
 • De contrastratio van de witte tekst op de groene achtergrond (HEX #70AD47) is 2,7:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
 • De contrastratio van de witte tekst op de blauwe achtergrond (HEX #5B9BD5) is 2,9:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

De titel van de PDF "Uitnodigingskader Zonne- en Windenergie" is niet goed leesbaar doordat de tekst op de achtergrondafbeelding niet overal een voldoende hoge contrastwaarde heeft. De contrastratio is op sommige plekken 1,2:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Maak eventueel de grijze rand om de letters (HEX #AA9E98) donkerder om dit probleem op te lossen. Dit geldt voor alle titelbladen in het document. Daarnaast komen er andere contrastproblemen voor in deze PDF:

 • Het gele cijfer 1 (HEX #e0ad10) op pagina 5 heeft een te laag contrast met de afbeelding waar deze voor staat. Op verschillende plekken in de afbeelding is een andere contrastverhouding gemeten, waarvan de laagste 1,3:1 is. Overal moet de contrastverhouding minimaal 3:1 zijn.
 • In de afbeelding op pagina 35 heeft de witte tekst op de gele achtergrond (HEX #febf00) heeft een contrastverhouding van 1,6:1. De witte tekst op de groene achtergrond (HEX #00b09b) in deze afbeelding heeft een contrastverhouding van 2,7:1.

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de eerste pagina van de PDF "Uitnodigingskader Zonne- en Windenergie" staat de tekst 'Samen op zoek naar ruimte voor duurzame energie in Baarn'. Deze tekst is een afbeelding. Afbeeldingen van tekst zijn niet toegankelijk omdat mensen met bijvoorbeeld slechtzicht of dyslexie de tekst niet kunnen aanpassen met eigen stijlen zodat deze leesbaar wordt. Zorg er daarom voor dat deze tekst als platte tekst op de pagina wordt geplaatst.
In deze PDF staan meerdere afbeeldingen waarin tekst in voorkomt, bijvoorbeeld op pagina 44 en pagina 34. In deze gevallen is platte tekst in plaatst van een afbeelding van tekst beter voor de toegankelijkheid van het document. Voor dit succescriterium zijn wel uitzonderingen, zoals grafieken, infographics en logo's.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Wanneer bij een schermgrootte van1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op elke pagina een deel van de content onder de knop "Uw mening" die altijd in beeld blijft staan. Een bezoeker kan wel alle inhoud zien maar het blikveld is beperkt.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij de tweede stap in het formulier op de pagina www.baarn.nl/afspraak-maken kan in een kalender een datum gekozen worden. De zwarte pijltjes op een donkerblauwe achtergrond (HEX #195989) om de maand te veranderen hebben een contrastverhouding van 2,8:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
Dit geldt ook voor de zwarte focusrand op dezelfde donkerblauwe achtergrond. Wanneer de pijltjesknoppen muisfocus hebben, kleurt de achtergrond paarsgrijs (HEX #4C4C4C). De contrastratio tussen de zwarte iconen en de achtergrond is dan 2,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Wanneer bezoekers het dialoogvenster 'Uw mening' openen, staan daar drie emoticons. De contrastratio's zijn als volgt:

 • Het rode (HEX #FFC0CD) :( icoon heeft een contrastratio van 1,5:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
 • Het gele (HEX #FFEBC2) :| icoon heeft een contrastratio van 1,2:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
 • Het groene (HEX #CEEDCF) :) icoon heeft een contrastratio van 1,3:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Op onder andere pagina 7 van de PDF "Uitnodigingskader Zonne- en Windenergie" worden gele bulletpoints (HEX #FFC000) gebruikt. De contrastratio is hier 1,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Op pagina 19 van de PDF "Uitnodigingskader Zonne- en Windenergie" staat een grafiek. DE kleuren die worden gebruikt in deze grafiek om informatie over te brengen hebben een te laag contrats met de witte achtergrond. De contrastverhoudingen hier zijn:

 • 2:1 voor het geel (HEX #dfae10)
 • 2,2:1 voor het groen (HEX a8b618)

Overal moet de contrastverhouding minimaal 3:1 met de achtergrond. Naast het aanpassen van de kleuren is die probleem ook op te lossen door een rand te plaatsen om de kleuren in de legenda en in de cirkelgrafiek.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.baarn.nl/afspraak-maken staat onder 'Uw gegevens' een 'i' icoon, waar bij hover een tooltip verschijnt. Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina, verbergt de tooltip het invoerveld 'E-mailadres'. Bezoekers moeten de tooltip weer kunnen verwijderen zonder de muis te hoeven bewegen, bijvoorbeeld met de escape-toets op het toetsenbord.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.baarn.nl/samen-op-zoek-naar-ruimte-voor-duurzame-energie staan twee Youtube-videospelers. De sneltoetsen van deze videospeler kunnen de sneltoetsen van hulpsoftware storen. Videospelers moeten daarom een extra stuk code hebben die de standaard sneltoetsen van de videospeler uitschakelen. Dit kan door de parameter 'disablekb=1' toe te voegen aan de url van de ge-embedde video.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF "Informatie bezwaarprocedure Baarn" heeft een titel in de eigenschappen maar de bestandsnaam wordt getoond. Zorg ervoor dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond. Hetzelfde geldt voor meer PDF bestanden op de website, bijvoorbeeld www.baarn.nl/_flysystem/media/uitnodigingskader-zonne-en-windenergie.pdf


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Na het volgen van een link in het hoofdmenu bijvoorbeeld "Inwoners" > "Duurzaamheid" komt de focus op de nieuwe pagina niet op het eerste element in de pagina maar op de volgende link in het menu.

Wanneer bezoekers inzoomen verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Als dat geopend is en de bezoeker gaat terug in de focus volgorde (tab, shift) dan komt de focus te liggen op elementen die onder het uitgeklapte menu liggen, zoals de skiplinks bovenaan de pagina. Hierdoor kan je niet altijd meer zien waar je bent als je met het toetsenbord navigeert. Zorg dat de achterliggende content niet bereikbaar is met het toetsenbord wanneer het menu open staat.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De link "Vorstelijk Baarn" midden onderaan elke pagina heeft geen naam. Omdat de link geen linkdoel heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen. Zie ook 2.4.4


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pagina's in de website zijn op meerdere manieren te vinden behalve de pagina www.baarn.nl/sitemap. Die kan niet gevonden worden via bijvoorbeeld de zoekfunctie, een navigatiemenu of een link in de footer. Zorg ervoor dat er meer dan één manier is om bij een pagina binnen een verzameling webpagina's te komen.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de link "Vorstelijk Baarn" onderaan elke pagina focus heeft, is dat niet zichtbaar in de browsers Chrome en Edge. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de eigenschappen van PDF "Informatie bezwaarprocedure Baarn" is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina www.baarn.nl/afspraak-maken onder 'Selecteer locatie en datum' geen tijd selecteren, verschijnt er een melding, bijvoorbeeld 'Er is geen tijd geselecteerd'. Een toegankelijke foutmelding vermeldt niet alleen wélke fout er is gemaakt, maar ook wáár de fout is gemaakt, bijvoorbeeld door de naam van het invoerveld (Begintijd) te benoemen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier op pagina www.baarn.nl/afspraak-maken wordt met een asterisk (sterretje) aangegeven of een veld verplicht is of niet. Er is wel een alternatief voor hulpsoftware in de vorm van het aria-required attribuut, maar voor ziende bezoekers is er geen uitleg over wat de asterisk betekent. Voeg een instructie toe, bijvoorbeeld 'Velden met een * zijn verplicht' om dit probleem op te lossen.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.baarn.nl/afspraak-maken komen dubbele id's voor, namelijk bij stap drie de id="timeblockr_dialog_container". it kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onderaan elke pagina staat achter de link "Vacatures" een icoon met het aria-label "Externe link" maar geen toegankelijke rol. Geeft de rol "img" om dit probleem op te lossen, of gebruik een andere manier om het tekstalternatief mee te geven. Zie ook succescriterium 1.1.1.
Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op de pagina www.baarn.nl/openingstijden-en-contactgegevens.

De link "Vorstelijk Baarn" midden onderaan elke pagina heeft geen naam. Omdat de link geen linkdoel heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen.

In de toegankelijkheidsopties op iedere pagina staan iconen die informatie geven over de functie van de knop. Zonder die informatie zijn de visuele namen van de knoppen, zoals 'Hoger' en 'Lager' nietszeggend. Deze iconen hebben geen alternatieve tekst, al wordt bij sommige iconen wel een speciaal teken voorgelezen. Bij het vergroten van tekst is de toegankelijke naam bijvoorbeeld 'Groter A'. Dit is onvoldoende beschrijvend. Geef de iconen een alternatieve tekst, bijvoorbeeld met screenreader-only tekst, om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.baarn.nl/zoeken kunnen bezoekers selecteren op 'Relevantie' of 'Meest recent'. Bij het filter dat momenteel niet actief is (en aanklikbaar) is het attribuut 'aria-current=page' gebruikt. Dit geeft aan hupsoftware aan dat juist dat filter actief is, terwijl het precies andersom is. Verplaats het attribuut naar het actieve filter om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.baarn.nl/fout staat een link 'Ga naar de homepage'. Ook hier is het 'aria-current=page' attribuut gebruikt. Dit attribuut voegt hier niets toe en is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Zij weten nu niet of andere content mogelijk verborgen is.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.baarn.nl/afspraak-makende keuzeknop in stap drie een verplicht formulierveld niet goed invullen, verschijnt er zonder dat de pagina ververst een foutmelding. Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat er iets is gewijzigd en dat er foutmeldingen staan op het scherm. Dit probleem kan opgelost worden door te zorgen dat de focus op de foutmelding komt te staan.

Als een pagina in de website aan het laden is, bijvoorbeeld de homepagina zijn er soms drie bewegende stippen in beeld. Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat ze even moeten wachten. Hetzelfde komt op meer pagina's in de website voor, bijvoorbeeld als het formulier op pagina baarn.nl/afspraak aan het laden is (vooral zichtbaar bij stap twee), is er een blauw draaiend vierkantje in beeld.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/baarn.nl/audit/
Geprint: 2023-10-03 23:28:31 v2.4-011