Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website has.nl


Onderzoeker
Swink, Yannick; Swink, Yulia
Datum
8 november 2021
Opdrachtgever
HAS Hogeschool

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website HAS Hogeschool voor professionals voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 27 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website www.has.nl/ is onderzocht tussen 18 oktober en 4 november 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website HAS Hogeschool voor professionals
Scope van de website
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 10 10 0
2 Bedienbaar 7 10 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 23 27 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen staan in het cursusaanbod svg-iconen die informatie weergeven. Bijvoorbeeld de klok, die de duur van de cursus aangeeft. Hier moet een tekstueel alternatief voor aanwezig zijn.

Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen verschijnt een knop wanneer een filter is geselecteerd, met een kruisje naast de tekst. Het kruisje heeft geen tekstueel alternatief, waardoor de functie van de knop niet voldoende duidelijk is (de geselecteerde filter kan verwijderd worden).

Op pagina www.has.nl/nl/has-expo/bo-expositie/thema-business-ondernemerschap staat een iframe van Issuu, met hierin afbeeldingen. Deze missen alt-teksten, hierdoor is het voor blinde gebruikers niet duidelijk wat bij deze afbeeldingen staat. Om aan dit criterium te voldoen, moeten alt-teksten toegevoegd worden, maar voor criterium 1.4.5 moeten de teksten in de HTML gezet worden.
Dit geldt ook voor de afbeeldingen in de iframe van Sway op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-netwerkevenementen/has-expo/has-expo-2021-thema-… .

Op pagina www.has.nl/en staat het logo van de National University of food technologies. De alt-tekst luidt 'Logo Nuft'. Niet iedereen zal deze afkorting kennen, het is daarom beter om dit ook in de alternatieve tekst uit te schrijven.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-ondernemen-met-natuur wordt een video getoond. Deze video heeft een automatisch gegenereerde ondertiteling. Op een aantal plekken staan onjuiste woorden. Ook ontbreekt de interpunctie waardoor de zinnen moeilijk te begrijpen zijn. Maak een goede ondertiteling.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-ondernemen-met-natuur is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 01:55. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript, of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-ondernemen-met-natuur is een video. De audiodescriptie ontbreekt in deze video. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. Zo komt er rond 1:55 de verschillende (17) doelen in beeld. Iemand die blind is weet nu niet wat er op het scherm te zien is en slechts een gedeelte hiervan wordt benoemd in de video zelf.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.has.nl/ staat een quote. Deze is in de code met een paragraaf-element gecodeerd, maar zou een HTML-element moeten krijgen dat aanduidt dat dit om een quote gaat, bijvoorbeeld het <blockquote> element.
Dit komt o.a. ook voor op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/cursus-smart-biology en www.has.nl/en.

Direct onder de quote is de tekst 'Bas Wijbenga Samenwerkingspartner Vebego' binnen een cite-element geplaatst. Het cite-element is bedoeld voor namen van creatieve werken, niet voor personen. Gebruik hier een paragraaf-element en maak gebruik van CSS om de tekst anders op te maken.

Op pagina www.has.nl/ staan onder 'Actueel' artikelen met blauwe tags, zoals 'Agri'. Visueel is het zo vormgegeven dat het duidelijk is dat dit om een tag/categorie gaat, maar deze informatie mist in de code, waardoor dit niet duidelijk is voor gebruikers van hulpsoftware.

Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/cursus-smart-biology staat onder 'Resultaten' een lijst. Binnen deze lijst is gebruik gemaakt van een geneste lijst direct onder 'De werking van planten:'. Deze <ul> is geplaatst binnen een lege <li> waardoor de relatie met 'De werking van planten:' niet duidelijk is. Plaats de <ul> direct onder de tekst de <li> 'De werking van planten:'.

Op www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen staan verschillende cursussen met een H3. Onderaan de pagina staan in de footer "Contact" en "Snel naar" met een H4. Op deze manier lijkt het alsof deze koppen bij de laatste cursus horen. Zorg ervoor dat deze koppen met een hoger niveau worden opgemaakt zodat duidelijk is dat deze koppen hier los van staan.

Op de pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/cursus-smart-biology komt een lege kop (H5) onder de kop "gerelateerd"
Dit komt ook voor op www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-ondernemen-met-natuur waar een lege H5 staat onder de kop "Lector".

Op de pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/contactpagina is een kop opgemaakt met het strong element, namelijk "Openingstijden:". Het strong-elementen wordt gebruikt om nadruk te geven aan een of enkele woorden, en mag niet worden gebruikt worden om een kop vorm te geven, omdat het niet dezelfde betekenis heeft als een kopelement (h2, h3 etc.). Gebruik in plaats hiervan het kopelement.

De tabel op www.has.nl/nl/has-organisatie/contactpagina bestaat uit één rij (<tr>) die bestaat uit twee <td> elementen waarbinnen de informatie van elkaar is gescheiden met het <br> element. Hierdoor gaat de relatie tussen de dag en het tijdstip verloren. Gebruik voor elke rij een <td> element en daarbinnen voor elke cel een eigen <td> element.

De tabel op pagina www.has.nl/nl/samenwerken-met-has/samenwerkingsmogelijkheden/stageopdrachten bevat geen tabelkoppen, de koppen hier zijn opgemaakt met H3 elementen. Tabellen met drie of meer kolommen moeten altijd tabelkoppen hebben die zijn opgemaakt met het th-element. Voeg tabelkoppen toe om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-netwerkevenementen/has-expo/has-expo-2021-thema-… is de tekst 'Terug naar HAS Expo 2021'gecodeerd als een kop van niveau h2, terwijl dit geen kop is. Gebruik in plaats daarvan CSS om deze link vorm te geven.

De PDF "Food innovation" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.
Dit geldt ook voor de PDF van "Duurzaam voer".


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/masterclass-slimme-innovatie-expeditie/… is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en voornaam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF "Duurzaam voer" staat op bladzijde 5 "Figuur 2". Hier worden verschillende statussen alleen door kleur aangegeven. Bijvoorbeeld: "Grijs: voedselketen output". Zorg dat dit ook op een niet-kleurafhankelijke manier kan worden onderscheiden.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de blauwe tekst (Professionals) op de grijze achtergrond op de homepage voor de afbeelding is te laag. De contrastverhouding is hier 1,8:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de witte tekst (Professionals) op de aqua achtergrond op pagina www.has.nl/nl/has-expo/bo-expositie/thema-business-ondernemerschap in de iframe op pagina 15 is te laag (Advies doorontwikkeling....). De contrastverhouding is hier 2,5:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen staat een zoekveld met de tekst "Geef uw zoek term in". Deze grijze placeholdertekst heeft een contrastwaarde van 3,5:1 maar moet minimaal 4,5:1 zijn.

Het contrast van de witte tekst (Het woord "gemeente" onder de tekst "Cursus sturen met Data". Dit staat in een van de 3 blokken onder de kop "JOUW EIGEN TALENT ONTWIKKELEN? DAT KAN MET ONZE BEDRIJFSOPLEIDINGEN!") op de lichtgrijze achtergrond op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-netwerkevenementen/has-expo/has-expo-2021-thema-… is te laag. De contrastverhouding is hier 4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de groene tekst 'Terug naar HAS Expo 2021' op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-netwerkevenementen/has-expo/has-expo-2021-thema-… in de Sway-tool heeft een te lage contrastwaarde van 2,8:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.
Ook sommige teksten op de afbeeldingen hebben een te lage contrastwaarde, zoals de goud-witte teksten onder 'Lectoraat' (2,7:1) en de lichtblauwe tekst op de donkerblauwe achtergrond (3,7:1).

Het contrast van de witte tekst op de oranje achtergrond in de PDF "Food innovation" bij bijvoorbeeld op pagina 1 de tekst "food innovation", is te laag. De contrastverhouding is hier net onder 3:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Er is ook andere kleinere tekst met deze kleuren, bijvoorbeeld op pagina 2 (in het oranje blok "Studies locatie Den Bosch"). Hier moet het contrast minimaal 4,5:1 zijn.
De oranje teksten op de witte achtergronden in deze PDF hebben hetzelfde probleem met dezelfde contrastwaarden.

Het contrast van de oranje tekst op de witte achtergrond in de PDF van "Duurzaam voer" is te laag, bijvoorbeeld "Onderzoek" bovenaan de eerste pagina. De contrastverhouding is hier 2,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de iframe van Issuu op pagina www.has.nl/nl/has-expo/bo-expositie/thema-business-ondernemerschap staan allerlei afbeeldingen met tekst erin. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina, of gebruik hiervoor een toegankelijke omgeving in plaats van Issuu.
Dit geldt ook voor de afbeeldingen in de iframe van Sway op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-netwerkevenementen/has-expo/has-expo-2021-thema-…


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.has.nl wordt gebruik gemaakt van een blauwe focusrand. Deze heeft een te lage contrastwaarde met de rode knop 'Bedrijfsopleidingen en cursussen' (2,7:1) en witte knop 'Samenwerken' (2,8:1).
De contrastwaarde van de focusrand moet minimaal 3:1 zijn met minimaal één van de aangrenzende kleuren, dus met de achtergrond of met de kleur van de knop. Om die reden is het contrast van de focusrand rondom de rode knop in de footer wel hoog genoeg (4,4:1 i.c.m. de donkerblauwe achtergrond).

Ook op andere pagina's heeft de focusrand (mogelijk) een te lage contrastwaarde. Dit geldt bijvoorbeeld voor de focusrand rondom 'Wis filters' (wanneer een filter geselecteerd is) op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen .

Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen is het contrast van de focusrand op de dropdown naast 'Startdatum' te laag, doordat deze verandert naar lichtgrijs. De rand heeft dan een contrastwaarde van 1,4:1.
Dit komt bijvoorbeeld ook voor op www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/masterclass-slimme-innovatie-expeditie/… .

Op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-netwerkevenementen/has-expo/has-expo-2021-thema-… hebben in de Sway-tool de de binnenste icoontjes van Facebook en Linkedin een te lage contrastwaarde van 2,8:1 (lichtgrijs met de witte achtergrond).

Op pagina hebben in de Issuu iframe hebben de pijltjes een te lage contrastwaarde (2,0:1).


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-netwerkevenementen/has-expo/has-expo-2021-thema-… kun je erdoorheen tabben, maar als je voorbij de toegankelijkheidsweergave tabt, loop je uiteindelijk vast op een plek waar je alleen nog kan navigeren tussen de verschillende slides in het iframe. Hier kun je niet meer uitkomen, niet met tab of shift+tab, of met ctrl+ L. De enige manier is om de pagina te herladen.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-ondernemen-met-natuur wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op iedere pagina staat een goede werkende skiplink, maar de eerste skiplink moet degene zijn die naar de hoofdinhoud gaat. Nu staat daarvoor een link die naar het menu gaat. Als de volgorde hiervan wordt veranderd, staat dit goed.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.has.nl/ luidt de paginatitel 'HAS Hogeschool'. Hierin mist het linkdoel, namelijk dat dit de homepagina betreft.

De PDF "Food innovation" heeft als titel "FD_brochure_DEF_2015_dimphy.indd". Dit is geen goede beschrijvende titel. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.
Dit geldt ook voor de PDF "Duurzaam voer".


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op iedere pagina, maar o.a. www.has.nl/nl/samenwerken-met-has/samenwerkingsmogelijkheden/kennis-en-expertise wordt gebruik gemaakt van een menuknop dat rechtsboven tevoorschijn komt als je voldoende inzoomt (bijvoorbeeld 1280x1024 met 400% zoom) . Dit menu komt over de content heen te staan, maar als je hier met het toetsenbord doorheen navigeert kom je op een gegeven moment bij de onderliggende content terecht. Zorg ervoor dat de focus in het menu blijft totdat deze gesloten wordt.

De cookiemelding krijgt in principe als eerste de focus, maar kan net wat te traag zijn met laden, waardoor je er voorbij kan tabben zonder dit gezien te hebben. Dit is niet afkeurbaar, maar het zou beter zijn om er voor te zorgen dat dit sneller geladen wordt, zodat dit altijd als eerste komt, zeker bij de eerste keer laden van de site.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat links bovenin het logo van de HAS. Deze heeft een goede alternatieve tekst, maar hierin mist het linkdoel, namelijk dat deze naar de homepage linkt. Voeg bijvoorbeeld de tekst 'naar de homepage' toe aan de alternatieve tekst.

Het logo voor "Partner Deltaplan" op pagina www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-ondernemen-met-natuur heeft wel een alternatieve tekst maar die beschrijft de afbeelding onvoldoende. Dat dit het logo is voor de site "Samen voor biodiversiteit" wordt niet benoemd. Een afbeelding moet, als het ook een link is, een duidelijk linkdoel bevatten.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is een andere manier om pagina's te vinden via de zoekmachine, maar niet alles kan daarin teruggevonden worden, bijvoorbeeld www.has.nl/nl/samenwerken-met-has/samenwerkingsmogelijkheden/kennis-en-expertise en www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/contactpagina is bijvoorbeeld de kop "HAS Hogeschool - Vestiging Venlo Spoorstraat 62 5911 KJ VENLO". Dit is een adres, geen koptekst. "HAS Hogeschool - Vestiging Venlo" kan blijven staan, de rest moet daaronder geplaatst worden buiten de kop.
Als dit geen kop meer is, moet de opmaak ook aangepast worden om nog te voldoen aan 1.3.1, want het mag er niet uitzien als kop.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In Firefox is de focus niet zichtbaar op het logo van de HAS, wanneer deze met het toetsenbord de focus ontvangt.

Wanneer de checkboxes onder "Filters" op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen focus hebben, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.
Hetzelfde geldt voor andere pagina's met filters zoals deze, bijvoorbeeld www.has.nl/nl/samenwerken-met-has/samenwerkingsmogelijkheden/kennis-en-expertise.

De focus is nergens niet zichtbaar binnen de iframe van Issuu op pagina www.has.nl/nl/has-expo/bo-expositie/thema-business-ondernemerschap . Bezoekers zien daardoor niet waar ze zich bevinden.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen heeft het zoekveld in de code een label "Zoekterm". Dit label komt niet overeen met de visueel zichtbare tekst "Geef uw zoek term in" of "Zoeken". Hierdoor is het veld niet of moeilijk te bedienen met spraaksoftware. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is.

Het logo voor "Partner Deltaplan" op pagina www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-ondernemen-met-natuur heeft wel een alternatieve tekst maar hierin ontbreekt de visueel zichtbare tekst "Samen voor biodiversiteit".


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de eigenschappen van PDF "Food innovation" is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.has.nl/nl/has-expo/bo-expositie/thema-business-ondernemerschap staat een iframe van Issuu. De teksten van de knoppen zijn in een andere taal. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen. Beter is het om de namen naar het Nederlands te vertalen, maar de vraag is of dit mogelijk is qua techniek.

Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen staan de Engelse cursussen in een andere taal. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen.

Advies: Bij de cookiemelding op iedere pagina wordt de taal van de browser gebruikt, dit is niet logisch. Het is beter om de cookiemelding in de taal van de website neer te zetten.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als je op een pagina met filters bent, bijvoorbeeld www.has.nl/nl/samenwerken-met-has/samenwerkingsmogelijkheden/kennis-en-expertise, en je vinkt een van de filters aan, dan komt de focus weer bovenaan de pagina te staan. Zorg ervoor dat de focus weer teruggezet wordt op de plek waar je gebleven bent


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/masterclass-slimme-innovatie-expeditie/… een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een foutmelding. Deze melding zegt bijvoorbeeld "Vul het veld Voornaam in". Dit zijn instructies, geen foutmeldingen. Zorg dat er ook bij staat dat het veld niet is ingevuld.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/masterclass-slimme-innovatie-expeditie/… staat in het invoerveld onder 'Geboortedatum' een placeholdertekst dat het vereiste format aangeeft, namelijk dd/mm/jjjj. Dit format lijkt echter niet verplicht, een invoer als d-m-jj wordt bijvoorbeeld ook geaccepteerd. Maar de instructie staat er waarschijnlijk niet zonder reden, en zou dan te allen tijde zichtbaar moeten zijn. De placeholdertekst verdwijnt namelijk zodra iemand begint te typen in het veld.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen wordt het Attribuut for gebruikt bij het element <legend>. Dit mag daar niet gebruikt worden. Dit komt ook voor op www.has.nl/nl/zoeken


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat bovenaan het navigatiemenu. Hierin staan items die kunnen worden samengevouwen of uitgevouwen, zoals 'HAS bedrijsopleidingen'. Deze links hebben een aria-expanded attribuut dat die status aangeeft, maar het attribuut verschijnt pas wanneer het element wordt uitgevouwen. Het aria-expanded attribuut moet al vanaf het begin aanwezig zijn.

Op Iedere pagina wordt gebruik gemaakt van een menuknop rechtsboven die te zien is als je voldoende inzoomt. Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat deze menuknop uitgevouwen is. Voor screenreadergebruikers is dat niet zo. In de code staat wel een aria-expanded attribuut, maar de waarde hiervan wijzigt niet bij het open- of dichtklappen.

Op www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-ondernemen-met-natuur is een video onder de kop "HAS TALK – THE START-UP CHALLENGE". Deze functie is via een iframe geplaatst. Daar ontbreekt het title-attribuut. Plaats het title-attribuut in dit iframe met een goede omschijving van de video, bijvoorbeeld "Lector Erwin van Woudenberg - HAStalks".
Titels van de iframes ontbreken ook op andere pagina's zoals www.has.nl/nl/has-expo/bo-expositie/thema-business-ondernemerschap. Hier gaat het niet om een video, maar om een bestand van issuu


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/masterclass-slimme-innovatie-expeditie/… een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er zonder dat de pagina ververst een foutmelding. Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat er iets is gewijzigd en dat er foutmeldingen staan op het scherm.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/has.nl/audit/
Geprint: 2022-08-11 04:52:04 v2.4-011